Demà dimarts, a les 20,30 hores, ple de l’Ajuntament de Begur

28 gen 2019

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

3.-   Donar compte del Decret de l’Alcaldia, Núm.: 2018-0499/18-12-2018 de modificació del govern i l’administració municipal. (EXP. 3064/2018).

4.-   Aprovació inicial de l’expedient 1/2019, de modificació de crèdits en el pressupost vigent. (EXP. 158/2019).

5.-   Modificació del tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana. (EXP. 136/2019).

6.-   Concessió de subvencions a entitats, associacions i grups polítics municipals per a l’any 2019. (EXP. 137/2019).

7.-   Aprovació de l’increment retributiu per a l’exercici de 2019 – (EXP. 70/2019).

8.-   Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de Regulació de l’Edificació (OMRE). (Exp. 2736/2017).

9.-   Aprovació del text refós de la “Modificació puntual del POUM referida a l’ajust de la delimitació del sector S-6b Es Torradors (B) i els àmbits contigus”. (EXP. 823/2017).

10.- Projecte d’Urbanització Bàsica i Complementària del Polígon d’Actuació P-67/Mas Mató-2. Aprovació del finançament de les obres. (EXP. 1592/2018).

11.- Adhesió al segell “Pobles amb encant” i a la marca “Viles Marineres”. (EXP. 103/2019).

12.- Precs i Preguntes

 

 

 


Categories: AjuntamentPolitica