Renovació de voreres i enllumenat al nucli de Sa Fontansa de Begur

22 feb 2019

L’Ajuntament de Begur s’ha marcat la renovació del paviment de les voreres, la instal·lació de punts de llum amb el sistema de tecnologia led i la canalització subterrània per l’estesa de la fibra òptica, en tot l’àmbit de Sa Fontansa, que es troba a l’entrada del poble, a l’altre costat de l’Arbreda. L’actuació, segons ha acordat la junta de govern, s’ha adjudicat a l’empresa Mugadas SLU, una de les 9 empreses que es van presentar a la licitació, per 464.479,75 euros i el termini d’execució és de 5 mesos. “La majoria de cases són de primera residència i on fa anys que no s’hi han portat a terme millores”, recorda el regidor d’Obres i Serveis, Francesc Pilsà.

El sector de Sa Fontansa té actualment un aspecte consolidat en general a nivell d’urbanització, amb els vials pavimentats amb un ferm asfàltic a la calçada i paviments diversos de formigó, panot o enllosat de pedra a les voreres i disposa dels serveis d’aigua, sanejament, electricitat, telèfons i enllumenat públic. Però, per contra, presenta una problemàtica en el mal estat i diversitat del tipus de paviments de les voreres, l’estat deficient de l’encintat amb la vorada en mal estat, amb les instal·lacions aèries de telèfons en general i l’enllumenat amb punts de llum amb columnes i lluminàries envellides i en mal estat de conservació, amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió que suposen un cost energètic elevat i de baix rendiment. Els punts de llum estan emplaçats propers a la vorada i obstaculitzen la continuïtat de pas dels vianants per les voreres.

Per això, l’objecte de l’actuació de les obres és la renovació de les voreres i la substitució dels trams de vorada en mal estat; la substitució de l’enllumenat existent per punts de llum amb el sistema de tecnologia led i el desplaçament d’aquests punts de llum cap a la tanca de les parcel·les per a poder millorar el pas de vianants per les voreres; i la realització de les canalitzacions subterrànies per la fibra òptica, on actualment la xarxa telefònica és aèria.


Categories: AjuntamentUrbanisme