30 de gener: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

25 gen 2024

Ple 30 gener

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 30 de gener, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

-1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
-2. Informacions d’Alcaldia.
-3. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2023-0849 de 20 de desembre de 2023,de modificació del cartipàs municipal (Exp. 4177/2023).
-4. Modificació del règim retributiu de càrrec electe per presa de possessió de nova regidora (Exp. 4176/2023).
-5. Aprovació del Projecte executiu modificat del Sector d’equipaments de la Font de Baix (Exp. 2000/2020).
-6. Aprovació del text refós de la modificació del POUM per redefinir el Polígon d’Actuació EC-3 Casa de Campo (Exp. 1188/2023).
-7. Aprovació del text refós de la modificació del POUM als àmbits dels Sector S-26 Bosc Major i sòl urbà de Mas Gispert (Exp. 1124/2021).
-8. Aprovació del Pla director de proveïment d’Aigua Potable (Exp. 4039/2023).
-9. Aprovació de la modificació de l’Estudi Econòmic per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua (Exp. 4215/2023).
-10. Aprovació de l’Ordenança d’estalvi d’aigua (Exp. 3221/2023).
-11. Licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment harmonitzat, del contracte de servei de redacció de la revisió del POUM. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de condicions tècniques (Exp. 4068/2023).
-12. Aprovació de l’estudi de viabilitat del servei de gestió i explotació dels
aparcaments públics i zones blaves del municipi (Exp. 547/2022).
-13. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de concessió del servei
d’aparcaments (Exp. 579/2017).
-14. Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Exp. 30/2023).
-15. Concessió de subvencions a entitats, associacions i grups polítics per a l’any 2024 (Exp. 3213/2023).
-16. Aprovació inicial de l’expedient 2024/02, de modificació de crèdits en el pressupost vigent (Exp. 268/2024).
-17. Precs i preguntes.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament. I també podreu recuperar-lo en pòdcast al web de Ràdio Begur.


Categories: Ajuntament