Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Cadastre

Punt d’Informació Cadastral (PIC)

Els Punts d'Informació Cadastral (PIC) són centres de prestació de serveis cadastrals, autoritzats per la Direcció General de Cadastre i ubicats en entitats públiques.

Serveis Cadastrals

En el Punt d'Informació Cadastral de l'Ajuntament de Begur es presten els següents serveis* :

  • Consulta de dades cadastrals no protegides, certificació de la referència cadastral i consulta de cartografia.
  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides, pels titulars cadastrals, els seus representants o persones autoritzades per ells.
  • Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
  • Consulta per als titulars cadastrals sobre informació relativa a les sol·licituds d'ajuda de l'última campanya de la Política Agrícola Comuna (PAC) amb relació a les parcel·les rústiques de la seva titularitat declarades en les mateixes.
  • Notificació d'acords cadastrals, tant per compareixença electrònica (amb clau concertada), com per compareixença presencial.
  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegits pels titulars cadastrals de les parcel·les confrontants, titulars o cotitulars de drets reals, d'arrendament i parceria així com hereus i successors (en els termes de l'article 53.1 c), d) i e) de el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari).
  • Recepció, digitalització i registre d'escrits i documentació relativa als procediments cadastrals.
  • Serveis integrals d'informació, així com d'assistència al ciutadà (confecció de declaracions i utilització de l'assistent gràfic).

 

* L'expedició de certificats cadastrals està subjecte al pagament de la taxa corresponent.

 

Normativa reguladora

 

Condicions d'accés als serveis prestats

Tindrà la condició de sol·licitant qui es personi en el Punt d'Informació Cadastral i sol·liciti algun dels serveis prestats en el PIC, amb independència que actuï a títol personal o com a representant o autoritzat d'un tercer, en aquest cas haurà de comptar amb la següent documentació:

  • Original de el document acreditatiu de la representació o de l'autorització, o bé còpia dels mateixos, prèvia exhibició dels documents originals.
  • Còpia de l'DNI de l'autoritzant que s'acompanyarà a l'escrit d'autorització.

 

Si actua mitjançant autorització pot utilitzar el següent model d'autorització .

El sol·licitant haurà d'identificar-se sempre davant del Punt d'Informació Cadastral mitjançant l'exhibició del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent, sense que sigui necessari aportar una còpia del mateix.

L'obtenció de dades cadastrals protegides requereix una sol·licitud formal que ha de formular-se en el corresponent model que estarà a disposició dels interessats en els Punts d'Informació Cadastral.

CADASTRE

Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 2)

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidora: Maite Selva
Tècnic Municipal Geògraf: Jordi Duran
cadastre@begur.cat