Begur aposta per les energies renovables

02 mar 2022

L’Ajuntament adoptarà diferents mesures per tal de promocionar l’ús d’aquestes instal·lacions sostenibles a les llars del municipi i als polígons industrials.

L’Ajuntament de Begur segueix treballant de forma transversal entre les diferents àrees municipals amb l’objectiu de promoure la mobilització d’inversions en energia sostenible al sector industrial, residencial, turístic i agrícola del municipi; i afavorir la transició energètica.

Així, a principis del passat mes de febrer les àrees de Medi Ambient i de Promoció Econòmica van mantenir una reunió de treball amb la nova Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà; i ara el consistori ja ha començat a executar diferents mesures efectives adreçades a promocionar l’ús d’aquestes instal·lacions.

Augmenta la superfície destinada a l’habilitació de plaques fotovoltaiques

El passat 22 de febrer el Ple municipal va aprovar en sessió extraordinària una modificació de l’Ordenança municipal reguladora de l’edificació amb l’objectiu d’adaptar-la a les determinacions que resulten de la normativa d’integració paisatgística del Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG).

Així, entre els canvis aplicats a la normativa hi ha aquells que afecten directament a les instal·lacions de plaques solars per generar aigua sanitària i calefacció i plaques fotovoltaiques. Segons la nova ordenança aquests elements es disposaran sobre coberta plana o terrat de les edificacions principals a les quals donin servei, sense restricció d‘ocupació, però sempre amb una adequada protecció de vistes pròximes i llunyanes. I se situaran per sota de l‘alçada dels ampits permesos en terrats.

A més, en el cas de cobertes de teula, només s‘admetran plaques que quedin integrades a nivell del pla de coberta. Aquestes elements tindran una ocupació màxima d’un 40% de la planta per a cada vessant de teulada en les claus urbanístiques de centre històric i de fins el 60% en les altres zones. A part dels elements de captació solar anteriorment referits, sobre les vessants de les teulades no s‘admetrà cap altre element d‘instal·lacions voluminós (maquinària, dipòsits, conductes, etc…).

Bonificacions per l’ús d’energies renovables

Mentrestant, l’Ajuntament també ofereix a tots els veïns i veïnes del municipi que apostin per l’ús d’energies renovables bonificacions en el pagament de l’ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) i de l’IBI (Impost sobre béns immobles).

En el cas de l’IBI, es pot aplicar una bonificació de la taxa del 50% durant 3 anys -fins a un màxim de 300€- en aquells immobles i edificacions en els quals s’instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o la instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica per autoconsum.

Mentre que en el cas de l’ICIO també s’estableix una bonificació del 50% en el pagament del permís sobre les obres, construccions i instal·lacions destinades a la incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica d’autoconsum.