21 de desembre: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

17 des 2021

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 21 de desembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal extraordinari.

La sessió tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació inicial, per segona vegada de la Modificació puntual del POUM als àmbits del Sector S-26 – Bosc Major i Mas Gispert per a l’adaptació al PDURSNSLG.

. Aprovació inicial de la segona Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21 del POUM de Begur, Montcal 2, per a l’adaptació al Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG).

. Aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Begur i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, per a la cessió d’ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions.

. Incoació d’expedient per a l’atorgament, mitjançant concurs públic, d’autoritzacions per a l’explotació d’elements de fondeig d’embarcacions, senyalització de canals, zones de bany i zones especials de bany, gestió d’embarcadors i zones d’avarada del municipi de Begur, per a les temporades d’estiu 2022 a 2027. Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques. Convocatòria i obertura del procediment de licitació.


Categories: Comunicacio