Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Gestió del litoral

Sol·licitud d’snorkel a ses Negres

L'Ajuntament de Begur conjuntament amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims han instal·lat una boia per a amarratge d'embarcacions a la reserva de ses Negres, únicament destinada a activitats d'snorkel organitzades per centres d'imersió autoritzats per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

Per tal d'utilitzar d'aquesta boia és necessari omplir la següent sol·licitud a l'activitat i enviar-la per correu electrònic a l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begur (mediambient@begur.cat) amb una antel·lació mínima de 15 dies. Per tal d'omplir el pdf primer cal que us el descarregueu i guardeu al vostre ordinador, després ja el podreu obrir i omplir-lo, un cop acabat cal que el torneu a guardar per tal de poder-lo adjuntar al correu electrònic.

solicitud boia (pdf)

Un cop l'Ajuntament comprovi que les dades son correctes, enviarà una Autorització de Junta de Govern Local a l'interessat autoritzant l'activitat. Aquesta autorització s'haurà de portar a l'embarcació en el moment de realitzar l'activitat. Per tant, és molt important sol·licitar l'ús de la boia amb una antel·lació mínima de 15 dies.

S'estableix una taxa de 10€ per visitant que s'haurà de fer efectiva un cop l'interessat rebi l'Autorització de Junta de Govern Local i abans de realitzar l'activitat.

A continuació es detallen els condicionants de les activitats a desenvolupar al Vedat de Pesca de Ses Negres:

1. Només es permet l'amarratge d'embarcacions degudament autoritzades prèviament (màxim 24 hores d'antelació) i s'haurà de dur a bord de l'embarcació la corresponent autorització que, en cas de ser requerit, s'haurà de facilitar als agents dels diferents cossos d'inspecció. L'autorització numerada, com a mínim ha de contenir la data i període del dia autoritzat, el nom de l'empresa, la informació de l'embarcació (nom, foli i matrícula) i la informació de totes les persones autoritzades a accedir a l'espai (nom, DNI i, si escau, titulació).

2. Només s'autoritzen un màxim de dos accessos diaris a la zona marina objecte d'aquesta Resolució. Un comprés entre les 10:00 i les 12:00 i un segon comprés entre les 16:00h i les 18:00h. En cada franja horària només pot accedir al vedat de pesca una sola embarcació.

3. Les úniques activitats autoritzades són les que tenen finalitats divulgatives i/o de conscienciació. Qualsevol altra activitat que es vulgui desenvolupar dins l'espai marí requerirà d'una autorització expressa.

4. Els centres d'immersió que realitzin les activitats de transport i guiatge per a la pràctica de les activitats permeses en aquest espai, hauran de disposar de la corresponent autorització de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims per a exercir com a tals, així com trobar-se inscrits en el Registre de centres d'immersió de l'esmentada direcció general.

5. Per minimitzar la pressió sobre l'ecosistema protegit, garantir el control dels visitants i assegurar els objectius de conscienciació i divulgació, el desenvolupament de les activitats, s'estableix una ratio màxima de 5 visitants per cada guia, amb un màxim de 12 persones a l'aigua. A l'embarcació només hi podrà quedar el personal estrictament necessari per raó de seguretat marítima.

6. Les persones encarregades de guiar els visitants, han de acreditar la formació suficient per a poder desenvolupar les tasques i assolir els objectius de divulgació i conscienciació dels valors ecològics, socials i econòmics dels ecosistemes, la biodiversitat i els recursos marins objecte de protecció. Així mateix, prèviament a la visita a l'espai, els visitants hauran de rebre formació mínima sobre la normativa de l'espai i els seus valors naturals, socials i econòmics.

7. Les taxes d'accés al vedat, s'han de destinar exclusivament a actuacions relacionades amb el medi marí i amb finalitats de protecció, restauració, estudi i/o divulgació dels seus ecosistemes.

8. Abans de finals de cada temporada, l'Ajuntament de Begur haurà de fer arribar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims un informe anual amb el resum dels treballs realitzats.

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Nom del Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce