L’Ajuntament interposa sancions a usuaris per un consum excessiu d’aigua de manera reiterada

14 ago 2023

Des que la Generalitat de Catalunya va decretar l’estat d’excepcionalitat per sequera el consistori ha vetllat en tot moment per l’estricte compliment de les mesures de restricció d’aigua establertes a tot el país i per a fer pedagogia entre tots els veïns i veïnes i visitants del municipi.

L’Ajuntament de Begur aquesta setmana ha incoat 40 expedients sancionadors a usuaris que presenten un consum excessiu d’aigua de manera reiterada, contravenint allò que disposa el Reglament del Servei de Proveïment d’aigua potable de Begur. El regidor de Medi Ambient, Jordi González Duque, ha explicat: “El compromís del consistori amb les directrius de l’estat d’excepcionalitat per sequera decretat per la Generalitat és ferm i es continuarà vetllant per complir totes i cada una de les mesures que contempla”.

D’aquesta manera, als usuaris que tot i la sanció continuïn reincidint en un consum excessiu de l’aigua, s’instal·larà a la seva escomesa un sistema de reducció de pressió per tal d’eliminar aquest consum excessiu. Aquesta mesura impossibilitarà el funcionament normal dels electrodomèstics i altres elements mecànics del circuit de l’habitatge, sense donar lloc a indemnització de les persones afectades segons estableix l’article 82 del citat Reglament al tractar-se de mesures excepcionals per manca d’aigua.

Es considera consum excessiu aquell que supera el consum equivalent a 7 persones. Aquells habitatges que disposen d’una ocupació superior a 7 persones poden justificar-la mitjançant la presentació de la cèdula d’habilitat on s’indiqui el nombre màxim d’ocupants de la casa.

Recordatori del sistema de sancions

La regulació de l’aigua es duu a terme des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, que està monitorant 5.500 comptadors setmana a setmana amb l’objectiu de poder observar el consum d’aigua dels habitatges, detectar els pics d’aigua i aplicar-hi les mesures i/o sancions pertinents.

Les sancions que preveu el Reglament, són:

  • Infraccions lleus, amb sancions de fins a 750€. Entre les infraccions lleus hi ha el rentatge de vehicles; l’ús excessiu de l’aigua, sobrepassant els límits marcats per habitatge; omplir piscines d’una superfície màxima de 72 metres quadrats; regar jardins de més de 1.000 metres quadrats de superfície; o un consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi un 10% del límit establert.
  • Infraccions greus, amb sancions de fins a 1.500€. Es recullen com a infraccions greu regar jardins de superfícies estimades entre els 1.000 i els 3.000 metres quadrats; omplir grans piscines (entre 72 i 300 metres quadrats); el consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi entre un 10 i un 25% del límit establert; o ser reincident en el termini d’un mes amb una actuació sancionada com a lleu.
  • Infraccions molt greus, amb una sanció màxima sanció que pot arribar als 3.000€. Entre aquestes infraccions hi ha regar jardins de fins a 3.000 metres quadrats; omplir piscines de més de 300 metres quadrats; el consum excessiu d’aigua, sempre que se sobrepassi el 25% del límit establert per habitatge; la desatenció als requisits que realitzi l’Ajuntament; o ser reincident en el termini d’un mes amb una actuació sancionada com a greu per resolució ferma.

A més, podeu consultar totes les accions que ha endegat l’Ajuntament per reduir el consum d’aigua aquí.


Categories: Medi Ambient