L’Ajuntament presenta al·legacions a la sanció que l’ACA ha traslladat a l’Ajuntament de Begur

13 des 2023

Comunicat Oficial

El 23 de novembre de 2023 l’Agència Catalana de l’Aigua va incoar un expedient sancionador per haver superat, com a municipi, la dotació màxima de consum d’aigua per a l’abastament de població durant el mes de setembre d’aquest any. En aquest sentit, des de l’Ajuntament aclarim i informem del següent:

L’Ajuntament ha estat compromès des del primer dia amb la conscienciació sobre l’estalvi d’aigua, prova d’això, en són:

1. Els múltiples Bans d’alcaldia i publicacions als canals de comunicació municipals informant els veïns i veïnes de les mesures i consells antisequera.

2. Les reunions informatives amb diferents barris i sectors per sensibilitzar sobre la situació de sequera i les mesures que calia adoptar per a l’estalvi d’aigua. 

3. Les comunicacions a tots els usuaris (veïns i veïnes a títol individual o activitats econòmiques) que superen la dotació màxima. 

4. L’obertura de procediments sancionadors als infractors (actualment s’estan tramitant més de 65 expedients).

A més, Begur ha estat pioner en la posada en marxa d’un seguit de mesures per a fomentar l’estalvi d’aigua i evitar els consums excessius dels usuaris. Algunes d’aquestes actuacions han estat:

1. Elaboració d’una ordenança específica d’estalvi d’aigua, que al pròxim mes de gener es durà al ple municipal per a la seva aprovació inicial.

2. Instal·lació de limitadors als usuaris amb consums excessius.

3. Reducció de la pressió a la xarxa d’abastament d’aigua.

4. Modificació de l’estudi de tarifes per a la prestació del servei d’abastament domiciliari d’aigua, en el qual es proposa crear una nova tarifa que la quota sigui de 8€/metre cúbic per a aquelles llars amb un consum superior als 30 m cúbics al mes.

5. Modificació del contracte de subministrament d’aigua potable, incorporant a la plantilla un tècnic i dos operaris amb caràcter urgent i extraordinari, amb l’objectiu que es dediquin exclusivament a resoldre problemes de la xarxa.

6. Sol·licitud de subvenció en el marc del PERTE (Next Generation) per a optimitzar infraestructures de la xarxa de distribució de l’aigua.

7. Sol·licitud de subvenció a l’ACA per reduir les fuites. Actualment, s’està a l’espera que l’Agència resolgui la convocatòria.

A banda d’aquestes mesures més recents, l’Ajuntament està efectuant des de l’any 2019 una forta inversió per millorar la xarxa arterial i de distribució de l’aigua, i també ha confeccionat el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable, que preveu inversions fins als 13.000.000 €. 

Tenint en compte totes les accions dutes a terme per aquesta corporació amb la finalitat de treballar per a l’estalvi de l’aigua, es considera injust l’adopció d’una sanció com la que ha interposat l’Agència Catalana de l’Aigua. Per això, l’Ajuntament ja ha traslladat les al·legacions pertinents a l’ACA, tot demostrant la proactivitat de la corporació en l’aplicació de mesures de foment d’estalvi d’aigua i exposant les accions que s’expliquen en aquesta mateixa nota i d’altres de caràcter més tècnic. 

 Per últim, és vital que s’entengui que el nivell de consum d’aigua és una responsabilitat de totes aquelles persones que viuen i treballen a Begur. Des de l’Ajuntament es poden emprendre campanyes de sensibilització, millorar infraestructures o incrementar les multes a qui s’excedeixi en el consum, però el repte és de tota la població i cal ser-ne conscients i actuar amb conseqüència.