Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Normativa

Tramitació (OMTEUA)

Descarregar documents:
OMTEUA – Ordenança sencera
URBANISME – Variacions de detall documentació a presentar
URBANISME – OMTEUA-Models plànol resum

Ordenança Municipal de tramitació dels expedients urbanístics i d’activitats (OMTEUA)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS I CONTINGUT

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1.- Objecte
Article 2.- Interpretació

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol 1. De les persones interessades
Article 3.- Capacitat d’obrar de les persones i relacions amb l’administració

Article 4.- Concepte d’interessat i representació
Article 5.- Canvi de persona interessada en el procediment
Article 6.- Consulta d’expedients en tràmit
Article 7.- Consulta d’expedients finalitzats.
Capítol 2. De la tramitació amb l’ús de mitjans electrònics.
Article 8.- Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb l’administració
Article 9.- Registre electrònic
Article 10.- Arxiu de documents
Article 11.- Obligació de resoldre i notificacions
Article 12.- Emissió de documents per part de l’administració municipal
Article 13.- Documents aportats pels interessats al procediment administratiu
Capítol 3. De l’ordenació del procediment.
Article 14.- Drets de l’interessat en el procediment administratiu
Article 15.- Presentació de sol·licituds, escrits i documents
Article 16.- Inici d’expedient i esmena de la sol·licitud
Article 17.- Deficiències. Concepte
Article 18.- Deficiències esmenables
Article 19.- Modificació de projectes durant la tramitació
Article 20.- Caducitat dels procediments

TÍTOL SEGON. INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Article 21.- Informació urbanística general
Article 22.- Certificat d’aprofitament urbanístic i certificat de règim urbanístic
Article 23.- Regulació dels supòsits d’existència d’edificacions
Article 24.- Informes previs
Article 25.- Activitats: certificat de compatibilitat urbanística i classificació
Article 26.- Documentació
Article 27.- Assenyalament d’alineacions i rasants
Article 28.- Pràctica de l’assenyalament
Article 29.- Actuacions en finques incloses en àmbits de protecció del POUM
Article 30.- Certificats acreditatius de divisió en propietat horitzontal d’edificacions existents
Article 31.- Terminis

TÍTOL TERCER. PLANEJAMENT, DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
Capítol 1. Planejament derivat.

Article 32.- Formulació de plans urbanístics derivats
Capítol 2. Projectes d’urbanització.
Article 33.- Formulació de projectes d’urbanització

Capítol 3. Reparcel·lació.
Article 34.- Projectes de reparcel·lació

Article 35.- Contingut dels projectes de reparcel·lació
Article 36.- Contingut dels projectes de delimitació de polígons d’actuació urbanística
Capítol 4. Cessió de vial
Article 37.- Documentació

Article 38.- Procediment
Capítol 5. Adquisició de parcel·les sobreres
Article 39.- Concepte

Article 40.- Documentació
Article 41.- Procediment

TÍTOL QUART. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Capítol 1. Disposicions comunes
Article 42.- Tramitació

Article 43.- Sol·licituds
Article 44.- Notificació
Article 45.- Pluralitat de llicències municipals
Article 46.- Transmissibilitat
Article 47.- Vinculació i integració del contingut de les llicències
Article 48.- Termini de resolució
Article 49.- Interrupció màxima dels terminis d’execució
Article 50.- Pròrrogues de les llicències
Article 51.- Vigència de les llicències
Article 52.- Caducitat de les llicències
Article 53.- Revocació i nul·litat de llicències
Article 54.- Modificació de projectes durant l’execució
Article 55.- Llicències per activitats recreatives i establiments de pública concurrència
Article 56.- Error en el tipus de llicència sol·licitada
Article 57.- Inspecció de les obres
Article 58.- Conclusió de les obres
Capítol 2. Condicions i tipus de llicències
Secció 1. Actes subjectes i règim de les llicències
Article 59.- Actes subjectes a llicència urbanística

Article 60.- Actes subjectes a comunicació prèvia
Article 61.- Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia
Article 62.- Tipus de llicència
Article 63.- Llicències d’edificació en sòl urbà
Article 64.- Cessió gratuïta de terrenys
Article 65.- Edificis i usos fora d’ordenació
Article 66.- Construccions i instal·lacions en situació de volum d’edificació disconforme o ús disconforme
Article 67.- Usos i obres de caràcter provisional
Article 68.- Llicències en sòl urbanitzable
Article 69.- Llicències en sòl no urbanitzable
Article 70.- Legalització d’intervencions
Article 71.- Gestió de residus.
Secció 2. Obligacions de la persona titular
Article 72- Obligacions generals

Article 73.- Obligacions materials
Article 74.- Direcció facultativa. Renúncia i canvi de tècnics
Article 75.- Renúncia i canvi de contractista de les obres
Article 76.- Paralització de les obres i instal·lacions.
Article 77.- Obligacions econòmiques. Fiances
Article 78.- Devolució de dipòsits i cancel·lació d’avals.
Secció 3. Llicència d’obres majors
Article 79.- Obres majors

Article 80.- Documentació preceptiva per a sol·licitar llicència d’obres majors
Article 81.- Altra documentació preceptiva
Article 82.- Obligacions formals. Comunicacions a l’administració municipal
Article 83.- Actuacions accessòries a l’obra major.
Secció 4. Llicència d’obres menors
Article 84.- Llicències d’obres menors

Article 85.- Documentació de la sol·licitud de llicència d’obres menors
Article 86.- Documentació específica de la col·locació de grues per a la construcció
Article 87.- Documentació específica de la instal·lació de rètols i tanques publicitàries
Article 88.- Documentació específica de la sol·licitud de llicència d’enderroc
Secció 5. Obres menors en règim de comunicació prèvia
Article 89.- Obres menors en règim de comunicació prèvia

Secció 6. Llicències d’obres en el domini públic
Article 90.- Autorització d’obres en domini públic

Article 91.- Documentació de la llicència de construcció, modificació o supressió de guals a la via pública
Article 92.- Tramitació de la llicència de construcció, modificació o supressió de guals a la via pública municipal
Article 93.- Documentació específica de les llicències de connexió de serveis
Secció 7. Llicència d’ús i ocupació
Article 94.- Ús i ocupació

Article 95.- Documentació de la sol·licitud de llicència d’ús i ocupació.
Secció 8. Llicència de parcel·lació
Article 96.- Parcel·lació

Article 97.- Documentació de la sol·licitud de la llicència de parcel·lació.
Secció 9. Llicència per a la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal
Article 98.- Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal

Article 99.- Documentació de la sol·licitud de la llicència per a la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal

TÍTOL CINQUÈ. LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
Capítol 1. Disposicions generals
Article 100. Àmbit de la intervenció ambiental

Article 101. Condicions generals de funcionament de les activitats
Article 102. Obligacions generals de les persones o les empreses titulars de les activitats
Article 103. Règims d’intervenció administrativa
Article 104. Competències en matèria ambiental
Capítol 2. Règim d’autorització ambiental o d’autorització substantiva amb avaluació d’impacte ambiental
Article 105. Activitats sotmeses a una autorització ambiental

Article 106. Procediment i tràmits
Article 107. Sol·licitud
Article 108. Informe municipal
Article 109. Declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a una autorització substantiva
Article 110. Declaració d’impacte ambiental d’activitats de producció d’energia eòlica i fotovoltaica, i d’activitats extractives
Capítol 3. Règim de llicència ambiental
Secció 1. Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la declaració d’impacte ambiental
Article 111. Llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental

Article 112. Declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a la llicència ambiental
Secció 2. Objecte i finalitat de la llicència ambiental
Article 113. Activitats sotmeses a la llicència ambiental

Secció 3. Organització i procediment
Article 114. Tràmits i procediment

Article 115. Òrgans ambientals competents
Article 116. Sol·licitud
Article 117. Contingut de la llicència ambiental
Capítol 4. Règim de comunicació
Article 118. Activitats sotmeses a comunicació

Article 119. Formalització de la comunicació
Article 120. Certificació ambiental
Capítol 5. Règim d’intervenció ambiental d’activitats temporals
Article 121. Activitats de caràcter temporal

Capítol 6. Règim d’intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial
Article 122. Intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives i altres activitats de competència municipal sectorial

Article 123. Intervenció ambiental en projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal
Capítol 7. Disposicions comunes als règims d’intervenció ambiental
Article 124. Efectes

Article 125. Intervenció administrativa en les modificacions de les activitats
Article 126. Informe urbanístic
Article 127. Caducitat de l’autorització i de la llicència ambientals
Article 128. Revisió de l’autorització i de la llicència ambientals
Article 129. Procediment i abast de la revisió
Article 130. Transferibilitat
Article 131. Clausura d’activitats
Article 132. Cessament d’activitats
Article 133. Especificitats de les explotacions ramaderes i d’altres tipus d’instal·lacions
Capítol 8. Sistema de prevenció, control i inspecció
Secció 1. Control de les activitats sotmeses a autorització, llicència ambiental o autorització substantiva
Article 134. Prevenció i control ambiental integrats

Article 135. Actuació administrativa relativa a les visites d’inspecció
Article 136. Actuacions i acta de control ambienta l’inicial
Article 137. Actuacions i modalitats de control ambiental periòdic
Secció 2. Control de les activitats sotmeses a comunicació
Article 138. Règim dels controls periòdics

Secció 3. Funció d’inspecció de les activitats
Article 139. Acció inspectora

Article 140. Obligacions de la persona o l’empresa titulars de les activitats
Article 141. Facultats del personal inspector
Article 142. Deures del personal d’inspecció

TÍTOL SISÈ. INFRACCIONS, SANCIONS I EXECUCIÓ FORÇOSA
Capítol 1. Disposicions generals
Article 143.- Infraccions

Article 144.- Sancions
Article 145.- Mesures cautelars
Article 146.- Execució de mesures cautelars
Capítol 2. Infraccions a les llicències urbanístiques
Article 147.- Infraccions a les llicències urbanístiques

Article 148.- Règim sancionador de les infraccions urbanístiques
Capítol 3. Infraccions a les llicències d’activitats
Article 149. Infraccions a les llicències d’activitats

Article 150. Règim sancionador de les infraccions relatives a les activitats

TITOL SETÈ. DEURE DE CONSERVACIÓ I DECLARACIÓ DE RUÏNA
Article 151.- Conservació de les edificacions, construccions i instal·lacions

Article 152.- Declaració de ruïna i acord de demolició
Article 153.- Expedient de ruïna
Article 154.- Procediment de declaració de ruïna
Article 155.- Procediment de declaració de ruïna a sol·licitud de tercers
Article 156.- Ruïna imminent i desperfectes reparables

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera.- Entrada en vigor
Disposició final segona.- Adaptació

Disposició final tercera.- Garanties d’urbanització.
Disposició final quarta.- Condicions generals de les llicències d’obres
Disposició final cinquena.- Formularis de tramitació.
Disposició final sisena.- Formats de la documentació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera.- Expedients en curs

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única.

ANNEXOS
ANNEX-1.- INFORMACIÓ URBANÍSTICA

ANNEX-2.- INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ
ANNEX-3.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
3.1.- Règim de les llicències urbanístiques
3.2.- Tramitació de les llicències urbanístiques
3.3.- Arxius i formats de la documentació de les llicències urbanístiques
3.4.- Garanties d’urbanització
3.5.- Condicions generals de les llicències d’obres
3.6.- Infraccions a les llicències d’obres
ANNEX-4.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
4.1.- Règim d’intervenció administratiu de les activitats i les seves modificacions

4.2.- Tramitació de les llicències d’activitats
4.3.- Arxius i formats de la documentació de les llicències d’activitats
4.4.- Prevenció i control de les activitats
4.5.- Infraccions a les llicències d’activitats

EXPOSICIÓ DE MOTIUS I CONTINGUT

La entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques regula, entre d’altres aspectes, les previsions relatives al accés general electrònic de l’administració. Això ha de tenir conseqüències importants en els procediments de relació de l’administració municipal amb el seus administrats.

I.Necessitat i oportunitat de l’ordenança
En l’àmbit que li es propi, l’Ajuntament de Begur, es troba en fase de la completa implementació de la tramitació electrònica de tots els actes administratius, tant pel que fa al de caràcter intern com els de relació amb la ciutadania i tots els administrats en general.
Per continuar amb el desenvolupament de les feines ja realitzades es formula la present ordenança reguladora de tramitació d’expedients urbanístics així com dels referits a usos i activitats, per fer més fàcils els procediments de concessió de llicències i permisos municipals.

II.Solucions proposades per l’ordenança
Es tracta d’una regulació que permet posar en clar les formes de relació dels serveis de l’Àrea d’urbanisme i d’Activitats amb els usuaris i el públic en general:
-Clarificar normatives,
-Establir formats i continguts de documentació en els diferents tràmits,
-Fer més fàcils els canals de recepció i lliuraments d’informacions i comunicacions, etc..,
Tot això d’acord amb la implementació de l’administració electrònica ara en marxa.

III.Objectius de l’ordenança
La tramitació de l’ordenança es planteja la regulació dels aspectes següents:
Determinació dels procediments de tramitació, d’acord amb els diferents instruments:
-Relatius a informació urbanística. Informació urbanística general, certificats de compatibilitat urbanística, assenyalament d’alineacions i rasants, …
-Formulació de planejament. Planejament derivat, reparcel·lacions, cessions de sistemes, …
-Llicències urbanístiques. Obres majors, obres menors, d’ús i ocupació, de parcel·lació,…
-Llicències d’activitats. Activitats sotmeses a règim d’autorització, a règim de llicència, comunicacions d’obertura, revisió , control i inspecció, …
-Disciplina urbanística. Deure de conservació, declaració de ruïna, infraccions i sancions, …

Determinació del contingut de la documentació tècnica, amb destriament de les regulacions urbanístiques, edificatòries i d’activitats i altres d’obligada aplicació en la tramitació de permisos i llicències i la seva traducció documental:
-Compliment de regulacions i paràmetres urbanístics. Determinacions del POUM i sectorials, normatives, …
-Format de la documentació gràfica i de la documentació escrita. Arxius digitals reproduïbles i editables …
-Inici de les obres. Topografia, inspeccions, ….
-Final d’obres. Primera ocupació, obra realitzada, posada en servei, legalitzacions, ….

IV.Contingut de l’ordenança
L’ordenança es planteja la determinació dels procediments de tramitació dels diferents tipus d’expedients urbanístics i d’activitats que són de competència municipal així com la determinació de la documentació tècnica i administrativa que deuran d’incloure. A aquests efectes, l’ordenança abastarà els aspectes següents:
-A part del desenvolupament de l’articulat de l’ordenança regulatòria, es proposa la confecció d’uns patrons i/o formularis –tant adreçats a la documentació escrita com la gràfica- de manera que es minimitzi i es redueixi el volum de documentació a integrar en un expedient, sense que això desvirtuï el seu contingut i assegurant el compliment de les obligacions legals exigibles.
-La ordenança distingiria així mateix les actuacions privades que no necessiten llicència i incorporaria les determinacions de altres ordenances municipals actualment vigent, com les referides a les condicions generals d’atorgament de llicències, la de comunicació prèvia de determinades obres menors, el desplegament de l’article 32 de les NU del POUM, alguns aspectes de les ordenances de civisme, etc…
-La formulació de l’ordenança pretén facilitar la justificació del compliment dels preceptes normatius i legals que siguin exigibles i el control per part dels serveis tècnics municipals. Això permetrà un estalvi de temps en la generació de documentació dels projectes i de revisió dels mateixos, així com de reducció de la documentació a presentar, en consonància amb la tramitació electrònica dels actes administratius.

V.Estructura de l’ordenança
L’ordenança es proposa desenvolupar d’acord una estructura que inclourà un primer apartat d’exposició de motius, un títol preliminar, un títol primer relatiu a les disposicions generals, un títol segon sobre la informació urbanística, un títol tercer relatiu als instruments de planejament i gestió, un títol quart a les llicències urbanístiques i d’activitats, un títol cinquè sobre les activitats en equipaments i dotacions de titularitat pública, un sisè sobre actuacions en l’edificació i un setè títol d’infraccions i sancions.
Completen l’ordenança les disposicions finals, transitòries i derogatòries corresponents amb els annexos que resumiran de forma comprensiva les determinacions regulatòries anteriors. De manera més específica, podem descriure el contingut regulatori aquesta ordenança d’acord a l’estructura següent:
-Títol preliminar
Es fa una descripció dels objectius de l’ordenança i del cos legislatiu i normatiu d’aplicació als efectes de la seva interpretació.

-Títol primer. Disposicions generals
Relatiu a les disposicions generals que regeixen en l’aplicació de l’ordenança. De manera específica és fa una transcripció de les regulacions referides a les relacions de les persones interessades amb l’administració pública i la implementació de la tramitació telemàtica d’expedients, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, actualment vigent. L’articulat s’estructura en els capítols següents:
Capítol 1. De les persones interessades
Capítol 2. De la tramitació amb l’ús de mitjans electrònics.
Capítol 3. De l’ordenació del procediment.

-Títol segon. Informació urbanística
Relatiu a la sol·licitud d’informació urbanística general per part de persones interessades (certificats d’aprofitament urbanístic, de compatibilitat urbanística d’usos, etcc..) així com d’altres que tinguin a veure amb actuacions específiques (assenyalament d’alineacions i rasants, certificats d’edificacions existents, etc..).

-Títol tercer. Planejament, desenvolupament i gestió
Relatiu a la regulació de formulació dels diferents instruments de planejament i gestió urbanística que es puguin redactar en desenvolupament del POUM de Begur. L’articulat s’estructura en els capítols següents:
Capítol 1. Planejament derivat.
Capítol 2. Projectes d’urbanització.
Capítol 3. Reparcel·lació.
Capítol 4. Cessió de vial
Capítol 5. Adquisició de parcel·les sobreres

-Títol quart. Llicències urbanístiques
Relatiu a la regulació de concessió dels diferents tipus de llicències urbanístiques (obres majors, obres menors, d’ús, i ocupació, de parcel·lació, etc…)
Capítol 1. Disposicions comunes
Capítol 2. Llicències urbanístiques

-Títol cinquè. Llicències d’activitats
Relatiu a la regulació de les activitats (autorització ambiental, llicència ambiental,…), així com els casos sotmesos a comunicació, en les diverses modalitats. L’articulat s’estructura en els capítols següents:
Capítol 1. Disposicions generals
Capítol 2. Règim d’autorització ambiental o d’autorització substantiva amb avaluació d’impacte ambiental
Capítol 3. Règim de llicència ambiental
Capítol 4. Règim de comunicació
Capítol 5. Règim d’intervenció ambiental d’activitats temporals
Capítol 6. Règim d’intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial
Capítol 7. Disposicions comunes als règims d’intervenció ambiental
Capítol 8. Sistema de prevenció, control i inspecció

-Títol sisè. Infraccions, sancions i execució forçosa
Relatiu a les obligacions al règim sancionador d’infraccions de l’ordenança, d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística i de règim administratiu vigent. L’articulat s’estructura en els capítols següents:
Capítol 1. Disposicions generals
Capítol 2. Infraccions a les llicències urbanístiques
Capítol 3. Infraccions a les llicències d’activitats

-Títol setè. Deure de conservació i declaració de ruïna
Relatiu a les obligacions dels propietaris en la conservació de les edificacions, construccions i instal·lacions i les possibles procediments i actuacions de l’administració pública sobre aquests aspectes.

-Disposicions finals
Relatives a les condicions d’entrada en vigor i adaptació a les regulacions de rang superior. Així mateix es proposa la incorporació de les condicions generals que regeixen les llicències i la determinació de nous formularis de tramitació i dels formats de diversa documentació de les sol·licitud, en congruència amb el nou sistema de tramitació amb mitjans electrònics.

-Disposicions transitòries
Relatives a la continuïtat de tramitació dels expedients en curs i l’adequació transitòria d’altres regulacions.

-Disposició derogatòria
-Annexos
Desenvolupen en manera de quadres resum i/o fitxes les determinacions de l’articulat de l’ordenança i les seves disposicions. Es proposen els annexos relatius als assumptes següents:
Annex-1: Informació urbanística
Annex-2: Instruments de planejament i gestió
Annex-3: Llicències urbanístiques
Annex-4: Llicències d’activitats

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1.- Objecte
La present ordenança té per objecte regular la tramitació comuna a tots els expedients de naturalesa urbanística i d’activitats, la seva tipologia, els requisits documentals i la tramitació de cadascun d’ells, el règim i els efectes i tots aquells altres aspectes relacionats amb els actes d’edificació i d’ús del sòl i de les edificacions. En tot allò que no sigui objecte de la regulació específica d’aquesta ordenança, el procediment es regirà per la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques, de règim local i de regulació urbanística.

Article 2.- Interpretació
1.Aquesta ordenança s’interpretarà segons el sentit propi de les seves paraules en el context de la mateixa ordenança, sempre dintre del marc legal constituït per les disposicions de rang superior i el planejament general i derivat que en cada moment siguin d’aplicació.

2.Per a la seva aplicació s’estarà a les determinacions de:
-el Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana (d’ara en endavant TRLSRU).
-el RD 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl (d’ara en endavant RVLS).
-el vigent Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (d’ara en endavant TRLUC), DL 1/2010, del 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i per la Llei 16/2015, de 21 de juliol).
-el Decret Legislatiu 305/206, de 18 de juliol i les seves modificacions, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (d’ara en endavant RLUC).
-el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (d’ara en endavant RPLU).
-la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (d’ara en endavant LOE)
– el vigent Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur (d’ara en endavant POUM) i les seves modificacions
-la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (d’ara en endavant LPCAA).
-la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (d’ara en endavant LRJPAPC)
-el Decret 179/2015, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, ac-la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (d’ara en endavant LSAA).
– la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara en endavant LPACAP).

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS.

CAPÍTOL 1. DE LES PERSONES INTERESSADES

Article 3.- Capacitat d’obrar de les persones i relacions amb l’administració
1.Els ciutadans, en general, tenen capacitat d’obrar davant l’administració en els termes que es reconeixen en la legislació vigent relativa al procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2.Tots aquells capacitats per d’obrar, són titulars en les seves relacions amb les administracions públiques, dels drets següents:
a)A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés general electrònic de l’Administració.

b)A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.

c)A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d’acord amb el que preveuen l’ordenament jurídic vigent.

d)A l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de l’ordenament jurídic.

e)A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

f)A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.

g)A obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i signatura electrònica que preveu la legislació vigent.

h)A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.

i)Qualsevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.

Article 4.- Concepte d’interessat i representació
1.Es consideren interessats en el procediment administratiu:
a)Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.

b)Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la decisió que s’adopti en aquest.

c)Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat una resolució definitiva.

d)Les associacions i organitzacions representatives d’interessos econòmics i socials són titulars d’interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.

e)Quan la condició d’interessat derivi d’alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l’estat del procediment.

2.En la seva relació amb l’administració, les persones interessades amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant, en els termes que s’assenyalen en l’article 5 de la Llei 39/2015 (LPACAP).

3.Quan en una sol·licitud, escrit o comunicació hi figurin diversos interessats, les actuacions a què donin lloc s’han d’efectuar amb el representant o l’interessat que hagin assenyalat expressament i, si no n’hi ha, amb el que figuri en primer terme.

4.Si durant la instrucció d’un procediment que no hagi tingut publicitat, s’adverteix l’existència de persones que siguin titulars de drets o interessos legítims i directes la identificació dels quals resulti de l’expedient i que es puguin veure afectats per la resolució que es dicti, s’ha de comunicar a aquestes persones la tramitació del procediment.

5.La persona interessada està obligada a designar un domicili per a la pràctica de les notificacions que es produeixin en l’expedient administratiu, així com a comunicar els canvis en el mateix.

6.Als anteriors efectes, serà vàlida la designa del domicili del representant o la representant, sempre que en consti la seva acceptació.

7.Per a què la renúncia del representant o la representant, plena o limitada a la recepció de notificacions, tingui efectes caldrà que vagi acompanyada de nova designació de domicili de notificacions per part de la persona interessada.

Article 5.- Canvi de persona interessada en el procediment
1.Durant la tramitació del procediment, es podrà sol·licitar el canvi en la condició de persona interessada, havent de prestar el consentiment de manera simultània l’anterior i la nova persona interessada per a què la novació subjectiva tingui efecte.

2.La nova persona interessada es subrogarà incondicionadament en els drets i obligacions de l’anterior, sense que en cap cas es retrotreguin les actuacions ni es suspengui la tramitació.

Article 6.- Consulta d’expedients en tràmit
1.Les persones que acreditin la seva condició d’interessades en un expedient administratiu tenen dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de la seva tramitació, sol·licitant l’oportuna informació de les oficines corresponents dintre de l’horari d’atenció al públic i a obtenir còpies dels documents que hi constin.

2.L’accés al seu contingut es realitzarà mitjançant consulta d’aquests, en el lloc en què es trobin custodiats o mitjançant l’expedició de còpies prèvia petició escrita i motivada.

Article 7.- Consulta d’expedients finalitzats
1.Qualsevol ciutadà o ciutadana té dret a accedir als registres i als documents que, formant part d’un expedient, es trobin als arxius administratius, sempre que aquests expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la sol·licitud i amb observança de les limitacions que estableixin les lleis.

2.El dret d’accés s’exercirà de manera que no afecti l’eficàcia del funcionament dels serveis públics i requerirà petició escrita individualitzada.

CAPÍTOL 2. DE LA TRAMITACIÓ AMB L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS

Article 8.- Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb l’administració
1.Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.

2.En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb aquesta administració municipal per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a)Les persones jurídiques.
b)Les entitats sense personalitat jurídica.
c)Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els següents:
-notaris, registradors de la propietat i mercantils, advocats i gestors administratius
-arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, topògrafs i altres tècnics habilitats en edificació, construcció, actuació urbanística i ambiental
-altres professionals dedicats a l’assessorament i gestió d’activitats econòmiques, immobiliàries i urbanístiques.
d)Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e)Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

3.Els sol·licitants que, en raó del tipus de llicència o autorització de què es tracti, hagin d’aportar documentació redactada per professionals i/o empreses i entitats amb l’obligació de relacionar-se elelctrònicament amb l’administració, tindran també l’obligació d’operar amb mitjans electrònics per a la tramitació de l’expedient corresponent, de manera personal o a través de representant acreditat.

Article 9.- Registre electrònic
1.L’Ajuntament de Begur disposarà d’un registre electrònic general, en el qual cal assentar tot document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat vinculats o dependents d’aquests. També s’haurà d’anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars.

2.Aquest registre operarà en els termes previstos per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i en la seu electrònica d’accés a cada registre hi ha de figurar la relació actualitzada de tràmits que s’hi poden iniciar.

3.Els documents que els interessats dirigeixin davant aquesta administració municipal es poden presentar:
a)Al registre electrònic de l’Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol de les administracions públiques subjectes.
b)A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
c)A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d)A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e)En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

4.Els documents presentats de manera presencial davant l’administració han de ser digitalitzats, d’acord amb la legislació vigent d’aplicació, per l’oficina d’assistència en matèria de registres en què s’hagin presentat per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic, i els originals s’han de retornar a l’interessat, sense perjudici dels supòsits en què la norma determini la custòdia per part de l’Administració dels documents presentats o sigui obligatori presentar objectes o documents en un suport específic no susceptibles de digitalització.

5.Es pot fer efectiva mitjançant una transferència dirigida a l’oficina pública corresponent qualsevol quantitat que calgui satisfer en el moment de presentar documents a les administracions públiques, sense perjudici de la possibilitat d’abonar-la per altres mitjans.

6.No es tenen per presentats al registre els documents i la informació el règim especial dels quals estableixi una altra forma de presentació.

Article 10.- Arxiu de documents
1.L’Ajuntament de Begur mantindrà un arxiu electrònic únic dels documents electrònics que corresponguin a procediments finalitzats, en els termes que estableixi la normativa reguladora aplicable.

2.Els documents electrònics s’han de conservar en un format que permeti garantir l’autenticitat, la integritat i la conservació del document, així com la seva consulta independentment del temps transcorregut des que es va emetre. S’ha d’assegurar en tot cas la possibilitat de traslladar les dades a altres formats i suports que garanteixin l’accés des de diferents aplicacions. L’eliminació dels documents esmentats ha de ser autoritzada d’acord amb el que disposa la normativa aplicable.

3.Els mitjans o suports en què s’emmagatzemin documents han de disposar de mesures de seguretat, d’acord amb el que preveu l’Esquema Nacional de Seguretat, que garanteixin la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents emmagatzemats. En particular, han d’assegurar la identificació dels usuaris i el control d’accessos, així com el compliment de les garanties que preveu la legislació de protecció de dades

Article 11.- Obligació de resoldre i notificacions
1.L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva forma d’iniciació.
En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com de desaparició sobrevinguda de l’objecte del procediment, la resolució consisteix en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.
S’exceptuen de l’obligació a què es refereix el paràgraf primer els supòsits de terminació del procediment per pacte o conveni, així com els procediments relatius a l’exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació a l’Administració.

2.El termini màxim en el qual s’ha de notificar la resolució expressa és el que fixa la norma reguladora del procediment corresponent. Aquest termini no pot excedir els sis mesos, llevat que una norma amb rang de llei n’estableixi un de superior o així ho prevegi el dret de la Unió Europea.

3.Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest és de tres mesos. Aquest termini i els que preveuen l’apartat anterior s’han de comptar:
a)En els procediments iniciats d’ofici, des de la data de l’acord d’iniciació.
b)En els iniciats a sol·licitud de l’interessat, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació.

4.El portal web de l’Ajuntament publicarà i mantindrà actualitzades, a efectes informatius, les relacions de procediments de la seva competència, amb indicació dels terminis màxims de durada dels procediments, així com dels efectes que produeixi el silenci administratiu.

5.En tot cas, s’ha d’informar els interessats del termini màxim establert per resoldre els procediments i per notificar els actes que els posin terme, així com dels efectes que pugui produir el silenci administratiu. Aquesta menció s’ha d’incloure en la notificació o publicació de l’acord d’iniciació d’ofici, o en la comunicació que s’ha de dirigir a l’efecte a l’interessat dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud iniciadora del procediment en el registre electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació. En aquest últim cas, la comunicació ha d’indicar a més la data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l’òrgan competent.

6.Quan el nombre de les sol·licituds formulades o les persones afectades pugui suposar un incompliment del termini màxim de resolució, l’òrgan competent per resoldre, a proposta raonada de l’òrgan instructor, o el superior jeràrquic de l’òrgan competent per resoldre, a proposta d’aquest, poden habilitar els mitjans personals i materials per complir el despatx adequat i en termini.

Article 12.- Emissió de documents per part de l’administració
1.S’entén per documents públics administratius els emesos vàlidament pels òrgans de les administracions públiques. Les administracions públiques han d’emetre els documents administratius per escrit, a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància.

2.Per ser considerats vàlids, els documents electrònics administratius han de:
a)Contenir informació de qualsevol naturalesa arxivada en un suport electrònic segons un format determinat susceptible d’identificació i tractament diferenciat.
b)Disposar de les dades d’identificació que en permetin la individualització, sense perjudici de la seva possible incorporació a un expedient electrònic.
c)Incorporar una referència temporal del moment en què s’han emès.
d)Incorporar les metadades mínimes exigides.
e)Incorporar les signatures electròniques que corresponguin d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.
Es consideren vàlids els documents electrònics que compleixin aquests requisits i siguin traslladats a un tercer a través de mitjans electrònics.

3.No requereixen signatura electrònica els documents electrònics emesos per les administracions públiques que es publiquin amb caràcter merament informatiu, així com els que no formin part d’un expedient administratiu. En tot cas, s’ha d’identificar l’origen d’aquests documents.

4.L’Ajuntament de Begur, d’acord amb la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, té atribuïda les competències d’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats.
Les còpies autèntiques de documents privats únicament tenen efectes administratius. Les còpies autèntiques efectuades per una administració pública, mitjançant un funcionari habilitat o mitjançant una actuació administrativa automatitzada, tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals davant la resta d’administracions.

5.La identitat i el contingut de les còpies electròniques o en paper, i per tant el seu caràcter de còpies autèntiques, es garantiran per part de l’administració pública d’acord amb les determinacions de l’article 27 de la Llei 39/2015 (LPACAP).

6.Els interessats poden sol·licitar, en qualsevol moment, l’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius que l’Ajuntament hagi emès vàlidament.
Així mateix, l’Ajuntament està obligat a expedir còpies autèntiques electròniques de qualsevol document en paper que presentin els interessats i que s’hagi d’incorporar a un expedient administratiu.

Article 13.- Documents aportats pels interessats al procediment administratiu
1.Els interessats al procediment administratiu que aportin documentació davant l’administració pública, ho faran en els termes que s’assenyalen en l’article 9.4 de la present ordenança.

2.La documentació dels projectes tècnics exigits es lliurarà en arxius digitals, en format editable i en format reproduïble, d’acord amb les especificacions que s’indiquen en la disposició final cinquena i l’annex-3.3 d’aquesta ordenança.

3.L’Ajuntament de Begur garantirà que els interessats es puguin relacionar amb l’Administració a través de mitjans electrònics, per a la qual cosa posarà a la seva disposició els canals d’accés que siguin necessaris així com els sistemes i les aplicacions que es determinin en cada cas.
A aquests efectes assistiran en l’ús de mitjans electrònics els interessats no inclosos en l’apartat 2 de l’article 8 d’aquestes ordenances que així ho sol·licitin, especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica, la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i l’obtenció de còpies autèntiques.
Així mateix, si algun d’aquests interessats no disposa dels mitjans electrònics necessaris, la seva identificació o signatura electrònica en el procediment administratiu la pot efectuar de manera vàlida un funcionari públic mitjançant l’ús del sistema de signatura electrònica del qual estigui dotat per a això. En aquest cas, cal que l’interessat que no tingui els mitjans electrònics necessaris s’identifiqui davant el funcionari i presti el seu consentiment exprés per a aquesta actuació, fet del qual ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi.

4.L’Ajuntament de Begur mantindrà actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, en què hi constaran els funcionaris habilitats per a la identificació o signatura que regula aquest article. Aquests registre o sistemes han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d’administracions públiques, als efectes de comprovar la validesa de les habilitacions esmentades.
En aquest registre o sistema equivalent hi han de constar almenys els funcionaris que prestin serveis en les oficines d’assistència en matèria de registres.

