Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Activitats Econòmiques

Baixa d’una activitat

Què és?

Cal comunicar la baixa al Registre Municipal d’Activitats Econòmiques en el cas del cessament voluntari d’una activitat econòmica iniciada, mitjançant llicència o comunicació prèvia.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar amb les normes civils.

Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com es fa?

El tràmit cal fer-ho en línia des d’aquesta mateixa pàgina. La documentació necessària és la següent:
Model de sol·licitud

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l’any.

Quin cost té?

Aquest tràmit és gratuït.

Legislació

  • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006.
  • Llei 17/2009, de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
  • Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
  • Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Decret 179/1955, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

ACTIVITATS
Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020
cruiz@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidor: Andreu Peñalver
Tècnic: Grup Enginyeria Grup 7
Personal administratiu: Laia Bocanegra