El ple de Begur aprova una ordenança de regulació de l’edificació

30 gen 2019

El ple de l’Ajuntament de Begur, reunit ahir a la nit, va aprovar inicialment, per unanimitat, l’ordenança municipal de regulació de l’edificació (OMRE). L’objectiu de la nova ordenança és normalitzar el desenvolupament del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i el planejament territorial de les comarques gironines, amb una major precisió interpretativa, a l’abast dels usuaris habituals i el públic en general. “Evidentment està per sota el POUM i la seva finalitat és acabar de clarificar el que no s’acaba d’entendre”, va recordar l’alcalde, Joan Loureiro, que va afegir que farà una reunió informativa, especialment amb els professionals del sector,  el proper 5 de febrer, a les 17 hores, a la sala de plens.

L’ordenança s’estructura en quatre grans capítols. El primer, tracta sobre les disposicions generals de l’edificació, és a dir, detalla les condicions de volum (còmput de l’edificabilitat i l’ocupació, definició de plantes i alçades definicions de sostres sortints, veles, tendals, pèrgoles i elements tècnics) com també les condicions estètiques i protecció del paisatge (tractament de façanes i cobertes, tractament de color i de jardineria i arbrat). El segon, de l’edificació en sòl urbà, detallant les condicions d’edificació a alienació de vial (nuclis històrics) i les condicions d’edificació aïllada (tanques, adaptació topogràfica, paviments, sostre computable…)

El tercer, de l’edificació en sòl urbanitzable, amb els criteris d’integració paisatgística: ordenances i condicions d’edificació i tanques. I quart, l’execució d’obres i instal·lacions, que tracta dels elements auxiliars de les obres i ocupació de via pública (grues, tanques, bastides…), de les actuacions a l’espai públic (criteris d’intervenció urbanització als nuclis històrics…) i desplegament de la xarxa de fibra òptica.

 

IBI urbà rebaixat

El plenari begurenc, d’altra banda, també va acordar rebaixar el tipus de gravamen de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana de 0,54 a 0,525 per fer front a l’increment del valor cadastral que ha acordat l’Estat espanyol, que és del 3%, i evitar d’aquesta manera un increment d’aquest tribut municipal. Amb el  rebaix del tipus, els contribuents begurencs no tindran cap increment de cares a aquest any, pagant el mateix que l’any passat. “El nostre objectiu prioritari era la congelació d’impostos i taxes”, va assenyalar l’alcalde. La proposta també es va aprovar per unanimitat del consistori.

 

Més inversió

A més, també va aprovar, amb l’abstenció de l’oposició, CiU i Bloc Municipal, una nova modificació de crèdits en el pressupost vigent. La modificació va en dues direccions. Per un costat, creant noves partides d’inversions reals, amb un total de 971.000 euros, provinents  del romanent positiu líquid de tresoreria. La principal inversió és la llera de la riera Mas Comangau, amb 400.000 euros, però també hi entren les franges de proteccions en urbanitzacions (300.000), primera fase de millores de l’enllumenat públic (200.000), equipament informàtic (25.000), senyalització vertical (20.000), climatització del local polivalent d’Esclanyà (20.000) i refer l’aire condicionat de l’Arxiu Municipal (6.000). Per l’altre, incorporant l’increment retributiu del personal de la corporació per aquest exercici, com marca un decret estatal. L’increment, que és d’un 2,25%, és de 60.000 euros i prové del fons de contingència del pressupost. A més, en ser un una administració amb superàvit pressupostari, es planteja una altra puja segons quin sigui l’increment del producte interior brut (PIB) de l’exercici 2018.