CAPÍTOL 3. DE L’ORDENACIÓ DEL PROCEDIMENT

Article 14. Drets de l’interessat en el procediment administratiu.
1.A més dels drets que de manera genèrica reconeix la legislació vigent, els interessats en un procediment administratiu tenen els drets següents:
a)A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui, en cas que l’Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l’òrgan competent per a la seva instrucció, si s’escau, i la resolució; i els actes de tràmit dictats. Així mateix, també tenen dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments esmentats.
Els qui es relacionin amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics tenen dret a consultar la informació a què es refereix el paràgraf anterior, en el punt d’accés general electrònic de l’Administració, que funciona com un portal d’accés. S’entén complerta l’obligació de l’Administració de facilitar còpies dels documents continguts en els procediments mitjançant la posada a disposició de les còpies en el punt d’accés general electrònic de l’Administració competent o en les seus electròniques que corresponguin.

b)A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els procediments.

c)A no presentar documents originals llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. En cas que, excepcionalment, hagin de presentar un document original, tenen dret a obtenir-ne una còpia autenticada.

d)A no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.

e)A formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució.

f)A obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme.

g)A actuar assistits d’un assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus interessos.

h)A complir les obligacions de pagament a través dels mitjans electrònics legalment previstos

i)Qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.

2.En el cas de procediments administratius de naturalesa sancionadora, els presumptes responsables tenen els drets següents:
a)A ser notificats dels fets que se’ls imputin, de les infraccions que aquests fets puguin constituir i de les sancions que, si s’escau, se’ls puguin imposar, així com de la identitat de l’instructor, de l’autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que atribueixi aquesta competència.

b)A la presumpció de no-existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostri el contrari.

Article 15.- Presentació de sol·licituds, escrits i documents
1.La formulació de sol·licitud d’inici d’un expedient haurà de reunir els requisits que determinin en cada moment la legislació aplicable i la present ordenança i s’acompanyaran alhora de la documentació preceptiva. Les sol·licituds que es formulin han de contenir:
a)Nom i cognom de l’interessat i, si s’escau, de la persona que el representi.

b)Identificació del mitjà electrònic o, si no hi ha, lloc físic en què vol que es practiqui la notificació. En tots els casos que sigui obligatòria la tramitació electrònica, una adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic a efectes de notificació.

c)Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud.

d)Lloc i data.

e)Signatura del sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.

f)Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça i el seu codi d’identificació corresponent.

2.Les sol·licituds d’inici d’expedient i els demés escrits i documents que les persones interessades adrecin a aquesta administració es podran presentar per qualsevol dels medis previstos a les lleis, si bé els terminis de resolució es computaran a partir de l’endemà de rebre la sol·licitud en el Registre municipal.

3.Les sol·licituds es formularan sempre mitjançant el model normalitzat, si existeix, i aniran acompanyades de fotocòpia del DNI, NIE o CIF si és la primera que formula la persona interessada, podent substituir la fotocòpia per l’exhibició de l’original

4.Tots els escrits, documents, projectes i plànols que es presentin en paper tindran un format Din-A4 o, de ser de mida superior, plegats en aquest format.

5.Els projectes hauran d’estar signats pel tècnic competent , visats pel Col·legi professional corresponent, en els casos legalment exigibles. Com a mínim la signatura s’estendrà a la memòria i a cadascun dels plànols.

Article 16.- Inici d’expedient i esmena de la sol·licitud
1.En el moment de formular qualsevol sol·licitud d’inici d’expedient, aquesta no s’admetrà a tràmit sense la presentació de tots els documents que per a cada tipus de llicència o procediment es relacionen en l’annex-3 d’aquesta ordenança.

2.Un cop rebuda tota la documentació requerida, aquesta s’examinarà en el termini de deu dies hàbils, i en cas de no reunir tots els requisits establerts per la legislació vigent o per la present ordenança o manqués la documentació imprescindible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o acompanyi la documentació preceptiva, amb la indicació que si així no ho fa es tindrà per desistida la petició, i s’arxivaran les actuacions sense més tràmit.

3.En el supòsit de desistiment que regula l’apartat anterior, la provisió que el declari informarà la persona interessada de què durant els deu dies següents tindrà a la seva disposició la documentació presentada amb la sol·licitud. La documentació no es conservarà més enllà d’aquest termini

4.En els expedients per la tramitació dels quals, l’ordenança fiscal aplicable estableixi l’obligació de fer efectiu el pagament de la taxa corresponent a l’inici de l’expedient, no s’iniciarà la seva tramitació fins que no s’acrediti de manera fefaent la realització del pagament.

5.No s’entendrà iniciat l’expedient, i en conseqüència no començarà el còmput del termini per a la seva resolució mentre no s’hagi aportat la totalitat de la documentació que preceptivament hagi d’acompanyar la sol·licitud d’inici.

Article 17.- Deficiències. Concepte
Si els serveis tècnics o jurídics municipals o els organismes als que s’hagués demanant informe o dictamen, informen motivadament de l’existència en la petició de deficiències d’ordre tècnic o jurídic, es distingirà entre les esmenables i les no esmenables.

1. S’entendrà per deficiències no esmenables les mancances essencials o substancials en la documentació o en el projecte tècnic que impedeixin la continuació de la tramitació de l’expedient i, en tot cas, les següents irregularitats:
a)Incomplir qualsevol dels paràmetres reguladors del sistema d’ordenació o de la concreta qualificació de què es tracti.
b)Vulnerar la regulació dels usos establerta en el planejament urbanístic.
c)No respectar els sistemes, generals o locals, previstos pel planejament urbanístic.
d)No adequar-se a la normativa sectorial d’aplicació

2. Els expedients que presentin deficiències no esmenables seran objecte d’una resolució de denegació, amb audiència prèvia a la persona sol·licitant.

Article 18.- Deficiències esmenables
1.S’entendran com deficiències esmenables aquelles deficiències no compreses en els supòsits de l’article anterior.

2.Aquestes deficiències es notificaran a la persona interessada perquè les esmeni en el termini màxim de deu dies hàbils, amb indicació de que en cas contrari l’expedient s’entendrà desistit i es procedirà d’acord amb el que preveu l’article 15.3 d’aquesta ordenança.

3.El requeriment d’esmena de deficiències s’efectuarà una sola vegada en el transcurs del procediment, llevat que, com a conseqüència de la resposta al primer requeriment, es plantegin qüestions noves que no han pogut ser analitzades.

4.Si en el termini legal no s’esmena la totalitat de les deficiències, la sol·licitud serà arxivada, d’acord al que preveu el paràgraf 2.

5.Els documents en què es materialitzi l’esmena hauran d’estar signats pel tècnic/a redactor i visats pel Col·legi professional corresponent, si s’escau.

6.En cas d’esmena parcial de deficiències, sigui quina sigui la naturalesa de les que no hagin estat resoltes, i sense més tràmit s’aplicarà el que preveu l’article 15.1 d’aquesta ordenança.

Article 19.- Modificació de projectes durant la tramitació
1.La modificació del projecte durant la tramitació de la sol·licitud de què es tracti comporta que es torni a iniciar el còmput dels terminis de resolució, llevat que es limités a l’esmena de deficiències assenyalades pels serveis tècnics municipals i aquesta esmena no es dugui a terme mitjançant un text refós del projecte inicial.

2.Les modificacions s’hauran de validar amb la signatura del tècnic redactor i hauran de ser visades, si fos el cas, pel Col·legi professional corresponent.

3.Les modificacions que comportin un canvi substancial, enteses com allò exposat en l’article 54 d’aquesta ordenança, hauran de ser objecte d’una nova sol·licitud, procedint a l’arxiu de la sol·licitud inicial d’acord el que preveu l’article 15.1 d’aquesta ordenança.

Article 20.- Caducitat dels procediments
Els procediments iniciats a instància d’una persona interessada que restin aturats més de tres mesos per causes imputables a ella mateixa es declararan caducats.

TÍTOL SEGON. INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Article 21.- Informació urbanística general
1.Qualsevol persona té dret a consultar i informar-se, a les oficines de l’Ajuntament, del planejament general i de totes les figures del planejament urbanístic que el desenvolupin, amb les seves normes, ordenances i catàlegs, així com dels convenis urbanístics que hagin estat aprovats.

2.L’Àrea d’Urbanisme facilitarà còpia del planejament.

3.La mateix Àrea d’Urbanisme facilitarà còpia del plànol adequat per a què la persona interessada elabori el plànol d’emplaçament que hagi d’acompanyar les seves sol·licituds, previ pagament de la corresponent taxa, si s’escau. Les peticions de més de tres plànols per persona i dia s’hauran de formular per escrit i seran ateses dintre dels dos dies laborables següents.

Article 22.- Certificat d’aprofitament urbanístic i certificat de règim urbanístic
Els ciutadans poden demanar informes referits a l’aprofitament urbanístic o al règim urbanístic d’una finca concreta, que seran emesos en forma de certificat i es notificaran en el termini d’un mes, amb els efectes que preveu l’article 105 del TRLUC.

Article 23.- Regulació dels supòsits d’existència d’edificacions
1. Per a la inscripció registral d’obra nova corresponent a edificacions acabades, de conformitat amb el que preveu l’article 28.1 del TRLSRU, s’haurà de tramitar el corresponent expedient.

2. La sol·licitud d’inici es formalitzarà mitjançant la següent documentació:
a)Instància normalitzada.
b)Fotocòpia del DNI, NIE o CIF, del titular
c)Fotografia de la façana o façanes.
d)Documentació tècnica signada per tècnic competent, amb arxius digitals en format editable i en format reproduïble, integrada per:
-Plànol d’emplaçament i planejament vigent a escala de definició no menor a 1:1000, identificant sense possibilitat d’error la finca objecte de l’expedient.
-Descripció de la finca: any aproximat d’acabament de la construcció, nombre de plantes, distribució de cadascuna d’elles i indicació de l’estat de conservació de la finca.
-Plànol de cada planta, acotat i superficiat, a escala de definició 1:50 o 1:100.
-Plànol de secció a escala de definició 1:50 o 1:100.
e)Dades identificatives o còpia de la llicència d’obres en base a la qual es va realitzar l’edificació, si se’n va obtenir.

3.- Cas que l’edificació no s’ajusti a l’ordenació urbanística vigent, l’expedient podrà resoldre’s de dues maneres:
a)Pel que fa a construccions quina antiguitat no sigui superior a sis anys tractant-se de sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable no comprès en cap del casos recollits a l’art. 32 a) de la TRLUC, es procedirà a incoar l’oportú expedient de protecció de la legalitat urbanística per tal de procedir a la restitució de tot allò que no sigui legalitzable. Es procedirà de la mateixa manera en relació a les edificacions que es trobin en sòl no urbanitzable comprès en algun del casos recollits a l’art. 32 a) de la TRLUC, sense considerar l’antiguitat de les construccions afectades.

b)Pel que fa a les construccions quina antiguitat s’acrediti fefaentment superior a sis anys, tractant-se de sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable no comprès en cap del casos recollits a l’art. 32 a) de la TRLUC, aquestes seran objecte d’una autorització administrativa als sols efectes de la seva inscripció registral. Cas que l’edifici, total o parcialment, es trobi en situació de volum disconforme o en fora d’ordenació es farà constar aquesta circumstància respecte de la seva totalitat o parcialment, a fi i efecte de que es faci figurar aquestes condicions de la finca en el Registre de la Propietat

Article 24.- Informes previs
Els ciutadans que es proposin realitzar actes subjectes a llicència municipal, podran sol·licitar a l’Ajuntament que els informi per escrit, previ pagament de les taxes corresponents, sobre qualsevol dubte tècnic a què pogués donar lloc l’aplicació del que disposen les normes urbanístiques i ordenances municipals, al cas concret que es contempla. Aquest informe no te efectes vinculants i es lliurarà únicament pel coneixement del sol·licitant.

Article 25.- Activitats: certificat de compatibilitat urbanística i classificació
1.Per a sol·licitar autorització o llicència ambiental s’haurà d’acompanyar el certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.

2.El certificat de compatibilitat urbanística té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a la persona interessada, sense perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial. Transcorregut aquest termini sinó s’ha sol·licitat llicència o autorització caldrà obtenir un nou certificat.

3.Prèviament a l’inici del procediment d’autorització o llicència ambiental, la persona interessada podrà demanar la comprovació relativa a la inclusió de l’activitat projectada en el corresponent annex de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, (LPCAA).

Article 26.- Documentació
1.Les peticions d’informació urbanística hauran d’identificar la finca cadastral a la qual es refereixi la sol·licitud. En cas de no disposar-se d’aquesta referència, s’aportarà plànol d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500 on s’identifiqui sense possibilitat d’error la finca a què es refereixi. En casos justificats, per l’emplaçament o la dimensió de la finca, serà admesa una escala diferent.

2.Les peticions d’informe previ sobre els avantprojectes d’obres majors o instal·lacions industrials, a més de la documentació assenyalada al paràgraf precedent, hauran d’anar acompanyades de documentació gràfica i memòria tècnica descriptiva .

3.Les peticions de certificat de compatibilitat, a més del que s’assenyala als dos apartats anteriors, han d’indicar les necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl, els requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals i l’adscripció de l’activitat a un dels usos urbanístics que contempla el planejament urbanístic.

4.Es formalitzarà una sol·licitud per finca.

Article 27.- Assenyalament d’alineacions i rasants
1.La persona interessada podrà sol·licitar a l’Ajuntament l’assenyalament sobre el terreny de les alineacions i rasants oficials que corresponguin a una finca determinada.

2.La sol·licitud per l’assenyalament sobre el terreny d’alineacions i rasants, haurà d’anar acompanyada d’un plànol topogràfic de la finca, a escala de definició no menor de 1:500, en el que es reflecteixi la posició d’aquesta respecte a les vies públiques, els elements urbans i serveis visibles en els vials als qual afrontin (vorera, vorada, senyalització, mobiliari, instal·lacions…) i les edificacions de finques veïnes a una distància menor de 3,00 m de separació als límits de parcel·la. En el plànol es consignaran les cotes corresponents als diferents llindars de la finca, així com les distàncies a les cantonades dels carrers immediats.

3.L’Ajuntament podrà exigir l’assenyalament quan ho estimi precís com a requisit previ a l’atorgament de llicències. En aquest cas, el termini per a la resolució de l’expedient d’atorgament de llicència restarà suspès des de la data de notificació d’aquesta exigència fins a la data en que es dugui a terme.

Article 28.- Pràctica de l’assenyalament
Per a la pràctica de l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el terreny, àdhuc el de les línies d’edificació interior d’illa i de zona jardí o espai lliure quan s’escaigui, la finca haurà d’estar lliure d’obstacles el dia i hora en què s’hagi citat a aquests efectes la persona sol·licitant per tal que els tècnics municipals puguin marcar en el terreny les referències precises, que es farà constar en un document estès per duplicat, signat pel facultatiu o representant de l’Ajuntament i que es lliurarà a la persona interessada en el termini màxim de quinze dies.

Article 29.- Actuacions en finques incloses en àmbits de protecció del POUM
1.Quan la sol·licitud de la llicència es refereixi a enderroc, reparació, reforma o ampliació d’un edifici catalogat com a històric, artístic, típic o tradicional, o d’un edifici que formi part d’un conjunt d’aquest caràcter, expressarà les circumstàncies següents:
a)Si l’edifici o el conjunt està inclòs en els àmbits de protecció del POUM (Precatàleg, Catàleg de masies, etc…) o resulta afectat per plans, normes o disposicions del Departament de Cultura.
b)Destí de la finca i, en el seu cas, el que es pretén donar a la mateixa, una vegada enderrocada, reformada, reparada o ampliada.

2.Amb la sol·licitud de llicència es presentaran, a més dels documents exigits amb caràcter general, els següents:
a)Memòria descriptiva de l’obra a realitzar i justificativa de la mateixa.
b)Autorització, en el seu cas, del Departament de Cultura.
c)Plànols representatius de l’estat actual de l’edificació.
d)Fotografia o fotografies (interiors i exteriors) que mostrin, des de les diferents perspectives necessàries, l’estat actual de l’edificació.

3.Abans de sol·licitar llicència d’obres en què s’intervingui a la façana, es podrà demanar als serveis tècnics municipals l’emissió d’informe relatiu, únicament, a la proposta de façanes.

4.Tractant-se de finques incloses en els àmbits de protecció del POUM, s’aportarà la documentació específica exigida per la seva normativa.

Article 30.- Certificats acreditatius de divisió en propietat horitzontal d’edificacions existents
1. Als efectes de la divisió de finques en règim de propietat horitzontal o d’increment del nombre d’entitats de les que ja estiguessin sotmeses a aquest règim, es podrà demanar l’emissió d’un certificat municipal acreditatiu de la conformitat de l’operació amb el planejament urbanístic, sempre i quan el nombre d’entitats registrals que es pretengui formalitzar estigui ja recollit en el projecte en base al qual s’hagués atorgat la llicència d’edificació, ampliació o reforma. En altre cas, serà preceptiva l’obtenció de la llicència de divisió horitzontal escaient.

2. La sol·licitud es formalitzarà mitjançant la següent documentació:
a)Instància normalitzada.
b)Dades referents a l’expedient mitjançant el qual es pretén l’acreditació de la divisió horitzontal.
c)Nota simple (d’una antiguitat màxima de 3 mesos)
d)Proforma de l’escriptura
e)Fotografia de l’edificació

Article 31.- Terminis
1.Els informes i certificats a què es refereix el present títol s’emetran i lliuraran en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà del inici de l’expedient.

2.La manca d’emissió no té cap efecte pel que fa als informes urbanístics i certificats de règim urbanístic i acreditatius de divisió horitzontal, sense perjudici de la responsabilitat en què es pugui incórrer.
3.Pel que fa als certificats d’aprofitament urbanístic, s’estarà al que preveu l’article 20.4 del RLUC.

TÍTOL TERCER. PLANEJAMENT, DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

CAPÍTOL 1. PLANEJAMENT DERIVAT

Article 32.- Formulació de plans urbanístics derivats.
1.La persona interessada que de conformitat amb la normativa urbanística d’aplicació, formuli un pla urbanístic derivat, ho haurà de presentar amb el contingut i les determinacions que assenyalen els articles 65 a 71 del TRLUC i els articles 79 a 95 del RLUC per la seva formulació i tramitació d’acord amb els articles 73 a 114 del TRLUC i 101 a 119 del RLUC.

2.Es presentarà també la documentació acreditativa de la propietat del sòl afectat, que consistirà, si més no, en una nota simple informativa de cadascuna de les finques, emesa pel Registre de la propietat en el període de dos mesos immediatament anterior al dia de presentar la sol·licitud de tramitació. En cas que el pla precisi d’un aixecament topogràfic, haurà d’estar complimentat per tècnic responsable.

3.La documentació referida es presentarà en arxius digitals en format editable i format reproduïble, signada per la persona promotora i pel tècnic redactor del pla urbanístic.

CAPÍTOL 2. PROJECTES D’URBANITZACIÓ.

Article 33.- Formulació de projectes d’urbanització.
1.La persona interessada que, de conformitat amb la normativa urbanística d’aplicació, formuli un projecte d’urbanització, ho haurà de presentar amb el contingut i les determinacions que assenyalen l’article 72 del TRLUC i els articles 96 a 98 del RLUC, per la seva formulació i tramitació d’acord amb l’article 89 del TRLUC i 110 i 111 del RLUC.

2.La documentació referida es presentarà en arxius digitals en format editable i format reproduïble, signada per la persona promotora i pel tècnic redactor del pla urbanístic.

CAPÍTOL 3. REPARCEL·LACIÓ

Article 34.- Projectes de reparcel·lació
Els projectes de delimitació de polígons d’actuació urbanística, els de reparcel·lació i els de compensació es presentaran amb arxius digitals en format editable i format reproduïble, signats per la persona promotora i el tècnic redactor del projecte.

Article 35.- Contingut dels projectes de reparcel·lació
1. El projecte de reparcel·lació o compensació constarà com a mínim dels següents documents:
a)Memòria: antecedents, àmbit, justificació i criteris.
b)Relació de persones propietàries i interessades, descripció de les finques aportades amb expressió de la seva naturalesa i quantia del seu dret i certificacions registrals referides a les mateixes.
c)Proposta d’adjudicació de les finques resultants, amb expressió de l’aprofitament urbanístic que a cadascuna correspongui i designació nominal de les persones adjudicatàries.
d)Taxació dels drets, edificacions, construccions o plantacions que hagin d’extingir-se o destruir-se per l’execució del pla.
e)Compte de liquidació provisional.
f)Plànols a escala de definició 1:500 o bé l’escala adequada si les circumstàncies de l’àmbit no permeten l’anterior:
-Plànol de situació del polígon d’actuació urbanística objecte de reparcel·lació.
-Plànol que reflecteixi l’ordenació prevista en planejament urbanístic objecte d’execució.
-Plànol topogràfic actual.
-Plànol de finques aportades.
-Plànol de finques resultants i adjudicacions.
-Plànol superposició de finques aportades i resultants.
g)Arxius digitals GML i informe positiu de validació de la Direcció General del Cadastre referit a la delimitació de les finques resultants.

2. La documentació anterior podrà reduir-se o ampliar-se en congruència amb el contingut efectiu de la reparcel·lació en cada cas.

Article 36.- Contingut dels projectes de delimitació de polígons d’actuació urbanística
1. El projecte de delimitació de polígons d’actuació urbanística constarà com a mínim dels següents documents:
a)Memòria: antecedents, àmbit i justificació.
b)Relació de persones propietàries i interessades.
c)Justificació tècnica i econòmica de l’actuació.
d)Determinació dels terrenys a cedir.
e)Sistema d’actuació.
f)Plànols a escala de definició 1:500 o bé a l’escala adequada si les circumstàncies de l’àmbit no permeten l’anterior:
-Plànol de situació del polígon d’actuació.
-Plànol del planejament vigent.
-Plànol topogràfic actual.
-Plànol d’estructura de la propietat.
-Plànol de delimitació del polígon d’actuació.
-Plànol de situació dels terrenys de cessió.

2. La documentació anterior podrà reduir-se o ampliar-se en congruència amb les circumstàncies concretes de la delimitació de polígons.

CAPÍTOL 4. CESSIÓ DE VIAL.

Article 37.- Documentació
L’oferiment de terrenys afectats de vial es formularà mitjançant sol·licitud acompanyada dels següents documents:
a)Instància normalitzada.
b)Quan la persona interessada sigui una persona jurídica, fotocòpia del títol que justifiqui la representació, inscrit al Registre corresponent.
c)Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat dels terrenys degudament inscrit al Registre de la propietat.
d)Plànol topogràfic amb escala de definició no inferior a 1/500 amb indicació de l’àmbit i de les superfícies afectades a la cessió.

Article 38.- Procediment
1. Formulada la sol·licitud d’iniciació de l’expedient, acompanyada de la documentació preceptiva, els serveis tècnics municipals redactaran el document de formalització de l’oferiment de la cessió, que necessàriament tindrà annexat el plànol que identificarà la porció a cedir.

2. El document de formalització haurà de ser subscrit per la persona propietària de la finca i per la titular registral si no fos la mateixa.

3. Una vegada formalitzat l’oferiment de la cessió es podrà concedir la llicència que n’estigués pendent.

4. L’oferiment de cessió tindrà plens efectes quan sigui acceptat per l’òrgan competent. Aquesta acceptació s’entendrà atorgada per silenci administratiu positiu pel transcurs del termini d’un mes si no hi ha resolució expressa.

5. La persona cedent podrà demanar una certificació acreditativa de l’acceptació de l’oferiment de cessió, per tal de reflectir en document públic l’alteració en la finca de la seva propietat i ulterior inscripció en el Registre de la propietat.

CAPÍTOL 5. ADQUISICIÓ DE PARCEL·LES SOBRERES

Article 39.- Concepte
1.La persona propietària de terrenys que confrontin amb una parcel·la sobrera municipal podrà sol·licitar-ne l’adquisició per tal d’agregar-la a aquells.

2.L’Ajuntament podrà oferir, abans d’atorgar llicència, que la persona propietària d’una finca adquireixi la parcel·la o parcel·les sobreres municipals amb què confronti amb la finalitat de regularitzar la configuració de les finques.

Article 40.- Documentació.
La sol·licitud d’adquisició de parcel·la sobrera es formularà mitjançant sol·licitud acompanyat dels següents documents:
a)Instància normalitzada.
b)Quan la persona interessada sigui una persona jurídica, fotocòpia del títol que justifiqui la representació, inscrit al Registre corresponent.
c)Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat dels terrenys adjacents degudament inscrit al Registre de la propietat.
d)Plànol d’emplaçament en què s’identifiqui la finca propietat de la persona sol·licitant i la parcel·la sobrera.

Article 41.- Procediment.
1.Formulada la sol·licitud d’iniciació de l’expedient, acompanyada de la documentació preceptiva, els serveis tècnics municipals elaboraran l’informe de valoració i el plànol topogràfic i redactaran el document de formalització de les condicions de l’adquisició de la parcel·la sobrera, que necessàriament tindrà annexat el plànol d’identificació de la porció objecte de transmissió.

2.El document de formalització de les condicions haurà de ser subscrit per la persona propietària, o propietàries si fos el cas, de la finca confrontant.

3.Una vegada formalitzades les condicions d’adquisició, es podrà concedir la llicència que n’estigués pendent, si fos el cas.

4.L’alienació tindrà plens efectes quan sigui autoritzada per l’òrgan competent i es materialitzarà en escriptura pública.

TÍTOL QUART. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS COMUNES

Article 42.- Tramitació
1.Als efectes d’aquesta ordenança, tot acte d’edificació, ús del sòl, del subsòl i les activitats requeriran de la preceptiva llicència municipal, segons el que determina el planejament i la legislació urbanística vigent i d’acord amb la relació continguda en els articles 59 a 61 i 100 d’aquesta ordenança.
En el cas que per a la realització de qualsevol d’aquestes obres calgués l’ocupació del domini públic, s’haurà de sol·licitar autorització per la seva ocupació.

2.En general, serà sotmès a l’obtenció de la preceptiva llicència municipal qualsevol altre assenyalat pel POUM o per les figures de planejament que el desenvolupin o complementin.

3.La necessitat d’obtenir autoritzacions o concessions d’altres administracions, en cap cas, deixa sense efecte l’obligació d’obtenir la llicència municipal corresponent, preceptiva per el inici de l’activitat o de les obres.

4.El tràmit ordinari de les sol·licituds de llicència és el regulat pel ROAS als seus articles 75 al 85 per aquest tipus d’expedients i a les determinacions que siguin del cas de la Llei 20/2009 (LPCAA), de la Llei 39/2015 (LPACAP) i de la Llei 26/2010 (LRJPAPC).

5.En cap cas, s’entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra de les prescripcions de la Llei del sòl, de la Llei d’urbanisme, la legislació general o sectorial aplicable, del POUM de Begur, dels Plans derivats, instruments urbanístics de gestió i o execució i ordenances que s’aprovin en desenvolupament d’aquest.

6.Les llicències d’obres que comportin determinades activitats, o les d’obertura d’establiments a més de tramitar-se per la seva legislació específica, s’atorgaran amb simultaneïtat – i en els terminis fixats a la norma sectorial-, segons la Llei 20/2009 (LPCAA), pel que fa a llicència ambiental.

Article 43.- Sol·licituds
1.Les sol·licituds s’han de formular per escrit, en l’imprès normalitzat, acompanyant la documentació imprescindible.

2.Els plànols i la memòria del projecte o documentació tècnica han d’anar signats pel tècnic competent.

3.Les sol·licituds de llicència resten sotmeses a la gestió tributària prevista a les ordenances fiscals, i no es podrà tramitar cap sol·licitud de llicència que no vagi acompanyada del document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.

Article 44.- Notificació
1.Les llicències han de ser notificades a la persona titular, i si escau a les altres persones interessades en l’expedient, en els deu dies següents al seu atorgament.

2.Una vegada notificada la concessió, la persona titular ha de recollir de les dependències municipals la acreditació que correspongui en funció del tipus de llicència.

Article 45.- Pluralitat de llicències municipals
1.Quan siguin necessàries diferents llicències municipals per a diverses actuacions directament relacionades entre si, s’han de tramitar, si s’escau, en un sòl expedient, sens perjudici que hagi de presentar-se la documentació tècnica que correspongui a cadascuna d’aquestes.

2.Quan, per a l’atorgament d’una llicència, sigui necessari comptar amb certificacions, informes o altres documents previs que emanin de la mateixa corporació, l’oficina que tramiti l’expedient principal els ha de demanar directament, i ho ha de comunicar així a l’interessat.

3.Quan una llicència o autorització sigui condició necessària per a l’atorgament d’una altra de posterior, el termini per a la concessió d’aquesta s’inicia un cop ha estat atorgada la primera.

Article 46.- Transmissibilitat
1.Per a què la transmissió de la titularitat de la llicència tingui efectes, caldrà comunicar-la mitjançant escrit subscrit per les persones cedent i cessionària amb l’antelació d’un mes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la improcedència de la cessió es considerarà plenament eficaç.

2.Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antiga persona titular són assumides per la nova titular.

3.Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, l’antiga i la nova persones titulars queden subjectes de forma solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de la llicència.

Article 47.- Vinculació i integració del contingut de les llicències
1.L’acceptació de la llicència comporta la plena assumpció del seu contingut i de les disposicions d’aquesta ordenança.

2.El contingut de la llicència s’integra amb el de les disposicions legals i reglamentàries, incloses les restants ordenances municipals i el planejament, que li resultin aplicables, sense que en cap cas pugui justificar-se la vulneració de cap d’elles pel silenci o la insuficiència del contingut exprés de la llicència.

Article 48.- Termini de resolució
1.Les llicències municipals han de ser concedides o denegades en el termini que, per a cada tipus, estableix aquesta ordenança. El termini per a la resolució de les sol·licituds de llicència urbanística és d’un mes, llevat de les obres majors en què és de dos mesos.

2.Transcorregut aquell termini sense que s’hagi notificat la resolució es considerarà estimada la sol·licitud de llicència, llevat que atorgui a la persona sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic o bé manquin informes de caràcter preceptiu i vinculant d’altres administracions que siguin determinants de l’atorgament de la llicència.

3.En cap cas, es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la Llei d’urbanisme el planejament vigent o el contingut de les ordenances municipals .

4.El termini de resolució és prorrogable en els supòsits legalment previstos.

5.El còmput del termini de resolució es suspèn durant el d’esmena de deficiències i en els altres supòsits que prevegin les disposicions legals i reglamentàries.

Article 49.- Interrupció màxima dels terminis d’execució
En defecte de regulació específica, el termini d’interrupció màxima serà:
1.De tres mesos per a les llicències d’obres majors i d’activitats.
2.D’un mes per a les llicències d’obra menor i la resta.

Article 50.- Pròrrogues de les llicències
1.La persona titular de la llicència té dret a què li sigui concedida una pròrroga per la meitat del termini de què es tracti, sempre i quan la sol·liciti abans de què finalitzi el termini a prorrogar. La concessió de pròrrogues successives serà discrecional per part de la corporació municipal.

2.La sol·licitud de primera pròrroga, formulada dintre del termini assenyalat, no es veurà afectada pels supòsits de suspensió de l’atorgament de llicències que contempla la legislació urbanística.

Article 51.- Vigència de les llicències
1. En defecte de menció expressa, els terminis per iniciar i finalitzar les obres seran els següents:
a)Les llicències d’obres majors gaudeixen del termini màxim de sis mesos per a l’inici dels treballs corresponents i del termini màxim de divuit mesos per finalitzar-los.
b)Les llicències d’obres menors, les d’instal·lacions publicitàries i les de tala d’arbres gaudeixen d’un termini màxim de sis mesos per a l’inici i divuit mesos per a l’acabament dels treballs corresponents.
c)Les llicències immediates gaudeixen d’un termini màxim comú de tres mesos per a l’inici i acabament dels treballs.
d)Les autoritzacions de construcció i supressió de guals a la via pública, les de realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública, les de connexió a la claveguera pública i les d’instal·lació, modificació o supressió de xarxes de serveis a la via pública, gaudiran d’un termini màxim comú d’un mes per a l’inici i acabament dels treballs corresponents.
e)Les llicències d’instal·lació de grues i aparells elevadors, les d’instal·lació de bastides i les de tanca provisional d’obra s’entendran atorgades amb el mateix termini de vigència que correspongui a la de la llicència d’obres al servei de la qual es trobin.

2. El termini per a l’inici de l’actuació es comptarà des del dia següent a la notificació de l’atorgament de la llicència respectiva a la persona interessada.

Article 52.- Caducitat de les llicències
1.Les llicències urbanístiques per execució d’obres establiran els terminis d’inici, interrupció màxima i acabament de les obres i instal·lacions que autoritzin, en funció del principi de proporcionalitat, segons el tipus d’operació a realitzar i estudiada la petició dels terminis realitzada per l’interessat a la sol·licitud. Si la llicència no els fixa, el termini per a començar les obres és de sis mesos i el termini per a acabar-les és de divuit mesos.

2.La llicència urbanística caduca si transcorregut qualsevol dels terminis a què fa referència l’apartat 1, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. A aquests efectes, el document de la llicència inclourà l’advertiment corresponent.
La caducitat de la llicència es declararà mitjançant resolució expressa, prèvia audiència de la persona titular per deu dies per a què pugui justificar la causa de la inactivitat, i comportarà, si escau, la necessitat de sol·licitar i obtenir nova llicència ajustada a la normativa aplicable en aquest moment. La declaració de caducitat no genera dret d’indemnització.

3.Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament.

4.Els titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats pels articles 73 i 74 del TRLUC.

Article 53.- Revocació i nul·litat de llicències
1.Les llicències quedaran sense efecte si s’incompleixen les condicions a què estaven subjectes, i hauran de ser revocades quan desapareguin les circumstàncies que van motivar-ne el seu atorgament, o en sobrevinguessin d’altres que, d’haver-hi estat, haurien justificat la denegació.

2.Poden ser anul·lades les llicències, restituïdes les coses al seu estat primitiu, quan s’hagin atorgat erròniament. En aquest supòsit, s’hauran de rescabalar els danys i perjudicis, llevat que l’atorgament sigui degut a dol, culpa o negligència greu imputable a la persona interessada.

Article 54.- Modificació de projectes durant l’execució
1.Si durant el transcurs d’una obra fos necessari o convenient introduir variacions en el projecte, es distingirà si es tracta de variacions substancials o de variacions de detall o derivades de necessitats estructurals o de les condicions mecàniques del terreny de fonamentació, sense que amb la seva introducció es desvirtuïn les característiques principals de la llicència concedida. A aquest efectes es considera que:
a)Són modificacions substancials del projecte les que tinguin per objecte la modificació dels fonaments o els elements estructurals, la modificació del volum o les superfícies construïdes, l’alteració dels usos previstos i la modificació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
b)Són variacions de detall del projecte les que només tinguin per objecte modificar la distribució interior sense alteració de les peces principals, l’ampliació de la superfície construïda fins a un 10% de l’autoritzada en el projecte aprovat, la modificació de l’aspecte exterior sense alterar l’adequació de l’edificació al seu entorn o els aspectes de caràcter constructiu, incloses les solucions estructurals no definides en el projecte bàsic i les dels tancaments exteriors, enjardinament, moviments i contencions de terres i terraplenats.

