L’Ajuntament de Begur vetlla pel compliment de les restriccions en el consum d’aigua durant la sequera

25 jul 2023

El consistori ja ha interposat una desena de sancions a empreses i particulars que han incomplert la normativa vigent; i, pròximament, és previst que es multin un centenar de llars més pel consum excessiu d’aigua.

L’Ajuntament de Begur -a través de l’Àrea de Medi Ambient- està duent a terme una tasca diària i ingent de control dels consums d’aigua i de compliment al municipi -per part d’empreses i particulars- de les mesures establertes per la Generalitat de Catalunya per a fer front a la situació d’excepcionalitat per sequera.

En aquest sentit, entre altres mesures, l‘Agència Catalana de l’Aigua prohibeix reomplir piscines en situacions d’excepcionalitat com la que hi ha ara en molts municipis catalans; entre ells, Begur.

Per tot plegat, el consistori duu a terme periòdicament una supervisió dels consums d’aigua i ja ha interposat una desena de sancions a empreses i particulars que han incomplert la normativa vigent; i pròximament és previst que es multin un centenar de llars més pel consum excessiu d’aigua. Així, les multes que s’interposen poden anar des dels 750 fins als 3.000€, segons estableix l’ordenança municipal.

Com es duu a terme la regulació del consum d’aigua a Begur?

La regulació de l’aigua es duu a terme des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, que està monitoritzant 5.500 comptadors setmana a setmana amb l’objectiu de poder observar el consum d’aigua dels habitatges, detectar els pics d’aigua i aplicar-hi les mesures i/o sancions pertinents.

L’Ajuntament, a més, ha redactat un Pla d’Emergència Municipal per a regular els usos de l’aigua en situació de sequera. Aquest pla -que està pendent d’aprovació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)- actua davant de diversos mals usos de l’aigua en forma de sanció. Així, l’article 84 del Reglament del servei de proveïment d’aigua potable municipal en situació de sequera del municipi de Begur classifica les infraccions en tres nivells diferents:

. Infraccions lleus, amb sancions de fins a 750€. Entre les infraccions lleus hi ha el rentat de vehicles; l’ús excessiu de l’aigua, sobrepassant els límits marcats per habitatge; omplir piscines d’una superfície màxima de 72 metres quadrats; regar jardins de més de 1.000 metres quadrats de superfície; o un consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi un 10% del límit establert.

. Infraccions greus, amb sancions de fins a 500€. Es recullen com a infraccions greu regar jardins de superfícies estimades entre els 1.000 i els 3.000 metres quadrats; omplir grans piscines (entre 72 i 300 metres quadrats); el consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi entre un 10 i un 25% del límit establert; o ser reincident en el termini d’un mes amb una actuació sancionada com a lleu.

. Infraccions molt greus, amb una sanció màxima sanció que pot arribar als 000€. Entre aquestes infraccions hi ha regar jardins de fins a 3.000 metres quadrats; omplir piscines de més de 300 metres quadrats; el consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi el 25% del límit establert per habitatge; la desatenció als requeriments que realitzi l’Ajuntament; o ser reincident en el termini d’un mes amb una actuació sancionada com a greu per resolució ferma.

Quines altres accions s’han aplicat sobre els diferents usos i activitats econòmiques del municipi?

. Als hotels i a les activitats econòmiques se’ls ha enviat una carta indicant la reducció del 15% del consum d’aigua respecte el mateix període en situació de normalitat (2022).

. Pel que fa als habitatges d’ús turístic (HUT) i habitatges: la reducció ha d’arribar, com a mínim, fins als sis habitants per habitatge. De set habitants en endavant s’envia la primera carta de sanció, excepte si es fa un canvi o es justifica que hi habiten més de set persones. Per justificar més de ser persones es pot presentar la cèdula d’habitabilitat on s’indica el número de persones; en cas contrari, es continuarà monitoritzant el consum tenint en compte el nombre de sis habitants com a consum màxim.

. S’han monitoritzat els consums d’aigua de tots els habitatges de Begur per tal de poder controlar els usos de l’aigua per habitant i habitatge.

. S’ha tallat l’aigua a les dutxes i rentapeus de les platges del municipi.

. S’ha tallat el reg públic a tot el municipi. El reg i la neteja viària es desenvolupen amb aigua regenerada provinent de la depuradora de Pals.

. Actualment, s’han interposat tres sancions per ompliment de piscines al municipi de Begur; i s’ha emès un primer llistat de gairebé un centenar de consumidors reincidents, als quals se’ls tramitarà la primera sanció.

Per tot plegat, l’Ajuntament fa una crida a la població a col·laborar i a responsabilitzar-se en l’ús de l’aigua adoptant les mesures adequades per fer efectiu l’estalvi. Aquí podeu consultar el BAN d’Alcaldia: restriccions a l’ús d’aigua a causa de la sequera.

 


Categories: Medi Ambient