Adjudicació de contractes menors

D’acord amb l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el qual disposa que la informació relativa als contractes menors haurà de ser publicada almenys de forma trimestral, l’Ajuntament de Begur publica la següent relació de contractes menors adjudicats des de l’entrada en vigor de la llei referida, incloent-hi les característiques bàsiques de cada contracte i ordenant-los per identitat de l’adjudicatari, segons marca la llei.

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ADJUDICATS AL 2023

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ADJUDICATS AL 2022

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ADJUDICATS AL 2021

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ADJUDICATS AL 2020

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ADJUDICATS AL 2019

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ADJUDICATS AL 2018