Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Llar d’infants Ses Falugues

Línia pedagògica

Els infants en néixer són capaços d’establir les relacions que els han de permetre desenvolupar-se però a la vegada són extremadament vulnerables. Per créixer necessiten que al seu voltant hi hagi persones adultes que interpretin i responguin adequadament a les seves necessitats, acompanyant-los en la descoberta del seu entorn i cap a una progressiva autonomia.

El primer i més important context educatiu i de desenvolupament de l’infant és la família. La llar d’infants té sentit com a segon context, aquell que amplia i diversifica les  seves experiències.

Els objectius principals de la llar d’infants són:

 • Facilitar el desenvolupament integral dels infants, procurant que tinguin suficients oportunitats per a desenvolupar el més àmpliament possible les seves capacitats.
 • Col·laborar en la seva educació, donant-los a conèixer produccions culturals,  costums, valors i normes de la societat en què viuen.

 

Aquests objectius s’assoleixen oferint, als infants, l’oportunitat de:

 • Relacionar-se i jugar amb altres infants.
 • Gaudir d’espais i materials especialment organitzats per facilitar l’activitat i les relacions.
 • Participar en propostes educatives que afavoreixen el seu desenvolupament i aprenentatge.

 

COM TREBALLEM?

Des de la idea que qualitat del procés educatiu es troba en la qualitat de la comunicació existent entre les persones implicades, creiem que l’eix principal de l’acció educativa és una relació respectuosa i amorosa entre  educadora i  infant.

Per tant, establim un vincle afectiu amb els infants que els permeti créixer i aprendre des de:

 • La seguretat, per poder relaxar-se.
 • La felicitat, per estar motivats/des.
 • La llibertat, per obrir-se i participar.

Des d’aquesta base, l’ambient que hi ha a la llar d’infants en la vida quotidiana és familiar i alegre.

Les activitats que es duen a terme de forma diària segueixen una rutina, és a dir, una seqüència periòdica de moments d’acció, descans, alimentació i higiene personal. Gràcies a la repetició d’aquests moments, els infants van coneixent la vida escolar a poc a poc, la integren en la seva experiència i  adquireixen autonomia de forma progressiva.
A més, a mesura que integren la vida escolar en la seva experiència, adquireixen els valors implícits que l’equip educatiu li atribueix.

Dins d’aquesta rutina, considerem prioritàries la investigació i el joc.
Els infants, des del naixement, mantenen una actitud d’exploració del seu entorn de forma espontània: olorant, escoltant, observant i/o manipulant directament tot el que tenen al seu abast. A mesura que passa el temps, aquesta activitat es converteix en joc.

El joc representa la base dels aprenentatges dels infants perquè és una activitat voluntària, positiva i global (utilitzen totes les seves possibilitats motores, sensorials, emocionals, cognitives i comunicatives). Per tant, a la llar d’infants, no entenem el joc només com a forma d’entreteniment sinó que hi dediquem el temps i l’espai necessaris perquè estiguin presents en gran part de la vida quotidiana.

Per últim, a més de les activitats de la vida quotidiana, cal tenir en compte que també hi ha les activitats especials: activitats puntuals o esporàdiques amb característiques marcadament diferents però que són tant importants com les rutinàries.

QUÈ TREBALLEM?

Els continguts que treballem es classifiquen en tres àrees d’experiència i desenvolupament:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres: coneixement de la pròpia identitat, descoberta de les possibilitats i adquisició d’autonomia a través de la interacció amb l’entorn.
 • Descoberta de l’entorn: coneixement del medi natural i social habitual a través de la relació amb les persones i els objectes.
 • Comunicació i llenguatges: coneixement, utilització i domini progressiu de les diferents formes de comunicació (llenguatges corporal, verbal, musical, plàstic i matemàtic).

 

Ara bé, les activitats no es divideixen segons les àrees sinó que formen part de projectes que es treballen de forma global; és a dir, treballant des de múltiples vessants un tema que connecta amb la curiositat dels infants.

 

FEM TREBALL EN XARXA

Som conscients que la llar d’infants és una institució que forma part d’un poble i donem molta importància a la dimensió social en l’educació dels infants. Per això, fem que l’escola sigui de caràcter obert i tenim en compte les possibilitats de col·laboració amb altres serveis educatius, culturals i socials del poble.

En aquest sentit, es duen a terme activitats diverses amb les escoles que ofereixen el segon cicle d’educació infantil al municipi (Doctor Arruga i Olivar Vell), amb la biblioteca municipal Salvador Raurich i amb altres serveis o entitats amb voluntat de treballar conjuntament.

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL SES FALUGUES
Bonaventura Carreras, 11 ·  17255 Begur
Tel. 972 624 304

 

Regidor: Manel Vallès

 

Directora:
Maria Muriscot Barris
sesfalugues@begur.cat

 

HORARI ESCOLAR:
De setembre a juny
De dilluns a divendres
De 8:30h a 17:00h

SEGUEIX-NOS