L’Ajuntament obrirà la licitació del POUM

05 feb 2024

begur paisatge recurs

La convocatòria es publicarà al DUOE i al perfil de contractant de l’Ajuntament de Begur.

L’Ajuntament de Begur posa en marxa el procediment de licitació del POUM, un cop l’avanç ja ha estat redactat, aprovat i publicat. El passat 30 de gener, el Ple va aprovar en sessió ordinària el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació. L’expedient de contractació dels serveis, té un pressupost base de licitació de 614.075 euros, per un període de 36 mesos.

La convocatòria del procés de licitació, via procediment obert, mitjançant anunci que es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DUOE) i al perfil de contractant de l’Ajuntament de Begur, per tal que es puguin presentar les sol·licituds de participació.

Tal com explica Maite Selva, alcaldessa de Begur: “Hem arribat a un punt clau del POUM, que ha avançat tot i la seva complexitat tècnica. Durant els últims mesos hem tractat i debatut ple a ple l’avanç de revisió del POUM amb la màxima transparència, rigor i buscant el consens”. I continua: “el pas següent és convocar el concurs. Esperem que es presentin diferents equips redactors”.


Categories: Urbanisme