Bona marxa de la renovació de voreres i enllumenat al nucli de Sa Fontansa de Begur

26 abr 2019

L’empresa Mugadas SLU està executant el projecte de renovació del paviment de les voreres, la instal·lació de punts de llum amb el sistema de tecnologia led i la canalització subterrània per l’estesa de la fibra òptica, en tot l’àmbit de Sa Fontansa, que es troba a l’entrada del poble, a l’altre costat de l’Arbreda. El projecte, que es va iniciar el mes passat i té un termini de 5 mesos, té un cost de 464.479,75 euros. “Era la nostra obligació actuar-hi, ja que  feia molts anys que no s’hi feien millores”, ha recordat el regidor d’Obres i Serveis, Francesc Pilsà.

El sector de Sa Fontansa, amb una gran presència de cases de primera residència, té actualment un aspecte consolidat en general a nivell d’urbanització, amb els vials pavimentats amb un ferm asfàltic a la calçada i paviments diversos de formigó, panot o enllosat de pedra a les voreres i disposa dels serveis d’aigua, sanejament, electricitat, telèfons i enllumenat públic. Però, per contra, presenta una problemàtica en el mal estat i diversitat del tipus de paviments de les voreres, l’estat deficient de l’encintat amb la vorada en mal estat, amb les instal·lacions aèries de telèfons en general i l’enllumenat amb punts de llum amb columnes i lluminàries envellides i en mal estat de conservació, amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió que suposen un cost energètic elevat i de baix rendiment. Els punts de llum estan emplaçats propers a la vorada i obstaculitzen la continuïtat de pas dels vianants per les voreres. “Amb el projecte, els punts s’ubiquen a tocar els murs de les cases per donar més pas”, ha aclarit Pilsà