31 de maig: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

27 mai 2022

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 31 de maig, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació del Compte General del Pressupost de l’any 2021.

. Aprovació de la despesa plurianual pel finançament de l’execució del projecte d’equipaments al sector Font de Baix.

. Aprovació inicial de l’expedient 2022/05, de modificació de crèdits en el
pressupost vigent.

. Ampliació de la delegació per la gestió recaptatòria al Consell Comarcal del
Baix Empordà.

. Fixació de les dues Festes Locals per a l’any 2023.

. Ratificació de l’acord adoptat per l’Assemblea de regidors de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, relatiu a la seva dissolució i a la determinació de la seva forma de liquidació.

. Acord d’aprovació de l’ampliació de l’atribució per delegació de les
competències del servei d’abastament d’aigua potable en alta i successió de la titularitat dels actius afectes per mutació demanial subjectiva a favor del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.

. Resolució de sol·licitud de revisió de la retribució econòmica de l’exercici 2022 a favor d’Aigües de Catalunya SA, per a la prestació del servei de
clavegueram.

. Resolució de sol·licitud de revisió de la retribució econòmica dels anys 2021 i 2022, a favor de la Companyia General d’Aigües de Catalunya, per a la prestació del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable.

. Aprovació inicial per segona vegada de la modificació de l’Ordenança Municipal de regulació de l’edificació (OMRE).

. Aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança de Civisme i Convivència
Ciutadana.

. Aprovació inicial de la segona modificació del plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

. Precs i Preguntes.


Categories: Comunicacio