Nou enllumenat públic del C/ Santiago Rusiñol de Sa Riera

27 nov 2017 -h

Anunci: Aprovació de la Memòria valorada del nou enllumenat públic del C/ Santiago Rusiñol de Sa Riera

A N U N C I
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2017, va aprovar la Memòria la memòria valorada del nou enllumenat públic del C/ Santiago Rusiñol de Sa Riera, amb un pressupost d’execució per contracta de TRENTA-QUATRE MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (34.045,25 €), IVA inclòs.


Categories: AjuntamentObres