Demà dimarts, a les 20,30h, ple de l’Ajuntament de Begur

01 jul 2019

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de l’Ajuntament.

2.-   Periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació. (EXP. 1582/2019).

3.-   Existència de la Junta de Govern Local i règim de sessions. (EXP. 1583/2019).

4.-   Renúncia a la creació de Comissions Informatives i creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. (EXP. 1584/2019).

5.-   Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. (EXP. 1585/2019).

6.-   Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (núm. 2019-0254 i 2019-0255), en matèria de nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local i organització de l’Administració Municipal. (EXP. 1572/2019).

7.-   Donar compte de la Constitució de grups polítics de la Corporació i fixació d’assignació econòmica. (EXP. 1586/2019).

8.-   Establiment del règim retributiu dels càrrecs electes. (EXP. 1588/2019).

9.-   Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local. (EXP. 1592/2019).

10.- Declaració d’incompatibilitat d’Alcaldia. (EXP. 1574/2019).

11.- Fixació de les dues Festes Locals per a l’any 2020. (EXP. 1328/2019).

12.- Ratificació d’acord de la Junta de Govern Local. Modificació del contracte de recollida d’escombraries durant la temporada d’estiu. Ampliació i reforç del Servei. (EXP. 2785/2019).

13.- Modificació de la relació de llocs de treball. Ampliació jornada i de lloc de treball. (EXP. 1872/2019).

14.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’any 2018. (EXP. 1685/2019).


Categories: AjuntamentPolitica