Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Activitats Econòmiques

Canvis de titularitat

Què és?

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

D’acord amb el que determina l’article 34 de la vigent Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, en cas de transmissió de l’activitat econòmica, la persona que esdevingui titular ha de comunicar digitalment a l’Administració les dades necessàries a través dels mitjans habilitats i ha de manifestar explícitament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents a l’habilitació que té l’activitat i que se subroga en els drets i obligacions administratius que en deriven.

En els casos de canvi de titularitat de l’activitat pels establiments on es desenvolupi una activitat inclosa dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el seu reglament de desenvolupament, transcorregut el termini de dos mesos des de la comunicació, sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió, se la considerarà plenament eficaç.

Als efectes anteriors, el nou titular se subroga en els mateixos drets i deures derivats de la comunicació / llicència / autorització d’activitat.

Resten prohibides les transmissions de comunicacions /  llicències sotmeses al règim específic dels espectacles i activitats recreatives que són objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives en els termes establerts per l’article 61.3 de la Llei 11/2009 així com les subjectes a un expedient de revocació o caducitat.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar amb les normes civils.

Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com es fa?

El tràmit cal fer-ho en línia des d’aquesta mateixa pàgina. La documentació necessària és la següent:

  • Model de sol·licitud
  • Fotocòpia del NIF/CIF del nou titular (en el cas de societats l’escriptura de la constitució)
  • Declaració censal de l’Agència Tributària (model 036)
  • Assegurança de responsabilitat civil del local

 

La sol·licitud haurà d’estar signada pel nou titular.

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l’any. La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Quin cost té?

Els canvis de titularitat de les activitats tributaran per una quota d’un 25% de la quota base corresponent a l’activitat (Ordenança fiscal núm. 11)

Legislació

  • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
  • Ordenança fiscal núm. 11 taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els control periòdics i les revisions periòdiques.

ACTIVITATS
Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020
cruiz@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidor: Andreu Peñalver
Tècnic: Grup Enginyeria Grup 7
Personal administratiu: Laia Bocanegra