2.Quan es tractés de modificacions substancials, se sol·licitarà prèviament l’oportuna llicència, amb els mateixos requisits exigits amb caràcter general, i no prosseguirà l’execució fins que no s’obtingui.

3.Si, a judici de la direcció facultativa, es tractés de variacions de detall, podran continuar els treballs sota la responsabilitat del titular de la llicència.

4.En qualsevol moment l’Ajuntament podrà requerir la presentació dels documents gràfics i escrits necessaris per a poder apreciar la naturalesa i importància de les variacions, la seva justificació i la seva adequació a la normativa urbanística. Si les variacions projectades, cas d’haver figurat en el projecte inicial, no haguessin donat lloc a liquidació superior a la efectuada en l’expedient d’atorgament de llicència, no s’acreditaran noves taxes; en altre cas, es liquidarà la diferència de més que en resulti.

5.Amb la comunicació prèvia de primera d’ocupació i/o a la sol·licitud de devolució de fiança, s’haurà de presentar la documentació corresponent a les variacions de detall introduïdes per a la seva autorització. Aquestes variacions s’entendran resoltes si revestissin aquest caràcter i es justifiqués la seva adequació a la normativa urbanística o es resoldrà allò que sigui procedent sobre la seva legalització, prèvia presentació, en aquest cas, d’un expedient de legalització i sense perjudici de la sanció aplicable per les responsabilitats en què s’hagués incorregut.

6.Qualsevol modificació substancial o de detall realitzada sense haver obtingut la llicència o no havent complert allò disposat en aquest article, es considerarà com a obra nova o de reforma, segons procedeixi en cada cas, efectuada sense llicència, i, sense perjudici de les responsabilitats i sancions a què hagués donat lloc, s’acreditaran taxes, amb els recàrrecs que siguin d’aplicació.

Article 55.- Llicències per activitats recreatives i establiments de pública concurrència
Les llicències municipals d’activitats i d’obres per a establiments i edificació de tota mena que s’hagin de destinar a l’exercici d’activitats recreatives i de pública concurrència seran tramitades conjuntament d’acord amb el Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel que aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públic sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia d’espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics

Article 56.- Error en el tipus de llicència sol·licitada
1.En cas que la llicència formalment sol·licitada no sigui la preceptiva per a l’actuació que la documentació tècnica descriu, es notificarà a la persona sol·licitant l’arxiu de l’expedient inicial i la incoació de l’expedient que correspongui.

2.Si la documentació aportada resulta insuficient per a tramitar la llicència adequada, es procedirà en els termes i amb els efectes que estableix l’article 14 d’aquesta ordenança.

Article 57.- Inspecció de les obres
1.Es reconeix la condició d’autoritat al personal al servei de l’Ajuntament de Begur al qual s’encomani expressament l’exercici de la inspecció urbanística. En l’exercici d’aquesta activitat, el personal de l’Ajuntament de Begur pot inspeccionar tota mena d’obres i d’instal·lacions; els fets que constati aquest personal tenen valor probatori, d’acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú. En principi s’encomana l’exercici de la inspecció urbanística, al Zelador municipal, a l’Arquitecte municipal, als membres de la Policia local, i a aquelles, altres persones que designin les Autoritats municipals.

2.Durant l’execució de tota obra o instal·lació subjecta a llicència, la inspecció municipal podrà examinar els treballs sempre que ho jutgi convenient o ho ordeni l’autoritat competent. El titular de la llicència, per sí mateix o per persona que el representi, i el Director facultatiu de l’obra, estan obligats a assistir als actes d’inspecció quan siguin citats a l’efecte, així com a franquejar l’entrada en la finca al personal de la inspecció.

3.En el lloc de l’obra s’haurà de tenir a disposició de la inspecció municipal:
a)El document de notificació de la concessió de la llicència, o la seva còpia.
b)La placa de concessió de llicència, situada en lloc visible des de la via pública.

4.L’acceptació de la llicència implica l’autorització a favor de l’Administració per poder entrar en el lloc on es realitzen les obres, sense autorització prèvia. Si les obres es realitzessin en lloc tancat o en domicili, i es negués l’entrada, se sol·licitarà l’autorització judicial segons el que determina l’article 8 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, però la negativa a la inspecció, comportarà d’immediat l’ordre de suspensió d’obres, i la suspensió dels efectes de la llicència per modificació de les circumstàncies en què va ser atorgada.

Article 58.- Conclusió de les obres
1.Finalitzades les obres o instal·lacions, en el termini màxim d’un mes, el titular de la llicència ho posarà en coneixement de l’Ajuntament mitjançant l’escrit oportú, acompanyant la següent documentació:
a)Certificat expedit pel facultatiu director de les obres, visat pel Col·legi Professional corresponent, en el que s’acrediti, a més de la data del seu acabament, que les mateixes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les seves modificacions posteriors autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades, si s’escau.
b)En cas de modificacions de detall a les quals es refereix l’article 54 d’aquesta ordenança, plànols acotats a escala de definició 1:50 o 1:100, de les obres realitzades amb indicació precisa de les seves característiques, dimensions i cotes de recolzament sobre el terreny.

2.Comunicada la finalització de les obres o instal·lacions, els serveis tècnics realitzaran la inspecció, als efectes de comprovar que l’edificació s’ajusta estrictament al projecte aprovat, a les condicions de la llicència i a les prescripcions de les normes urbanístiques, ordenances municipals i altres disposicions reguladores, i es troben dispostes i a punt de funcionament, en el seu cas, les instal·lacions de protecció contra incendis, i proposaran la concessió de la llicència d’ocupació o ús, o la posada en servei. Si en cas contrari s’observés algun defecte es proposarà a l’autoritat municipal la seva reparació en el termini que a l’efecte s’assenyali.

3.Dins de les 48 hores següents a la conclusió d’una obra, el promotor haurà de retirar els materials sobrants, bastides, tanques, barreres, grues i qualsevol altre element auxiliar de la construcció.

4.Per als casos de sol·licitud de devolució d’avals o fiances sense primera ocupació, els serveis tècnics realitzaran la inspecció de les obres realitzades en els mateixos termes que s’assenyalen en l’apartat 2 d’aquest article.

5.La primera ocupació o ús de l’edificació, o la posada en servei, s’atorgarà en el termini d’un mes des de què hagués estat comunicada en cas que s’hagin reparat els defectes observats, en el seu cas. Una vegada concedida la primera ocupació o ús de l’edificació es podran connectar les instal·lacions d’aigua i electricitat.

CAPÍTOL 2. CONDICIONS I TIPUS DE LLICÈNCIES

SECCIÓ 1. Actes subjectes i règim de les llicències

Article 59.- Actes subjectes a llicència urbanística

1.Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 61 d’aquestes ordenances, els actes següents:
a)Edificació
-La construcció d’edificis de nova planta
-La intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial (ampliació, reforma, conservació, reparació, millora) .
-La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
b)Ús del sòl i del subsòl
-Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys, fins i tot les de jardineria que comportin una modificació important del terreny.
-Les parcel·lacions urbanístiques.
-La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
-El canvi dels edificis a un ús residencial.
-L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
-L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
-La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
-La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
-L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
-La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
-Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
-La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
-La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
-La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

2.També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 61 d’aquestes ordenances:
a)La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
b)Els usos i les obres provisionals.
c)Els actes relacionats a l’article 60 d’aquestes ordenances, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

3.Finalment, també estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:
a)Totes les altres actuacions no incloses en les anteriors en què ho exigeixin la legislació urbanística vigent en el seu moment, el planejament general i les ordenances municipals ho desenvolupin.
b)Aquells altres actes que afectin al medi ambient, a la contaminació acústica, a la contaminació lumínica, tal com instal·lacions de torres d’aire condicionat, llums “làser”, etc. i aquells actes o usos en què així ho requereixi la legislació urbanística, sectorial o qualsevol altra disposició normativa.

4.La subjecció a prèvia llicència abasta a tots els actes enumerats en els apartats anteriors que pretenguin realitzar-se en el municipi de Begur, sense perjudici de les autoritzacions que fossin procedents d’acord amb la legislació sectorial aplicable per raó de la seva naturalesa, i de les competències concurrents d’altres administracions.

5.També estaran subjectes a prèvia llicència els actes enumerats anteriorment que siguin promoguts per l’Estat, la Generalitat de Catalunya o Ens de Dret Públic, sense perjudici d’allò que es disposi en cada cas a la legislació urbanística o a la legislació especial, en relació a la instal·lació o tipus d’obra i el que estableix l’article 187, 187 bis i 187 ter del TRLUC.

6.En tot cas les llicències s’atorguen, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i en el mateix sentit, serà per compte de l’interessat l’obtenir les autoritzacions de les administracions amb competències concurrents. L’atorgament de llicències per part de l’Ajuntament, no implicarà responsabilitat per la manca d’autoritzacions o altres llicències que fossin necessàries, per concurrència de competències, ni podran ser invocades pels seus titulars per excloure o disminuir la responsabilitat de tota índole en què puguin incórrer en l’execució de l’actuació emparada per la llicència. L’atorgament de la llicència no implica per l’Ajuntament de Begur cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir en l’execució de l’actuació emparada per la llicència.

7.En el cas que la llicència urbanística estableixi un reajustament d’alineacions i rasants, no es poden alterar les característiques físiques de les parcel·les ni els aprofitaments urbanístics d’aquestes. Aquest reajustament s’ha de fer mitjançant un acte de replantejament, al qual han d’ésser citats tots els propietaris afectats. La documentació s’inclourà en el projecte, de manera específica i contindrà l’estudi de les afectacions que el reajustament crea al llarg de l’àrea d’influència.

8. L’ordenació de volums, d’acord amb els paràmetres fixats pel planejament, pot concretar-se amb la llicència urbanística, si no ha estat determinada pel planejament urbanístic o per la reparcel·lació. En aquests casos, cal la documentació específica que determini la legislació urbanística vigent, i com a mínim memòria tècnica justificativa de la bondat de la solució proposada, Plànol d’assolellament de l’edificació, construcció o instal·lació, així com vistes i assolellament dels predis veïns que puguin veure’s afectats per la concreció volumètrica. Els plànols necessaris indicant separacions a llindars i a vials, i a les altres construccions, edificacions i/o instal·lacions; ocupació del subsòl i acreditació del compliment d’ocupació i alçades i demès paràmetres establerts pel planejament aplicable. Els plànols seran a una escala de definició 1:500, excepte el de situació que podrà ser 1:1000. La documentació s’inclourà en el projecte, de manera específica i contindrà l’estudi de les afectacions que el reajustament crea al llarg de l’àrea d’influència.

9.El sentit positiu del silenci administratiu en l’atorgament de les llicències, en cap cas, es podrà invocar per adquirir facultats urbanístiques que contravinguin la Llei el planejament, això sens perjudici del que disposa la llei aplicable sobre procediment administratiu. En els casos que el particular entengui que ha obtingut la llicència per silenci positiu, haurà de sol·licitar el certificat de llicència presumpta a què es refereix l’article 82(3 del ROAS, sense el qual, no podrà iniciar l’obra. En els casos que l’Ajuntament entengui que el projecte que va ser presentat contradiu el planejament, no emetrà el certificat, sinó que posarà tal circumstància en coneixement del particular tot indicant-li que no pot iniciar l’obra, instal·lació, construcció o edificació, en virtut del que disposa l’article 5 del TRLUC.

Article 60.- Actes subjectes a comunicació prèvia
1.Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 59.2 i 61 d’aquestes ordenances, els actes següents:
a)Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
b)La primera utilització i ocupació dels edificis.
c)El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
d)La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
e)Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
f)Les obres menors que no afectin estructures, façana, distribució, jardineria, etc que es facin en qualsevol tipus de sòl, segons la relació específica que s’indica en l’article 89 d’aquestes ordenances.

Article 61.- Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia
No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia els actes següents:
a)Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
b)Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
c)Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
d)En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.

Article 62.- Tipus de llicència
1.Als efectes d’aquesta ordenança es distingiran els següents tipus de llicències:
a)Llicències d’edificació.
-Llicència d’obres majors
-Llicència d’obres menors
-Llicència d’enderroc
b)Llicències d’ús del sòl i subsòl.
-Primera ocupació i ús d’edificis
-Llicència d’obres de gual
-Llicència de connexió de serveis
-Llicència d’obertura de vies, camins i accessos rodats
-Llicència de moviments de terres
-Llicència d’obres d’urbanització
-Llicència per a la instal·lació de grues i aparells elevadors per a la construcció
-Llicència per a instal·lacions publicitàries i cartells
-Llicència de tala d’arbrat
c)Llicències d’activitat.
-Llicència d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009 (LPCAA)
-Llicència d’obertura d’activitats innòcues, Llei 16/2015 (LSAA)
2.Llicències a precari
a)Es podrà autoritzar obres i usos justificats amb caràcter provisional, previ informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme, sempre i quan no s’oposi a la posterior execució del planejament.
b)Les edificacions i instal·lacions realitzades a l’empara d’aquestes llicències hauran d’enderrocar-se a petició de l’administració municipal i les obres i els usos activitats afectats no seran en cap cas indemnitzables.

Article 63.- Llicències d’edificació en sòl urbà. Requisits mínims d’urbanització
1.Per a la concessió de llicència d’edificació, obres, construccions i/o instal·lacions serà necessari que la parcel·la reuneixi –a més d’estar en sòl urbà i tenir la consideració de solar- els següents elements d’urbanització:
a)La xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per a permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal amb la pavimentació de calçada i voreres pròpies del sector on se situa la parcel·la.
b)Les xarxes d’abastament d’aigua i sanejament (aquestes últimes en la mesura en què es vagin implantant substituent foses sèptiques, pous morts, etc…)
c)El subministrament d’energia elèctrica.

3.No obstant, es podrà atorgar llicència condicionada a la finalització de les obres d’urbanització quan concorrin les circumstàncies següents:
a)Que estigui aprovat el planejament derivat corresponent i/o el projecte d’urbanització complementari, si fos el cas.
b)Que s’asseguri l’execució simultània o successiva de la urbanització en un termini que no excedeixi de tres mesos de la finalització de les obres d’edificació, mitjançant la constitució de caució en metàl·lic o en fons públics, dipositats a la l Ajuntament, aval bancari o hipoteca. La garantia no serà inferior en quantia al import calculat de les obres d’urbanització pendents perquè la parcel·la tingui consideració de solar i imputables al sol·licitant.
c)Haurà de ser ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació, si aquesta fos necessària.
Les condicions que estableixin les llicències municipals, al respecte, es poden fer constar al Registre de la Propietat,d’acord amb la legislació hipotecària i en concret amb el que estableix el RD 1093/97.
En qualsevol cas, no es permetrà l’ocupació dels edificis fins que no estigui completament acabada l’obra urbanitzadora, llevat de les situacions transitòries, o aquelles en què la dificultat de la gestió urbanística aconsellin un acabament parcial dilatat en el temps.

4.Mentre les garanties a què es refereix l’epígraf anterior no estiguin constituïdes i acreditades en el procediment municipal, l’eficàcia de la llicència quedarà demorada.

5.L’incompliment de les condicions enumerades es considerarà infracció urbanística greu d’acord amb el que disposa l’article 214(b del TRLUC, i donarà lloc al corresponent expedient sancionador, segons el procediment previst a l’article 197 i següents del TRLUC i disposicions concordants sense perjudici de la realització de la garantia.

6.Transitòriament, per raons de difícil gestió urbanística, es podran establir zones en les quals s’autoritzi l’edificació, assumint el sol·licitant de la llicència la instal·lació d’algun servei aïllat, el seu manteniment i conservació fins la construcció i posada en marxa definitiva de les obres i instal·lacions d’urbanització.

7.En el cas que s’executin de manera simultània les obres d’edificació i d’urbanització, per a sol·licitar la primera ocupació de les edificacions caldrà haver finalitzat les obres d’urbanització i haver requerit a l’Ajuntament la seva recepció, en cas que fos necessària. La primera ocupació no es podrà concedir fins que l’obra d’urbanització estigui rebuda formalment per l’Ajuntament o hagi transcorregut el termini legal.

8.En el sòl urbà no consolidat, no es podran atorgar llicències d’edificació, fins que aquest hagi obtingut la consideració de consolidat i, en qualsevol cas, un cop s’hagin formalitzat les cessions obligatòries i gratuïtes determinades d’acord amb el planejament, procedint a la distribució equitativa de beneficis i càrregues entre els propietaris del sector i executant o assegurant l’execució simultània o successiva de l’obra d’urbanització conforme al planejament aprovat i/o projecte d’urbanització complementari, llevat de situacions transitòries, i segons el que s’ha esmentat al paràgraf anterior

Article 64.- Cessió gratuïta de terrenys
En tot cas, és requisit indispensable per a l’atorgament de llicència que s’hagi complert prèviament l’obligació de cessió gratuïta de terrenys urbanitzats establerta en la legislació urbanística vigent.

Article 65.- Edificis i usos fora d’ordenació
1.En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar obres de consolidació, d’augment de volum o de modernització, però sí, les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions. Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor d’expropiació.

2.El règim d’ús de les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació atendrà als supòsits i les condicions regulats per l’article 53 del vigent TRLUC i del article 119 del RLU.

Article 66.- Construccions i instal·lacions en situació de volum d’edificació disconforme o ús disconforme
1.En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació disconforme amb els paràmetres imperatius del POUM de Begur, però que no quedin fora d’ordenació, s’hi autoritzen totes les obres de consolidació i rehabilitació i tots els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament.

2.Els usos preexistents al planejament urbanístic es poden mantenir mentre no esdevinguin incompatibles amb aquest i sempre que s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació

3.En tot cas serà d’aplicació allò que determini el vigent POUM de Begur en les seves disposicions transitòries generals, o pels sectors que son considerats en situació transitòria, segons les fitxes urbanístiques del Pla.

Article 67.- Usos i obres de caràcter provisional
1.Es pot autoritzar usos provisionals i obres de caràcter provisional que no siguin expressament prohibits per la legislació urbanística o sectorial ni pel planejament territorial, urbanístic o sectorial en terrenys que estiguin afectats per sistemes urbanístics generals o locals, mentre no s’hi hagi iniciat un procediment de reparcel·lació, ocupació directa o expropiació, i que no hagin de dificultar l’execució d’aquests planejaments.

2.Aquesta autorització municipal requerirà prèviament el tràmit d’informació pública per un termini de vint dies i l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme. També serà necessària l’expressa acceptació per part de les persones propietàries de fer cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les instal·lacions i les obres quan així ho acordi l’Ajuntament. L’eficàcia de l’autorització quedarà sotmesa a la condició resolutòria que aquests compromisos siguin acceptats expressament per les persones gestores o explotadores dels usos, obres, edificis o instal·lacions. Es podrà imposar la constitució de garanties per a assegurar la reposició del sòl i de l’espai a l’estat anterior.

3.Aquesta autorització no dóna dret en cap cas a percebre indemnització i adquirirà eficàcia quan es facin constar les condicions en el Registre de la Propietat.

Article 68.- Llicències en sòl urbanitzable
En el sòl urbanitzable delimitat, només es podran atorgar llicències de parcel·lació i d’edificació un cop s’hagi aprovat el corresponent pla parcial urbanístic, siguin ferms en via administrativa els instruments de gestió necessaris i es compleixin els requisits establerts als articles 44 i 45 del TRLUC.

Article 69.- Llicències en sòl no urbanitzable
1.Qualsevol activitat, instal·lació o edificació en sòl no urbanitzable, s’haurà de subjectar a les condicions, documents i procediments establerts pel TRLUC i pel vigent POUM de Begur per a cada cas. Tot això sens perjudici de les autoritzacions de les altres Administracions competents per raó de la matèria que es tracti.

2.Per a l’obtenció de llicència en el sòl no urbanitzable s’observaran amb caràcter general, a més de les determinacions fixades per la legislació urbanística i sectorial i pel planejament vigent, els requisits i procediments establerts als articles 47 a 51 del TRLUC i 57 a 64 i concordants del RPLU.

Article 70.- Legalització d’intervencions
Quan els actes d’edificació o ús del sòl que es detallen en l’article 53 del TRLUC s’efectuïn sense la llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions que s’hi assenyalin, sense perjudici de l’expedient de disciplina i sempre que la legalització sigui possible, la persona interessada haurà de sol·licitar l’oportuna llicència urbanística per a la seva legalització, acompanyant a la documentació preceptiva certificat de solidesa de l’edificació quan es tracti d’obres majors ja finalitzades.

Article 71.- Gestió de residus
Totes les sol·licituds de llicència d’obres majors o menors en què es projecti obra nova, ampliació o reforma han d’anar acompanyades del contracte d’acceptació d’enderrocs i altres residus de la construcció, signat per la persona interessada i la representant de la planta tractadora, on consti el domicili de l’obra. Pel que fa als residus especials caldrà presentar un contracte de tractament amb una entitat homologada per la Generalitat de Catalunya. En el cas d’obres majors, el contracte es podrà aportar amb la comunicació de l’inici d’obres. En tot cas, es condicionarà l’autorització per a l’inici de les obres a la prestació de la fiança segons els imports fixats a les ordenances fiscals.

SECCIÓ 2. Obligacions de la persona titular

Article 72- Obligacions generals
Les llicències obliguen a la persona titular, sense perjudici dels altres deures assenyalats en aquesta ordenança o les ordenances fiscals, a complir les condicions específiques que s’expressin en la resolució que atorgui la llicència i, en general, les següents:
a)Realitzar l’actuació amb estricta subjecció a la llicència concedida, amb respecte rigorós al planejament urbanístic i a les disposicions aplicables.
b)Si es tracta de llicència d’obres, disposar en la pròpia obra de la comunicació de la concessió de la mateixa així com col·locar i mantenir en bones condicions durant el termini d’execució de les obres, de manera que es pugui llegir des de la via pública, la placa informativa homologada per l’Ajuntament, que lliurarà a la persona titular de la llicència.

Article 73.- Obligacions materials
La persona titular de llicència d’obres està obligada a:
a)Adoptar totes les mesures de seguretat a l’obra previstes a les ordenances municipals i demés normativa vigent en cada moment.
b)Mantenir l’accessibilitat a la via pública.
c)Construir o reposar la vorera de la finca segons el criteri municipal dins el termini d’execució i acabament de l’obra.
d)Reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d’urbanització del sòl, subsòl i vol de la via pública.
e)Retirar en el termini de les quaranta-vuit hores després d’acabada l’obra, els materials sobrants, bastides, tanques i barreres.
f)Recollir i conduir les aigües pluvials..
g)Les connexions d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon i/o telecomunicacions han de ser subterrànies i s’hauran de preveure a la façana els tubulars necessaris pel pas de xarxes de telefonia o electricitat. Les aigües brutes, residuals i pluvials han de ser conduïdes a la xarxa de clavegueram més propera. Aquests treballs seran a càrrec exclusivament de la persona promotora de les obres.
h)Permetre a les façanes de l’edifici la instal·lació de plaques, números, senyals i altres elements d’utilitat pública que determini l’Ajuntament, sense que la instal·lació generi cap dret a indemnització.

Article 74.- Direcció facultativa. Renúncia i canvi de tècnics
1.No es permetrà l’inici d’activitats, objecte d’una llicència concedida, quan sigui preceptiva la direcció facultativa, sense que s’acompleixin els següents requisits:
a)Comunicació a l’Ajuntament del facultatiu designat com a director, de l’acceptació efectiva del mandat, en l’imprès oficial corresponent i visat pel Col·legi professional.
b)En tots els casos en què fora exigible, amb independència de la direcció facultativa, l’assistència d’un tècnic titulat, es notificarà a l’Ajuntament, el nom, cognoms i titulació professional del referit tècnic, mitjançant el corresponent document de designació, en el que consti l’acceptació d’aquell.

2.Tota obra iniciada sense que s’hagi complimentat allò disposat en el paràgraf anterior, es considerarà mancada de direcció facultativa i serà suspesa mentre no es compleixi aquest requisit.

3.Qualsevol tècnic d’obligada intervenció en una obra o instal·lació, segons allò previst en la legislació vigent, que cessés en la seva comesa, ho haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament, en el termini de setanta-dues hores, mitjançant un escrit en el que s’expressi la causa de la renúncia, degudament visada pel Col·legi professional corresponent.

4.El promotor de les obres, en el cas indicat en l’apartat anterior, per poder continuar-les haurà de nomenar a un nou tècnic i notificar-ho a l’Ajuntament, en la forma disposada, dins del termini dels sis dies següents al cessament de l’anterior tècnic. En qualsevol altre cas, se suspendran les obres, sense perjudici de les responsabilitats i sancions en què s’hagués incorregut.

5.Quan la renúncia del tècnic es produís durant l’execució de l’estructura, el promotor estarà obligat a substituir-lo d’immediat i paralitzar les obres, excepte aquelles que siguin necessàries per garantir la seguretat, i no els podrà reprendre fins que notifiqui degudament la designació i acceptació del nou tècnic.

Article 75.- Renúncia i canvi de contractista de les obres
1.Si canviés l’empresa encarregada de l’obra, la persona titular de la llicència o la nova empresa constructora hauran de posar aquesta circumstància en coneixement de l’Ajuntament, en el termini de sis dies, per mitjà d’un escrit en el que, juntament amb l’assabentat del facultatiu director, es consignin el nom i cognoms, domicili i identificació legal i fiscal del nou constructor.

2.L’anterior obligació té caràcter solidari.

Article 76.- Paralització de les obres i instal·lacions
1. Si es produeix la paralització de les obres, sigui per voluntat del seu titular o com a conseqüència d’una decisió administrativa de paralització definitiva, la persona titular de la llicència està obligada a:
a)Reposar els elements d’urbanització i mobiliari urbà a l’estat anterior a l’inici de les obres.
b)Tancar la parcel·la o solar a límit de propietat.
c)Deixar la via pública lliure d’ocupació
d)Prendre les mesures cautelars necessàries per tal que l’obra paralitzada no afecti negativament les edificacions veïnes ni l’espai públic.

2. En el supòsit d’incompliment de les obligacions establertes a l’apartat anterior, l’autoritat municipal dictarà les ordres d’execució oportunes, i podrà ordenar l’execució subsidiària o forçosa dels treballs necessaris amb càrrec a la persona titular.

Article 77.- Obligacions econòmiques. Fiances
1.Per a garantir el compliment de les obligacions assenyalades a la llicència, l’Ajuntament podrà establir en l’acte d’atorgament de la llicència la necessitat de prestar garantia, l’import de la qual la persona sol·licitant haurà de constituir en efectiu metàl·lic, mitjançant aval bancari abans d’iniciar les obres, o mitjançant qualsevol dels altres mitjans admesos en dret.

2.El import de la garantia serà proporcionat als costos d’una eventual execució subsidiària de les obligacions no ateses.

3.A aquests efectes, per als àmbits pendents d’obres de millores o de completar la seva urbanització, s’aplicaran els imports que corresponen al desplegament de l’article 32 de les normes urbanístiques del POUM que figura en la disposició final tercera d’aquesta ordenança.

Article 78.- Devolució de dipòsits i cancel·lació d’avals
1.En tots els casos, sigui necessària o no la primera ocupació, la resolució en què s’ordeni el retorn de l’aval o dipòsit requerirà informe favorable dels tècnics municipals.

2.No es procedirà al retorn de l’aval abans de la tramitació de la primera ocupació dels edificis de nova planta. Un cop complert aquest tràmit, s’ordenarà la devolució del dipòsit o cancel·lació de l’aval bancari constituït conforme allò que disposa l’article precedent sempre que s’hagi complert total i satisfactòriament les obligacions garantides

SECCIÓ 3. Llicència d’obres majors.

Article 79.- Obres majors.
1. Als efectes de la seva tramitació, tenen la consideració d’obres majors, les següents:
a)Referides a edificació
-Les obres de nova planta i les d’ampliació.
-Les obres de reforma que suposin modificació del conjunt del sistema estructural de l’edifici.
-Les obres de reforma que suposin modificació del nombre o superfícies útils de les entitats resultants d’una divisió horitzontal (habitatges, locals, oficines, trasters, places d’aparcament, etc.) originalment autoritzades.
-Les obres que modifiquin substancialment la configuració interior o exterior dels edificis. S’inclou en aquest supòsit la instal·lació d’ascensors.
-Les obres de reforma interior d’edificis amb habitatges que es defineixen de “gran rehabilitació” a la legislació vigent.
-Les obres que afectin edificis inclosos dins l’àmbit d’aplicació de protecció del patrimoni; sempre que incideixin en les parts o aspectes protegits.

b)Referides a usos del sòl i del subsòl
-El canvi d’ús d’edifici o entitat destinat a qualsevol ús diferent al d’habitatge, per tal de destinar-ho a l’ús d’habitatge i, en el seu cas, les obres requerides a tal fi.
-Les obres d’urbanització que no configurin un projecte d’urbanització.
-Els moviments de terres i les obres de desmunt o esplanació en qualsevol classe de sòl i, en el seu cas, murs de contenció.
-La construcció de piscines.
-L’extracció d’àrids.
-L’acumulació de residus o dipòsit de materials que alteri o pugui alterar les característiques del paisatge.
-Les obres d’obertura de camins rodats o la pavimentació dels existents.
-La instal·lació d’antenes de telefonia mòbil

2. El llistat anterior no té caràcter exhaustiu, i per tant s’hi consideren incloses per analogia les actuacions que siguin similars quant a rellevància urbanística, naturalesa tècnica i entitat econòmica. En tot cas, es considerarà obra major la que comporti l’obligatorietat d’Estudi de Seguretat i Salut en aplicació del Decret 1627/1997.

Article 80.- Documentació preceptiva per a sol·licitar llicència d’obres majors
1.Les sol·licituds de llicència per a l’execució dels actes citats en l’article 79 d’aquestes ordenances hauran de realitzar-se segons el model oficial que es proporcionarà per l’Ajuntament.

2.A la sol·licitud de llicència s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Instància normalitzada.
b)Projecte tècnic, com a mínim a nivell de projecte bàsic, visat pel Col·legi professional corresponent i signat per tècnic competent, si s’escau.

3.El projecte tècnic a nivell de projecte bàsic adequat a l’operació, edificació, obra, construcció o instal·lació, i integrat, com a mínim pels següents documents:
a)Plànol de situació, amb definició a escala 1:1.000.
b)Plànol topogràfic de la parcel·la a què es refereix la sol·licitud, amb definició a escala no inferior a 1:500, amb indicació de les cotes d’altimetria, de l’edificació i arbrat existent i la posició relativa de les finques o construccions veïnes, sobre bases cartogràfiques referenciades d’acord amb les determinacions contingudes a l’Annex 3.3 d’aquestes ordenances.
c)Plànols de compliment dels paràmetres urbanístics (qualificació urbanística, ocupació, edificabilitat, implantació en el terreny, alçades i cotes de referència de planta baixa, separacions, etc..) segons el format que figura en l’Annex 3.3 d’aquesta ordenança.
d)Plànols a escala i acotats que defineixin inequívocament l’operació, obra o instal·lació per a la que se sol·licita la llicència.
e)Quan es tracti d’obres de reforma, es representarà en negre el que es conservi o romangui; en traçat groc, el que hagi de desaparèixer; i en traçat vermell, l’obra nova.
f)Memòria descriptiva de l’operació, edificació, obra, construcció o instal·lació amb la precisió i abast suficient per a la seva comprensió.
g)Valoració dels costos necessaris per a la seva execució, amb inclusió dels materials, mà d’obra i mitjans suficients intervinents.
h)ertificat d’aprofitament urbanístic, si es disposés del mateix i fos vigent.
i)La resta de documents que, segons el tipus de l’obra, edificació, construcció, instal·lació o operació, s’estableixen en els articles següents, a la legislació urbanística vigent, a les ordenances municipals i a les lleis sectorials.
j)Fulls justificatius del compliment de les normatives vigents sobre condicions tècniques dels edificis, especialment sobre condicions d’accessibilitat, habitabilitat, seguretat d’incendis, d’utilització i condicions d’evacuació.

4.En el cas que la sol·licitud de llicència es refereixi a moviment de terres, es complimentarà la documentació i les actuacions següents:
a)El projecte tècnic inclourà, com a mínim, els següents documents:
-Plànol d’emplaçament a escala de definició 1:1.000
-Plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les a què es refereix la sol·licitud, a escala de definició no menor de 1:500, en el que s’indiquin les cotes d’altimetria, l’edificació i arbrat existent i la posició, en planta i altura, de les finques o construccions veïnes que poguessin ser afectades pel desmunt o terraplè.
-Plànol dels perfils que es considerin necessaris per apreciar el volum i característiques de l’obra a realitzar, així com els de detalls precisos que indiquin les precaucions a adoptar en relació a la pròpia obra, via pública i finques o construccions veïnes que puguin ser afectades pel desmunt o terraplè.
-Memòria tècnica complementària referida a la documentació prevista en els apartats anteriors explicativa de les característiques, programa i coordinació dels treballs a efectuar.
b)L’Ajuntament podrà exigir, a més, una anàlisi geotècnica del terreny i la còpia acreditativa que s’hagi efectuat, en el seu cas, l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el terreny.
c)El peticionari assumirà l’obligació que les obres d’excavació, desmunt o altres moviments de terres a què es refereixi la llicència s’executaran per una empresa competent, i que, al front de les anomenades obres, a més de la direcció facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció facultativa.
d)Quan el moviment no sigui en la mateixa finca, es justificarà la bondat del lloc d’abocament de les terres o del lloc d’extracció de les mateixes. Així mateix, es presentarà el recorregut del transport de les terres, essent el sol·licitant de la llicència responsable de mantenir el bon estat de les vies públiques, podent l’Ajuntament, sol·licitar per aquesta finalitat les garanties necessàries, que seran retornades a la fi del moviment de terres, o executar-les cas de ser necessari pel restabliment de la situació de la via pública, o de la incorrecta execució dels treballs autoritzats.
e)Quan l’adaptació topogràfica del terreny requereixi materials de rebliment, aquests només es podran obtenir de l’excavació del sòl d’acord amb l’article 7 del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. En cap cas resulta admissible l’aportació, com a materials de rebliment, de runes d’enderroc i residus de la construcció, els quals tenen la categoria de residus, i per tant s’han de gestionar sempre en instal·lacions autoritzades per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. Els abocaments de runes constitueixen una infracció tipificada en la Llei 6/1993.

5.En el cas que la sol·licitud de llicència es refereixi a obres de demolició o enderroc, es complimentarà la documentació i les actuacions següents:
a)El projecte tècnic contindrà, com a mínim, memòria descriptiva, plec de condicions, pressupost i plànols de situació i de l’estat actual de l’edificació, així com fotografies de les façanes.
b)Així mateix, si l’enderroc es realitza en edificis adossats, es presentarà el projecte de seguretat i estat de les edificacions veïnes, i assegurances de responsabilitat civil. En aquests casos, a judici de l’Ajuntament, segons l’apreciació que en faci de les dades presentades, es podrà suspendre la tramitació atorgant un termini d’audiència de 10 dies als propietaris o ocupants de les edificacions veïnes.

