Bases i Temari per la convocatòria d’una plaça de Funcionari/a interí/na

Bases que han de regir la convocatòria del procés de selecció per cobrir una plaça de Funcionari/a interí/na categoria administratiu/va mitjançant concurs-oposició lliure.