Registre d’Entrada / Atenció al Ciutadà

Com registrar un document?

L’Ajuntament posa a disposició del ciutadà diverses vies vàlides per registrar correctament un document:

 • Presencialment, a l’oficina del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Begur
  (Plaça de l’esglèsia, 8) de dilluns a divendres, de 9 a 14:00h.
 • Via telemàtica, mitjançant la seu electrònica de la web de l’Ajuntament de
  Begur. És necessari un certificat digital per tal acreditar-se, i el registre pot fer-se les 24 hores, els 365 dies de l’any.
  L’enllaç és el següent: http://begur.eadministracio.cat
 • Via e-mail, enviant adjunt el formulari model de instància genèrica, escanejada, i degudament complimentada i signada (registre@begur.cat).
 • Via correu certificat, a les oficines de Correus.
 • Via correu administratiu, a qualsevol oficina de registre pròpia, o
  concertada, de la Generalitat de Catalunya (més informació: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13855)

Per registrar un document via telemàtica, a la Seu Electrònica cal fer-ho a través de la plana web de l’Ajuntament (www.begur.cat), on hi ha un apartat clarament identificat amb el nom de SEU-E, amb l’enllaç d’accés a la Seu.

Per tal d’ajudar al ciutadà amb el tràmit, l’Ajuntament ha creat aquest document on s’explica detalladament tot el procés:

Documents

REGISTRE D’ENTRADA
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Plaça de l’Esglèsia, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020
registre@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.