6.Abans de sol·licitar la llicència, es podrà demanar informació urbanística, mitjançant el certificat d’aprofitament urbanístic segons el que determina el títol segon de la present ordenança.

7.Les informacions obtingudes verbalment no podran ser invocades en les sol·licituds de tramitació de projectes o de plans, no tenint cap efecte vinculant.

8.En tot cas serà d’aplicació la Llei 38/1999 (LOE), tant en quant a la documentació a presentar com pel que fa a les assegurances.

Article 81.- Altra documentació preceptiva
1. L’Ajuntament podrà sol·licitar tota la documentació que sigui necessària amb la finalitat de què les llicències d’obres majors es concedeixin amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques.

2. Sense perjudici del que disposa l’article anterior, serà preceptiva l’aportació de la següent documentació:
a)Si s’escau, plànol d’alineacions i rasants oficials, i assenyalament sobre el terreny.
b)Quan les obres projectades siguin d’ampliació o reforma i afectin l’estructura de l’edifici, els patis o els espais comuns de l’edificació, caldrà aportar amb la sol·licitud de llicència, els següents documents complementaris:
-Certificació tècnica descriptiva dels aspectes referents a la intervenció estructural, amb expressió dels estudis de càrregues i dels apuntalaments que fossin precisos en l’execució de les obres, així com de la coordinació dels diferents treballs.
-Manifestació sobre l’ocupació de l’edifici.

3. En les obres situades dintre de l’àmbit de servitud aeronàutica del municipi, que suposin augment de volum edificable respecte de les condicions anteriors, serà d’obligat compliment obtenir abans del inici de les obres, la pertinent autorització de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria.

Article 82.- Obligacions formals. Comunicacions a l’administració municipal
1. La persona titular de la llicència d’obres majors haurà de comunicar a l’Ajuntament les diferents fases d’execució, que són les següents:
a)Sol·licitud d’inspecció de replanteig de les obres, quan sigui el cas.
b)Acabament de les obres, d’acord amb l’article 58 d’aquestes ordenances
c)Interrupcions dels treballs superiors a un mes.

2. Les esmentades comunicacions s’han de formular en els impresos oficials a l’efecte, signats per la persona promotora i pel tècnic/a director de l’obra. L’inici s’ha de comunicar amb una setmana d’antelació i l’acabament en el mes següent.

3. La comunicació de l’acabament de les obres haurà d’estar visada pel col·legi professional corresponent i el tècnic director hi haurà de manifestar, sota la seva responsabilitat, que l’obra executada s’ajusta íntegrament a la llicència concedida, en els termes que estableix l’article 59 d’aquesta ordenança.

4. Amb caràcter previ a la sol·licitud de replanteig i a l’inici de les obres caldrà aportar els següents documents, llevat que s’hagin aportat amb anterioritat:
a)Projecte tècnic d’execució
b)Estudi, o si escau estudi bàsic, de seguretat i salut en la construcció.
c)Autorització de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria, per als casos que sigui requerida.
d)Documentació acreditativa de la contractació d’un Agent gestor de residus de la construcció.
e)Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge.
f)Presentació d’aval sobre els compromisos d’urbanització que siguin exigibles.
g)Fulls d’assumpció de la direcció facultativa i de la direcció tècnica, degudament visats pel col·legi professional.
h)Nomenament i dades del contractista de les obres.
i)Si s’escau, full resum del programa de control de qualitat.

5.La documentació referida deurà de ser informada positivament pels serveis municipals i convenientment notificada la seva acceptació al sol·licitant de la llicència, abans del inici de les obres.

6. A l’espera de l’emissió de l’informe positiu sobre el projecte executiu es podran iniciar les obres amb aportació de certificat del tècnic redactor que acrediti l’adequació del projecte executiu als paràmetres urbanístics d’aplicació en base als quals es va atorgar llicència d’obres al projecte bàsic presentat. Aquesta certificació s’acompanyarà amb l’assabentat del promotor de les obres.
La presentació d’aquest certificat no exclou el tràmit d’emissió de l’informe positiu pels serveis municipals de la documentació especificada a l’apartat 4 d’aquest article.
(1ª Modificació de l’Ordenança: Article 82, s’ha afegit un nou apartat 6. Elevada a DEFINITIVA i publicada al BOP de Girona Núm. BOP 144 – Núm. Edicte 5149 de data 28-07-2020).

Article 83.- Actuacions accessòries a l’obra major.
1.No caldrà demanar de manera independent la llicència per a la construcció del gual necessari per a accedir al garatge quan aquest estigui previst, però si per a efectuar les connexions necessàries a les xarxes de serveis que ho requereixin, incloses les connexions i serveis provisionals durant l’execució de les obres.

2.Es sol·licitarà simultàniament llicència d’activitats per al garatge quan aquest es projecti i sigui preceptiva. En aquest cas, el projecte tècnic d’obres ha de comprendre l’obra civil dels conductes de ventilació i evacuació de fums i incorporar informació suficient per a què es pugui informar els aspectes relatius a la disposició i dimensions de les places d’aparcament i la maniobrabilitat.

SECCIÓ 4. Llicència d’obres menors

Article 84.- Obres menors
1.Tindran la consideració d’obres menors les que, amb tal caràcter, defineixi l’Ajuntament en qualsevol disposició general, fins i tot en ordenances d’exaccions. En el seu defecte, seran obres menors, les següents:
a)Les realitzades en la via pública, relacionades amb l’edificació contigua.
b)Les obres auxiliars de la construcció.
c)Les petites obres de reparació, modificació o arranjament d’edificis.
d)Les obres en solars o patis.

2.En els supòsits regulats en aquest article es requerirà, a més, quan així s’indica, respectivament amb les lletres P i D, el següent:
a)Presentació de plànols signats per facultatiu competent i visats pel Col·legi professional respectiu (P).
b)Direcció facultativa justificada mitjançant fulla d’assumpció de direcció visada pel corresponent Col·legi professional (D).

3.Als efectes d’aquesta ordenança, s’inclouen en l’apartat de les obres realitzades en la via pública les següents:
-Construcció o reparació de guals en les voreres, així com llur supressió.
-Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en llicència d’obres majors.
-Construcció de barracons i quioscos per a l’exposició i venda (P i D).
-Col·locació de rètols, banderes i anuncis.
-Col·locació de pals.
-Col·locació de tendals en les plantes baixes de façanes a la via pública.
-Instal·lació de marquesines per a comerços (P, D).
Els residus i runes procedents d’obres menors de construcció i de reparació domiciliària tenen la consideració a tots els efectes de residus, essent d’aplicació el que disposa l’article 3 i concordants de la Llei 10/1998 de 12 d’abril de residus.

4.Als efectes d’aquesta ordenança, s’inclouen en l’apartat d’obres auxiliars de la construcció les següents:
-Establiment de tanques de precaució d’obres.
-Construcció de ponts, bastides i similars (D).
-Execució de cates, pous i sondeigs d’exploració quan encara no s’hagi atorgat llicència d’obres (D).
-Recalçament d’edificis per a construir-ne d’altres que disposin de llicència (P i D).
-Apuntalament de façanes (D).
-Col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors per a la construcció (P, D).
-Realització de treballs d’anivellació que no alterin en més d’1 m. les cotes naturals del terreny.
-Construcció o instal·lació d’oficines, vestidors o magatzems provisionals d’obra.

5.Als efectes d’aquesta ordenança, s’inclouen com a petites obres de reparació, modificació o arranjament d’edificis les següents:
-Execució d’obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura i millorin les condicions higiènico-sanitàries (D).
-Reparació de cobertes i terrats.
-Pintura, estuc i reparació de façanes.
-Col·locació de portes i persianes en obertures.
-Col·locació de reixes.
-Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguassos i clavegueram.
-Construcció de pous i fosses sèptiques (D).
-Modificació de balcons, lleixes o elements sortints (D).
-Canvi o reparació d’elements estructurals (P i D).
-Execució o modificació d’obertures que afectin elements estructurals (P i D).
-Execució o modificació d’obertures que no afectin elements estructurals (D).
-Formació de banys en locals comercials i magatzems (P i D).
-Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats d’edificis que no estiguin emparats per la llicència d’obres (D).
-Reposició d’elements alterats per accident o per deteriorament de façanes.
-Coberts lleugers, oberts o tancats lateralment (carpes o similars) de superfície inferior a 50 m2 i l’alçada total dels quals no excedeixi de 5m (P i D).
-Demolició de petites edificacions d’una planta, fins a 10 m2.

6.Als efectes d’aquesta ordenança, s’inclouen en l’apartat d’obres en solars i patis les següents:
-Establiment de tanques definitives.
-Treballs d’anivellació en l’entorn de l’edifici construït, sempre que no es produeixin variacions en més d’un metre cinquanta centímetres (1,50m) sobre el nivell natural del terreny, i menys de dos metres vint centímetres (2,20m) per sota del mateix, en algun punt (D).
-Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a l’edificació de la parcel·la, que estan exceptuats de llicència.

7.S’executarà amb les mateixes condicions establertes per a obres menors en aquest article, la primera utilització dels edificis i instal·lacions.

Article 85.- Documentació de la sol·licitud de llicència d’obres menors.
1. A la sol·licitud de llicència d’obres menors s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Instància normalitzada.
b)Plànol d’emplaçament a escala de definició no inferior a 1:500
c)Projecte tècnic visat pel corresponent Col·legi professional, si s’escau, el qual contindrà les dades precises per a què amb el seu examen es pugui comprovar que les obres s’ajusten a la normativa urbanística vigent sobre ús i edificació del sòl.
Com a mínim, el projecte tècnic estarà integrat pels següents documents:
i.Memòria tècnica de les obres sol·licitades, amb referència al planejament urbanístic general i derivat d’aplicació, les condicions urbanístiques en el sector d’emplaçament, la descripció de les obres, les mesures correctores previstes sobre seguretat vial i el pressupost d’execució material.
ii.Plànols d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500, en els que es determini la localització de la finca a què es refereix la sol·licitud de llicència amb relació a la xarxa viària de l’entorn.
iii.Plànols acotats i a escala de definició 1:50 o 1:100 que permetin interpretar clarament l’abast de l’obra, signats per la persona promotora i per tècnic/a competent i visats pel corresponent Col·legi professional.
d)Full d’assumpció de la direcció facultativa degudament visat pel col·legi professional, si s’escau.
e)Tractant-se de finques incloses en els àmbits de protecció del POUM, la documentació específica exigida per la seva normativa.

2. En el cas d’obres d’escassa entitat tècnica i econòmica, la documentació del projecte tècnic podrà reduir-se o substituir-ho per una memòria valorada, aportant, si s’escau, croquis o esquemes explicatius.

Article 86.- Documentació específica de la col·locació de grues per a la construcció.
1. A la sol·licitud de llicència d’obres menors per a la col·locació de grues per a la construcció s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Instància normalitzada.
b)Projecte tècnic, redactat per tècnic competent i visat pel Col·legi professional amb indicació de:
-Plànol d’emplaçament a escala de definició no inferior a 1:500.
-La superfície que ocuparà la base de la grua.
-L’exacta ubicació prevista en relació a la pròpia obra al servei de la qual s’instal·la i respecte de les finques o edificacions veïnes i de la via pública.
-Indicació de la seva alçada màxima.
-Indicació de la posició del contrapès i de les àrees de recorregut de l’escombrat de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo.
-Indicació de l’alçada de les edificacions i instal·lacions existents en la zona de l’escombrat.
c)Contracte d’assegurança amb cobertura total de la responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua i la seva permanència a l’obra. La pòlissa ha d’identificar la grua (marca, model i número RAE).
d)Còpia de la inscripció actualitzada de l’empresa instal·ladora al registre oficial d’instal·ladors-conservadors (RASIC) del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’indústria.
e)En el casos en que per la seva ubicació sigui preceptiva l’obtenció de l’autorització de l’Agència espanyola de Seguretat Aèria, aquesta haurà de ser sol·licitada abans de l’atorgament de la llicència. Aquesta podrà ser atorgada abans que s’hagi obtingut la corresponent autorització, però en aquest cas, si aquella finalment fos denegada, la llicència municipal quedarà automàticament sense efecte.

2.Un cop obtinguda la llicència i, si fos el cas, l’autorització d’AESA i un cop instal·lada la grua, abans de la seva posada en funcionament, caldrà aportar la documentació següent:
f)Certificat de la empresa instal·ladora, subscrit per tècnic competent, acreditatiu del perfecte estat dels elements de la grua a muntar i de l’assumpció de la responsabilitat de la seva instal·lació fins deixar-la en perfectes condicions de funcionament. Haurà de constar les càrregues màximes admeses en les posicions més desfavorables segons els supòsits d’utilització previstos, així com la potència a instal·lar.
g)Assumeix del control del bon funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta romangui a l’obra, incloent-hi el desmuntatge, subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent.
h)Còpia del contracte de manteniment de la grua-torre.

3.Si excepcionalment s’hagués d’instal·lar la grua en sòl públic, simultàniament a la sol·licitud de llicència s’haurà de demanar autorització d’ocupació privativa del domini públic. En cas que l’Ajuntament concedeixi l’autorització, el titular haurà de prestar garantia suficient en qualsevol de les formes admeses en dret de l’eliminació del dau de formigó i de la correcta reposició del paviment i elements alterats. Una vegada retirat íntegrament el dau de formigó, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, no podent reomplir el buit fins que els serveis tècnics municipals ho autoritzin expressament.

Article 87.- Documentació específica de la instal·lació de rètols i tanques publicitàries.
1. A la sol·licitud de llicència d’obres menors per la instal·lació de rètols i tanques publicitàries s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Instància normalitzada.
b)Projecte tècnic o documentació tècnica abreujada, si escau, el qual contindrà les dades precises per a què amb el seu examen es pugui comprovar si el rètol o tanca publicitària quina llicència es sol·licita s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances municipals.
Com a mínim el projecte tècnic estarà integrat pels següents documents:
-Plànol de situació i emplaçament, que expressi amb claredat la situació de l’edifici o terreny on es preveu la instal·lació publicitària en relació amb la xarxa viària i/o finques veïnes.
-Memòria explicativa dels tipus d’instal·lació publicitària, materials que s’han d’utilitzar, cromatismes, característiques i cost estimatiu.
-Fotografia de l’espai i/o edifici on es preveu la instal·lació publicitària, que permeti apreciar el seu impacte urbanístic i estètic.
-Plànols acotats de la instal·lació publicitària prevista a escala 1:100, amb detall, que permeti comprovar el compliment dels paràmetres determinats a les ordenances municipals.
-Tractant-se de finques incloses en els àmbits de protecció del POUM (Precatàleg de béns, masies, etc..), la documentació específica exigida per la seva normativa.
c)Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció en el cas que els treballs a desenvolupar comportin risc de caiguda des de més de dos metres d’alçada, colgament per esllavissada de terres, risc elèctric, enderroc o construcció d’elements d’obra, o qualsevol altre relatiu a la prevenció de riscos laborals.

2. En actuacions d’escassa incidència tècnica i baix impacte urbanístic, s’haurà de presentar la documentació simplificada següent:
a)Instància normalitzada
b)Fotografia de façana
c)Plànol d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500
d)Documentació tècnica integrada, si més no, pels següents documents:
-Descripció de l’obra
-Croquis (planta, alçat i secció), d’estat actual i estat reformat, si escau
-Pressupost
-Cas que l’actuació es trobi en àmbits de protecció del POUM (Precatàleg de béns, masies, etc..), s’entrarà la documentació que s’estableix en aquest mateix document.

3. En els casos d’instal·lacions d’especial entitat o transcendència urbanística, a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, es podrà exigir el nomenament d’un tècnic director o tècnica directora de la instal·lació.

Article 88.- Documentació específica de la sol·licitud de llicència d’enderroc.
A la sol·licitud de llicència d’obres menors d’enderroc s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Instància normalitzada.
b)Fotografia de totes les façanes.
c)Plànol d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500, amb la indicació de la finca.
d)Full d’estadística d’Edificació i Habitatge.
e)Projecte tècnic, visat pel col·legi professional corresponent, que ha de contenir, com a mínim:
-Memòria tècnica, especificant el volum a enderrocar.
-Plànols de planta, en secció i alçat.
-Gestió dels residus que se’n derivin: volum previsible i característiques dels residus i operacions de recollida selectiva, si escau.
f)Full d’assumpció del tècnic o la tècnica competent, visat pel col·legi oficial corresponent.
g)Full de nomenament de contractista.
h)Contracte d’acceptació d’enderrocs i altres residus de la construcció, signat per la persona interessada i la representant de la planta tractadora. Hi ha de constar el volum de residus.
En cas de generar residus especials, s’aportarà el nomenament o el contracte de tractament d’aquests residus mitjançant una entitat gestora de residus homologada per la Generalitat de Catalunya.
i)Estudi, o estudi bàsic si escau, de seguretat i salut en la construcció
j)Cas que l’actuació es trobi en àmbits de protecció del POUM (Precatàleg de béns, masies, etc..), s’estarà a la documentació que s’hi estableix.

SECCIÓ 5. Obres menors en règim de comunicació prèvia

Article 89.- Obres menors mitjançant comunicació prèvia
1.Es subjectaran al règim de comunicació prèvia les obres que es relacionen a continuació:
a)Obres en habitatges, locals i edificis, referides a reformes interiors d’habitatges / locals / edificis, que no afectin estructures, façana, distribució, que es facin en qualsevol tipus de sòl. En concret, les següents:
-Enrajolar banys i/o cuines, canviar sanitaris i canviar o renovar cuines dels habitatges/ locals.
-Substitució de paviments, revestiments i acabats a l’interior dels habitatges / locals sense afectació en la distribució interior de l’edifici (envans o parets interiors) ni afectació estructural de cap mena.
-Treballs d’impermeabilització puntual en terrats plans (material bituminós i rajola) sense necessitat de bastides o altres elements auxiliars.
-Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries que no disminueixin les dimensions i no afectin envans, elements estructurals, façanes ni rampes.
-Reparació de balcons, lleixes o elements sortints, fusteries, etc., i de façanes, incloses el repicat, sense modificació de les condicions estètiques i sense ús de bastides.
-Obres de neteja i pintura interior d’edificis, patis o mitgeres que no comportin la instal·lació d’envans pluvials sempre que es facin sense bastides ni altres elements auxiliars.
b)Altres obres
-Treballs de neteja i desbrossat sense modificació de la cota existent i que no comportin la destrucció de jardins existents ni la tala d’arbrat, incloses les obres de conservació i millora de camins privats i accessos rodats.
-Els treballs per la realització d’estudis geotècnics, estudis del subsòl i similars.

2.La comunicació prèvia, haurà d’incloure les dades establertes per a les sol·licituds a l’article 66.1 de la Llei 39/2015 (LPACAP), es presentarà, mitjançant model normalitzat, en el registre d’entrada de l’ajuntament als efectes de l’article 69.2 de la mateixa LPACAP. En aquest segon supòsit el còmput del termini es realitzarà des de la data en que la comunicació té entrada en el registre de l’ajuntament i es retorna degudament signada al sol·licitant.
Les sol·licituds hauran d’incloure la descripció escrita i gràfica de les obres amb indicació del seu abast.
També es permet la presentació telemàtica en la forma prevista i que es detalla a l’apartat 8 d’aquest article.

3.Juntament amb la sol·licitud, el peticionari haurà d’acompanyar en tots els casos la documentació següent:
a)Còpia del DNI, NIE o NIF del sol·licitant:
-En obres presentades per una Comunitat de Propietaris, la sol·licitud haurà d’anar signada pel seu president, i acompanyada de la fotocòpia de l’acta de l’assemblea de propietaris, en la qual consti l’acord corresponent.
-En cas de persones jurídiques: fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
b)Resguard del pagament de l’autoliquidació
c)Breu explicació de les obres a fer, amb descripció de la superfície afectada i materials a utilitzar i el seu emplaçament.
d)Pressupost detallat de les obres que s’han de fer, tot indicant qui és el responsable de l’execució de l’obra. En cas que sigui el propi sol·licitant qui realitzi l’obra, caldrà presentar una declaració jurada d’aquesta circumstància.
e)Fotografies de la zona.
f)Altres que es creguin necessaris per a aclarir la naturalesa de l’obra.
De l’imprès de comunicació prèvia presentat es lliurarà un duplicat a l’interessat. En dit imprès es farà constar la data de registre d’entrada, la relació de la documentació presentada, i les condicions de la comunicació prèvia, així com el termini i efectes establerts en el paràgraf segon de l’apartat 4 d’aquest article. També es permet la presentació telemàtica en la forma prevista i que es detalla a l’apartat 8 d’aquest article.

4.Procediment i terminis.
a)La comunicació de l’obra es presentarà al registre general de l’ajuntament. En aquesta oficina es segellarà d’entrada aquesta comunicació i retornarà una copia al sol·licitant i es farà entrega de la carta de pagament per tal de fer efectiva la liquidació de la taxa i de l’Impost corresponents al compte bancari de l’Ajuntament. Un cop fet efectiu el pagament es presentarà al registre general d’entrada de l’ajuntament, que l’adjuntarà a l’expedient i li donarà tràmit.
b)Si en el termini de 6 dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la comunicació, l’ajuntament no notifica la seva disconformitat de manera motivada, la comunicació d’obra s’entendrà legitimada i el sol·licitant podrà fer l’obra, sempre i quan aquesta sigui conforme amb la normativa urbanística especifica i amb el POUM de Begur.
c)No es podrà iniciar en cap cas l’obra dins del termini dels 6 dies hàbils des de la data de registre d’entrada, excepte que es disposi de la corresponent autorització.
d)Durant el esmentat termini de 6 dies hàbils, l’Ajuntament, podrà requerir al titular perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada, o bé que l’adapti a la normativa que li sigui aplicable. En aquest cas, no es podran fer les obres fins que s’hagi obtingut l’autorització, seguint el procediment que estableix l’article 75 i següents del ROAS.
e)Setmanalment, el servei de llicències donarà compte de les obres autoritzades per aquest règim de comunicació a la Junta de Govern Local.
f)Si per fer l’obra s’ha d’ocupar la via pública, caldrà que el sol·licitant tramiti la corresponent autorització, conforme a les ordenances municipals vigents i aplicables.
g)Aquesta comunicació prèvia per a l’execució total de les obres caducarà als sis mesos, sense possibilitat de pròrroga, comptats des del dia següent al del transcurs del termini a què fa referència el punt segon d’aquest article.
Transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s’hagi iniciat o finalitzat l’obra, es produirà la caducitat de l’autorització, sense necessitat de notificar-ho expressament a l’interessat. Un cop transcorregut aquest termini, en cas de voler iniciar o continuar amb l’obra, caldrà tramitar una nova comunicació amb els mateixos requisits i condicions que l’originària.
També es permet la presentació telemàtica en la forma prevista i que es detalla a l’apartat 8 d’aquest article.

5.Altres condicions.
a)Totes les modificacions que es produeixen en el desenvolupament de les obres no compreses en la documentació que va servir de base a la comunicació prèvia, seran objecte de nova comunicació prèvia.
b)La conformitat municipal de la comunicació prèvia no eximeix de responsabilitat al peticionari, que no podrà, en base a la mateixa, afectar les xarxes de serveis elèctriques, telefòniques, d’aigua, clavegueram, pavimentació, ni tampoc interrompre el trànsit com a conseqüència de l’execució de les obres, ni causar perjudicis a terceres persones.
c)L’ajuntament podrà realitzar, conforme a allò establert a la legislació vigent, mitjançant el seu personal tècnic, inspeccions per comprovar l’estat de les instal·lacions i la realització de les obres conforme a les condicions establertes en el document de la comunicació prèvia.
d)La comunicació prèvia s’efectuarà sense perjudici de tercers, salvat el dret de propietat, segons l’article 73 del ROAS, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. L’autorització d’aquesta comunicació no exclou els seus beneficiaris de la responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.

6.Normativa aplicable.
En tot allò no previst en la present ordenança, es regirà per les disposicions que resultin d’aplicació de la normativa urbanística vigent, i, en particular, del POUM de Begur així com de les restants ordenances municipals vigents, i normativa que li és d’aplicació, especialment la de Prevenció de Riscos.

7.Règim sancionador.
a)Constituiran infracció a aquesta ordenança aquelles actuacions relacionades a l’apartat 1 d’aquest article que es realitzin sense haver presentat la corresponent comunicació prèvia, o malgrat la denegació municipal, o bé sense respectar el contingut documental de la comunicació o les condicions establertes en el document de comunicació prèvia.
b)El règim sancionador que correspondrà a les diferents infraccions s’ajustarà a les determinacions a les quals es refereix l’article 148 d’aquestes ordenances.

8.Tramitació telemàtica.
c)L’Ajuntament obrirà un correu / adreça electrònic específica per a la tramitació de la Comunicació Prèvia.

d)Tant punt arribi aquest correu, es farà efectiu el registre del document al registre general d’entrada de l’Ajuntament i es notificarà aquest registre conjuntament amb les cartes de pagament per tal de fer efectiva la liquidació de la taxa i de l’Impost corresponents al compte bancari de l’Ajuntament. Aquest tràmit, també es farà de forma telemàtica.
e)També es comunicarà via telemàtica l’existència d’ algun tipus d’incidència en la sol·licitud o bé si aquesta és correcta.
f)Una vegada fet efectiu el pagament, es presentarà al registre general d’entrada de l’ajuntament, on, si la documentació ha estat correcta s’entregarà la corresponent autorització.
g)En el cas que la documentació no sigui correcte i no s’hagi atès la comunicació telemàtica, a la presentació del justificant del pagament, es farà entrega del requeriment formal per a la subsanació de l’expedient.
h) Als efectes dels terminis, regiran els mateixos de l’apartat 4 del present article.

9.Prevenció de Riscos.
En els Treballs de Rehabilitació, Reforma i Manteniment sense projecte, en funció del tipus de promotor, d’obra, de treballs a efectuar, d’empreses i altres professionals que hi intervenen així com de l’entorn o espai on s’ubiquen, entre d’altres aspectes a considerar, s’ha de tenir en compte allò que disposa el RD 1627/97, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 92/57/CEE de 24 de juny del 1992, d’acord a la interpretació que aporta la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena) del 7 d’octubre de 2010.
A tal efecte existeix la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment – Treballs sense Projecte (GUIA SEREM).
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_centre_documentacio_biblioteques/treb_centre_de_documentacio_treball/treb_publicacions/treb_seguretat_i_salut_laboral/emo_sectors_activitats/emo_construccio/#bloc1
Pag web del Departament d’Empresa i Coneixement de la generalitat de Catalunya.
Inici / Departament / Centres de documentació i biblioteca … / Publicacions d’Ocupació i Relacions Laborals.. / Seguretat i salut laboral / Sectors / activitats / Construcció
-Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment. Treballs sense projecte
-I altres….

10.Pressupost de l’obra.
Per tal d’agilitzar encara més aquets expedients s’ha previst una taula de preus, que són considerats preus mínims per a determinats tipus d’obra. La relació de preus que s’aprovi no serà tancada i es podrà anar modificant i ampliant per acord de la Junta de Govern Local.

SECCIÓ 6. Llicències d’obres en el domini públic

Article 90.- Autorització d’obres en domini públic. Concepte

1. Tindran aquesta consideració d’obres totes les actuacions que es realitzin en terrenys de domini públic, com ara vials, zones verdes, places, etc.

2. S’inclouen:
a)Construcció i supressió de guals a la via pública.
b)Realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública.
c)Connexions a la claveguera pública.
d)Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de xarxes de serveis a la via pública (xarxes de gas, aigua, electricitat, telèfon, etc.) ja siguin en galeries de serveis, tubulars, soterrades o aèries. Amb la concessió de la llicència d’obres es considerarà implícita l’autorització de l’ús del domini públic.
e)Construcció d’ascensors que ocupin el domini públic.

3. Les obres en domini públic indicades en el paràgraf precedent no tenen caràcter exhaustiu i, per tant, s’hi considerarà incloses per analogia les actuacions no previstes expressament, però assimilables quant a entitat tècnica i naturalesa econòmica.

4. En aquests casos, l’obtenció de la llicència incorporarà la corresponent autorització per a l’ocupació del domini públic.

Article 91.- Documentació de la llicència de construcció, modificació o supressió de guals a la via pública.
1. La sol·licitud de llicència de construcció, modificació o supressió de gual a la via pública es formularà mitjançant model normalitzat.

2. A la sol·licitud de llicència cal adjuntar:
a)Fotografia de l’accés en façana, amb la porta oberta.
b)Plànols del garatge o local, amb la totalitat de la planta baixa acotada a escala de definició 1:100 on, a més, consti la superfície del garatge o local, l’amplada de la vorera, l’amplada lliure de pas de la porta d’accés a l’interior, els elements urbans que impedeixen l’accés (arbres, bancs, fanals, etc.), el nombre de vehicles que podrà contenir el garatge o local i la seva disposició a l’interior.
c)Còpia de la llicència d’activitats o indicació del seu número d’expedient quan estigui en tràmit, si escau.
d)Carta de pagament del preu públic o la fiança.

3. En cas de supressió de guals, s’ha de retornar la placa i adjuntar:
a)Fotografia de la façana.
b)Plànol d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500.

3.El canvi de lloc d’un gual requereix únicament llicència de construcció del nou gual, en el benentès de que el projecte tècnic haurà de recollir igualment les obres corresponents a la supressió.

4.Abans de l’obtenció de la placa de gual s’ha de disposar, quan sigui preceptiva, de la llicència d’ús i ocupació.

Article 92.- Tramitació de la llicència de construcció, modificació o supressió de guals a la via pública municipal.
1.En cas que el gual doni servei a una activitat subjecta a llicència municipal, abans d’autoritzar-ne la construcció, caldrà que s’hagi autoritzat la instal·lació d’aquesta, i abans de facilitar la placa distintiva caldrà que l’activitat pugui ser efectivament desenvolupada, de conformitat amb el que disposa el capítol tercer del present títol.

2.En tot cas, abans de facilitar la placa distintiva s’haurà de constatar pels Serveis Tècnics municipals que la construcció del gual és correcta.

3.Amb la concessió de la llicència de construcció del gual s’entén autoritzada la utilització del domini públic per aquesta finalitat.

4.De la mateixa manera, abans de donar de baixa un gual del seu padró s’haurà de constatar pels Serveis Tècnics municipals que la reposició de la vorada i la vorera és correcta.

Article 93.- Documentació específica de les llicències de connexió de serveis.
1.A la sol·licitud d’aquestes autoritzacions, caldrà adjuntar-hi necessàriament la següent documentació:
a)Instància normalitzada.
b)Si s’escau, carta de pagament d’haver ingressat a la Caixa Municipal l’import del preu públic corresponent que fixin les ordenances fiscals reguladores.
c)Si s’escau, memòria tècnica i projecte d’obres per duplicat exemplar, visat pel Col·legi professional corresponent, on hi constin els següents continguts:
-Nom de la persona responsable de la direcció de l’obra, amb adreça i telèfon.
-Ocupació de la via pública: llocs, dimensions i període.
-Característiques dels materials prevists en la reposició de serveis i paviments.
-Plànol de situació i detall de l’obra o instal·lació.
-Pressupost de les obres
d)Si s’escau, full de nomenament de tècnic o tècnica de les obres, visat pel Col·legi professional corresponent.
e)Plànol d’emplaçament a definició 1:500.
f)Tractant-se de finques incloses en els àmbits de protecció del POUM, la documentació específica exigida per la seva normativa.

2.En cas de llicència de xarxes d’instal·lacions elèctriques, caldrà l’escrit de la companyia elèctrica indicant el punt exacte on la persona interessada ha de connectar la instal·lació elèctrica.

3.Amb la concessió de la llicència de que es tracti, s’entén autoritzada la utilització del domini públic per aquesta finalitat.

SECCIÓ 7. Primera ocupació i ús d’edificis

Article 94.- Ocupació i ús d’edificis
1. Sempre que es tracti de les obres majors incloses a l’article 79 d’aquesta ordenança, no es podrà utilitzar l’edificació resultant sense la prèvia obtenció de la llicència de primera ocupació, que atorgarà l’Ajuntament si les obres efectivament construïdes s’adeqüen a les autoritzades i els elements d’urbanització estan correctament reposats. En altre cas, s’incoarà el corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística.
2. Es podrà atorgar la llicència d’ús per a edificacions o per blocs d’usos independents, sempre i quan concorrin els següents requisits:
a)Que la unitat independent (habitatge o local) estigui totalment acabada.
b)Que la volumetria i els acabats de l’edificació, en cas d’habitatges plurifamiliars, estiguin finalitzats en el seu conjunt.
c)Que els elements d’urbanització estiguin correctament reposats.
d)Que els espais comuns de l’edificació estiguin totalment acabats.

3. La llicència d’ús i ocupació s’haurà de sol·licitar en el termini d’un mes a comptar de l’acabament de les obres.

Article 95.- Documentació per la primera ocupació i ús
A la comunicació de primera ocupació i d’ús s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Instància normalitzada.
b)Certificat final d’obra, subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent
c)Certificat d’algun dels facultatius de l’obra on consti que les instal·lacions d’aquells elements sectorials establerts al codi tècnic d’edificació o altra normativa –tals com instal·lacions d’aigua, desguàs, gas, electricitat, telecomunicacions, protecció contra incendis, etc- es troben a punt de funcionament.

SECCIÓ 8. Llicència de parcel·lació

Article 96.- Parcel·lació
1.S’entén per parcel·lació urbanística les actuacions descrites a l’article 191 del vigent TRLUC.

2.Tota parcel·lació urbanística ha d’ésser objecte de llicència, llevat de la continguda en el projecte de reparcel·lació i d’altres excepcions previstes en la normativa urbanística, si bé pot ser substituïda, fins i tot d’ofici, per la declaració municipal de la seva innecessarietat en els casos previstos a la legislació urbanística.

Article 97.- Documentació de la sol·licitud de la llicència de parcel·lació
1.A la sol·licitud de llicència de parcel·lació s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Instància normalitzada.
b)Nota simple informativa o certificat de domini emès pel Registre de la propietat en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de llicència.
c)Projecte tècnic redactat per tècnic competent, el qual contindrà les dades precises per a què amb el seu examen es pugui comprovar que la parcel·lació, quina llicència es sol·licita, s’ajusta a la normativa urbanística vigent.

