Plec de condicions que regirà el procediment d’autorització municipal per a l’explotació d’elements de fondeig (boies) i per la realització del servei de barqueig des de terra fins al camp de boies i vieceversa a les platgs de Begur

02 gen 2018

Anunci: Plec de condicions que regirà el procediment d’autorització municipal per a l’explotació d’elements de fondeig (boies) i per la realització del servei de barqueig des de terra fins al camp de boies i vieceversa a les platgs de Begur.

Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió duta el dia 27 de desembre de 2017, va aprovar definitivament el Plec de condicions que regirà el procediment d’autorització municipal per a l’explotació d’elements de fondeig (boies) i per la realització del servei de barqueig des de terra fins al camp de boies i viceversa a les platges de Begur i sotmetre’l a informació pública, pel termini de vint dies mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podran presentar al·legacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació en bé aquesta quedarà ajornada en cas que es presentin reclamacions contra el Plec.


Categories: Ajuntament