Porta a Porta (PaP)

Activitats econòmiques

El servei de recollida de residus entén per activitats econòmiques, aquelles activitats desenvolupades al Terme Municipal de Begur, vinculades a un local amb llicència d’activitat, les quals contribueixen a la taxa d’escombraries mitjançant el rebut corresponent.

Adhesió al servei

Les activitats econòmiques han de posar-se en contacte amb l’àrea de Medi Ambient per tal d’acordar les dimensions dels cubells i concretar els horaris i dies de recollida i recollir les targetes d’accés a la deixalleria municipal.

Calendari i fraccions

Cada dia, al finalitzar l’activitat (o a l’hora acordada amb l’Àrea de Medi Ambient), segons el calendari preestablert, heu de deixar la fracció que toqui dins els cubells de residus davant de l’establiment i recollir-los l’endemà al matí (abans de les 10h).

Les activitats econòmiques situades dins el nucli de Begur disposeu de dos calendaris en funció de la temporada:

Calendari activitats nucli en temporada baixa (Català)

Calendari activitats nucli en temporada alta (Català)

Les activitats econòmiques situades fora el nucli de Begur disposeu de dos calendaris en funció de la temporada:

Calendari activitats fora nucli en temporada baixa (Català)

Calendari activitats fora nucli en temporada alta (Català)

Pel que fa a les activitats econòmiques situades al Polígon Industrial de la Riera d’Esclanyà el calendari és el següent:

Calendari activitats del polígon industrial (Català)

Pel que fa a les fraccions de recollida, l’Ajuntament de Begur només recull els residus procedents de les activitats econòmiques que són assimilables a residus domèstics, separats en les 5 fraccions (resta, vidre, envasos, orgànica i paper/cartró). Podeu descarregar-vos la guia de classificació de les diferents fraccions aquí:

Guia de classificació per activitats econòmiques (Català)

Si les activitats econòmiques generen residus especials, aquests han de ser gestionats degudament per part de la pròpia activitat i declarats a l’Agència de Residus de Catalunya.

Targetes d’accés a la deixalleria municipal

En qualsevol moment les activitats econòmiques poden sol·licitar la targeta per accedir a la deixalleria municipal.

Els autònoms que desenvolupen la seva activitat sense estar vinculats a cap local amb llicència d’activitat han de transportar els seus residus a la deixalleria municipal utilitzant la targeta d’accés.

Per tal de sol·licitar la targeta cal adreçar-se a l’Àrea de Medi Ambient aportant les dades de l’empresa (NIF) i/o el rebut de pagament d’autònoms i el número de compte bancari (IBAN).

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce