Legal

Aquest lloc web i els dominis www.begur.cat i www.firaindians.cat són propietat de l'Ajuntament de Begur, amb domicili a la Plaça de l’Església número 8, codi postal 17255, de Begur, telèfon + 34 972 62 40 20 i adreça de correu electrònic begur@begur.cat . El CIF de l'Ajuntament de Begur és P-1701400-B

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a l'Ajuntament de Begur o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. L'Ajuntament de Begur els presenta en el seu lloc amb finalitats d'informació i per a facilitar la seva relació amb les persones privades i amb la resta d'administracions públiques.

En conseqüència autoritza als usuaris del lloc a utilitzar aquests continguts amb aquestes finalitats, a emmagatzemar la informació en el disc dur del seu ordinador i a imprimir-la o copiar-la en qualsevol suport. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració.

L'Ajuntament de Begur es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual. No obstant es recorda que queden exclosos de la protecció o de drets de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries o els textos corresponents a actes, acords, dictàmens o deliberacions dels organismes públics als quals es pugui accedir des d'aquest lloc.

L'escut oficial de l'Ajuntament i altres dissenys i logotips que identifiquen l'Ajuntament o els seus organismes, serveis o campanyes i activitats només poden ser utilitzats amb autorització o coneixement previ de l'Ajuntament. En qualsevol cas la utilització de l'escut municipal està supeditada a l'abonament de la Taxa per utilització de plaques, patents i altres distintius anàlegs a l'escut municipal.

Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament de Begur.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de l'Ajuntament de Begur o de tercers. L'Ajuntament no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

L'Ajuntament de Begur complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L'Ajuntament de Begur entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari autoritza amb aquest acte a l'Ajuntament de Begur a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Begur podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Begur informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web de l'Ajuntament. La vigència d'aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s'ofereixen des del lloc web. En cap cas s'utilitzen galetes per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

L'Ajuntament de Begur adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

L'Ajuntament de Begur no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'Ajuntament. Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L'Ajuntament de Begur es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L'Ajuntament de Begur no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a l'Ajuntament de Begur (framing).

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.