L’Ajuntament de Begur defensa la importància dels Jutjats de Pau en la mediació de conflictes

01 jun 2022

El Ple de l’Ajuntament s’ha adherit a la moció impulsada per l’Associació Catalana en Pro de la Justícia.

El Ple de l’Ajuntament de Begur, reunit en sessió ordinària aquest dimarts 31 de maig, va aprovar per unanimitat amb el suport de tots els grups municipals l’adhesió del consistori a la moció impulsada per l’Associació Catalana en Pro de la Justícia en defensa de la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya per la important tasca activa de mediació que exerceixen.

La moció rebutja la modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis, que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats i que preveu l’eliminació dels Jutjats de Pau. En lloc seu, la intenció és crear unes oficines municipals de justícia que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen.

En aquest sentit l’Associació Catalana en Pro de la Justícia considera que “la figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és escollida pel Ple municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns i veïnes. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats”.

Al mateix temps, la moció insta als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei. També, insta els ajuntaments a reforçar la informació de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau a través dels seus mitjans de comunicació i a identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi.

Moció de suport als jutges de pau

El Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau.

Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a Catalunya.

A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes.

Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada sobretot en la mediació.

Els jutjats de pau conformen l’estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil.

La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats.

L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l’encarirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç.

Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac directe a les competències que ens atorga l’Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis.

És per tot això que l’Agrupació Catalana en Pro de la Justícia, entitat que agrupa els jutges de pau de Catalunya, proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.– Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la resolució dels conflictes.

Segon.– Insta el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves funcions.

Tercer.– Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

En aquest enllaç podeu recuperar la sessió plenària íntegra de l’Ajuntament de Begur del dia 31 de maig, així com els diferents punts de l’ordre del dia que van ser sotmesos a votació i aprovats durant la sessió.

 


Categories: Ajuntament