2.Com a mínim, el projecte tècnic estarà integrat pels següents documents:
-Memòria en la que es faci referència al Pla que establirà les condicions de la parcel·lació i es descrigui la finca a parcel·lar, i on es justifiqui jurídicament i tècnicament l’operació de parcel·lació, i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i localització.
-Plànol de situació amb definició no inferior a 1:1.000, amb expressió del planejament que s’executa.
-Plànol de parcel·lació, amb definició no inferior a 1:500 acotat i amb indicació de les superfícies, en què es representi les parcel·les actuals i les resultants. S’aportarà format GML i informe de validació positiva per part de la Direcció general de Cadastre.
-Cas que la parcel·lació es realitzi amb la intenció de realitzar una agrupació posterior, caldrà representar separadament les parcel·les inicials, les porcions a segregar i la finques finals resultants de l’agrupació.

3.En el cas d’existir edificis dins l’àmbit de la parcel·lació, caldrà aportar o fer constar :
-Plànols, acotats i amb definició a escala mínima 1:100 de planta (definint les dependències), esquema de l’estructura i secció de la totalitat de les edificacions existents on es permeti interpretar clarament l’edificació existent i es demostri que són edificis autònoms constructivament i estructuralment.
-Si per tal de dur a terme la parcel·lació fos necessari realitzar obres als edificis afectats o es preveu enderrocar part de l’edificació, s’ha de fer menció a la memòria. Aquestes obres seran objecte d’una llicència independent, prèvia o simultània a la de parcel·lació.

4.En tot cas, serà d’aplicació el que es disposa als articles 191 a 195 ambdós inclosos del vigent TRLUC.

SECCIÓ 9. Llicència per a la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal

Article 98.- Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal
Tota constitució, modificació d’un règim de propietat horitzontal o d’un complex immobiliari privat ha d’ésser objecte de llicència, llevat de la continguda en el projecte d’obres i del supòsit de divisió en propietat horitzontal produïda en virtut de l’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació regulat a l’article 143 del RLUC.

Article 99.- Documentació de la sol·licitud de la llicència per a la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal
A la sol·licitud de llicència de constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Instància normalitzada.
b)Nota simple informativa o certificat de domini emès pel Registre de la propietat en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de llicència.
c)Dades referents a l’expedient de llicències de l’edifici del qual es pretén obtenir la divisió horitzontal.
d)Plànol d’emplaçament a escala no menor a 1:500 amb la indicació de la finca.
e)Fitxa resum dels elements susceptibles d’aprofitament.
f)Proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.
g)Projecte tècnic subscrit per tècnic competent, el qual contindrà les dades precises per a què, amb el seu examen, es pugui comprovar que la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, quina llicència es sol·licita, s’ajusta a la normativa urbanística vigent.
Com a mínim, el projecte tècnic estarà integrat pels següents documents:
-Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d’habitatge, del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació.
-Plànols, de cada planta i de secció, acotats i superficiats, a escala de definició mínima 1:100, deixant constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic.

TÍTOL CINQUÈ. LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS COMUNES A LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

Article 100. Àmbit de la intervenció ambiental

1.El sistema d’intervenció administrativa i, si escau, el sistema d’avaluació del impacte ambiental establerts en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA d’ara en endavant), amb les modificacions introduïdes per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSAA d’ara en endavant), s’apliquen a les activitats de titularitat pública i privada emplaçades al terme municipal de Begur, i d’acord amb les relacionades en els annexos de la esmentada llei.

2.En termes generals, estan subjectes a llicència totes les activitats que es desenvolupin en el terme municipal, tal com industrials, mineres, agrícoles i ramaderes, comercials i de serveis, recreatives, espectacles i oci, de gestió de residus i serveis públics, o qualsevol altra actuació pública o industrial, independentment que afecti o no al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la fauna o els béns.

3.Els conceptes utilitzats en aquest títol es corresponen amb els que conté la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, i de manera específica l’article 4 de la LPCAA.

4.El sistema d’intervenció administrativa que es regula s’entén sense perjudici de les intervencions que correspongui a l’Administració General de l’Estat o a la Generalitat de Catalunya en matèria de la seva competència.

5.Es consideren també incloses en l’àmbit d’aquesta normativa totes les instal·lacions de processos auxiliars o complementaris dins de les activitats.

6.Les activitats de caràcter temporal que, tot i que estan recollides en els annexos I.2, I.3 i II de la LPCAA, estan vinculades amb la construcció d’obres d’infraestructures o instal·lacions generals i d’interès públic, i que han estat determinades i avaluades en la declaració d’impacte ambiental del projecte de la infraestructura o la instal·lació corresponent, no estan subjectes als règims d’intervenció ambiental establerts en aquesta ordenança.

Article 101. Condicions generals de funcionament de les activitats
Les persones titulars de les activitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança exerceixen aquestes activitats, sota llur responsabilitat, d’acord amb els principis següents:
a)Prevenir la contaminació, mitjançant l’aplicació de les mesures adequades i, en especial, de les millors tècniques disponibles.
b)Prevenir la transferència de la contaminació d’un medi a un altre.
c)Reduir, en la mesura que sigui possible, la producció de residus mitjançant tècniques de minimització, gestionar-los correctament, preferentment valoritzant-los i, en darrer terme, efectuar la disposició del rebuig dels residus, de manera que s’eviti o se’n redueixi l’impacte en el medi ambient, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.
d)Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres d’una manera racional, eficaç i eficient.
e)Prendre les mesures que calguin per a prevenir els accidents greus i limitar-ne els efectes.
f)Prendre les mesures que calguin per a evitar, en cessar l’activitat, qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc on es duia a terme l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que el impacte ambiental sigui el mínim possible respecte a l’estat inicial.

Article 102. Obligacions generals de les persones o les empreses titulars de les activitats
1.Les activitats que són objecte d’aquesta ordenança i les instal·lacions que hi estan vinculades han d’ésser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació.

2.Les activitats i les instal·lacions que estan vinculades a la LPCAA compleixen les obligacions generals fixades per l’article 6.1 si són desenvolupades i utilitzades, respectivament, d’acord amb la finalitat i l’ús que els són propis i si compleixen les condicions següents:
a)Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d’acord amb la reglamentació vigent, i, si no n’hi ha, quan s’ajusten a les normes tècniques de reconeixement general.
b)Complir, si són preceptives, les condicions establertes per a l’autorització o la llicència, o les obligacions que deriven del règim de comunicació.

3.La persona o l’empresa titulars de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança han de:
a)Disposar de l’autorització, la llicència o la comunicació ambientals, i, en el cas de les activitats de l’annex I.3 de la LPCAA i de les activitats regulades per la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, de l’autorització substantiva.
b)Sotmetre l’activitat al control ambienta l’inicial, quan sigui preceptiu.
c)Sotmetre l’autorització o la llicència ambientals a la revisió periòdica establerta.
d)Complir les obligacions de control periòdic i de subministrament d’informació establertes en l’autorització o la llicència ambientals.
e)Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals la transmissió de la titularitat.
f)Informar immediatament l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals de qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi ambient o les persones.
g)Prestar l’assistència i la col·laboració necessàries a les persones que duguin a terme les actuacions de control, vigilància i inspecció.
h)Complir qualsevol altra obligació establerta en aquesta llei i en les altres disposicions aplicables.

Article 103. Règims d’intervenció administrativa
1.Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança resten sotmeses als règims d’intervenció administrativa següents:
a)Autorització ambiental . Hi són sotmeses les activitats incloses en els annexos I.1 i I.2. de la LPCAA i que es regularan d’acord amb les categories següents:

1) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental. Són les activitats de l’annex I.1 i l’annex I.2.a. de la LPCAA.
2) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental. Són les activitats de l’annex I.2.b de la LPCAA.

b)Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva . Hi són sotmeses les activitats incloses en l’annex I.3. de la LPCAA.
c)Llicència ambiental . Hi són sotmeses les activitats incloses en l’annex II de la LPCAA i a efectes d’intervenció se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental, amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que l’epígraf corresponent de l’annex II determina específicament que necessiten aquesta declaració.
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que l’epígraf corresponent de l’annex II determina específicament que necessiten aquest procés.
3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

d)Règim de comunicació . Hi són sotmeses les activitats de l’annex III de la LPCAA i que d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSAA), es sotmetran al règim següent:.

1) Activitats en règim de declaració responsable segons Annex I de la Llei 16/2015 (LSAA)
2) Activitats en règim de comunicació segons Annex II de la Llei 16/2015 (LSAA)

En cap cas les ordenances municipals no poden sotmetre al règim de llicència ambiental les activitats regulades per la LPCAA en el règim de comunicació.
L’ajuntament podrà establir mitjançant la incorporació a les ordenances municipals, que algunes activitats de l’annex II de la LPCAA subjectes al règim de llicència ambiental, situades en determinades zones urbanes i amb una qualificació urbanística determinada se sotmetin al règim de comunicació establert en el títol quart.
Així mateix no es poden sotmetre al règim de comunicació les activitats següents:

1) Les activitats sotmeses a la decisió prèvia de l’Administració respecte al fet d’ésser sotmeses o no ésser-ho a l’avaluació d’impacte ambiental.
2) Les activitats subjectes a un informe preceptiu dels òrgans ambientals competents en matèria de medi ambient, en els casos determinats pels articles 42 i 43.

e)Règim d’intervenció ambiental d’activitats temporals, mòbils i d’investigació .
f)Règim d’intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial . Aquestes activitats no están sotmeses a la llicència o al règim de comunicació ambiental, i la intervenció ambiental es duu a terme integrant, en la resolució de la llicència sectorial de l’activitat o en les condicions establertes per al règim de comunicació, l’informe ambiental corresponent. Així mateix es determina un règim d’intervenció ambiental per als projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal.

2.Si una mateixa persona o una mateixa empresa sol·licita exercir diverses activitats en un mateix centre o en un mateix establiment subjectes a diferents règims d’intervenció establerts en aquesta aordenança, la sol·licitud s’ha de tramitar i resoldre en una sola autorització o llicència ambientals, i s’ha d’aplicar el règim que correspon a les activitats amb grau d’incidència ambiental més elevat. Tanmateix, s’exceptuen d’aquesta regla les activitats que, malgrat que es desenvolupen conjuntament en un mateix centre, inclou la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives. En aquest cas, les sol·licituds es tramiten i es resolen d’una manera independent de conformitat amb el règim establert per l’article 56 de la LPCAA.

Article 104. Competències en matèria ambiental

1.Les competències sectorials en matèria ambiental que corresponen als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya són les que determina la normativa específica aplicable a cada matèria.

2.L’ajuntament de Begur té una intervenció preceptiva pel que fa a contaminació per sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d’aigua, abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió de residus municipals, si no és que aquestes competències són delegades expressament a altres ens o organismes.

3.En el cas que el funcionament d’una activitat dels annexos II i III de la LPCAA tingui afeccions ambientals significatives sobre municipis veïns, en matèries de competència municipal, els ajuntaments han d’adoptar les mesures de col·laboració i coordinació que considerin pertinents i també poden sol·licitar, si escau, la col·laboració del departament competent en matèria de medi ambient.

4.En el cas que el funcionament d’una activitat de l’annex I de la LPCAA tingui afeccions ambientals significatives en matèries de competència municipal, l’ajuntament i el departament competent en matèria de medi ambient han d’establir, quan sigui procedent, formes de coordinació i col·laboració en les actuacions que portin a terme.

CAPÍTOL 2. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL O D’AUTORITZACIÓ SUBSTANTIVA AMB AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

SECCIÓ 1. Règim d’autorització ambiental

Article 105. Activitats sotmeses a una autorització ambiental
1.L’activitat o les activitats, amb les instal·lacions o les parts de les instal·lacions corresponents, que estan ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que estan relacionades en els annexos I.1 i I.2 de la LPCAA, se sotmeten a l’autorització ambiental amb la declaració d’impacte ambiental o amb la decisió prèvia sobre la necessitat de la submissió a una avaluació d’impacte ambiental.

2.Les modificacions substancials de les activitats esmentades en l’apartat anterior se sotmeten igualment a l’autorització ambiental amb la decisió prèvia sobre la necessitat de la submissió a una avaluació d’impacte ambiental, excepte en els supòsits en què cal la declaració d’impacte ambiental d’acord amb el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel RD legislatiu 1/2008, de l’11 de gener.

Article 106. Procediment i tràmits
1.La sol·licitud de les autoritzacions ambientals d’activitats, juntament amb la documentació preceptiva, s’ha de dirigir a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) corresponent.

2.La sol·licitud d’autorització ambiental se sotmet als tràmits següents:
a)Verificació formal de la documentació presentada.
b)Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte, de l’estudi d’impacte ambiental i de la resta de documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.
c)Informació pública i informes preceptius.
d)Declaració d’impacte ambiental i proposta de resolució provisional.
e)Tràmit d’audiència.
f)Proposta de resolució.
g)Resolució.
h)Notificació i comunicació.
i)Publicació de la declaració d’impacte ambiental.
j)Publicació de la resolució de l’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.1. de la LPCAA.

3.Quan la declaració d’impacte ambiental correspongui a l’òrgan ambiental de l’Administració General de l’Estat, no es pot atorgar l’autorització ambiental sense que s’hagi formulat aquesta declaració, d’acord amb els instruments de col·laboració interadministrativa establerts entre aquest òrgan i el departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.

Article 107. Sol·licitud
1.La sol·licitud d’autorització ambiental ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a)Estudi d’impacte ambiental del projecte, que ha de contenir, com a mínim, la informació que es detalla en l’article 18 de la LPCAA, signat pel personal tècnic competent.
b)Projecte bàsic, signat pel personal tècnic competent, que contingui la descripció detallada i l’abast de l’activitat i de les instal·lacions. Les normatives sectorials de les diferents administracions amb competències d’intervenció administrativa i, si escau, les normes tècniques que estableixen el contingut del projecte de l’activitat, en determinen el contingut específic.
c)Documentació preceptiva sobre accidents greus que determini la legislació sectorial corresponent.
d)Informe urbanístic de l’ajuntament on s’ha d’ubicar l’activitat, establert per l’article 60, que acrediti la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l’activitat.
e)Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que aquesta activitat estigui definida com a potencialment contaminant del sòl per la normativa específica aplicable.
f)Designació, per part de la persona titular de l’activitat, del personal tècnic responsable de l’execució del projecte.
g)Declaració de les dades que, a criteri de la persona que ho sol·licita, gaudeixen de confidencialitat de conformitat amb la disposició addicional cinquena del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener, i amb la resta de legislació sobre la matèria.
h)Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.

2.En el cas que, juntament amb l’autorització ambiental, també se sol·liciti l’autorització d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, cal adjuntar a la sol·licitud la documentació que estableix la Llei de l’Estat 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

3.En el cas d’una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació s’han de referir a la part o a les parts de les instal·lacions, amb relació a tota l’activitat, i als aspectes del medi afectats per la modificació, sempre que la modificació parcial permeti una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat perquè no es produeixen efectes additius en el conjunt de les emissions.

4.La documentació necessària per a sol·licitar l’autorització o les modificacions que se’n fan posteriorment s’han de presentar en el format i el suport informàtic que fixa el departament competent en matèria de medi ambient.

Article 108. Informe municipal
1.L’ajuntament, en el termini màxim de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud, ha de trametre a l’òrgan ambiental un informe preceptiu i vinculant de tots els aspectes ambientals sobre els quals té competència i, específicament, sobre sorolls i vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal.

2.L’ajuntament, quan el sistema públic de sanejament del municipi en què es vol exercir l’activitat és a càrrec d’un ens diferent del mateix ajuntament o de l’administració hidràulica de Catalunya, sol·licita directament a aquest ens l’informe sobre l’abocament d’aigües residuals a aquest sistema de sanejament o al clavegueram municipal. L’informe s’ha d’emetre en un termini màxim de trenta dies.

SECCIÓ 2. Règim de declaració d’impacte ambiental amb autorització substantiva

Article 109. Declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a una autorització substantiva
1.La intervenció ambiental en les activitats de l’annex I.3 de la LPCAA s’integra en el procediment corresponent d’autorització substantiva, en el qual s’han de tenir en compte les determinacions següents:
a)La persona o l’empresa sol·licitants, abans de presentar la sol·licitud de l’autorització davant l’òrgan del departament competent per atorgar l’autorització substantiva, pot requerir a la Ponència Ambiental que es pronunciï sobre el contingut mínim de l’estudi d’impacte ambiental, i sobre l’amplitud i el nivell de detall que ha de tenir, i de la informació bàsica necessària per dur-ne a terme l’avaluació ambiental. La Ponència ha de consultar prèviament les administracions afectades, tot i que la consulta es pot ampliar a altres persones físiques i jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del medi ambient. La Ponència s’hi ha de pronunciar en un termini de tres mesos.
b)Un cop la Ponència Ambiental ha pres una determinació sobre la suficiència i la idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental i de la resta de documentació presentada a tràmit, l’òrgan del departament competent per a atorgar l’autorització sotmet la sol·licitud a informació pública, per a un termini mínim de trenta dies, especificant que aquesta exposició pública també té efecte en el procediment d’avaluació d’impacte ambiental.
c)Transcorregut el termini d’informació pública, l’òrgan del departament competent en la matèria tramet les al·legacions a la Ponència Ambiental, la qual formula la declaració d’impacte ambiental, de conformitat amb el que estableix l’article 26.2. de la LPCAA.

2.Si la declaració d’impacte ambiental fixa limitacions pel que fa a les emissions i les prescripcions tècniques, l’òrgan del departament competent per raó de la matèria les ha d’incorporar en l’atorgament de l’autorització substantiva.

3.El Govern resol, en cas de discrepàncies entre l’òrgan del departament competent per raó de la matèria i la Ponència Ambiental, sobre la conveniència, a efectes ambientals, d’executar un projecte o sobre el contingut de les condicions establertes en la declaració d’impacte ambiental.

4.Per reglament es poden incorporar en l’annex I.3 altres activitats de l’annex I.2 de la LPCAA que estiguin subjectes a una declaració d’impacte ambiental i, així mateix, a una autorització substantiva.

Article 110. Declaració d’impacte ambiental de producció d’energia i extractives
1.Les activitats de producció d’energia eòlica i fotovoltaica sotmeses a declaració d’impacte ambiental es regeixen per les determinacions que s’estableixen en la regulació específica sobre el procediment i els òrgans competents. Les activitats de producció d’energia eòlica que no estan subjectes a la declaració d’impacte ambiental resten subjectes a l’informe de la Ponència Ambiental que es determina en la regulació específica.

2.Les activitats extractives s’han de sotmetre a declaració d’impacte ambiental, i han de presentar un estudi d’impacte ambiental amb el contingut establert per l’article 18.1. de la LPCAA. A l’efecte de la declaració d’impacte ambiental de les activitats extractives, s’han de tenir en compte també el programa de restauració presentat d’acord amb la legislació aplicable i l’informe que sobre aquest hagi emès l’òrgan competent del departament competent en matèria de medi ambient.

CAPÍTOL 3. RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL

SECCIÓ 1. Règim de llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la declaració d’impacte ambiental

Article 111. Llicència ambiental amb una decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental
1.La persona o l’empresa titulars de les activitats o de les instal·lacions no incloses en l’annex I, i que están classificades en els annexos II i III de la LPCAA, han de formular una consulta prèvia a l’Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental, en aplicació dels criteris fixats en l’annex V, quan aquestes activitats afectin directament els espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 2009/147/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura), en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment. Així mateix, s’ha de formular aquesta consulta prèvia a l’Administració respecte al fet de sotmetre les activitats de l’annex II a una avaluació d’impacte ambiental, quan es determina específicament en l’epígraf de l’annex esmentat.

2.La consulta prèvia se sotmet al procediment que estableix l’article 15 bis.2 de la LPCAA.

3.En cas que es determini que cal sotmetre l’activitat projectada a l’avaluació d’impacte ambiental s’ha de seguir el procediment establert per l’article 34 de la LPCAA.

Article 112. Declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a la llicència ambiental
1.L’estudi d’impacte ambiental s’ha d’acompanyar amb el contingut mínim determinat per l’article 18 de la LPCAA en el moment de fer la sol·licitud de la llicència ambiental. En el cas d’activitats incloses en l’article 11.1 anterior, només s’ha d’aportar si ho resol prèviament la ponència ambiental.

2.L’ajuntament ha de trametre a l’OGAU corresponent l’expedient de sol·licitud de la llicència ambiental una vegada ha conclòs el tràmit d’informació pública. Aquest tràmit ha d’ésser, com a mínim, de trenta dies. Cal trametre a l’OGAU les consultes i les al·legacions presentades.

3.La Ponència Ambiental ha de formular la declaració d’impacte ambiental corresponent en el termini màxim de tres mesos i l’ha de comunicar a l’ajuntament perquè la integri en la resolució de la llicència ambiental. Aquesta tramitació suspèn el termini per a resoldre la llicència ambiental.

4.La resolució de la llicència ambiental de l’ajuntament, que incorpora la declaració d’impacte ambiental, s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent.

SECCIÓ 2. Objecte i finalitat de la llicència ambiental

Article 113. Activitats sotmeses a la llicència ambiental
1.Se sotmeten al règim de llicència ambiental l’activitat o les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, i que es relacionen en l’annex II de la LPCAA.

2.Els objectius de la llicència ambiental són:
a) Prevenir i reduir a l’origen les emissions contaminants a l’aire, l’aigua i el sòl que produeixen les activitats i que són susceptibles d’afectar el medi ambient, a més a més de prendre en consideració el consum de recursos naturals i energia.
b) Garantir que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen l’objecte mitjançant un procediment que asseguri la coordinació de les distintes matèries, inclosa l’autorització dels abocaments al sistema públic de sanejament d’aigües residuals existent, i la participació de les altres administracions públiques que han d’intervenir en l’atorgament de la llicència ambiental.

SECCIÓ 3. Organització i procediment

Article 114. Tràmits i procediment
La sol·licitud de la llicència ambiental se sotmet als tràmits següents:
a)Verificació formal de la documentació presentada. Un cop rebuda la sol·licitud, l’òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons que correspongui, procedeix a comprovar formalment la documentació presentada.
b)Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental. L’òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons que correspongui, s’ha de pronunciar sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental i la resta de documentació presentada, d’acord amb l’article 40 LPCAA.
c)Informació pública i veïnal. s’ha de sotmetre a informació pública per a un període de trenta dies i, simultàniament, s’ha de sotmetre a informació veïnal en un termini de deu dies. També s’ha de difondre per mitjà de les xarxes telemàtiques d’informació. En tots els casos, en la publicació hi ha constar el dret dels ciutadans a accedir a la informació sobre el procediment concret, d’acord amb l’article 41 LPCAA.
d)Informes preceptius. En matèria de medi ambient i de prevenció d’incendis forestals segons els articles 42 i 43 de la LPCAA i emetre en els termini màxim de trenta dies, i tenen caràcter vinculant si són desfavorables o imposen condicions, d’acord amb l’article 44 del LPCAA.
e)Proposta de resolució provisional. En els termes que s’assenyalen en l’article 45 de la LPCAA.
f)Tràmit d’audiència a les parts interessades, perquè en el termini màxim de quinze dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que es consideren oportunes. Els òrgans competents, en el termini màxim de quinze dies s’hauran de pronunciar, en els termes de l’article 46 de la LPCAA.
g)Resolució, dictada per l’ajuntament i que posa fi al procediment
h)Notificació i comunicació a la persona o empresa sol·licitant i s’ha de comunicar a l’òrgan ambiental del consell comarcal, si és aquest l’òrgan que ha formulat la proposta de resolució, i als òrgans del departament competent en matèria de medi ambient que han emès els informes preceptius.

Article 115. Òrgans ambientals competents
1.Correspon a l’òrgan tècnic ambiental del consell comarcal o, si escau, a l’òrgan tècnic de l’ajuntament, avaluar les sol·licituds i els expedients i formular l’informe integrat.

2.L’informe integrat de l’òrgan tècnic ambiental competent del consell comarcal és vinculant per a l’ajuntament tant si és desfavorable com si proposa mesures correctores. L’informe també és vinculant si requereix la persona o l’empresa sol·licitants a redactar un projecte o altres documents reformats.

3.L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada on s’emplaça l’activitat projectada dóna suport i assistència tècnica als òrgans ambientals municipals i comarcals en la tramitació de les llicències ambientals, i també en els tràmits d’avaluació de la documentació ambiental aportada en el règim de comunicació quan aquests òrgans ho sol·licitin.

Article 116. Sol·licitud
1.Prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental es pot sol·licitar l’informe urbanístic de l’ajuntament del terme municipal on s’ha d’ubicar l’activitat, acreditatiu de la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic.

2.La sol·licitud de la llicència ambiental ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a)El projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent, amb el contingut de les lletres a, c, d, f i g de l’article 18 de la LPCAA que sigui necessari en cada cas, atenent les característiques i la incidència de l’activitat en el medi ambient.
b)Les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
c)La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
d)La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació.
e)Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.

3.En el cas d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus, projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixin en la normativa de seguretat industrial, és preceptiu l’informe que ha d’emetre el departament competent en aquesta matèria segons estableix l’article 60 de la LPCAA.

4.En el cas d’una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la sol·licitud i la documentació s’han de referir a la part o a les parts de l’activitat que es modifica amb relació a tota l’activitat i als aspectes del medi afectats per la modificació, sempre que la modificació parcial permeti una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat, perquè no es produeixin efectes additius en el conjunt de les emissions.

5.En el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental en els termes establerts per l’article 33.1. de la LPCAA.

Article 117. Contingut de la llicència ambiental
1.La llicència ambiental detallarà:
a) Els valors límit d’emissió de substàncies contaminants, que es determinen de conformitat amb els paràmetres definits per l’article 9 de la LPCAA, i, si escau, els paràmetres o les mesures tècniques equivalents que els complementen o que els substitueixen.
b) Les determinacions de la declaració d’impacte ambiental, si escau.
c) Els sistemes de tractament i control de les emissions i, si escau, d’autocontrol, amb l’especificació del règim d’explotació i de la metodologia de mesurament, la freqüència, el procediment d’avaluació dels mesuraments i l’obligació de comunicar a l’òrgan ambiental municipal competent, amb la periodicitat que es fixi, els controls amb les dades que calguin per a comprovar el compliment del contingut de la llicència.
d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d’explotació diferents de les normals que poden afectar el medi ambient, com són, entre altres, la posada en funcionament, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l’explotació.
e) La determinació, si cal, de les prescripcions que garanteixin la protecció del sòl i de les aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües residuals i dels residus que genera l’activitat.
f) La determinació de la garantia suficient, en funció de la magnitud i les característiques de la instal·lació, per a respondre de les obligacions derivades de l’activitat autoritzada, de conformitat amb les normatives especifiques en aquesta matèria.
g) Qualsevol altra mesura o condició que, d’acord amb la legislació vigent, sigui adequada per a protegir el conjunt del medi ambient afectat per l’activitat.

2.La llicència ambiental es pot tramitar simultàniament i, si escau, atorgar conjuntament amb la resta de llicències sectorials de competència municipal.

CAPÍTOL 4. RÈGIM DE COMUNICACIÓ

Article 118. Activitats sotmeses a comunicació
1.L’exercici de les activitats compreses en l’annex III de la LPCAA resta sotmès a comunicació de la persona o l’empresa titulars. D’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSAA), es sotmetran al règim següent:.
a)Activitats en règim de declaració responsable segons Annex I de la Llei 16/2015 (LSAA)
b)Activitats en règim de comunicació segons Annex II de la Llei 16/2015 (LSAA)

2.La comunicació presentada a l’ajuntament, amb la documentació que estableix la legislació vigent i el seu desplegament reglamentari, acredita el compliment del règim d’intervenció ambiental d’aquestes activitats.

Article 119. Formalització de la comunicació
1.La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d’una llei, per a dur a terme l’activitat.

2.Si es vol utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l’ajuntament, en els termes que regula l’article 60. Si aquest informe no s’ha lliurat en el termini de vint dies es pot procedir a executar-lo.

3.La comunicació ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a)La descripció de l’activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte en els casos en què per reglament es determini que només cal una memòria ambiental.
b)La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d’ésser el director o la directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.

4.En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d’altres, i a l’aigua, o la caracterització de determinats residus, cal acompanyar també la comunicació d’una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals.

5.Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, són preceptius.

6.En el cas que l’activitat inclogui abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa al règim d’autorització d’abocaments.

7.En el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

8.La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

Article 120. Certificació ambiental
La certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals, en els casos establerts per l’article 119.4 anterior, acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental. Si aquesta certificació no és favorable no es pot presentar la comunicació a l’Administració ni exercir l’activitat.

CAPÍTOL 5. RÈGIM D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL D’ACTIVITATS TEMPORALS

Article 121. Activitats de caràcter temporal
1.Les activitats mòbils i de caràcter temporal de l’annex II de la LPCAA, associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus o similars, que, com a activitat independent i per les característiques que tenen, no estan associades a un emplaçament fix ni tenen la condició d’activitats estables, resten sotmeses al règim de comunicació amb el procediment i les garanties específiques determinades per reglament.

2.La pràctica de les actuacions dirigides a investigar, desenvolupar i experimentar productes i processos nous s’ha de comunicar al departament competent en matèria de medi ambient, per a determinar les condicions, els requeriments i els controls ambientals que calguin.

CAPÍTOL 6. RÈGIM D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL EN ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL SECTORIAL

Article 122. Règim d’intervenció ambiental en espectacles públics i activitats recreatives i altres activitats de competència municipal sectorial
1.La intervenció ambiental en els espectacles públics i les activitats recreatives s’integra en el procediment d’atorgament de la llicència municipal o l’autorització sectorial mitjançant un informe ambiental de l’òrgan tècnic municipal o comarcal o, si escau, en les condicions establertes per al règim de comunicació. L’informe ambiental ha de contenir les determinacions establertes per la normativa en aquesta matèria.

2.Les activitats incloses en la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives que se situïn en un espai natural protegit estan sotmeses al procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

3.Les activitats regulades per la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives que estan incloses en altres activitats o establiments que figuren en altres annexos d’aquesta ordenança, o que en formen part, resten sotmeses al règim d’intervenció ambiental determinat per aquest article.

4.Les activitats de l’annex II es poden incorporar, per reglament, al règim establert per aquest article, sempre que estiguin subjectes a la concessió d’una llicència sectorial que permeti incorporar la intervenció ambiental.

Article 123. Règim d’intervenció ambiental en projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal
1.Les activitats de l’annex II de la LPCAA, de titularitat municipal subjectes a l’aprovació d’un projecte, no estan sotmeses al règim de llicència ambiental. L’avaluació ambiental de l’equipament o l’activitat que duu a terme l’òrgan tècnic municipal o comarcal s’integra en la tramitació del projecte corresponent. En la resolució d’aprovació del projecte s’hi ha d’incorporar les determinacions fixades en l’avaluació ambiental.

2.En el procediment d’aprovació del projecte hi ha de figurar un tràmit d’informació pública, i l’ajuntament hi pot incorporar un tràmit d’informació veïnal. Atesa la innecessarietat d’obtenir llicència municipal, però no de sotmetre l’activitat als controls mediambientals o les autoritzacions sectorials que escaiguin, i als efectes de garantir que aquests controls i aquestes autoritzacions s’han dut a terme, s’estableix un procediment de tramitació de les activitats dotacionals a implantar en equipaments públics que conclogui amb una resolució que constati la idoneïtat de les instal·lacions per al seu ús, des del punt de vista mediambiental i de compliment de les exigències que la normativa sectorial imposi.
Es pren com a punt de referència la regulació que la LPCAA fa de les activitats amb incidència ambiental, per la qual cosa les activitats dotacionals a implantar es classifiquen en:
1. Activitats sotmeses a règim d’autorització ambiental (annexos I.1 i I.2)
2. Activitats sotmeses a declaració d’impacte ambiental amb una autorització sustantiva (annex I.3):
3. Activitats assimilades al règim de llicència ambiental (annex II)
4. Activitats assimilades al règim de comunicació ambiental (annex III)

CAPÍTOL 7. DISPOSICIONS COMUNES ALS RÈGIMS D’INTERVENCIÓ AMBIENTAL

Article 124. Efectes de les autoritzacions i llicències ambientals
L’autorització i la llicència ambientals tenen caràcter operatiu en matèria ambiental per al funcionament de les activitats i no generen drets més enllà dels que s’estableixen en l’autorització o la llicència mateixes i en aquesta ordenança.

Article 125. Intervenció administrativa en les modificacions de les activitats
1.Les modificacions de les activitats ja autoritzades se sotmeten als règims d’intervenció administrativa següents:
a)Les modificacions substancials d’activitats dels annexos I.1 i I.2 de la LPCAA estan subjectes a autorització ambiental i a decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental o a declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’article 7.1.a. En el cas de les activitats incloses en l’article 7.1.a.2 de la LPCAA, aquesta autorització es considera concedida per silenci administratiu una vegada transcorregut el termini que fixa l’article 28.2 de la LPCAA, si en el procés de decisió prèvia es determina que no és necessària la declaració d’impacte ambiental.
b)Les modificacions substancials d’activitats de l’annex II estan subjectes a llicència ambiental, d’acord amb l’article 7.1.c. de la LPCAA Aquesta llicència es considera concedida per silenci administratiu un cop transcorregut el termini que fixa l’article 48.1 de la LPCAA, si es tracta:
– D’activitats a què fa referència l’article 7.1.c.3. de la LPCAA
–D’activitats a què fa referència l’article 7.1.c.2 de la LPCAA, si en el procés de decisió prèvia es determina que no és necessària la declaració d’impacte ambiental.
c)Les modificacions d’activitats dels annexos I.1, I.2 i II LPCAA altres que les indicades per les lletres a i b que tinguin efectes sobre les persones o el medi ambient han d’ésser sotmeses per la persona o empresa titular de l’activitat a l’òrgan ambiental per tal que avaluï si la modificació es considera substancial o no substancial. Si la considera substancial és aplicable el que estableixen les lletres a i b. Si la considera no substancial, o no manifesta el contrari en el termini d’un mes, la modificació es pot dur a terme.
L’avaluació pot ésser parcial o total, segons si la modificació afecta una de les instal·lacions que integren l’activitat, n’afecta diverses o les afecta totes. La modificació substancial només pot ésser parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat.
d)Les modificacions no substancials de les activitats dels annexos I.1, I.2 i II de la LPCAA que no tinguin conseqüències per a les persones ni per al medi ambient han de figurar en les actes de controls periòdics.
e)Les modificacions de les activitats de l’annex III de la LPCAA s’han de comunicar a l’ajuntament competent. Si la modificació comporta un canvi d’annex de l’activitat, s’ha d’aplicar el que correspongui, d’acord amb el que estableix aquest article.
f)Les modificacions de les activitats de l’annex I.3 de la LPCAA han d’ésser comunicades per l’òrgan amb competència substantiva a l’òrgan ambiental per tal que siguin sotmeses a declaració d’impacte ambiental o a decisió prèvia sobre l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

2.Per les activitats de l’annex I.1 de la LPCA, quan la modificació d’una instal·lació comporti una disminució de la seva capacitat de producció fins a quedar per sota dels llindars d’aquest annex, l’activitat se sotmet a la regulació pròpia del règim d’intervenció en què queda classificada.
En el cas que l’activitat passi a estar inclosa a l’annex II de la LPCAA, s’ha de trametre a l’ajuntament una còpia de l’expedient instruït i de la resolució d’autorització ambiental atorgada. En aquest cas, l’ajuntament ha de conservar tots els tràmits i informes realitzats pel departament competent en matèria de qualitat ambiental fins a la fase de proposta de resolució, sens perjudici de la petició per part de l’ajuntament dels nous informes que corresponguin d’acord amb les modificacions realitzades en l’establiment.
Fins que no es produeixi l’adaptació, l’activitat continuarà en funcionament emparada per l’autorització ambiental atorgada. Un cop feta l’adaptació al règim de llicència ambiental, l’ajuntament ho comunicarà a l’òrgan ambiental de la Generalitat competent en matèria de qualitat ambiental a fi que dicti resolució i deixi sense efecte l’autorització ambiental que havia estat concedida amb anterioritat.

