Aprovació Borsa de Treball Personal de neteja dels Edificis Municipals i bases

08 ago 2017

La Junta de Govern Local, en data de 8 d’agost de 2017, va acord el següent acord:

 

23.- Aprovació de la Borsa de Treball del municipi de Begur per a personal de neteja d’edificis municipals.

 

Aquesta Corporació, en data de 6 d’agost de 2013, va aprovar la Borsa de Treball del municipi de Begur per tal de poder fer efectives les futures contractacions de caràcter laboral no fix (no permanent) que l’Ajuntament necessités per atendre el servei de neteja dels edificis municipals.
Per part de l’àrea de Recursos Humans, es considera convenient tornar a repetir l’experiència tenint en compte els bons resultats que s’han assolit al llarg d’aquest quatre anys.

 

Aquestes bases tenen la seva justificació legal en la següent normativa:

 

a)Articles 8 i 11 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic aprovat per llei 7/2007, de 12 d’abril.

 

b)Articles 91-2. 100 i 103 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

 

c)Article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

d)Articles 19 i 20 del Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 

En qualsevol cas, la contractació d’aquest personal no permanent s’ha d’efectuar de conformitat amb el principis constitucionals d’igualtat, d’oportunitat, mèrit, capacitat i publicitat, que es compleixen en les bases que regulen la Borsa de Treball.