Demà, 20,30h, ple de l’Ajuntament

01 oct 2018

Ordre del dia:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

3.-   Aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019. (Exp. 324/2018).

4.-   Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis públics municipals de subministrament d’aigua potable i de clavegueram del municipi de Begur. (Exp. 2223/2018).

5.-   Sol·licitud d’informe sobre la modificació del Pla Parcial Urbanístic  del Sector S-21 “Montcal-2”. (EXP. 131/2018).

6.-   Nomenament de Jutge de Pau substitut del municipi de Begur. (EXP. 1663/2018).

7.-   Precs i Preguntes.


Categories: AjuntamentPolitica