L’Ajuntament obre a tota la ciutadania i entitats el procés de l’elaboració del nou POUM de Begur: com hi puc participar?

21 oct 2022

Fins el pròxim 28 d’octubre la ciutadania i les entitats locals poden fer arribar a través de la seu electrònica idees breus i genèriques a incorporar al POUM. I posteriorment, i fins a l’aprovació final del document, s’obriran noves fases de participació.

El passat 27 de setembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de treball per a la redacció de l’Avanç del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de Begur per a la seva adaptació al Pla director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDRSNLG).

El pla de treball defineix l’abast, les fases, el contingut, els criteris metodològics i els terminis previstos per a dur a terme la redacció d’aquest avanç de revisió del POUM. Així, es preveuen un total de tres fases; sent la primera d’elles la d’anàlisi, diagnosi, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic, i participació ciutadana.

En aquest sentit, la voluntat del consistori és redactar i tramitar l’avanç de revisió del POUM amb la màxima transparència i participació ciutadana, amb l’objectiu de donar veu a tots els actors implicats (entre ells, els veïns i veïnes del municipi, el teixit associatiu local i el teixit empresarial de la vila), per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista.

Com i quan puc participar en l’elaboració del nou POUM?

L’Ajuntament de Begur preveu durant tot el procés d’elaboració del nou POUM diferents fases de participació que seran obertes a tota la ciutadania i al teixit associatiu local:

. Fase 1: fins el pròxim 28 d’octubre hi ha obert un procés públic per a recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats pel futur POUM. En aquest sentit, duran aquest període a través de la seu electrònica qualsevol veí o veïna o entitat local pot fer arribar a l’Ajuntament idees breus i genèriques sobre aspectes o actuacions a incorporar a la normativa; entre elles, per exemple, l’habilitació de nous equipaments.

. Fase 2: totes aquestes aportacions a càrrec de la ciutadania i de les entitats seran contrastades i se’n valorarà la seva incorporació en l’avanç del POUM per part de l’equip redactor. Així, posteriorment, un cop feta l’aprovació inicial del document l’Ajuntament obrirà un termini d’informació pública de 45 dies hàbils. Durant aquest període l’expedient estarà a disposició de qualsevol persona/organització que el vulgui consultar i s’hi  podran formular les al·legacions que es considerin adients.

. Fase 3: abans de l’aprovació provisional i definitiva del POUM les al·legacions presentades per la ciutadania i les organitzacions seran analitzades i valorades i s’elaborarà un informe per part del personal tècnic redactor i l’Ajuntament, que donarà resposta expressa a totes les al·legacions presentades. El resultat de la valoració de les al·legacions es comunicarà a aquells ciutadans i/o entitats que s’hagin personat com a interessats. Així, en cas que procedeixi, s’incorporaran al POUM les determinacions resultants dels informes i les al·legacions.