Noves mesures per contenir els brots de Covid-19

15 oct 2020

​La Generalitat de Catalunya anuncia noves mesures a tot el territori pels brots de Covid-19 que entren en vigor durant un període inicial de 15 dies. L’Ajuntament demana a tots els veïns i veïnes extremar les precaucions i seguir les normatives i recomanacions sanitàries establertes.

Trobades, reunions i desplaçaments

• L’activitat social i els desplaçaments fora del domicili s’han de reduir al màxim possible. El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

◦ Bombolla de convivència: Grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l’aïllament social.
◦ Bombolla ampliada: Grup de persones de la bombolla de convivència més un(s) altre(s) grup(s) acotat i estable de persones, sempre les mateixes, amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals, escolars i de lleure.

• Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

• En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

• No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:

◦ Les activitats laborals.
◦ Les activitats docents.
◦ Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars).
◦ Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).
◦ Les activitats de culte i els actes religiosos.
◦ Els mitjans de transport públic.
◦ El transport escolar.
◦ Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.
◦ Les activitats esportives.
◦ L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.

• No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de Covid-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.

• S‘han de mantenir i extremar les mesures de protecció: mascareta, distància i rentat de mans.

Àmbit laboral i professional

• Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.

• Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària…

• En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

• L’ús de mascareta:

◦ és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
◦ no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

• Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

 

Àmbit educatiu

• Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l’aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

• A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.
Transport públic

• El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

• Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

• Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

 

Activitat comercial

• Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l’habitual. Si no és possible, només s’hi permet l’accés d’un sol client.

• Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

• En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

• No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.

• Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.

• Se suspenen les fires comercials.

 

Hostaleria i restauració

• Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l’ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials.

• Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

• Als espais comuns dels hotels l’aforament s’ha de limitar al 50%.

 

Activitats culturals

• Als espectacles d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

◦ L’aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
◦ S’han de preassignar els seients.
◦ Cal portar un registre d’assistents.
◦ L’horari de tancament s’estableix a les 23:00h.

• Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

 

Activitats esportives

• Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:

◦ han de funcionar amb cita prèvia.
◦ han de reduir l’aforament al 30%.

• Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

• S’ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals.
Activitats lúdiques i recreatives

• Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.

• S’estableix el tancament de:

◦ parcs i fires d’atraccions
◦ establiments lúdics infantils
◦ sales de joc, casinos i bingos

• Les festes majors queden suspeses.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

• Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

 

Activitats de lleure nocturn

• Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

• Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l’apartat anterior.

 

Consum de tabac i alcohol a la via pública

• No està permès fumar a la via pública o a l’aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o similars.

• Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts.

 

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.


Categories: Sanitat