Aprovació inicial del projecte executiu d’una instal.lació d’una caldera de Biomassa i xarxa de calor per als edificis del Pavelló Poliesportiu i Escola Dr. Arruga

27 nov 2017

La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment el Projecte executiu d’una instal·lació d’una caldera de Biomassa i xarxa i xarxa de calor per als edificis del Pavelló Poliesportiu i Escola Dr. Arruga, amb un pressupost total d’execució per contracte de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (223.549,24 €) IVA inclòs.

 

Més informació