L’Ordenança municipal reguladora de l’edificació s’actualitza per a adaptar-la al Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí

23 feb 2022

Amb aquesta modificació l’Ajuntament elimina els aspectes contradictoris de la normativa que han quedat ultrapassats per l’aprovació del PDURSNSLG.

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament va aprovar en la sessió extraordinària del Ple celebrada el 22 de febrer la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de l’edificació amb l’objectiu d’adaptar-la a les determinacions que resulten de la normativa d’integració paisatgística del Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG).

Aquest pla indica que els municipis inclosos en el seu àmbit -entre ells, Begur- han d’adaptar el seu planejament urbanístic general propi a les normes d’aquest nou Pla Director que va rebre llum verda a finals del passat mes de gener de 2021.

Així, a l’espera de l’adequació del planejament general del municipi que determina la disposició addicional segons el Pla director, s’han incorporat en el cos de la regulació urbanística municipal les determinacions de la referida normativa d’integració paisatgística, eliminant els aspectes contradictoris i que han quedat ultrapassats per l’aprovació del PDURSNSLG.

Per tant, la modificació duta a terme elimina les determinacions que son incompatibles entre l’ordenança municipal i el PDURSNSLG, actualitza i clarifica els criteris d’aplicació de la normativa i reconsidera l’abast de les limitacions temporals a l’activitat edificatòria.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, explica que “el que ara es planteja amb la modificació de l’OMRE és, simplement, eliminar d’aquesta regulació totes les determinacions contradictòries o que hagin quedat absoltes amb les normes d’integració paisatgística del Pla Director, i fer més assequible als usuaris el contingut de la normativa resultant (públic en general, tècnics redactors de projectes, promotors, constructors…); i, fins i tot, facilitar la tasca dels mateixos serveis tècnics municipals”.

Finalment, l’Ordenança municipal reguladora de l’edificació també estableix que en el cas de les instal·lacions de plaques solars per generar aigua sanitària i calefacció i plaques fotovoltaiques, aquests elements es disposaran sobre coberta plana o terrat de les edificacions principals a les quals donin servei, sense restricció d’ocupació, però sempre amb una adequada protecció de vistes pròximes i llunyanes.

 


Categories: Urbanisme