Coneix les responsabilitats i obligacions en relació amb la tinença de gossos potencialment perillosos

13 jul 2020

Disposar de la llicència municipal, inscriure l’animal en el Registre Censal Municipal, contractar una assegurança de responsabilitat civil i tenir degudament senyalitzat a l’entrada de la propietat la presència del gos són alguns dels requisits. Podeu consultar tota la informació a l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Begur. El consistori recorda que l’incompliment de la normativa comporta sancions econòmiques.

Els animals de companyia són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat. I aquesta responsabilitat s’accentua amb la tinença de gossos potencialment perillosos, aquells pertanyents a alguna d’aquestes races o a llurs encreuaments: Akita Inu, Terrier de Staffordshire americà, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasiler, Mastí napolità, Pit bull terrier, Presa canari, Rottweiler, Bull terrier de Staffordshire, Tosa inu o japonès, o qualsevol altre que es pugui determinar legalment.

Obligacions de les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos

. Disposar de la corresponent llicència o certificació municipal en vigor.

. Identificar, si escau, l’animal en la forma establerta en l’Ordenança.

. Inscriure l’animal potencialment perillós en el registre municipal.

. Comunicar al Registre Censal Municipal els incidents produïts al llarg de la vida de l’animal coneguts per les autoritats administratives o judicials, la baixa per mort certificada per veterinari o autoritat competent, la venda, la cessió, el trasllat —permanent o temporal per un període superior a tres mesos— a un altre municipi, el canvi de codi d’identificació, la sostracció o pèrdua de l’animal, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el Registre.

. Contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que en el cas de gossos potencialment perillosos ha de tenir una cobertura mínima de 150.253,00 euros.

. Mantenir els animals en adequades condicions higièniques i sanitàries.

. Transportar animals potencialment perillosos de conformitat amb la normativa específica sobre benestar animal, i adoptar mesures de precaució.

. Lliurar tots els anys, si escau, al Registre Censal Municipal, una còpia de la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, per comprovar-ne la vigència.

. Complir amb totes les normes de seguretat ciutadana establertes en la legislació vigent i, especialment, les previstes en la legislació vigent sobre gossos potencialment perillosos.

. A la via pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius, en els transports públics i en els llocs i espais d’ús públic en general: han d’anar lligats amb cadena o corretja no extensible, la cadena o corretja ha de tenir menys de dos metres i han d’anar proveïts del corresponent morrió homologat i adequat per a la seva raça.

. A les finques, cases de camp, parcel·les, terrasses, patis o qualsevol altre lloc delimitat, han d’estar lligats, llevat que es disposi d’habitacle amb superfície, alçada i adequat tancament, amb la finalitat de protegir persones o animals que puguin accedir o s’acostin a aquests llocs. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. A més, el recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

Està prohibit…

. Abandonar un animal potencialment perillós de qualsevol espècie.

. Vendre o transmetre, per qualsevol títol, un animal potencialment perillós a qui no estigui en possessió de la corresponent autorització municipal.

. Ensinistrar animals potencialment perillosos amb l’exclusiva finalitat d’acréixer i reforçar l’agressivitat o altres finalitats prohibides.

. Organitzar concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals potencialment perillosos, o la participació en ells, destinats a demostrar l’agressivitat dels animals.

. Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per tal d’evitar la seva fugida o pèrdua.

Règim sancionador

. Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 30 a 300 euros.

. Per la comissió d’una infracció greu: multa de 300 a 900 euros.

. Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 900 a 3.000 euros.

L’Ajuntament recorda que l’incompliment de la normativa comporta sancions econòmiques importants. Maltractar o agredir físicament els animals, sacrificar-los, abandonar-los o participar en baralles d’animals són algunes de les infraccions qualificades de molt greus. Per un altre costat, conductes com deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat mesures necessàries per evitar-ne l’escapada o pèrdua, entre d’altres, són considerades com a greus. Per últim, incomplir obligacions d’identificació o d’inscripció al Registre Censal són considerades com a lleus. Per conèixer el règim sancionador, podeu consultar l’article 131 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Begur.

Obtenció o renovació de la llicència municipal

La persona interessada ha de presentar, davant del Registre General de l’Ajuntament, una instància sol·licitant la corresponent llicència, acompanyada de la documentació següent:

. DNI o un altre document oficial acreditatiu que la persona sol·licitant és major d’edat.

. Certificats de capacitat física i d’aptitud psicològica en vigor, estesos per algun centre de reconeixement, degudament autoritzat.

. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers en vigor, amb les dades d’identificació de l’animal i amb una cobertura mínima de 150.253,00 euros per sinistre i justificant de pagament bancari o de la companyia d’assegurances.

. Certificat negatiu d’antecedents penals actualitzat, acreditatiu que la persona sol·licitant no ha estat condemnada pels delictes referits en la normativa, expedit pel Registre Central de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia.

Els requisits per a l’obtenció o renovació de la llicència de tinença de gossos potencialment perillosos són els establerts per la legislació específica. Aquesta llicència, un cop atorgada, té una vigència de 5 anys. Per a més informació dels requisits i tràmits a realitzar, podeu consultar l’article 46 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Begur.


Categories: Medi Ambient