El ple de Begur suspèn durant un any les llicències d’habitatges d’ús turístic

25 set 2019

El ple de l’Ajuntament de Begur va acordar ahir, amb el vot majoritari de l’equip de govern, la suspensió potestativa d’atorgament de llicències relacionades amb els usos del sòl corresponent a les activitats d’habitatges d’ús turístic (HUTS). La moratòria, que afecta tot el terme municipal i tindrà una durada d’un any, té per objectiu redactar un pla especial de regulació urbanística d’aquesta activitat turística que estableixi criteris de desenvolupament equilibrat i que s’haurà d’incorporar, al mateix temps, al pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Begur compta actualment amb 1.464 pisos turístics, segons fonts oficials. “Volem que tota l’oferta turística sigui de qualitat, i la dels huts també”, va afirmar el primer tinent d’alcalde i responsable de Promoció Econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat, que va recordar que el mes passat ja van aprovar una  moratòria també d’un any que afectava les llicències d’hotels, restaurants i bars.

El pla especial haurà d’incloure, com a mínim, la definició d’aquests tipus d’habitatge, l’adaptació a la legislació d’usos turístics i la regulació de la seva implantació, segons ha proposat l’arquitecte en prestació de serveis de l’Ajuntament, Joan Josep Murgui, en l’informe que ha estat assumit pel plenari. Segons l’estudi tècnic, abans caldrà fer un estudi previ de la població resident i la flotant, del parc immobiliari residencial (principals i secundaris) i dels habitatges d’ús turístic existents actualment. Murgi justifica la suspensió per tractar d’actualitzar l’activitat de pisos turístics, ja que s’ha detectat una tendència creixent a l’explotació turística de les edificacions d’habitatges privats, la qual tant afecta als nuclis urbans com a les urbanitzacions residencials.

 

Noves bonificacions mediambientals

El mateix plenari també va acordar, sense cap vot en contra, incloure bonificacions mediambientals en l’impost de béns immobles (IBI) i en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). En el cas de l’IBI, aquesta bonificació serà del 50% de la quota íntegra en els habitatges que s’instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o instal·lacions de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica per autoconsum, durant els 3 anys impositius següents a la instal·lació. L’import no podrà excedir de 300 euros anuals. I la sol·licitud de la bonificació s’haurà de presentar a l’Ajuntament abans del 31 de desembre, aportant un certificat d’homologació de la instal·lació. I en el cas de l’ICIO, la bonificació també serà del 50% sobre les obres, construccions i instal·lacions relacionades directament amb el nou sistema. La bonificació, en aquest cas, s’aplicarà una vegada finalitzada l’obra  i prèvia comprovació.

D’altra banda, el tipus de gravamen de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana serà del 0,510 o 0,525 si s’actualitzen o no, respectivament, els valors cadastrals amb el coeficient de l’1,03 segons Llei de Pressupostos per a 2020. La modificació té per finalitat evitar un increment d’aquest tribut municipal.