Begur surt de la fase d’excepcionalitat per la sequera

01 jul 2024

L’Agència Catalana de l’Aigua, per Resolució ACC/2311/2024, de 25 de juny de 2024 (DOGC 9193 de 28/06/2024), ha declarat la sortida de l’estat d’excepcionalitat i l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica a les unitats d’explotació 12. Embassament del Ter, a la qual pertany aquest municipi.

Per tant, davant d’aquesta situació, i en ús de les facultats que em confereix la llei, aquesta Alcaldia es veu obligada a aplicar les mesures aprovades pel Comitè de Seguiment per tal que puguin ser implementades amb la màxima urgència.

1. Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població en Alerta

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 172,50 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

2. Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en Alerta

L’ús d’aigua per a abastament de població resta sotmès a les limitacions següents, que apliquen a tots els orígens excepte quan s’indica el contrari i per al compliment de les quals ha de vetllar l’Administració competent en la gestió del servei d’abastament domiciliari.

a) El reg de jardins i zones verdes ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja. En qualsevol cas, no pot superar-se un volum de 450 m³/hectàrea/mes.

b) El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana.

c) Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

d) Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

e) Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui el possible, l’ús d’aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

f) Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

g) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

-No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l’aigua.
– Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d’accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres.
– Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.
– En centres educatius, es pot fer ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.
– Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.
– Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d’educació especial i de piscines destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat on consta que pateixen alteracions de la conducta.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

h) La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents: – Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

– Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

– També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

i) L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

j) L’Ajuntament podrà establir en els seus Plans d’emergència en situacions de sequera limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat d’Alerta en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics.

La qual cosa es publica per al seu coneixement general.

L’alcaldessa

Maite Selva Huertas