Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Cadastre

Què fem a Cadastre?

L’Ajuntament de Begur té subscrit un conveni de col.laboració amb la Direcció General del Cadastre per exercir les funcions de gestió cadastral, en el que es deleguen les competències de tramitació i aprovació dels expedients d’alteracions cadastrals d’ordre jurídic i d’ordre físic i econòmic:

-Expedients d’alteracions cadastrals d’ordre jurídic (Model 901M).

  • Transmissions de domini relatius als béns immobles urbans i rústics.
  • Sol.licituds de baixa o incorporació de cotitularitats a instància dels mateixos interessats.

-Expedients d’alteracions cadastrals d’ordre físic i econòmic, (Models 902M, 903M i 904M).

  • Funcions de tramitació d’alteracions cadastrals dels expedients relatius a béns urbans i rústics, on s’elabora la documentació relativa a les dades físiques, gràfiques, econòmiques i jurídiques dels béns tant en el cas de noves incorporacions (altes o omissions), com en les modificacions d’elements ja existents (reformes, ampliacions, segregacions, divisions, agrupacions, agregacions, divisions horitzontals i enderrocs).

L’Ajuntament de Begur està adscrit al règim de comunicació, per la qual cosa en obres realitzades en base a llicències urbanístiques concedides a dia d’avui, l'Ajuntament posa en coneixement de la Gerència del Cadastre l'alteració cadastral que representen les obres que s'han realitzat en base a la corresponent llicència.

Així mateix, previ pagament de la taxa corresponent, l’Ajuntament facilita un certificat cadastral al titular cadastral que ho sol·liciti per escrit. En el certificat cadastral normalment hi figura la informació dels titulars cadastrals de les finques veïnes.

La resta de tramitacions relacionades amb el Cadastre, com poden ser les sol·licituds d’esmena de discrepàncies o de correcció d’errors, les realitza l’òrgan de la Direcció General del Cadastre que té competència al municipi de Begur, que és el següent:

Gerència Territorial del Cadastre de Girona
Gran Via de Jaume I, 47
17071 Girona
Tel. 972 22 50 50
gerencia.girona@catastro.hacienda.gob.es
Web: www.catastro.meh.es

CADASTRE

Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 2)

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

 

Regidora: Maite Selva
Tècnic Municipal Geògraf: Jordi Duran
cadastre@begur.cat