Avui, a les 20,30 hores, ple extraordinari de l’Ajuntament de Begur

13 ago 2019

ORDRE DEL DIA :

 1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-  Informacions d’Alcaldia.

3.-   Ratificació de la resolució dictada en data de 15-07-2019, per Decret d’Alcaldia Número: 2019-0293. (EXP. 1866/2019).

4.-   Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. (EXP. 1585/2019).

5.-   Acceptació de la proposta d’adjudicació efectuada per la mesa de contractació  constituïda per raó de la licitació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i neteja de platges al municipi de Begur. (Exp. 803/2019).

6.-   Modificació de la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació, classificació d’ofertes i declaració de la millor oferta qualitat-preu, de la licitació per a la contractació del servei d’enllumenat exterior del municipi de Begur, subjecte a regulació harmonitzada, pel procediment obert. (Exp. 551/2019).

7.-   Aprovació inicial de l’expedient 2/2019, de modificació de crèdits en el pressupost vigent. Exp. 2172/2019.

8.-   Suspensió potestativa d’atorgament de llicències relacionades amb els usos hotelers, restauració i similars. (EXP. 1979/2019).

9.-   Protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral de l’Ajuntament de Begur i els seus organismes autònoms. (EXP.  2100/2019).

 

 


Categories: AjuntamentPolitica