Activitats Econòmiques

Instal·lació de rètols i banderoles

Què és?

Sol·licitud de llicència per la instal·lació de rètols i/o banderoles en un local comercial a la via pública.

Qui ho pot demanar?

El propietari del local o el titular de l’activitat.

Com es fa?

El tràmit cal fer-ho en línia des d’aquesta mateixa pàgina (Llicència d’Obra Menor). La documentació necessària és la següent:

  • Model de sol·licitud
  • Pressupost de la instal·lació.
  • Fotografies de la façana actual.
  • Memòria on s’especifiqui els materials, els colors i la potència elèctrica i lumínica.
  • Croquis acotat en alçat i secció amb referència a la façana de suport.


Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l’any.

Quin cost té?

La instal·lació de rètols i/o banderoles tributaran per una taxa de llicència d’obra menor per un import de 85,00 € (Ordenança fiscal núm. 10).

Quedaran exempts de l’ICIO les obres amb pressupost igual o inferior de 601,00 €.

Quedaran exempts de pagament de fiança les obres amb un pressupost igual o inferior a 6.000,00 €.

Observacions

Segons l’OMRE estableix les condicions específiques:

  1. Definicions

Rètols. Són aquells elements col·locats en el pla de les façanes dels edificis visibles des de la via pública amb la finalitat d’indicar la localització i senyalització de l’activitat que es desenvolupa en el local.

– Banderoles. Són elements fets amb materials rígids o no, disposats perpendicularment al pla de façana dels edificis visibles des de la via pública.

  1. Condicions d’instal·lació. La instal·lació de rètols està condicionada a les característiques de l’edificació i les de l’espai públic:

a) Als projectes d’edificació de nova planta en què estiguin previstos locals, es definiran amb precisió els espais per a la seva instal·lació de forma integrada en la composició arquitectònica.

b) Pel que fa a edificis inclosos en el precatàleg de protecció de béns, predominarà l’arquitectura de l’edifici per damunt del disseny del rètol, pel què fa a les dimensions, materials, colors… Les propostes es valoraran atenent a les característiques patrimonials dels edificis.

c) En qualsevol cas, aquests elements només es podran instal·lar a la façana de la part ocupada pel local on es desenvolupi l’activitat. En els cas de publicitat situada de manera provisional en tancaments d’obres, només s’admetra mentre aquestes s’executin.

d) No s’admet la col·locació o la permanència de rètols o banderoles que dificultin els elements de senyalització de la via pública, l’ús del mobiliari urbà o la col·locació o manteniment dels elements d’arbrat i jardineria.

  1. Característiques dels elements.

Rètols. No poden sobresortir del pla de façana més de 15 cm i no poden tenir cap punt situat per sota dels 2,50 m de la rasant de la vorera.

Banderoles. No poden sobresortir del pla de façana més de 30 cm i una alçada màxima de 60 cm i no poden tenir cap punt situat per sota dels 2,20 m de la rasant de la vorera

  1. Situació. S’han de situar en espais dissenyats especialment per a aquesta finalitat:

a) En el cas què no s’hagi previst aquest espai, s’han de dissenyar pensant en el conjunt de l’edifici, i no podran ocultar elements arquitectònics o decoratius d’interès. En els edificis en què el mateix és la imatge corporativa , aquesta no podrà entrar en conflicte amb l’arquitectura del conjunt de l’edifici ni amb el paisatge urbà.

b) En els nuclis urbans, la il·luminació serà indirecta i no pot comportar enlluernament a la via pública ni intermitències molestes a l’entorn que pertorbin l’atenció en la conducció limitant-se en tot cas pels paràmetres establerts en la legislació vigent sobre contaminació lumínica. S’admeten els rètols lluminosos en zones industrials.

c) En el cas que el rètol estigui dins el buit arquitectònic, no podrà comportar la disminució de la superfície de ventilació i il·luminació naturals per sota del mínim previst per la normativa vigent. Tampoc podrà restringir els accessos als edificis ni limitar l’accessibilitat.

d) En eixos comercials definits específicament pel planejament, s’admetran d’altres formats de distintius comercials, subjectes a un disseny únic definit per Conveni amb les associacions de comerciants, aplicables a cada establiment.

Legislació

ACTIVITATS
Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020
cruiz@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidor: Andreu Peñalver
Tècnic: Grup Enginyeria Grup 7
Personal administratiu: Laia Bocanegra