Article 126. Informe urbanístic
1.L’informe urbanístic establert per la LPCAA s’ha de sol·licitar a l’ajuntament presentant la documentació fixada per reglament.

2.L’ajuntament ha de lliurar l’informe urbanístic, en el termini màxim d’un mes, amb el contingut que es determini per reglament. En el cas que no s’hagi lliurat en el termini indicat, qui sol·licita l’autorització ambiental ho pot justificar amb una còpia de la sol·licitud de l’informe urbanístic i de la documentació presentada a l’ajuntament amb constància de la data de presentació, per a continuar la tramitació de l’expedient.

3.Si l’informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què s’ha emès, sempre que s’hagi rebut abans que s’atorgués l’autorització ambiental, l’òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambient ha de dictar una resolució que posi fi al procediment i arxivar les actuacions.

4.En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que determini aquesta legislació.

5.En el cas de l’article 60.4 de la LPCAA, l’ajuntament ha de demanar un informe al departament competent en matèria de seguretat industrial. Aquest informe, que ha d’acompanyar l’informe urbanístic, s’ha d’emetre en un termini màxim de quinze dies.

6.En el cas que es vulgui ubicar l’activitat en sòl no urbanitzable, l’informe urbanístic s’ha de pronunciar sobre la possibilitat d’autoritzar l’activitat de conformitat amb la legislació d’urbanisme i el planejament urbanístic aplicables. L’ajuntament ha de fer constar en l’informe si el projecte urbanístic, o el pla especial corresponent, ha estat aprovat o no, per a condicionar l’eficàcia de l’autorització ambiental a l’aprovació esmentada.

7.L’informe urbanístic caduca en el termini que es fixa en el mateix informe, amb un mínim de sis mesos, i, si no n’hi ha, al cap de dos anys d’haver estat expedit, per a presentar la sol·licitud o la comunicació corresponents.

Article 127. Caducitat de l’autorització i de la llicència ambientals
1.L’autorització i la llicència ambientals caduquen quan l’activitat no se sotmet a un control ambienta l’inicial:
a) En el termini establert per l’autorització o la llicència ambientals.
b) Si l’autorització o la llicència ambientals no estableixen el termini, transcorreguts quatre anys des de la data en què es va atorgar.

2.La persona o l’empresa titulars d’una autorització o llicència ambiental té dret a obtenir una pròrroga del termini de control ambienta l’inicial i la posada en funcionament, si en justifica els motius i la necessitat.

3.Un cop caducada l’autorització o la llicència ambientals, l’òrgan ambiental competent ha de declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions, amb l’audiència prèvia a la persona o l’empresa titulars.

Article 128. Revisió de l’autorització i de la llicència ambientals
1.L’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.1 cobertes per les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles, a l’efecte de renovarla, ha d’ésser revisada d’ofici per l’òrgan ambiental. Un cop revisada l’autorització, les eventuals mesures resultants d’aquesta s’han d’haver implantat i s’ha d’haver comprovat que s’ha dut a terme aquesta implantació en un termini de quatre anys a partir de la publicació d’aquestes conclusions.
Per a les activitats de l’annex I.1 de la LPCAA no cobertes per cap de les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles, la revisió de l’autorització ambiental també es fa d’ofici, quan l’òrgan ambiental justifiqui que els avenços en les millors tècniques disponibles permeten una reducció significativa de les emissions.
L’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.2 de la LPCAA, a l’efecte de renovarla, està subjecta a una revisió periòdica cada dotze anys. Aquesta revisió periòdica es pot fer coincidir, si per motius d’eficàcia i economia resulta possible, amb el control periòdic immediatament anterior a la data màxima fixada per a revisar l’autorització.

2.La llicència ambiental de les activitats de l’annex II de la LPCAA està subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus.

3.En el cas de les activitats amb la certificació del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), la revisió periòdica ha de coincidir amb la renovació del registre de l’EMAS.

4.S’ha de revisar anticipadament l’autorització i la llicència ambientals i modificarles en els supòsits següents:
a) Si la contaminació produïda per l’activitat fa convenient revisar els valors límit d’emissió fixats en l’autorització o la llicència, o incloure’n de nous.
b) Si hi ha una variació important del medi receptor respecte de les condicions que presentava en el moment que es va atorgar l’autorització o la llicència.
c) Si l’aparició de modificacions importants en les millors tècniques disponibles, validades per la Unió Europea, fa possible reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius.
d) Si la seguretat de funcionament de l’activitat fa necessari utilitzar altres tècniques.
e) Si així ho exigeix la normativa ambiental aplicable.

Article 129. Procediment i abast de la revisió
1.Per a les activitats de l’annex I.1, el procediment de revisió de l’autorització ambiental s’inicia d’ofici, amb una resolució motivada de les causes de la revisió i amb un requeriment sobre la informació necessària per a la revisió de les condicions de l’autorització que ha d’incloure, quan es tracti d’adequar l’autorització a les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles, els resultats del control de les emissions i altres dades que permetin una comparació del funcionament de l’activitat amb les millors tècniques disponibles descrites a les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles aplicables i amb els nivells d’emissió associats a aquestes.
El procediment de revisió de l’autorització ambiental també es pot iniciar a instància de part.
Per a les activitats de l’annex I.2 i II de la LPCAA, la revisió periòdica de les autoritzacions i de les llicències s’inicia a instancia de part, i la revisió anticipada també es pot iniciar d’ofici, si així ho disposa la norma sectorial ambiental que estableix aquesta revisió.

2.El procediment de revisió periòdica de les activitats de l’annex I.2 i II de la LPCAA ha d’atendre les especificacions següents:
a) La sol·licitud de la revisió de l’autorització ambiental s’ha de presentar amb una antelació mínima de vuit mesos abans de la data de finiment de la vigència de l’autorització.
b) La sol·licitud de revisió de la llicència ambiental s’ha de presentar sis mesos abans de la data de caducitat dels permisos regulats per la legislació sectorial que afecti l’activitat.
c) La sol·licitud de la revisió de l’autorització o de la llicència ambientals ha d’anar acompanyada d’una avaluació ambiental, total o parcial, de l’activitat, amb el contingut determinat per reglament, verificada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental degudament acreditada, que es pot substituir per la darrera acta de control ambiental periòdic en la part que correspongui, sempre que s’hagi dut a terme amb una antelació màxima de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de revisió.

3.En el cas de les activitats amb la certificació del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), la revisió periòdica a què fa referència l’apartat 2 s’ha de sol·licitar amb l’acreditació de la renovació del registre de l’EMAS juntament amb el document d’exempció del control ambiental i aquest ha de coincidir amb l’acreditació de la dita renovació.

4.El procediment de revisió anticipada s’inicia d’ofici amb una resolució motivada de les causes de la revisió, amb l’audiència a la persona o l’empresa titulars de l’activitat.

5.El procediment de revisió periòdica s’ha de desenvolupar per reglament i ha de respectar el principi de simplificació administrativa. S’ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos, en el cas de revisió de l’autorització ambiental, i de quatre mesos en el cas de revisió de la llicència ambiental.

6.En la resolució dels procediments de revisió es poden modificar els valors límit d’emissió i la resta de condicions específiques de l’autorització o la llicència ambientals, i afegirn’hi de noves, sense que això generi cap dret a indemnitzar la persona titular de l’activitat

Article 130. Transferibilitat
1.L’autorització i la llicència ambientals són transferibles amb la comunicació, dirigida a l’òrgan ambiental competent, en què s’acrediti subrogar els titulars nous en els drets i els deures derivats de l’autorització o la llicència ambientals.

2.El canvi de titularitat de les activitats incloses en l’annex III s’ha de comunicar a l’ajuntament corresponent.

3.Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.

4.Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d’una manera solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de l’autorització ambiental, de la llicència ambiental o de la comunicació.

Article 131. Clausura d’activitats
1.L’òrgan competent per a atorgar les activitats, amb la instrucció prèvia del procediment administratiu corresponent, pot clausurar les activitats que s’exerceixen sense l’autorització ambiental, la llicència ambiental o la comunicació exigibles en aplicació d’aquesta ordenança. Aquest procediment és independent de la instrucció de l’expedient sancionador que correspongui.

2.Iniciat el procediment establert per l’article 65.1 de la LPCAA, en el cas que es constati que, d’una manera imminent, hi ha afecció o risc d’afecció per al medi i per a les persones, l’òrgan competent pot acordar de suspendre provisionalment l’activitat d’una manera immediata, tenint en compte que s’ha de confirmar o aixecar aquesta mesura cautelar un cop escoltada la persona titular de l’activitat.

Article 132. Cessament d’activitats
1.El cessament definitiu o temporal de les activitats incloses en els annexos I, II i III de la LPCAA s’ha de comunicar a l’òrgan ambiental competent, llevat que el reguli la legislació sectorial.

2.En la comunicació, la persona titular de l’activitat ha d’acreditar que ha pres les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim.

3.Per a les activitats incloses a l’annex I.1 de la LPCAA, el titular de l’activitat ha de comunicar a l’Administració el cessament definitiu de l’activitat i de l’explotació de la instal·lació. Juntament amb aquesta comunicació, ha d’aportar el resultat de l’avaluació de l’estat del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies per substàncies perilloses rellevants utilitzades, produïdes o emeses per la instal·lació i totes les especificacions contingudes a l’article 66bis de la LPCAA.

Article 133. Especificitats de les explotacions ramaderes i d’altres tipus d’instal·lacions
Les explotacions ramaderes incloses en els annexos I i II de la LPCA resten subjectes a les especificitats contingudes en l’article 67 de la LPCAA.

CAPÍTOL 8. SISTEMA DE PREVENCIÓ I CONTROL

SECCIÓ 1. Control de les activitats sotmeses a autorització, llicència ambiental o autorització substantiva

Article 134. Prevenció i control ambiental integrats
1.Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança estan sotmeses a un seguiment ambiental mitjançant un sistema d’inspeccions o un sistema de controls ambientals, en funció de l’annex en què estan classificades. Aquests sistemes consisteixen en actuacions de comprovació i verificació per a garantir l’adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en l’autorització o llicència ambiental.

2.Les activitats de l’annex I.1 de la LPCAA estan sotmeses a un sistema d’inspecció que s’instrumenta mitjançant el Pla i els programes d’inspecció ambiental integrada, que aprova la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental. També estan sotmeses als controls sectorials que s’estableixin en l’autorització ambiental.

3.Les activitats de l’annex I.2 i II de la LPCAA estan sotmeses a un sistema de control ambiental. L’autorització ambiental de les activitats de l’annex I.2 de la LPCAA i la llicència ambiental estableixen el règim del control inicial previ a la posada en funcionament i la modalitat, els terminis i els continguts dels controls periòdics a què se sotmet l’exercici de l’activitat.

4.El control en matèria de risc d’accidents greus es regeix per la normativa específica.

5.S’han de desenvolupar per reglament la inscripció i el seguiment de les activitats subjectes al règim de comunicació, i també els règims de controls específics de les activitats ramaderes i altres activitats que ho requereixin.

Article 135. Actuació administrativa relativa a les visites d’inspecció
1.La realització i desenvolupament de les visites d’inspecció han de restar reflectides en una acta d’inspecció.

2.El personal de l’Administració encarregat de les funcions d’inspecció ambiental integrada ha d’elaborar un informe en què presenti les conclusions pertinents respecte al compliment de les condicions de l’autorització ambiental de l’activitat i respecte a qualsevol actuació necessària posterior.

3.L’informe s’ha de notificar al titular de l’activitat en un termini de dos mesos a comptar de la data de finalització de la visita d’inspecció per tal que aquest, si ho considera oportú, pugui formular-hi al·legacions durant un període de quinze dies.

4.En un termini de quatre mesos a comptar de la finalització de la visita d’inspecció s’ha d’haver elaborat l’informe final i se li ha d’haver donat publicitat, amb les úniques limitacions contingudes en la normativa que regula el dret de l’accés del públic a la informació mediambiental.

5.L’òrgan competent ha de requerir la persona titular de l’activitat perquè adopti totes les mesures necessàries indicades en l’informe final, en un termini adequat a la naturalesa de les mesures que s’han d’adoptar. Aquest termini no pot ésser superior a sis mesos, excepte per als supòsits extraordinaris degudament justificats

Article 136. Actuacions i acta de control ambienta l’inicial
1.En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat, el control inicial té per objecte verificar:
a) L’adequació de l’activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una certificació del tècnic director o tècnica directora de l’execució.
b) La conformitat del compliment de les condicions de l’autorització o la llicència ambientals, mitjançant l’acta de control d’una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental, llevat que, per a les activitats de l’annex II l’ajuntament encomani els controls inicials als serveis tècnics municipals.
c) Si escau, la documentació referida a assegurances obligatòries segons la legislació sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental.

2.El període de posada en marxa s’inicia en el moment que l’entitat col·laboradora de l’Administració ambiental encarregada del control inicial, o, si escau, el personal tècnic municipal, comunica a l’òrgan ambiental competent la data d’inici de l’actuació de control acordada amb la persona titular de l’activitat, i també les actuacions que cal dur a terme durant el procediment de posada en marxa de l’activitat, perquè l’Administració competent i les persones interessades en tinguin coneixement. La durada màxima del període de funcionament en proves ha d’ésser adequada i proporcional a les característiques de l’establiment.

3.Finit el període de posada en marxa, si no s’ha dut a terme el control inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat ha de cessar. En aquests supòsits es poden establir nous períodes de posada en marxa sempre que no hagi transcorregut el termini de caducitat de l’autorització o la llicència ambientals.

4.L’entitat col·laboradora de l’Administració ambiental ha d’emetre l’acta de control inicial que habilita la persona titular per a exercir l’activitat. En cas que l’entitat col·laboradora no pugui emetre l’acta de control favorable, ha d’emetre un informe per a justificar els incompliments detectats i no corregits, d’acord amb les disposicions que es determinin per reglament.

5.En el cas que es detecti que la posada en funcionament de l’activitat pot comportar una afecció ambiental per al medi o per a les persones, l’entitat col·laboradora de l’Administració ambiental ho ha de comunicar a l’Administració competent perquè s’adoptin les mesures provisionals que calguin i la suspensió del control.

6.L’acta de control ambienta l’inicial verifica el compliment de les condicions de l’autorització o la llicència ambientals.

7.L’acta de control, que ha d’ésser presentada a l’Administració competent en el termini màxim d’un mes a comptar del finiment del control, habilita per a l’exercici de l’activitat i comporta la inscripció d’ofici en els registres ambientals corresponents.

Article 137. Actuacions i modalitat de control ambiental periòdic
1.L’acció de control periòdic té per objecte garantir l’adequació permanent de les activitats als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments fixats en l’autorització o la llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no substancials.

2.Les activitats de l’annex I.2 i II de la LPCAA s’han de sotmetre als controls periòdics que fixen l’autorització o la llicència ambiental, respectivament. Els terminis dels controls periòdics s’han d’establir tenint en compte els terminis determinats en altres declaracions o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter indicatiu, els següents:
a) Les activitats de l’annex I.2 de la LPCAA, cada quatre anys.
b) Les activitats de l’annex II de la LPCAA, cada sis anys.

3.Les activitats inscrites en el registre del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) resten exemptes de control periòdic, llevat dels controls específics de determinades emissions en els quals s’hagin establert terminis particulars. La informació necessària respecte al compliment de l’autorització o la llicència ambientals s’ha d’aportar juntament amb l’actualització de la renovació de l’acreditació del sistema de gestió ambiental, segons el model determinat per reglament, i se n’ha de presentar una còpia a l’ajuntament corresponent, excepte pel que fa a les actuacions en què s’hagin establert altres terminis.

4.Són objecte de control ambiental les determinacions fixades en l’autorització o en la llicència ambientals i, específicament, les següents:
a) Les emissions.
b) La producció i la gestió de residus.
c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament.
d) Les mesures i les tècniques d’estalvi energètic, d’aigua i de matèries primeres que s’han pres en consideració.
e) El funcionament dels sistemes d’autocontrol d’emissions i d’immissions, si escau. Els contaminants mesurats en continu degudament calibrats resten exempts de control de llurs emissions.
f) Les immissions, si escau, en els termes que figurin en l’autorització o en la llicència ambientals.
g) La vigència de la garantia i de la pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil, en les condicions fixades en l’autorització o en la llicència ambientals.

5.El resultat del control periòdic de les activitats de l’annex I de la LPCAA s’ha de presentar a l’òrgan del departament competent en matèria de medi ambient, i s’ha de comunicar a l’ajuntament del municipi en el qual s’exerceix l’activitat.

6.Si una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental duu a terme el control periòdic de les activitats de l’annex II de la LPCAA, s’ha de presentar el resultat d’aquest control a l’ajuntament corresponent.

7.Els controls periòdics es poden dur a terme per mitjà d’alguna de les modalitats següents:
a) Control extern: l’executa un ens col·laborador de l’Administració ambiental o l’ajuntament, els quals han de comprovar l’adequació de les activitats al projecte autoritzat i dur a terme les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de les emissions i altres proves necessàries.
b) Control intern: l’executa la persona titular de l’activitat mitjançant l’establiment d’un sistema d’autocontrols.
c) Mixta: si el sistema d’autocontrols és parcial, s’ha de completar amb un control extern dut a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental.

8.El sistema d’autocontrols de les activitats de l’annex I de la LPCAA ha d’estar verificat per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental degudament acreditada, per a certificar la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols.

9.Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia

SECCIÓ 2. Control de les activitats sotmeses a comunicació

Article 138. Règim dels controls periòdics
1.Les activitats incloses a l’annex III de la LPCAA es poden sotmetre al règim d’autocontrols periòdics, amb caràcter indicatiu, cada sis anys, sens perjudici que les ordenances municipals en determinin una freqüència diferent, atenent la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositats i altres, i a l’aigua o la caracterització de determinats residus, el resultat dels quals es verifica d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal.

2.Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altre fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia

SECCIÓ 3. Funció d’inspecció de les activitats

Article 139. Acció inspectora
1.Les activitats que regula aquesta llei resten subjectes a l’acció inspectora de l’ens corresponent del departament competent en matèria de medi ambient o de l’ajuntament, de conformitat amb les competències que té, sens perjudici de l’aplicació del principi de col·laboració interadministrativa.

2.Sens perjudici de les atribucions que la normativa sectorial atorga a l’òrgan competent per a emetre l’autorització substantiva, el departament competent en matèria de medi ambient pot inspeccionar el compliment de les condicions ambientals fixades en la declaració d’impacte ambiental, i també les accions de restitució o restauració que hagin estat incloses en l’autorització substantiva. En tots els casos és preceptiva una inspecció en finir les accions de restitució o restauració.

3.L’acció inspectora es pot dur a terme en qualsevol moment, amb independència de les accions específiques de control inicial i periòdic de les activitats, de revisió de les autoritzacions o de les llicències ambientals i de la funció inspectora regulada per la legislació ambiental sectorial.

4.Per a les activitats de l’annex I.1 de la LPCAA, es faran les visites d’inspecció no programades per a investigar denúncies greus sobre aspectes mediambientals, accidents greus i incidents mediambientals i casos d’incompliment de les normes. Aquestes inspeccions s’han de fer, en qualsevol cas, abans de l’atorgament, la modificació substancial o la revisió de l’autorització ambiental.

5.Les visites d’inspecció les ha de fer el personal de l’Administració encarregat de les funcions d’inspecció ambiental integrada, sens perjudici que també puguin ser fetes per les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental específicament designades a aquest efecte. Aquest personal pot anar acompanyat d’assessors tècnics que han d’exercir una labor merament consultiva d’acord amb llurs coneixements tècnics i que en cap cas no tenen la condició d’agents de l’autoritat.

Article 140. Obligacions i drets de la persona o l’empresa titulars de les activitats
1.Les persones o les empreses titulars de l’activitat que és objecte d’inspecció estan obligades a:
a) Permetre l’accés, si cal sense avís previ i degudament identificats, al personal inspector de l’Administració, a les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental acreditades convenientment designades i, si escau, als assessors tècnics, aquests darrers quan vagin acompanyats del personal que fa la inspecció o bé quan el titular de l’activitat no s’hi oposi.
b) Prestar la col·laboració necessària i facilitar la informació i la documentació que se’ls requereixi a aquest efecte.
c) Prestar assistència per a la presa de mostres o la pràctica de qualsevol mitjà de prova.
d) Sufragar el cost de les inspeccions, tant si són programades com no programades.

2.En el cas que la persona titular de l’activitat no permeti l’accés a les seves instal·lacions, l’Administració ha d’adoptar les actuacions necessàries per a entrar-hi.

3.Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici d’altres proves que pugui aportar la persona interessada

4.La persona titular o representant de l’activitat té els drets següents:
a) Estar present en totes les actuacions i firmar l’acta i també pot fer constar les manifestacions que consideri oportunes.
b) Rebre una mostra bessona per fer l’analítica de contrast quan sigui possible.
c) Ser informat de les dades tècniques del mostreig, la metodologia de mesurament, la identificació del laboratori que ha de dur a terme l’anàlisi i el sistema analític al qual s’ha de sotmetre la mostra.
d) Ser advertit de les apreciacions de risc ambiental o incompliment formal que s’hagin pogut detectar en el moment de realitzar el control.

Article 141. Facultats del personal inspector
El personal que inspecciona i el personal tècnic que exerceix les tasques inspectores, en l’exercici de llurs funcions, són considerats agents de l’autoritat i són autoritzats a:
a) Accedir, en qualsevol moment i sense avisar prèviament, als establiments de les empreses a les quals es desenvolupa l’activitat, i romandre-hi.
b) Fer-se acompanyar en les visites d’inspecció per la persona titular o la persona representant de l’activitat i pel personal expert i tècnic de l’empresa o l’establiment.
c) Fer-se acompanyar pel personal habilitat oficialment que estimi necessari per a desenvolupar més bé la funció inspectora.
d) Practicar qualsevol diligència d’investigació, examen o prova que consideri necessaris per a comprovar que s’observen correctament les disposicions legals i reglamentàries.
e) Practicar les mesures que resulten del funcionament de les instal·lacions que integren l’activitat.
f) Prendre les mostres dels agents contaminants que produeix l’activitat.
g) Assistir, amb altres agents de l’autoritat competent, al precintament, al tancament o a la clausura d’instal·lacions i d’activitats, ja sigui d’una manera parcial o total.
h) Requerir tota la informació de la persona titular o del personal de l’empresa, sols o davant de testimonis, que es jutgi necessària amb la intenció d’aclarir els fets que són objecte d’inspecció.
i) Aixecar acta, per exemplar triplicat, de les actuacions practicades, la qual s’ha d’emetre, sempre que sigui possible, davant la persona titular o la persona representant de l’activitat afectada.

Article 142. Deures del personal d’inspecció
1.Les persones que duen a terme les tasques d’inspecció, per a accedir als establiments o a les activitats en els quals han d’exercir llurs tasques, han d’acreditar llur condició mitjançant un document lliurat amb aquesta finalitat per l’Administració competent.

2.El personal que inspecciona està obligat a guardar secret sobre els assumptes que conegui per raó de la funció que exerceix.

3.El personal que inspecciona ha d’observar, en compliment de les obligacions que té, el respecte i la deferència deguts, i ha de facilitar a les persones inspeccionades la informació que necessitin per a complir la normativa aplicable a les activitats que són objecte de les inspeccions.

TÍTOL SISÈ. INFRACCIONS, SANCIONS I EXECUCIÓ FORÇOSA

CAPÍTOL1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 143.- Infraccions a la present ordenança
1.Constitueix infracció qualsevol incompliment de la legislació urbanística, ambiental i sectorial, del planejament urbanístic o de les ordenances municipals en el desenvolupament dels actes compresos en l’àmbit d’aplicació de la present ordenança.

2.Les infraccions tipificades a la legislació urbanística, ambiental o sectorial seran apreciades i sancionades en la forma prevista a aquella legislació.

Article 144.- Sancions
1.Les infraccions tipificades específicament per aquesta ordenança seran sancionades amb multa del import que estableixi la normativa de règim local i/o la legislació sectorial d’aplicació i es graduaran en funció de la gravetat de la matèria, de l’entitat econòmica dels fets, de la reiteració i del grau d’intencionalitat de l’infractor o infractora.

2.En cas que una norma sectorial de rang superior tipifiqui i sancioni supòsits contemplats en aquest títol, serà d’aplicació el règim sancionador d’aquella norma.

Article 145.- Mesures cautelars
1.En el cas de les activitats que s’exerceixin sense ajustar-se a les condicions de la llicència atorgada o amb infracció del que disposa aquesta ordenança pot ordenar la suspensió de l’activitat fins que el titular de l’activitat acrediti el cessament del incompliment. Si constata un perill imminent, la suspensió cautelar de l’activitat podrà ser acordada de forma immediata i provisional, havent-se de confirmar o aixecar la mesura adoptada un cop escoltada la persona titular de l’activitat. Als anteriors efectes, l’ordre de suspensió, sens perjudici de ser immediatament executiva, vindrà acompanyada de l’obertura d’un tràmit d’audiència i vista.

2.Si es tracta d’una activitat que no disposa d’autorització ambiental, l’Ajuntament podrà instar de l’Administració ambiental de la Generalitat l’adopció de la mesura cautelar de suspensió. En qualsevol cas, l’Ajuntament no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la no adopció, per part de l’Administració ambiental de la Generalitat, de la mesura cautelar esmentada.

3.Amb independència del règim sancionador, les infraccions consistents en exercir una activitat sense títol habilitant municipal, podran ser objecte d’ordre de clausura per part de l’Ajuntament. Aquesta mesura es mantindrà fins que les persones interessades no hagin legalitzat la situació, si això és possible. Aquesta mesura específica no tindrà caràcter sancionador i serà la conseqüència necessària del restabliment de la prohibició legal d’exercir activitats sense títol habilitant idoni o sense subjectar-se als requisits determinats per la llei. Si el funcionament de l’activitat comporta un risc o perill cert per a persones o béns, l’ordre de clausura de l’activitat serà immediata, en altre cas, s’haurà d’atorgar a l’exercent, amb caràcter previ a l’ordre de clausura, un termini d’audiència de deu dies.

Article 146.- Execució de mesures cautelars
1. Un cop incoat l’expedient, l’Alcaldia o regidor o regidora delegat podrà adoptar, de forma motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En l’adopció d’aquestes mesures es tindran presents les pautes següents:
a)L’existència d’elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d’adoptar mesures provisionals.
b)La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades envers als fets i circumstàncies determinants de l’expedient..
c)L’adopció, entre totes les mesures idònies possibles, d’aquelles que siguin menys restrictives de la llibertat o patrimoni dels afectats.
d)L’omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació impossible o difícil, així com d’aquelles altres que portin aparellada la violació de drets emparats per les lleis.

2.Quan s’hagi iniciat un procediment sancionador, si es constata el risc d’una afecció greu per al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, pot acordar, entre d’altres, algunes de les mesures provisionals següents:
a) Mesures de correcció, seguretat o control per a impedir la continuïtat en la producció del risc o del dany.
b) Precintament d’aparells o equips.
c) Clausura temporal, parcial o total de les instal·lacions.
d) Aturada de les instal·lacions.
e) Suspensió temporal de l’autorització ambiental per a exercir l’activitat

3. Llevat de supòsits d’urgència qualificada o quan pogués resultar frustrada la seva finalitat, aquestes mesures, degudament justificades, s’imposaran prèvia audiència de les persones interessades i, seran executades de conformitat amb allò que disposa el capítol II del títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, (PACAP). En relació a la suspensió d’activitats, caldrà estar a allò que disposa l’article anterior.

4.Les mesures cautelars de caràcter provisional seran susceptibles de les accions i recursos contemplats a l’ordenament jurídic.

5.Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no hagin pogut ser preses en consideració en el moment de l’adopció de la mesura provisional de què es tracti.

6.Les mesures provisionals s’extingiran amb l’eficàcia de la resolució administrativa que posi fi al procediment, sens perjudici de mantenir-se, si és el cas, la mesura autònoma consistent en la clausura de les activitats mancades de títol habilitant o dels requisits legals o reglamentaris de funcionament.

CAPÍTOL 2. INFRACCIONS A LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 147.- Infraccions a les llicències urbanístiques
1. Constitueixen infracció formal de la present ordenança les següents accions o omissions:
a)Ometre les comunicacions preceptives a l’Ajuntament previstes en aquesta ordenança.
b)No comunicar a l’Ajuntament els canvis o renúncies de les persones directores facultatives de les obres o instal·lacions o de les constructores o instal·ladores.
c)No sol·licitar la llicència d’ús i ocupació en el termini preceptiu.
d)No manifestar les variacions de detall del projecte aprovat en el moment de comunicació de la finalització de les obres
2. Constitueixen infracció material de la present ordenança les següents accions o omissions:
a)Executar obres sense disposar de qualsevol dels tècnics que han de conformar la direcció facultativa.
b)No disposar en l’obra de còpia de la notificació de llicència.
c)No reposar o no deixar la vorera o els elements de mobiliari urbà en les degudes condicions abans d’acabar l’obra.
d)No reparar els danys causats a elements d’urbanització del sòl, subsòl o vol de la via pública abans d’acabar l’obra.
e)No col·locar o no mantenir en bones condicions durant l’execució de les obres, en lloc visible, la placa d’obres, en els casos que fos obligatòria.
f)No retirar en el termini fixat els materials, bastides o tanques després de finalitzada l’obra.
g)Impedir o obstaculitzar la col·locació en les façanes dels elements de serveis.
h)Tenir alguna obra o construcció en condicions que presentin risc o perill per la seguretat de persones o béns.
i)No tenir tanca d’obra o no tenir-la en les condicions reglamentàries, en els casos que fos exigible.
j)No delimitar correctament la part d’obra que faci front a espais públics.
k)No deixar l’espai mínim per al pas de vianants en la vorera o en la calçada, o no tenir-lo lliure i en bones condicions.
l)No retirar els elements que ocupin la via pública i/o no deixar instal·lada de la tanca d’obra en el cas d’obres aturades per termini superior a un mes.
m)No protegir l’obra entre els forjats de planta quan fos exigible.
n)Disposar de materials fora de l’obra sense l’autorització municipal.
o)Incomplir les prescripcions sobre bastides i elements auxiliars de la construcció.
p)No protegir el subsòl de la vorera quan fos necessari.
q)Incomplir les normes sobre horaris de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i reomplert de rases, retirada de runes i materials de la via pública.
r)Resistir-se o impedir les inspeccions dels Serveis Tècnics Municipals a l’obra o instal·lació.
s)No acatar les ordres municipals referents a delimitacions de les obres.
t)Qualsevol altre infracció per acció o omissió de les obligacions fixades a la present ordenança.

Article 148.- Règim sancionador a les infraccions urbanístiques
Les infraccions urbanístiques que suposin vulneració de la legalitat urbanística d’acord amb la tipificació de la Llei d’urbanisme, els hi serà d’aplicació el règim sancionador contingut al Títol 3 del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU) o, en el seu cas, la regulació normativa que la substitueixi.

CAPÍTOL 3. INFRACCIONS A LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

Article 149. Infraccions a les llicències d’activitats
1.Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les obligacions que estableix aquesta ordenança i les determinacions de la LPCAA.

2.Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, de conformitat amb la tipificació establerta pels articles 80, 81 i 82 de la LPCAA.

3.L’aplicació del règim sancionador és independent del tancament de l’activitat per manca d’autorització o llicència regulat per l’article 65 de la LPCAA.

Article 150. Règim sancionador a les infraccions relatives a les activitats
1.Les infraccions a les autoritzacions i llicències ambientals es sotmetran al règim sancionador que determina l’article 83 de la LPCAA i d’acord amb la tipificació de les mateixes.

2.Aquestes sancions es graduaran d’acord amb el criteris que determina l’article 85 de la LPCAA.

3.Sens perjudici de la sanció que s’imposi, la persona que comet una infracció està obligada a reposar o a restaurar les coses a l’estat anterior a la infracció comesa, i també, si escau, a abonar la indemnització corresponent pels danys i els perjudicis causats de conformitat amb la legislació de responsabilitat ambiental. La indemnització pels danys i els perjudicis causats a les administracions públiques s’ha de determinar i recaptar per via administrativa.

4.Quan la persona infractora no compleixi l’obligació de reposar o restaurar establerta per l’article 83.5 de la LPCAA, l’òrgan de l’Administració competent pot acordar d’imposar multes coercitives la quantia de les quals no pot superar un terç de la multa establerta per al tipus d’infracció comesa.

TITOL SETÈ. DEURE DE CONSERVACIÓ I DECLARACIÓ DE RUÏNA.

Article 151.- Conservació de les edificacions, construccions i instal·lacions
1.Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions hauran de mantenir-los en adequades condicions d’ús, conservació i rehabilitació d’acord amb les lleis, inclòs el deure de conservació i rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.

2.L’Ajuntament ordenarà d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l’execució de les obres necessàries per a conservar aquelles condicions, atorgant-li el termini escaient per executar-les. En aquest cas no serà necessària la prèvia obtenció de la llicència municipal d’obres, constituint l’esmentada ordre títol suficient per a la seva execució, llevat que expressament així s’estableixi a la pròpia ordre

3.L’incompliment de l’ordre d’execució serà sancionable d’acord al que preveu aquesta ordenança, amb independència de que s’adoptin mesures d’execució forçosa contra la persona obligada, inclosa la imposició de multes coercitives i l’execució subsidiària

Article 152.- Declaració de ruïna i acord de demolició.
La declaració de l’estat de ruïna i l’acord de demolició total o parcial de les construccions, així com les disposicions que es dictin sobre habitabilitat dels immobles i el desallotjament de les persones ocupants, s’ajustaran a allò que disposen les lleis.

