Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització del Carrer Francesc Sabater Mecre “Xiquet”

27 nov 2017

La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del Carrer Francesc Sabater Mecre “Xiquet”, amb un pressupost total d’execució per contracte de SET-CENTS SETZE MIL CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (315.436,53 €).