Demà, a les 20,30 hores, ple de l’Ajuntament

30 jul 2018

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

 3.-   Aprovació inicial de l’expedient 2/2018, de modificació de crèdits del pressupost vigent. (EXP. 1953/2018).

4.-   Aprovació inicial de l’expedient 3/2018, de modificació de crèdits del pressupost vigent. (EXP. 1956/2018).

5.-   Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Begur. (EXP. 1872/2018).

6.-   Nomenament de Jutge de Pau substitut del municipi de Begur. Anunci de vacant. (EXP. 1663/2018).

7.-   Aprovació de la segona modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-5 Vancells. (EXP. 279/2017).

8.-   Aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). (EXP. 1873/2018).

9.-   Suport a la declaració de la Costa Brava com a reserva de la biosfera. (EXP. 1864/2018).

10.- Precs i Preguntes.

 

 

 


Categories: AjuntamentPolitica