Article 153.- Expedient de ruïna
1.La declaració de ruïna es farà sempre previ expedient contradictori, que s’iniciarà a instància de la persona propietària de l’immoble o dels seus ocupants, d’ofici o en virtut de denúncia.

2.Els serveis tècnics i la policia municipal estan especialment obligats a donar coneixement de qualsevol construcció que estimin en estat de ruïna.

Article 154.- Procediment de declaració de ruïna
Les sol·licituds de declaració d’edifici en ruïna formulades per la propietat es resoldran de conformitat amb el següent procediment:
1. Es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament i indicaran el nom dels llogaters i llogateres i altres ocupants i titulars de drets reals, així com les persones propietàries de les finques col·lindants per paret mitgera.

2. A la sol·licitud s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:
a)Certificat de domini i carregues expedit pel Registre de la propietat.
b)Dictamen expedit per facultatiu o facultativa competent en què es justifiqui la causa per sol·licitar la declaració de ruïna, l’estat de l’immoble i on s’acrediti si en el moment de la petició l’edifici reuneix condicions de seguretat i habitabilitat suficient que permetin als seus ocupants la permanència en el mateix fins que s’adopti l’acord procedent.
c)Relació de llogaters i llogateres i demés ocupants.

3. El tècnic o tècnica municipal emetrà dictamen, prèvia inspecció de la finca. Aquest dictamen contindrà l’estat de l’edificació, la valoració d’una construcció de nova planta de característiques similars a l’existent, pel que fa a la dimensió i l’ús, i de les obres necessàries i conclourà indicant si l’edifici es troba o no en estat legal de ruïna.

4.Es donarà vista i audiència a totes les possibles persones interessades, com les propietàries i residents, i dins el termini màxim de 15 dies a partir de la notificació, es podran formular les al·legacions que s’estimin convenients en defensa dels seus drets i interessos.

5.Dins del període d’al·legacions i en qualsevol moment durant la tramitació de l’expedient es consignaran totes les manifestacions que calgui fer les persones interessades i que puguin ser d’interès per apreciar o no la ruïna, i si ho desitja la propietat podrà ser escoltat igualment el facultatiu o facultativa autor del dictamen acompanyat, si s’escau, a la sol·licitud.

6.Acabat l’expedient l’instructor o instructora proposarà a l’òrgan competent la resolució que cregui procedent amb referència a la declaració de ruïna o a l’ordre d’execució de les obres de reparació de l’edifici per mantenir-lo en condicions de seguretat, salubritat, ornat públic, i habitabilitat

7.La declaració de ruïna legal que afecta un edifici que no està catalogat, que no és objecte d’un procediment de catalogació, i no està declarat com a bé cultural, comporta per a les persones propietàries l’obligació de rehabilitar-lo o enderrocar-lo, a la seva elecció, en el termini fixat per l’Ajuntament, i sens perjudici de l’aplicació de l’execució subsidiària a càrrec de la propietat, si s’escau.

8.En cas de declaració de ruïna que afecti a un edifici catalogat, objecte d’un procediment de catalogació o declarat bé cultural, correspon a l’administració competent la determinació dels efectes de la declaració de ruïna, sens perjudici de l’obligació de la propietat d’adoptar les mesures urgents i imprescindibles per a mantenir-lo en condicions de seguretat.

Article 155.- Procediment de declaració de ruïna a sol·licitud de tercers
El procediment regulat en l’article anterior se seguirà també en els expedients que es comencin a instància dels ocupants, d’ofici o en virtut de denúncia particular, en el que els sigui d’aplicació.

Article 156.- Ruïna imminent i desperfectes reparables
1.En el cas d’una construcció que es trobés en tal estat que permeti apreciar anticipada i motivadament una qualificació de ruïna imminent, per la urgència i perill en la demora d’una declaració de ruïna legal de l’edifici, en risc greu per als seus ocupants o béns, s’acordarà per l’òrgan municipal competent l’adopció de mesures respecte a l’habitabilitat de l’immoble així com de la necessitat de desallotjament immediat i/o risc consegüent; tot això sense perjudici de les mesures cautelars tal com l’apuntalament o l’enderrocament total o parcial de l’immoble.

2.Quan de l’expedient no resultin fonaments suficients per a la declaració de finca en estat de ruïna imminent i si solament desperfectes de reparació normal, que afectin a més les condicions d’habitabilitat de l’immoble, l’òrgan competent, al resoldre l’expedient, imposarà a la persona propietària l’obligació d’executar les esmentades obres en un determinat termini. Si la persona propietària no complís aquesta obligació, l’Ajuntament, podrà procedir a adoptar mesures d’execució forçosa.

DISPOSICIONS FINALS, TRANSITÒRIES I DEROGATÒRIA

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera.- Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona del seu text íntegre.

Disposició final segona.- Adaptació.
Com és preceptiu, la modificació de normes de rang superior tindrà els efectes pertinents sobre els preceptes d’aquesta ordenança sense necessitat de reforma expressa.

Disposició final tercera.- Garanties d’urbanització.
Les garanties d’urbanització exigibles per les llicències d’obres en àmbits d’actuació pendents d’obres de millora o per completar la seva actuació, s’estarà al desplegament urbanístic de l’article 32 de les normes urbanístiques del POUM aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 2004 i publicat al BOP de Girona número 11 de 9 de juny de 2004. Els àmbits d’aplicació i el import de les garanties figuren en l’Annex-3.4. d’aquestes ordenances municipals.

Disposició final quarta.- Condicions generals de les llicències d’obres.
Les condicions generals aplicables a les llicències d’obres seran les contingudes en l’Annex-3.5. d’aquestes ordenances municipals.

Disposició final cinquena.- Formularis de tramitació.
Els formularis de sol·licitud de tramitació dels diferents tipus de llicència i règims de comunicació venen continguts en els Annexos 1 a 5 que s’adjunten a aquesta ordenança municipal.

Disposició final sisena.- Formats de la documentació.
Els formats de la documentació a presentar en la tramitació dels diferents tipus de llicència i règims de comunicació venen continguts en els Annexos 1 a 5 que s’adjunten a aquesta ordenança municipal.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera.- Expedients en curs.
La present ordenança serà d’aplicació als tràmits dels procediments en curs, el termini dels quals encara no s’hagi iniciat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

L’aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança implica la derogació de totes les disposicions de caràcter municipal que s’hi oposin.
Begur, febrer de 2018

ANNEXOS

ANNEX-1.- INFORMACIÓ URBANÍSTICA
-Informacions urbanístiques i certificacions de règim urbanístic
-Certificat de compatibilitat urbanística associat a la tramitació d’activitats
-Còpia de plànols
-Assenyalament d’alineacions i rasants

Informacions urbanístiques i certificacions de règim urbanístic

Es poden demanar informes referits a l’aprofitament urbanístic o al règim urbanístic d’una finca concreta, o de caràcter previ sobre l’adequació d’algun acte subjecte a llicència.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud.
2. Fotocòpia del DNI, NIE o CIF.
3. Referència cadastral de la finca o, en el seu defecte, plànol d’emplaçament, amb definició a escala no menor d’1:500.
4. En el cas de peticions d’informe previ sobre els avantprojectes d’obres majors o instal·lacions industrials, a més de la documentació assenyalada al paràgraf precedent, hauran d’anar acompanyades de documentació gràfica i memòria tècnica descriptiva.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Tipus d’informe
1. Certificat d’aprofitament urbanístic i certificat de règim urbanístic
Referits a l’aprofitament urbanístic o al règim urbanístic d’una finca concreta, que seran emesos en forma de certificat.
2. Informes previs
Sobre actes subjectes a llicència municipal, es podrà sol·licitar a l’Ajuntament informe per escrit, sobre qualsevol dubte tècnic a què pogués donar lloc l’aplicació del que disposen les normes urbanístiques i ordenances municipals, al cas concret que es contempla. Aquest informe no te efectes vinculants i es lliurarà únicament pel coneixement del sol·licitant.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Període de validesa
Els certificats de règim urbanístic tenen una validesa de sis mesos des del moment de la seva emissió..

Altra informació d’interès
Es formalitzarà una sol·licitud per finca .

Certificat de compatibilitat urbanística associat a la tramitació d’activitats

Per a sol·licitar autorització o llicència ambiental s’haurà d’acompanyar el certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.
Prèviament a l’inici del procediment d’autorització o llicència ambiental, la persona interessada podrà demanar la comprovació relativa a la inclusió de l’activitat projectada en el corresponent annex de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, (LPCAA).

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de certificat de règim urbanístic.
2. La identificació correcta de la parcel·la mitjançant la referència cadastral (consta al rebut de l’IBI o la podeu obtenir al web de l’Oficina virtual del Cadastre www.sedecatastro.gob.es) o mitjançant nom del carrer i número.
3. Plànol d’emplaçament, amb definició a escala no menor d’1:500.
4. Documentació gràfica i memòria tècnica descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals amb indicació de les necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl, els requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals i l’adscripció de l’activitat a un dels usos urbanístics que contempla el planejament urbanístic.
5. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en la legislació esmentada, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud inclourà la informació requerida per aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, segons les instruccions de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
El certificat de compatibilitat urbanística té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a la persona interessada, sense perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial. Transcorregut aquest termini sinó s’ha sol·licitat llicència o autorització caldrà obtenir un nou certificat.
Es formalitzarà una sol·licitud per finca.

Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris

Sol·licitud de còpies de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

Assenyalament d’alineacions i rasants

Es podrà sol·licitar a l’Ajuntament l’assenyalament sobre el terreny de les alineacions i rasants oficials que corresponguin a una finca determinada.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud d’assenyalament.
2. Plànol d’emplaçament en format digital, a escala de definició no menor de 1:500, en el que es reflecteixi la posició d’aquesta respecte a les vies públiques, els elements urbans i serveis visibles en els vials als qual afrontin (vorera, vorada, senyalització, mobiliari, instal·lacions…) i les edificacions de finques veïnes a una distància menor de 3,00 m de separació als límits de parcel·la. En el plànol es consignaran les cotes.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Requeriment municipal
L’Ajuntament podrà exigir l’assenyalament quan ho estimi precís com a requisit previ a l’atorgament de llicències. En aquest cas, el termini per a la resolució de l’expedient d’atorgament de llicència restarà suspès des de la data de notificació d’aquesta exigència fins a la data en que es dugui a terme.

Pràctica de l’assenyalament
Per a la pràctica de l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el terreny, àdhuc el de les línies d’edificació interior d’illa i de zona jardí o espai lliure quan s’escaigui, la finca haurà d’estar lliure d’obstacles el dia i hora en què s’hagi citat a aquests efectes la persona sol·licitant per tal que els tècnics municipals puguin marcar en el terreny les referències precises, que es farà constar en un document estès per duplicat, signat pel facultatiu o representant de l’Ajuntament i que es lliurarà a la persona interessada en el termini màxim de quinze dies.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

ANNEX-2.- INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ
-Planejament derivat
-Projectes d’urbanització
-Projectes de reparcel·lació
-Projectes de delimitació de polígons d’actuació urbanística
-Cessió de vial
-Adquisició de parcel·les sobreres

Planejament derivat

Es podrà sol·licitar davant l’Ajuntament la formulació dels diferents instruments de planejament urbanístic derivat en desenvolupament de les determinacions del POUM vigent.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Formulació de plans urbanístics derivats.
La persona interessada que de conformitat amb la normativa urbanística d’aplicació, formuli un pla urbanístic derivat, deurà de presentar-ho amb el contingut i les determinacions que assenyalen els articles 65 a 71 del TRLUC i els articles 79 a 95 del RLUC per la seva formulació i tramitació d’acord amb els articles 73 a 114 del TRLUC i 101 a 119 del RLUC.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de tramitació.
2. Documentació acreditativa de la propietat del sòl afectat, que consistirà, si més no, en una nota simple informativa de cadascuna de les finques, emesa pel Registre de la propietat en el període de dos mesos immediatament anterior al dia de presentar la sol·licitud de tramitació.
3. Aixecament topogràfic, complimentat per tècnic responsable.
4. Documentació del planejament derivat. D’acord amb el tipus de pla urbanístic derivat, es presentarà amb el contingut i les determinacions que assenyalen els articles 65 a 71 del TRLUC i els articles 79 a 95 del RLUC.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és de dos mesos a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

Projectes d’urbanització

Es podrà sol·licitar davant l’Ajuntament la formulació de projectes d’urbanització en desenvolupament de les determinacions del POUM vigent.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Formulació de projectes d’urbanització
La persona interessada que de conformitat amb la normativa urbanística d’aplicació, formuli un projecte d’urbanització, deurà de presentar-ho amb el contingut i les determinacions que assenyalen l’article 72 del TRLUC i els articles 96 a 98 del RLUC, per la seva formulació i tramitació d’acord amb l’article 89 del TRLUC i 110 i 111 del RLUC.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de tramitació.
2. Documentació acreditativa de la propietat del sòl afectat, que consistirà, si més no, en una nota simple informativa de cadascuna de les finques, emesa pel Registre de la propietat en el període de dos mesos immediatament anterior al dia de presentar la sol·licitud de tramitació.
3. Aixecament topogràfic, complimentat per tècnic responsable.
4. Documentació del projecte d’urbanització, que es presentarà amb el contingut i les determinacions que assenyalen l’article 72 del TRLUC i els articles 96 a 98 del RLUC.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és dos mesos a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

Projectes de reparcel·lació

Es podrà sol·licitar davant l’Ajuntament la formulació de projectes de reparcel·lació en desenvolupament de les determinacions del POUM vigent.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Formulació de projectes de reparcel·lació
La persona interessada que de conformitat amb la normativa urbanística d’aplicació, formuli un projecte de reparcel·lació, deurà de presentar-ho amb el contingut i les determinacions que assenyalen els articles 124 a 129 i concordants del TRLUC i del Títol Cinquè del RLUC, per la seva formulació i tramitació d’acord amb l’article 119 del TRLUC i del Títol Cinquè del RLUC.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de tramitació.
2. Documentació acreditativa de la propietat del sòl afectat, que consistirà, si més no, en una nota simple informativa de cadascuna de les finques, emesa pel Registre de la propietat en el període de dos mesos immediatament anterior al dia de presentar la sol·licitud de tramitació.
3. Documentació del projecte de reparcel·lació, que es presentarà amb el contingut mínim següent:
-Memòria: antecedents, àmbit, justificació i criteris.
-Relació de persones propietàries i interessades, descripció de les finques aportades amb expressió de la seva naturalesa i quantia del seu dret.
-Proposta d’adjudicació de les finques resultants, amb expressió de l’aprofitament urbanístic que a cadascuna correspongui i designació nominal de les persones adjudicatàries.
-Taxació dels drets, edificacions, construccions o plantacions que hagin d’extingir-se o destruir-se per l’execució del pla.
-Compte de liquidació provisional.
-Plànols a escala de definició 1:500 o bé l’escala adequada si les circumstàncies de l’àmbit no permeten l’anterior:
– Plànol de situació del polígon d’actuació urbanística objecte de reparcel·lació.
– Plànol que reflecteixi l’ordenació prevista en planejament urbanístic objecte d’execució.
– Plànol topogràfic actual.
– Plànol de finques aportades.
– Plànol de finques resultants i adjudicacions.
– Plànol superposició de finques aportades i resultants.
-Arxius digitals GML i informe positiu de validació de la Direcció General del Cadastre referit a la delimitació de les finques resultants.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

Delimitació de polígon d’actuació urbanística

Es podrà sol·licitar davant l’Ajuntament la delimitació de polígons d’actuació urbanística en desenvolupament de les determinacions del POUM vigent.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Formulació de delimitació de polígons d’actuació
La persona interessada que de conformitat amb la normativa urbanística d’aplicació, formuli una delimitació d’un polígon d’actuació, deurà de presentar-ho amb el contingut i les determinacions que assenyalen l’article 118 del TRLUC i per la seva formulació i tramitació d’acord amb l’article 119 del TRLUC.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de tramitació.
2. Documentació acreditativa de la propietat del sòl afectat, que consistirà, si més no, en una nota simple informativa de cadascuna de les finques, emesa pel Registre de la propietat en el període de dos mesos immediatament anterior al dia de presentar la sol·licitud de tramitació.
3. El projecte de delimitació, que constarà com a mínim dels següents documents:
-Memòria: antecedents, àmbit, justificació i criteris.
-Relació de persones propietàries i interessades
-Justificació tècnica i econòmica de l’actuació.
-Determinació dels terrenys a cedir.
-Sistema d’actuació.
-Plànols a escala de definició 1:500 o bé l’escala adequada si les circumstàncies de l’àmbit no permeten l’anterior:
– Plànol de situació del polígon d’actuació urbanística.
– Plànol del planejament vigent.
– Plànol topogràfic actual.
– Plànol d’estructura de la propietat.
– Plànol de delimitació del polígon d’actuació.
– Plànol de situació dels terrenys de cessió.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és dos mesos a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

Cessió de vial

Es podrà sol·licitar la cessió de sòls afectats a vialitat en desenvolupament de les determinacions del POUM vigent.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de tramitació.
2. Situació i referència cadastral de les finques per a la quals se sol·licita la tramitació
3. Documentació acreditativa de la propietat del sòl afectat, que consistirà, si més no, en una nota simple informativa de cadascuna de les finques, emesa pel Registre de la propietat en el període de dos mesos immediatament anterior al dia de presentar la sol·licitud de tramitació.
Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions
Procediment
1. Formulada la sol·licitud d’iniciació de l’expedient, acompanyada de la documentació preceptiva, els serveis tècnics municipals redactaran el document de formalització de l’oferiment de la cessió, que necessàriament tindrà annexat el plànol que identificarà la porció a cedir.
2. El document de formalització haurà de ser subscrit per la persona propietària de la finca i per la titular registral si no fos la mateixa.
3. Una vegada formalitzat l’oferiment de la cessió es podrà concedir la llicència que n’estigués pendent.
4. L’oferiment de cessió tindrà plens efectes quan sigui acceptat per l’òrgan competent. Aquesta acceptació s’entendrà atorgada per silenci administratiu positiu pel transcurs del termini d’un mes si no hi ha resolució expressa.
5. La persona cedent podrà demanar una certificació acreditativa de l’acceptació de l’oferiment de cessió, per tal de reflectir en document públic l’alteració en la finca de la seva propietat i ulterior inscripció en el Registre de la propietat.

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
Positiu en el termini d’un mes.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

Adquisició de parcel·les sobreres

La persona propietària de terrenys que confrontin amb una parcel·la sobrera municipal podrà sol·licitar-ne l’adquisició per tal d’agregar-la a aquells.
L’Ajuntament podrà oferir, abans d’atorgar llicència, que la persona propietària d’una finca adquireixi la parcel·la o parcel·les sobreres municipals amb què confronti amb la finalitat de regularitzar la configuració de les finques

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de tramitació.
2. Plànol d’emplaçament en què s’identifiqui la finca propietat de la persona sol·licitant i la parcel·la sobrera
3. Documentació acreditativa de la propietat del sòl afectat, que consistirà, si més no, en una nota simple informativa de cadascuna de les finques, emesa pel Registre de la propietat en el període de dos mesos immediatament anterior al dia de presentar la sol·licitud de tramitació.
4. Fotografia de l’estat de la finca.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Procediment
1. Formulada la sol·licitud d’iniciació de l’expedient, acompanyada de la documentació preceptiva, els serveis tècnics municipals elaboraran l’informe de valoració i el plànol topogràfic i redactaran el document de formalització de les condicions de l’adquisició de la parcel·la sobrera, que necessàriament tindrà annexat el plànol d’identificació de la porció objecte de transmissió.
2. El document de formalització de les condicions haurà de ser subscrit per la persona propietària, o propietàries si fos el cas, de la finca confrontant.
3. Una vegada formalitzades les condicions d’adquisició es podrà concedir la llicència que n’estigués pendent, si fos el cas.
4. L’alienació tindrà plens efectes quan sigui autoritzada per l’òrgan competent i es materialitzarà en escriptura pública.

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

ANNEX-3.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
3.1.- Règim de les llicències urbanístiques
3.2.- Tramitació de les llicències urbanístiques
3.3.- Arxius i formats de la documentació de les llicències urbanístiques
3.4.- Garanties d’urbanització
3.5.- Condicions generals de les llicències d’obres
3.6.- Infraccions a les llicències d’obres

3.1.- RÈGIM DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Actes subjectes a llicència urbanística (article 59 OMTEUA)

Edificació
-La construcció d’edificis de nova planta
-La intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial (ampliació, reforma, conservació, reparació, millora) .
-La construcció o la instal·lació de murs i tanques que suposen modificació topogràfica o donin front a via o espai públic.

Ús del sòl i del subsòl
-Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys, fins i tot les de jardineria que comportin una modificació important del terreny.
-Les parcel·lacions urbanístiques.
-La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
-El canvi dels edificis a un ús residencial.
-L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
-L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
-La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
-La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
-L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
-La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
-Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
-La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
-La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
-La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

Actes subjectes a llicència urbanística, amb les excepcions de l’art. 61 OMTEUA
-La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
-Els usos i les obres provisionals.
-Els actes relacionats a l’art. 60 OMTEUA, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

Altres actes subjectes a llicència urbanística
-Totes les altres actuacions no incloses en les anteriors en què ho exigeixin la legislació urbanística vigent en el seu moment, el planejament general i les ordenances municipals ho desenvolupin.
-Aquells altres actes que afectin al medi ambient, a la contaminació acústica, a la contaminació lumínica, tal com instal·lacions de torres d’aire condicionat, llums “làser”, etc. i aquells actes o usos en què així ho requereixi la legislació urbanística, sectorial o qualsevol altra disposició normativa.

La subjecció a prèvia llicència abasta a tots els actes enumerats en els apartats anteriors que pretenguin realitzar-se en el municipi de Begur, sense perjudici de les autoritzacions que fossin procedents d’acord amb la legislació sectorial aplicable per raó de la seva naturalesa, i de les competències concurrents d’altres administracions.

També estaran subjectes a prèvia llicència els actes enumerats anteriorment que siguin promoguts per l’Estat, la Generalitat de Catalunya o Ens de Dret Públic, sense perjudici d’allò que es disposi en cada cas a la legislació urbanística o a la legislació especial, en relació a la instal·lació o tipus d’obra i el que estableix l’article 187, 187 bis i 187 ter del TRLUC.

Actes subjectes a comunicació prèvia (article 60 OMTEUA)

Actes subjectes a comunicació prèvia, amb les excepcions dels articles 59.2 i 61 OMTEUA:
-Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
-La primera utilització i ocupació dels edificis.
-El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
-La construcció o la instal·lació de murs i tanques entre parcel·les privades i que no suposin modificació topogràfica.
-La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
-Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
-Les obres menors que no afectin estructures, façana, distribució, jardineria, etc que es facin en qualsevol tipus de sòl, segons la relació específica que s’indica en l’article 89 d’aquestes ordenances.

Obres menors en règim de comunicació prèvia (article 89 OMTEUA)

Obres en habitatges, locals i edificis, referides a reformes interiors d’habitatges / locals / edificis, que no afectin estructures, façana, distribució, que es facin en qualsevol tipus de sòl.
-Enrajolar banys i/o cuines, canviar sanitaris i canviar o renovar cuines dels habitatges/ locals.
-Substitució de paviments, revestiments i acabats a l’interior dels habitatges / locals sense afectació en la distribució interior de l’edifici (envans o parets interiors) ni afectació estructural de cap mena.
-Treballs d’impermeabilització puntual en terrats plans (material bituminós i rajola) sense necessitat de bastides o altres elements auxiliars.
-Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries que no disminueixin les dimensions i no afectin envans, elements estructurals, façanes ni rampes.
-Reparació de balcons, lleixes o elements sortints, fusteries, etc., i de façanes, incloses el repicat, sense modificació de les condicions estètiques i sense ús de bastides.
-Obres de neteja i pintura interior d’edificis, patis o mitgeres que no comportin la instal·lació d’envans pluvials sempre que es facin sense bastides ni altres elements auxiliars.
Altres obres
-Treballs de neteja i desbrossat sense modificació de la cota existent i que no comportin la destrucció de jardins existents ni la tala d’arbrat, incloses les obres de conservació i millora de camins privats i accessos rodats.
-Els treballs per la realització d’estudis geotècnics, estudis del subsòl i similars.

Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia (article 61 OMTEUA)

-Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
-Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
-Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
-En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.

Tipus de llicència (article 62 OMTEUA)

Llicències d’edificació.
-Llicència d’obres majors
-Llicència d’obres menors
-Llicència d’enderroc

Llicències d’ús del sòl i subsòl.
-Llicència d’ús i ocupació
-Llicència d’obres de gual
-Llicència de connexió de serveis
-Llicència d’obertura de vies, camins i accessos rodats
-Llicència de moviments de terres
-Llicència d’obres d’urbanització
-Llicència per a la instal·lació de grues i aparells elevadors per a la construcció
-Llicència per a instal·lacions publicitàries i cartells
-Llicència de tala d’arbrat

Llicències d’activitat.
-Llicència d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009 (LPCAA)
-Llicència d’obertura d’activitats innòcues

Llicències a precari
-Es podrà autoritzar obres i usos justificats amb caràcter provisional, previ informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme, sempre i quan no s’oposi a la posterior execució del planejament.
-Les edificacions i instal·lacions realitzades a l’empara d’aquestes llicències hauran d’enderrocar-se a petició de l’administració municipal i les obres i els usos activitats afectats no seran en cap cas indemnitzables.

Obres majors (article 79 OMTEUA)

Referides a edificació
-Les obres de nova planta i les d’ampliació.
-Les obres de reforma que suposin modificació del conjunt del sistema estructural de l’edifici.
-Les obres de reforma que suposin modificació del nombre o superfícies útils de les entitats resultants d’una divisió horitzontal (habitatges, locals, oficines, trasters, places d’aparcament, etc.) originalment autoritzades.
-Les obres que modifiquin substancialment la configuració interior o exterior dels edificis. S’inclou en aquest supòsit la instal·lació d’ascensors.
-Les obres de reforma interior d’edificis amb habitatges que es defineixen de “gran rehabilitació” a la legislació d’habitatge.
-Les obres que afectin edificis inclosos dins l’àmbit de protecció del patrimoni; sempre que incideixin en les parts o aspectes protegits.

Referides a usos del sòl i del subsòl
-El canvi d’ús d’edifici o entitat destinat a qualsevol ús diferent al d’habitatge, per tal de destinar-ho a l’ús d’habitatge i, en el seu cas, les obres requerides a tal fi.
-Les obres d’urbanització que no configurin un projecte d’urbanització.
-Els moviments de terres i les obres de desmunt o esplanació en qualsevol classe de sòl -i, en el seu cas, murs de contenció.
-La construcció de piscines.
-L’extracció d’àrids.
-L’acumulació de residus o dipòsit de materials que alteri o pugui alterar les característiques del paisatge.
-Les obres d’obertura de camins rodats o la pavimentació dels existents.
-La instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
El llistat anterior no té caràcter exhaustiu, i per tant s’hi consideren incloses per analogia les actuacions que siguin similars quant a rellevància urbanística, naturalesa tècnica i entitat econòmica. En tot cas, es considerarà obra major la que comporti l’obligatorietat d’Estudi de Seguretat i Salut en aplicació del Decret 1627/1997.

Obres menors (article 84 OMTEUA)

Obres realitzades en la via pública
-Construcció o reparació de guals en les voreres, així com llur supressió.
-Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en llicència d’obres majors.
-Construcció de barracons i quioscos per a l’exposició i venda (P i D).
-Col·locació de rètols, banderes i anuncis.
-Col·locació de pals.
-Col·locació de tendals en les plantes baixes de façanes a la via pública.
-Instal·lació de marquesines per a comerços (P, D).
Els residus i runes procedents d’obres menors de construcció i de reparació domiciliària tenen la consideració a tots els efectes de residus, essent d’aplicació el que disposa l’article 3 i concordants de la Llei 10/1998 de 12 d’abril de residus.

Obres auxiliars de la construcció
-Establiment de tanques de precaució d’obres.
-Construcció de ponts, bastides i similars (D).
-Execució de cates, pous i sondeigs d’exploració quan encara no s’hagi atorgat llicència d’obres (D).
-Recalçament d’edificis per a construir-ne d’altres que disposin de llicència (P i D).
-Apuntalament de façanes (D).
-Col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors per a la construcció (P, D).
-Realització de treballs d’anivellació que no alterin en més d’1 m. les cotes naturals del terreny.
-Construcció o instal·lació d’oficines, vestidors o magatzems provisionals d’obra.

Petites obres de reparació, modificació o arranjament d’edificis
-Execució d’obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva estructura i millorin les condicions higiènico-sanitàries (D).
-Reparació de cobertes i terrats.
-Pintura, estuc i reparació de façanes.
-Col·locació de portes i persianes en obertures.
-Col·locació de reixes.
-Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguassos i clavegueram.
-Construcció de pous i fosses sèptiques (D).
-Modificació de balcons, lleixes o elements sortints (D).
-Canvi o reparació d’elements estructurals (P i D).
-Execució o modificació d’obertures que afectin elements estructurals (P i D).
-Execució o modificació d’obertures que no afectin elements estructurals (D).
-Formació de banys en locals comercials i magatzems (P i D).
-Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats d’edificis que no estiguin emparats per la llicència d’obres (D).
-Reposició d’elements alterats per accident o per deteriorament de façanes.
-Coberts lleugers, oberts o tancats lateralment per envans de superfície inferior a 50 m2 i l’alçada total dels quals no excedeixi de 5 m (P i D).
-Demolició de petites edificacions d’una planta, fins a 10 m2 de superfície.

Obres en solars i patis
-Establiment de tanques definitives.
-Treballs d’anivellació en l’entorn de l’edifici construït, sempre que no es produeixin variacions en més d’un metre cinquanta centímetres (1,50 m) sobre el nivell natural del terreny, i menys de dos metres vint centímetres (2,20 m) per sota del mateix, en algun punt (D).
-Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a l’edificació de la parcel·la, que estan exceptuats de llicència.

Condicions
-Presentació de plànols signats per facultatiu competent i visats pel Col·legi professional respectiu, si s’escau (P).
-Direcció facultativa justificada mitjançant fulla d’assumpció de direcció visada pel corresponent Col·legi professional, si s’escau (D).

3.2.- TRÀMITS RELATIUS A LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Llicència d’obres majors

Sol·licitud de llicència d’obres majors, d’acord amb la classificació
establerta a l’article 79 de les OMTEUA.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència d’obres.
2. Projecte tècnic a nivell de projecte bàsic, visat pel Col·legi professional corresponent i signat per tècnic competent, si s’escau, amb la documentació següent:
-Plànol de situació, amb definició a escala 1:1.000.
-Plànol topogràfic de la parcel·la a què es refereix la sol·licitud, amb definició a escala no inferior a 1:500, amb indicació de les cotes d’altimetria, de l’edificació i arbrat existent i la posició relativa de les finques o construccions veïnes, sobre bases cartogràfiques referenciades d’acord amb les determinacions contingudes a l’Annex 3.3 d’aquestes ordenances.
-Plànols de compliment dels paràmetres urbanístics (qualificació urbanística, ocupació, edificabilitat, implantació en el terreny, alçades i cotes de referència de planta baixa, separacions, etc..) segons el format que figura en l’Annex 3.3 d’aquesta ordenança..
-Plànols a escala i acotats que defineixin inequívocament l’operació, obra o instal·lació per a la que se sol·licita la llicència
Quan es tracti d’obres de reforma, es representarà en negre el que es conservi o romangui; en traçat groc, el que hagi de desaparèixer; i en traçat vermell, l’obra nova.
-Memòria descriptiva de l’operació, edificació, obra, construcció o instal·lació amb la precisió i abast suficient per a la seva comprensió.
-Valoració dels costos necessaris per a la seva execució, amb inclusió dels materials, mà d’obra i mitjans suficients intervinents.
-ertificat d’aprofitament urbanístic, si es disposés del mateix i fos vigent.
-La resta de documents que, segons l’índole de l’obra, edificació, construcció, instal·lació o operació, s’estableixen en la legislació urbanística vigent, a les ordenances municipals i a les llesi sectorials
-Fulls justificatius del compliment de les normatives vigents sobre condicions tècniques dels edificis, especialment sobre condicions d’accessibilitat, habitabilitat, seguretat d’incendis, d’utilització i condicions d’evacuació.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és dos mesos a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
El silenci administratiu positiu no opera quan l’acte subjecte a llicència no s’adeqüi a les determinacions del planejament i de la legislació urbanística i/o sectorial vigents.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Obligacions abans del inici de les obres
Amb caràcter previ a la sol·licitud de replanteig i el inici de les obres caldrà aportar els següents documents, llevat que s’hagin aportat amb anterioritat. Aquesta documentació deurà de ser informada positivament pels serveis municipals i convenientment notificada la seva acceptació al sol·licitant de la llicència:
a)Projecte tècnic d’execució
b)Estudi, o si escau estudi bàsic, de seguretat i salut en la construcció.
c)Autorització de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria, per als casos que sigui requerida.
d)Documentació acreditativa de la contractació d’un Agent gestor de residus de la construcció.
e)Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge.
f)Presentació d’aval sobre els compromisos d’urbanització que siguin exigibles.
g)Fulls d’assumpció de la direcció facultativa i de la direcció tècnica, degudament visats pel col·legi professional.
h)Nomenament i dades del contractista de les obres.
i)Si s’escau, full resum del programa de control de qualitat.

Llicència d’obres majors de moviment de terres

Sol·licitud de llicència d’obres majors, referides a moviments de terres.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència d’obres.
2. Projecte tècnic (arxius digitals en format reproduïble i en format editable)
-Plànol de situació, amb definició a escala 1:1.000.
-Plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les a què es refereix la sol·licitud, a escala de definició no menor de 1:500, en el que s’indiquin les quotes d’altimetria, l’edificació i arbrat existent i la posició, en planta i altura, de les finques o construccions veïnes que poguessin ser afectades pel desmunt o terraplè.
-Plànol dels perfils que es considerin necessaris per apreciar el volum i característiques de l’obra a realitzar, així com els de detalls precisos que indiquin les precaucions a adoptar en relació a la pròpia obra, via pública i finques o construccions veïnes que puguin ser afectades pel desmunt o terraplè.
-Memòria tècnica complementària referida a la documentació prevista en els apartats anteriors explicativa de les característiques, programa i coordinació dels treballs a efectuar.
-L’Ajuntament podrà exigir, a més, una anàlisi geotècnica del terreny i la còpia acreditativa que s’hagi efectuat, en el seu cas, l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el terreny.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
El silenci administratiu positiu no opera quan l’acte subjecte a llicència no s’adeqüi a les determinacions del planejament i de la legislació urbanística i/o sectorial vigents.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres condicions
El peticionari assumirà l’obligació que les obres d’excavació, desmunt o altres moviments de terres a què es refereixi la llicència s’executaran per una empresa competent, i que, al front de les anomenades obres, a més de la direcció facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció facultativa.
Quan el moviment no sigui en la mateixa finca, es justificarà la bondat del lloc d’abocament de les terres o del lloc d’extracció de les mateixes. Així mateix, es presentarà el recorregut del transport de les terres, essent el sol·licitant de la llicència responsable de mantenir el bon estat de les vies públiques, podent l’Ajuntament, sol·licitar per aquesta finalitat les garanties necessàries, que seran retornades a la fi del moviment de terres, o executar-les cas de ser necessari pel restabliment de la situació de la via pública, o de la incorrecta execució dels treballs autoritzats.
Quan l’adaptació topogràfica del terreny requereixi materials de rebliment, aquests només es podran obtenir de l’excavació del sòl d’acord amb l’article 7 del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. En cap cas resulta admissible l’aportació, com a materials de rebliment, de runes d’enderroc i residus de la construcció, els quals tenen la categoria de residus, i per tant s’han de gestionar sempre en instal·lacions autoritzades per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. Els abocaments de runes constitueixen una infracció tipificada en la Llei 6/1993.

