Aprovació de la Memòria valorada del nou enllumenat públic del C/ Santiago Rusiñol de Sa Riera

27 nov 2017

La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2017, va aprovar la Memòria la memòria valorada del nou enllumenat públic del C/ Santiago Rusiñol de Sa Riera, amb un pressupost d’execució per contracta de TRENTA-QUATRE MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (34.045,25 €), IVA inclòs.