Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Registre d’Entrada / Atenció al Ciutadà

Com registrar un document?

L’Ajuntament posa a disposició del ciutadà diverses vies vàlides per registrar correctament un document, depenent de si es tracta d’una persona jurídica (una empresa, entitat, associació...) o una persona física (un ciutadà).

En el cas de les persones jurídiques, és obligatori fer tots els tràmits amb l’Ajuntament utilitzant medis electrònics, ja siguin tabletes, mòbils o ordinadors, a través de la plataforma habilitada per aquest fi, la Seu Electrònica (https://begur.eadministracio.cat/info.3).

D’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques estan obligades a de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques en la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Es pot accedir a la Seu a partir de l’apartat “SEU-E” d’aquesta plana web, o amb el link

https://begur.eadministracio.cat/info.3

Pel que fa a les persones físiques, els ciutadans, per presentar una instància s’aconsella també la via telemàtica, i fer ús de la Seu Electrònica per qualsevol tràmit, però si no és possible, hi ha també altres vies:

  • Via telemàtica, mitjançant la seu electrònica de la web de l’Ajuntament de
    És necessari un certificat digital per tal acreditar-se, i el registre pot fer-se les 24 hores, els 365 dies de l’any. En acabar el registre, s’obté un justificant, com si el ciutadà hagués fet el tràmit presencial, a l’Ajuntament.
    L’enllaç és el següent: http://begur.eadministracio.cat

 

  • Presencialment, a l’oficina del Registre d’Entrada / OAC de l’Ajuntament de Begur (Plaça de l’església, 8), de dilluns a divendres, de 9 a 14:00h.

 

  • Via e-mail (registre@begur.cat), enviant adjunt el formulari model de instància genèrica, escanejada, i degudament complimentada i signada.

El model el trobaran en aquesta mateixa plana web, a l’apartat de “OFICINA VIRTUAL à Instàncies i formularisà descarregar instància general”.

El mail es respondrà amb la major brevetat possible, tot adjuntant un justificant del Registre, per tal que el ciutadà tingui un comprovant del tràmit.

  • Via correu certificat, a les oficines de Correus, dirigit a: Ajuntament de Begur, Registre d’Entrada de documentació, Plaça de l’església, 8, 17255 BEGUR (Girona)

 

 

Documents

REGISTRE D’ENTRADA
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Plaça de l’Esglèsia, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020
registre@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.