24 de novembre: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

20 nov 2020

L’Ajuntament de Begur celebrarà el pròxim dimarts 24 de novembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc al Saló de sessions de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Ratificació de l’acord 25è. adoptat per la JGL de 10-11-2020.

. Sol·licitud de delegació de la competència sancionadora per la comissió
d’infraccions lleus que es produeixin al terme municipal de Begur per
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

. Aprovació de la relació de llocs de treball (RLT) i modificació del conveni de
personal.

. Precs i preguntes.


Categories: Comunicacio