26 de novembre: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

21 nov 2019

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Begur acollirà dimarts 26 de novembre un Ple municipal ordinari de la corporació amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informacions d’Alcaldia.

3.- Aprovació inicial de l’expedient 3/2019, de modificació de crèdits en el Pressupost vigent. (EXP. 3030/2019).

4.- Aixecament de suspensió potestativa d’atorgament de llicències relacionades amb els usos de restauració i similars. (EXP. 1979/2019 i 2353/2019).

5.-        Aprovació de la contractació de la concessió demanial a Endesa Distribució Elèctrica, SLU. (EXP. 2911/2019).

6.-        Precs i preguntes.

 


Categories: Ajuntament