Llicència d’obres majors d’enderroc o demolició

Sol·licitud de llicència d’enderroc o demolició d’edificacions i construccions.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència
2. Fotografia de totes les façanes.
3. Plànol d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500, amb la indicació de la finca.
4. Full d’estadística d’Edificació i Habitatge.
5. Projecte tècnic, redactat per tècnic competent, visat pel col·legi professional corresponent, amb indicació de:
-Memòria tècnica, especificant el volum a enderrocar.
-Plànols de planta, en secció i alçat.
-Gestió dels residus que se’n derivin: volum previsible i característiques dels residus i operacions de recollida selectiva, si escau.
Altra documentació a aportar abans del inici de l’enderroc
6. Full d’assumpció del tècnic competent, visat pel col·legi oficial corresponent.
7. Full de nomenament de contractista.
8. Contracte d’acceptació d’enderrocs i altres residus de la construcció, signat per la persona interessada i la representant de la planta tractadora. Hi ha de constar el volum de residus.
9. En cas de generar residus especials, s’aportarà el nomenament o el contracte de tractament d’aquests residus mitjançant una entitat gestora de residus homologada per la Generalitat de Catalunya.
10. Estudi, o estudi bàsic si escau, de seguretat i salut en la construcció
11. Cas que l’actuació es trobi en àmbits de protecció del POUM (Precatàleg de béns, masies, etc..), s’estarà a la documentació que s’hi estableix.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és dos mesos a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
El silenci administratiu positiu no opera quan l’acte subjecte a llicència no s’adeqüi a les determinacions del planejament i de la legislació urbanística i/o sectorial vigents.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Llicència d’obres menors

Sol·licitud de llicència d’obres menors, d’acord amb la classificació establerta a l’article 84 de la OMTEUA.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics si intervé tècnic competent o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència d’obres.
2. Projecte tècnic (arxius digitals en format reproduïble i en format editable)
-Memòria tècnica de les obres sol·licitades, amb referència al planejament urbanístic general i derivat d’aplicació, les condicions urbanístiques en el sector d’emplaçament, la descripció de les obres, les mesures correctores previstes sobre seguretat vial i el pressupost d’execució material.
-Plànols d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500, en els que es determini la localització de la finca a què es refereix la sol·licitud de llicència amb relació a la xarxa viària de l’entorn.
-Plànols acotats i a escala de definició 1:50 o 1:100 que permetin interpretar clarament l’abast de l’obra, signats per la persona promotora i per tècnic/a competent i visats pel corresponent Col·legi professional.
3. Full d’assumpció de la direcció facultativa degudament visat pel col·legi professional.
4. Si es tractés de finques incloses en els àmbits de protecció del POUM, la documentació específica exigida per la seva normativa.
En el cas d’obres d’escassa entitat tècnica i econòmica, la documentació del projecte tècnic podrà reduir-se o substituir-se per una memòria valorada, aportant, si s’escau, croquis o esquemes explicatius.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
El silenci administratiu positiu no opera quan l’acte subjecte a llicència no s’adeqüi a les determinacions del planejament i de la legislació urbanística i/o sectorial vigents.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Llicència de grues

Sol·licitud de llicència d’obres menors, d’instal·lació de grues i altres
aparells elevadors.

Qui el pot demanar
El contractista de les obres.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència
2. Projecte tècnic visat pel corresponent Col·legi professional, redactat per tècnic competent amb indicació de:
-Plànol d’emplaçament a escala de definició no inferior a 1:500.
-La superfície que ocuparà la base de la grua i la seva alçada màxima
-L’exacta ubicació prevista en relació a la pròpia obra al servei de la qual s’instal·la i respecte de les finques o edificacions veïnes i de la via pública.
-Indicació de la posició del contrapès i de les àrees de recorregut del escombrat de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo.
-Indicació de l’alçada de les edificacions i instal·lacions existents en la zona del escombrat.
3. Contracte d’assegurança amb cobertura total de la responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua i la seva permanència a l’obra. La pòlissa ha d’identificar la grua (marca, model i número RAE).
4. Còpia de la inscripció actualitzada de l’empresa instal·ladora al registre oficial d’instal·ladors-conservadors (RASIC) del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’indústria.
5. En el casos en que per la seva ubicació sigui preceptiva l’obtenció de l’autorització de l’Agència espanyola de Seguretat Aèria, aquesta haurà de ser sol·licitada abans de l’atorgament de la llicència. Aquesta podrà ser atorgada abans que s’hagi obtingut la corresponent autorització, però en aquest cas, si aquella finalment fos denegada, la llicència municipal quedarà automàticament sense efecte.

Condicions posteriors a la concessió de la llicència
Un cop obtinguda la llicència i, si fos el cas, l’autorització d’AESA i un cop instal·lada la grua, abans de la seva posada en funcionament, caldrà aportar la documentació següent:
6. Certificat de la empresa instal·ladora, subscrit per tècnic competent, acreditatiu del perfecte estat dels elements de la grua a muntar i de l’assumpció de la responsabilitat de la seva instal·lació fins deixar-la en perfectes condicions de funcionament. Deurà de constar les càrregues màximes admeses en les posicions més desfavorables segons els supòsits d’utilització previstos, així com la potència a instal·lar.
7. Assumeix del control del bon funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta romangui a l’obra, incloent-hi el desmuntatge, subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent.
8. Còpia del contracte de manteniment de la grua-torre.

Altres condicions
Si excepcionalment s’hagués d’instal·lar la grua en sòl públic, simultàniament a la sol·licitud de llicència s’haurà de demanar autorització d’ocupació privativa del domini públic. En cas que l’Ajuntament concedeixi l’autorització, el titular haurà de prestar garantia suficient en qualsevol de les formes admeses en dret de l’eliminació del dau de formigó i de la correcta reposició del paviment i elements alterats. Una vegada retirat íntegrament el dau de formigó, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, no podent reomplir el buit fins que els serveis tècnics municipals ho autoritzin expressament.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Instal·lació de rètols i tanques publicitàries

Sol·licitud de llicència d’instal·lació de rètols i tanques publicitàries.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència
2. Fotografia de la façana
3. Projecte tècnic (arxius digitals en format reproduïble i en format editable), redactat per tècnic competent amb indicació de:
-Plànol de situació i emplaçament, que expressi amb claredat la situació de l’edifici o terreny on es preveu la instal·lació publicitària en relació amb la xarxa viària i/o finques veïnes.
-Memòria explicativa dels tipus d’instal·lació publicitària, materials que s’han d’utilitzar, cromatismes, característiques i cost estimatiu.
-Fotografia de l’espai i/o edifici on es preveu la instal·lació publicitària, que permeti apreciar el seu impacte urbanístic i estètic.
-Plànols acotats de la instal·lació publicitària prevista a escala 1:100, amb detall, que permeti comprovar el compliment dels paràmetres determinats a les ordenances municipals.
-Tractant-se de finques incloses en els àmbits de protecció del POUM (Precatàleg de béns, masies, etc..), la documentació específica exigida per la seva normativa.
-Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció en el cas que els treballs a desenvolupar comportin risc de caiguda des de més de dos metres d’alçada, colgament per esllavissada de terres, risc elèctric, enderroc o construcció d’elements d’obra, o qualsevol altre comprès a la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Per actuacions d’escassa incidència tècnica i baix impacte urbanístic, s’haurà de presentar la documentació simplificada següent:
1. La sol·licitud de llicència
2. Fotografia de façana
3. Plànol d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500
4. Documentació tècnica amb les dades següents:
-Descripció de l’obra
-Croquis (planta, alçat i secció), d’estat actual i estat reformat, si escau
-Pressupost
-Cas que l’actuació es trobi en àmbits de protecció del POUM (Precatàleg de béns, masies, etc..), s’entrarà la documentació que s’estableix en aquest mateix document.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
Negatiu.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres condicions
En els casos d’instal·lacions d’especial entitat o transcendència urbanística, a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, es podrà exigir el nomenament d’un tècnic director o tècnica directora de la instal·lació.

Obres menors en règim de comunicació prèvia

Comunicació per a la realització d’obres menors.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència
2. Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular. En obres presentades per una Comunitat de Propietaris, la sol·licitud haurà d’anar signada pel seu president, i acompanyada de la fotocòpia de l’acta de l’assemblea de propietaris, en la qual consti l’acord corresponent. En cas de persones jurídiques: fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant o administrador.
3. Breu explicació de les obres a fer, amb descripció de la superfície afectada i materials a utilitzar i el seu emplaçament.
4. Pressupost detallat de les obres que s’han de fer, tot indicant qui és el responsable de l’execució de l’obra. En cas que sigui el propi sol·licitant qui realitzi l’obra, caldrà presentar una declaració jurada d’aquesta circumstància.
5. Fotografies de la zona.
6. Altres que es creguin necessaris per a aclarir la naturalesa de l’obra.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Procediment i terminis
a)La comunicació de l’obra es presentarà per duplicat al registre general d’entrada de l’ajuntament. En aquesta oficina es segellarà d’entrada aquesta comunicació i retornarà una copia al sol·licitant i es farà entrega de la carta de pagament per tal de fer efectiva la liquidació de la taxa i del Impost corresponents al compte bancari de l’Ajuntament. Un cop fet efectiu el pagament es presentarà al registre general d’entrada de l’ajuntament, que l’adjuntarà a l’expedient i li donarà tràmit.
b)Si en el termini de 6 dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la comunicació, l’ajuntament no notifica la seva disconformitat de manera motivada, la comunicació d’obra s’entendrà legitimada i el sol·licitant podrà fer l’obra, sempre i quan aquesta sigui conforme amb la normativa urbanística especifica i amb el POUM de Begur.
c)No es podrà iniciar en cap cas l’obra dins del termini dels 6 dies hàbils des de la data de registre d’entrada, excepte que es disposi de la corresponent autorització.
d)Durant el esmentat termini de 6 dies hàbils l’ajuntament, podrà requerir al titular perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada, o be que l’adapti a la normativa que li sigui aplicable. En aquest cas, no es podran fer les obres fins que s’hagi obtingut l’autorització, seguint el procediment que estableix l’article 75 i següents del ROAS.
e)Setmanalment, el servei de llicències donarà compte de les obres autoritzades per aquest règim de comunicació a la Junta de Govern Local.
f)Si per fer l’obra s’ha d’ocupar la via pública, caldrà que el sol·licitant tramiti la corresponent autorització, conforme a les ordenances municipals vigents i aplicables.
g)Aquesta comunicació prèvia per a l’execució total de les obres caducarà als sis mesos, sense possibilitat de pròrroga, comptats des del dia següent al del transcurs del termini a què fa referència el punt segon d’aquest article.

Transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s’hagi iniciat o finalitzat l’obra, es produirà la caducitat de l’autorització, sense necessitat de notificar-ho expressament a l’interessat. Un cop transcorregut aquest termini, en cas de voler iniciar o continuar amb l’obra, caldrà tramitar una nova comunicació amb els mateixos requisits i condicions que l’originària.

Altres condicions
a) Totes les modificacions que es produeixen en el desenvolupament de les obres no compreses en la documentació que va servir de base a la comunicació prèvia, seran objecte de nova comunicació prèvia.
b) La conformitat municipal de la comunicació prèvia no eximeix de responsabilitat al peticionari, que no podrà, en base a la mateixa, afectar les xarxes de serveis elèctriques, telefòniques, d’aigua, clavegueram, pavimentació, ni tampoc interrompre el trànsit com a conseqüència de l’execució de les obres, ni causar perjudicis a terceres persones.
c) L’ajuntament podrà realitzar, conforme a allò establert a la legislació vigent, mitjançant el seu personal tècnic, inspeccions per comprovar l’estat de les instal·lacions i la realització de les obres conforme a les condicions establertes en el document de la comunicació prèvia.
d) La comunicació prèvia s’efectuarà sense perjudici de tercers, llevat del dret de propietat, segons l’article 73 del ROAS, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. L’autorització d’aquesta comunicació no exclou els seus beneficiaris de la responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Llicència de construcció, modificació o supressió de guals a la via pública

Sol·licitud de llicència per a l’ús restringit de la vorera per a l’entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència de gual.
2. Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
-En cas d’habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer.
-En cas, d’empreses, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d’aportar autorització escrita de l’administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l’apoderat.
3. Fotografia de l’accés en façana, amb la porta oberta.
4. Plànol d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500.
5. Plànols del garatge o local, amb la totalitat de la planta baixa acotada a escala de definició 1:100 on, a més, consti la superfície del garatge o local, l’amplada de la vorera, l’amplada lliure de pas de la porta d’accés a l’interior, els elements urbans que impedeixen l’accés (arbres, bancs, fanals, etc.), el nombre de vehicles que podrà contenir el garatge o local i la seva disposició a l’interior.
6. Segons l’ús de l’edificació, s’aportarà:
-En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d’activitat.
-En cas de gual d’edificis: fotocòpia de la llicència de l’activitat per a l’ús del local o recinte.
-En cas de gual per accés a obres: fotocòpia de la llicència d’obres

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
Negatiu.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

En cas de supressió de guals, s’ha de retornar la placa i adjuntar:
1. Fotografia de la façana.
2. Plànol d’emplaçament a escala de definició no menor a 1:500.
El canvi de lloc d’un gual requereix únicament llicència de construcció del nou gual, en el ben entès de que el projecte tècnic haurà de recollir igualment les obres corresponents a la supressió.
Abans de l’obtenció de la placa de gual s’ha de disposar, quan sigui preceptiva, de la llicència d’ús i ocupació.

Llicència de connexió de serveis

Sol·licitud de llicència per a la connexió a serveis urbans des de nova edificació.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència de connexió.
2. Plànol d’emplaçament a definició 1:500.
3. Si s’escau, memòria tècnica i projecte d’obres, visat pel Col·legi professional corresponent, on hi constin els següents continguts:
– Nom de la persona responsable de la direcció de l’obra, amb adreça i telèfon.
– Ocupació de la via pública: llocs, dimensions i període.
– Característiques dels materials prevists en la reposició de serveis i paviments.
– Plànol de situació i detall de l’obra o instal·lació.
– Pressupost de les obres
4 Si s’escau, full de nomenament de tècnic o tècnica de les obres, visat pel Col·legi professional corresponent.
5. Tractant-se de finques incloses en els àmbits de protecció del POUM, la documentació específica exigida per la seva normativa.
En cas de llicència de xarxes d’instal·lacions elèctriques cal escrit de la companyia elèctrica indicant el punt exacte on la persona interessada ha de connectar la instal·lació elèctrica.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
Negatiu.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
Amb la concessió de la llicència de que es tracti s’entén autoritzada la utilització del domini públic per aquesta finalitat.

Primera ocupació i ús d’edificis

És el document que un cop acabada l’obra de construcció o de reforma d’un immoble, acredita el compliment de les condicions imposades a la llicència d’obres i altres extrems..
És necessària per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i l’alta definitiva de subministrament de serveis (aigua, llum, etc..)..

Qui el pot demanar
El titular de la llicència d’obres o tota persona degudament autoritzada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics en cas de tècnic competent o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Un cop finalitzades les obres, dintre del període màxim d’un mes, i es disposi de certificat final emès per tècnic responsable.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Haver concertat data i hora per a la realització de la visita d’inspecció.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La comunicació de primera ocupació i ús d’edificis d’acord amb model normalitzat, acompanyat de la documentació que consta.
2. Certificat final d’obra, signat per tècnic/s responsable/s i visat per Col·legi professional corresponent.

Impresos del tràmit
Imprès de comunicació de primera ocupació i ús d’edificis.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud, sempre que de la visita d’inspecció en resulti informe tècnic favorable. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS,.
Si l’informe és desfavorable, generarà un requeriment d’esmena de deficiències, i el període abans esmentat quedarà interromput en tant no es corregeixen les deficiències notificades.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Modificacions de detall
Amb la comunicació prèvia de primera d’ocupació i/o a la sol·licitud de devolució de fiança, s’haurà de presentar la documentació corresponent a les variacions de detall introduïdes per a la seva autorització. Aquestes variacions s’entendran resoltes si revestissin aquest caràcter i es justifiqués la seva adequació a la normativa urbanística o es resoldrà allò que sigui procedent sobre la seva legalització, prèvia presentació, en aquest cas, d’un expedient de legalització i sense perjudici de la sanció aplicable per les responsabilitats en què s’hagués incorregut.

Altra informació d’interès
Atès que el subministrament de serveis (aigua, llum…) durant l’obra és a través d’un contracte provisional, es recomana tramitar la comunicació de primera ocupació immediatament després de finalitzar l’obra, per evitar mancances de subministrament d’aquests serveis.
En el moment de la visita d’inspecció cal que hi sigui present qualsevol persona en representació del sol·licitant que tingui accés a totes les dependències de la finca.

Llicència de parcel·lació

Sol·licitud de llicència per a la agrupació i/o segregació de terrenys per a donar lloc a noves parcel·les d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic d’aplicació.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència de parcel·lació.
2. Nota simple informativa o certificat de domini emès pel Registre de la propietat en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de llicència.
3. Projecte tècnic, redactat per tècnic competent, el qual contindrà les dades precises per a què amb el seu examen es pugui comprovar que la parcel·lació quina llicència es sol·licita s’ajusta a la normativa urbanística vigent. Com a mínim el projecte tècnic estarà integrat pels següents documents:
-Memòria en la que es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la parcel·lació i es descrigui la finca a parcel·lar, i on es justifiqui jurídicament i tècnicament l’operació de parcel·lació, i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i localització.
-Plànol de situació amb definició a escala no inferior a 1:1.000, amb expressió del planejament que s’executa.
-Plànol de parcel·lació, amb definició a escala no menor a 1:500 acotat i amb indicació de les superfícies, en què es representi les parcel·les actuals i les resultants. S’aportarà format GML i informe de validació positiva per part de la Direcció general de Cadastre.
-Cas que la parcel·lació es realitzi amb la intenció de realitzar una agrupació posterior, caldrà representar separadament les parcel·les inicials, les porcions a segregar i la finques finals resultants de l’agrupació.

En el cas d’existir edificis dins l’àmbit de la parcel·lació, caldrà aportar o fer constar plànols, acotats i amb definició a escala mínima 1:100 de planta (definint les dependències), esquema de l’estructura i secció de la totalitat de les edificacions existents on es permeti interpretar clarament l’edificació existent i es demostri que són edificis autònoms constructivament i estructuralment.
Si per tal de dur a terme la parcel·lació fos necessari realitzar obres als edificis afectats o es preveu enderrocar part de l’edificació, s’ha de fer menció a la memòria.
Aquestes obres seran objecte d’una llicència independent, prèvia o simultània a la de parcel·lació.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
Negatiu.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Llicència de constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal

Sol·licitud de llicència per a constituir o modificar el règim de propietat horitzontal d’un immoble, d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic d’aplicació.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de llicència de gual.
2. Nota simple informativa o certificat de domini emès pel Registre de la propietat en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de llicència.
3. Dades referents a l’expedient de llicències de l’edifici del qual es pretén obtenir la divisió horitzontal.
4. Plànol d’emplaçament a escala no menor a 1:500 amb la indicació de la finca.
5. Fitxa resum dels elements susceptibles d’aprofitament.
6. Proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.
7. Projecte tècnic, el qual contindrà les dades precises per a què amb el seu examen es pugui comprovar que la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, quina llicència es sol·licita, s’ajusta a la normativa urbanística vigent. Com a mínim el projecte tècnic estarà integrat pels següents documents:
-Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d’habitatge, del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació.
-Plànols, de cada planta i de secció, acotats i superficiats, a escala de definició mínima 1:100, deixant constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
Negatiu.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Ocupació de via pública per obres

Sol·licitud d’ocupació de via per obres a realitzar en el municipi.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Amb una antelació mínima de 2 dies hàbils abans de procedir a l’ocupació.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
Immediat, a partir del pagament de la taxa.

Silenci administratiu
Negatiu.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Condicions d’atorgament
1. Les condicions específiques contingudes en la present llicència prevaldran sobre les condicions generals de la llicència d’obres prèvia.
2. La present autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, per raons d’interès públic, sense dret a cap indemnització.
3. Caldrà senyalitzar la zona ocupada de forma correcta i d’acord amb la normativa d’aplicació, de manera que es visualitzi clarament tant en horari diürn com nocturn. La senyalització s’ha de realitzar amb personal i senyals pròpies.
4. En cas que s’autoritzi tallar la via pública, el sol·licitant de l’ocupació té l’obligació de senyalitzar adequadament el tall de circulació, i indicar si s’escau l’itinerari alternatiu, seguint en tot moment les indicacions de la Policia Local. La senyalització s’ha de realitzar amb personal i senyals pròpies.
5. El sol·licitant de l’ocupació té l’obligació d’avisar els veïns que puguin resultar afectats, distribuint fullets informatius als domicilis.
6. A l’ocupació autoritzada hi haurà d’haver col·locat i visible el document entregat per l’Ajuntament, on constaran les dades de la llicència.
7. El sol·licitant de l’ocupació té l’obligació de deixar la via pública en les mateixes condicions que estava abans de l’ocupació.
8. En cas de voler ocupar la via pública més temps o més superfície, s’haurà de sol·licitar una nova llicència.
9. El incompliment d’aquestes condicions comportarà la incoació de l’expedient administratiu i sancionador que correspongui.

Pròrroga de la llicència d’obres

És l’autorització municipal per continuar executant una obra que disposa de llicència, tannt si és major com menor, quan la vigència d’aquesta s’ha esgotat.
Es podran sol·licitar fins a un màxim de tres pròrrogues, que tindran les vigències següents:
-Primera: té una vigència de 9 mesos comptats des de la finalització de la llicència inicial
-Segona: té una vigència de 4,5 mesos comptats des de la finalització de la llicència inicial
-Tercera: té una vigència de 4,5 mesos comptats des de la finalització de la llicència inicial
Si finalitzats els períodes de vigència de la llicència inicial i les pròrrogues l’obra no ha finalitzat, caldrà obtenir llicència per l’obra pendent d’executar.

Qui el pot demanar
El titular de la llicència d’obres inicial concedida.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Cal sol·licitar la pròrroga que correspongui amb antelació a la data de final de vigència de la llicència anterior.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Haver concertat data i hora per a la realització de la visita d’inspecció.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud, sempre que de la visita d’inspecció en resulti informe tècnic favorable.
Si l’informe és desfavorable, generarà un requeriment d’esmena de deficiències, i el període abans esmentat quedarà interromput en tant no es corregeixen les deficiències notificades.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

Denúncia de disciplina urbanística

Denúncies de possibles infraccions urbanístiques que es detecten en obres que s’estiguin realitzant al municipi.

Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada..

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
En qualsevol moment.

Requisits previs
Cap.

Preu
Gratuït.

Mitjans de pagament
Cap.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat.

Normativa
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme
-Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 14-05-2003 i les seves modificacions

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Negatiu.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
—–

Devolució de fiança per obres

Sol·licitud de devolució de les quantitats dipositades, en concepte de garantia, en relació a la concessió de determinades llicències d’obres a realitzar en el municipi. Respondrà als extrems següents:
-Possibles desperfectes a la via pública ocasionats per l’execució de l’obra autoritzada
-Al correcte dipòsit o tractament de les runes generades en l’execució de l’obra. Caldrà acreditar-ho amb el corresponent certificat, rebut, factura o similar
-Per la correcta col·locació del número identificatiu de la finca

Qui el pot demanar
La mateixa persona que consta com a titular del rebut de la fiança dipositada. En el cas de persones jurídiques caldrà que ho sol·liciti qui en sigui el representant legal.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.
Període de l’any en què es pot demanar
En el moment de finalització de les obres.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent fiança associada a aquest tràmit.

Preu
Gratuït.

Mitjans de pagament
Segons el que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
Caldrà aportar document acreditatiu del correcte tractament de les runes i de l’acreditació que el compte corrent pertany al titular del rebut de la fiança, o bé autorització del titular del rebut a fer el ingrés al compte especificat.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud segons model normalitzat, on s’hi farà constar el número del compte corrent al qual es farà la transferència de la devolució.

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Silenci administratiu
Negatiu.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Modificacions de detall
Amb la comunicació prèvia de primera d’ocupació i/o a la sol·licitud de devolució de fiança, s’haurà de presentar la documentació corresponent a les variacions de detall introduïdes per a la seva autorització. Aquestes variacions s’entendran resoltes si revestissin aquest caràcter i es justifiqués la seva adequació a la normativa urbanística o es resoldrà allò que sigui procedent sobre la seva legalització, prèvia presentació, en aquest cas, d’un expedient de legalització i sense perjudici de la sanció aplicable per les responsabilitats en què s’hagués incorregut.

Altra informació d’interès
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals realitzaran una visita de control i inspecció. Si l’informe que se’n desprèn és favorable, l’Ajuntament aprovarà la devolució de la fiança que es farà per transferència bancària.

3.3.- ARXIUS I FORMATS DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Documentació escrita

Contingut dels projectes tècnics
Els projectes tècnics que es presentin per a sol·licitud de llicència adequaran el seu contingut a les determinacions del Codi tècnic d’edificació (CTE) i a la normativa sectorial corresponent o la regulació vigent en el seu moment.

Format de presentació de la documentació escrita dels projectes tècnics
La documentació escrita dels projectes per a sol·licitud de llicència es presentaran en format digital reproduïble pdf d’Adobe, versió 9, o format similar compatible.

Quadre resum de paràmetres del projecte
En document separat de la memòria general del projecte, es presentarà un full amb un quadre resum dels paràmetres del projecte, on de manera explícita es justificarà el compliment de la regulació urbanística aplicable al projecte. De manera específica contindrà les especificacions següents:
1.- Compliment de paràmetres urbanístics
Es justificarà numèricament el compliment dels paràmetres urbanístics referits a la finca o parcel·la objecte de la sol·licitud en els aspectes següents:
Règim urbanístic
-Especificació de la classificació i qualificació urbanística de la finca
-Adscripció o no a sector o polígon d’actuació urbanística
Condicions d’ús
-Usos principals
-Usos compatibles
Condicions de parcel·la o solar
-Superfície mínima de parcel·la
-Façana mínima
Condicions d’edificabilitat
-Índex d’edificabilitat
-Profunditat edificable
-Alçada màxima reguladora
-Nombre màxim de plantes
-Ocupació principal
-Ocupació secundària
Separacions i gàlibs
-Alineacions i rasants
-Separacions a carrer i espais públics
-Separacions a veïns

2.- Compliment de condicions d’habitabilitat i accessibilitat
Es justificarà el compliment de les condicions d’habitabilitat i accessibilitat referits a la finca o parcel·la objecte de la sol·licitud.
S’haurà de fer referència als plànols de projecte on es justifiqui gràficament el compliment d’aquestes condicions.

3.- Característiques estètiques de la proposta
Es justificarà l’adequació de les característiques estètiques de la proposta respecte de la normativa d’aplicació (edificació en els nuclis històrics, carta de colors, etc…) en els aspectes següents:
-Materials i colors de façanes
-Materials i colors de fusteries
-Tipus de coberta, materials i colors
-Tipus de tancaments de finques, mides, materials i colors

Documentació gràfica

Format de presentació de la documentació gràfica dels projectes tècnics
La documentació gràfica dels projectes per a sol·licitud de llicència es presentaran en format digital reproduïble pdf d’Adobe, versió 9, o format similar compatible.
De manera simultània, també s’aportaran arxius digitals editables en format d’intercanvi dxf, que es deuran adjuntar als corresponents arxius pdf.
Els plànols deuran d’estar georeferènciats amb indicació de coordenades UTM Datum ETRS89 i incorporaran la corresponent escala gràfica.

Estructura de la informació dels arxius gràfics a presentar
Els arxius digitals en format editable que es presentin deuran de disposar la informació d’acord amb el nombre de capes, com a mínim, següent:
1.Cotes del terreny
2.Corbes de nivell
3.Perímetre de parcel·la (polilínia tancada)
4.Perfil dels volums d’edificació i porxos (polilínia tancada)
5.Ombrejat i trames
Tota la resta de la informació es podrà presentar d’acord amb l’estructura que es consideri adient als efectes d’una bona comprensió del projecte.

Plànol resum de paràmetres del projecte
Prenent com a referència el model que s’adjunta en aquest Annex i en document separat dels plànols del projecte, es presentarà un plànol resum on de manera explícita es justificarà el compliment de la regulació urbanística aplicable al projecte.
De manera específica contindrà les especificacions següents referides al compliment de paràmetres urbanístics:
Règim urbanístic
-Qualificació urbanística de la finca
-Delimitació de zona de la finca i finques contigües
-Delimitació de sistemes confrontats (vials, passos de vianants, espais lliures, equipaments, etc…)
-Afectacions (espai PEIN, xarxa Natura 2000, PDUSC, xarxes de serveis, carreteres, costes, etc…)
Condicions de parcel·la o solar
-Superfície mínima de parcel·la
-Façana mínima
Condicions d’edificabilitat
-Índex d’edificabilitat
-Profunditat edificable
-Alçada màxima reguladora
-Nombre màxim de plantes
-Ocupació principal
-Ocupació secundària
Separacions i gàlibs
-Alineacions i rasants
-Separacions a carrer i espais públics
-Separacions a veïns
Els plànols inclouran gràficament una acotació general dels elements i gàlibs significatius

Plànols topogràfics
Els plànols topogràfics que es presentin en qualsevol tipus de sol·licitud de tramitació, tindran les característiques següents:
Formats de presentació
-Reproduïble pdf
-Editable dxf, adjuntat als corresponents arxius pdf
Condicions tècniques
-L’aixecament contindrà una quantitat mínima de 50-100 punts/ 1.000 m2 de superfície de l’àmbit
-La situació de l’estació de treball dintre del plànol de l’aixecament
-Arxiu digital georeferènciat amb indicació de coordenades UTM Datum ETRS89
-Corbes de nivell per cada metre d’altimetria
-Indicació numèrica de les cotes altimètriques
-Indicació de l’escala de definició del plànol i escala gràfica

Informació gràfica afegida a l’aixecament de la finca
-Vorera, vorada, rigoles, mobiliari, serveis urbans i demés elements d’urbanització visibles, fins a la façana oposada de la via pública a la qual confronti la finca objecte d’aixecament
-Edificacions i configuració de la topografia de les finques veïnes que se situïn dintre de la franja de separació de 3 metres de les parcel·les contigües a la finca objecte d’aixecament
-Tanques i murs de delimitació

Plànols parcel·laris
Els plànols que es presentin per la tramitació d’expedients de segregació i/o agrupació de finques tindran les característiques següents:
Formats de presentació
-Reproduïble pdf
-Editable dxf i GML, adjuntat als corresponents arxius pdf
Condicions tècniques
-Informe de conformitat positiva de la Dirección General del Catastro

3.4.- GARANTIES D’URBANITZACIÓ

Garanties d’urbanització

Obligacions i garanties d’urbanització
Per a garantir el compliment de les obligacions assenyalades a la llicència, l’Ajuntament podrà establir en l’acte d’atorgament de la llicència la necessitat de prestar garantia, el import de la qual la persona sol·licitant haurà de constituir en efectiu metàl·lic, mitjançant aval bancari abans d’iniciar les obres, o mitjançant qualsevol dels altres mitjans admesos en dret.

El import de la garantia serà proporcionat als costos d’una eventual execució subsidiària de les obligacions no ateses.
A aquests efectes, per als àmbits pendents d’obres de millores o de completar la seva urbanització, s’aplicaran els imports que corresponen al desplegament de l’article 32 de les normes urbanístiques del POUM aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 2004 i publicat al BOP de Girona número 11 de 9 de juny de 2004. Es calcularan per assimilació dels paràmetres urbanístics de les parcel·les de què es tracti respecte del quadre que s’adjunta.

Àmbits d’aplicació
Els àmbits d’aplicació d’aquestes garanties són els Polígons d’actuació pendents de completar la urbanització, que figuren en el Volum 4. Fitxes de Polígons d’actuació, Actuacions aïllades i Sectors que forma part del cos normatiu del POUM de Begur, vigents. Són els següents:
-PU-1 Vessant Esquerra Sa Riera
-PU-2 La Coma
-PU-3 Port d’es Pi
-PU-4 S’Antiga
-PU-5 Mas Gispert
-PU-6 Mas Prats / Creu d’en Ralló
-PU-7 Colls dels Ocells
-PU-8 Ses Costes / Vancells
-PU-9 Can Ferran
-PU-10 Sud d’Aiguablava / Aigua Xellida
-PU-11 Cantallops
-PU-12 Les Argiles
-PU-13 Residencial Begur

Import segons tipus de parcel·la

3.5.- CONDICIONS GENERALS DE LES LLICÈNCIES D’OBRES

1.- ABAST DE LES CONDICIONS GENERALS DE LA LLICÈNCIA
– Les condicions específiques contingudes en la present llicència prevaldran sobre les condicions generals.

2.- CONTINGUT I ABAST DE LA LLICÈNCIA
– La present llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers i no podrà ser invocada amb l’objectiu d’excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què pugui incórrer el seu titular en l’exercici de les activitats a les quals fa referència i caldrà aclarir qualsevol aspecte relatiu a la propietat davant la Jurisdicció competent.
– Les obres s’executaran d’acord amb:
a) La normativa urbanística, les ordenances i la resta de disposicions legals vigents.
b) Segons els projectes aprovats i les condicions específiques que constin a la llicència.
c) Les condicions que s’indiquin en la inspecció de replanteig, si aquesta cal.
– La concessió d’aquesta llicència urbanística no inclou les altres autoritzacions i/o permisos que puguin ser necessàries per tal de realitzar les obres, tals com ocupació via pública, grues, i en especial aquelles que s’hagin d’atorgar per administracions sectorials i/o amb competències concurrents . Abans d’iniciar les obres el titular de la llicència està obligat a sol·licitar i obtenir la corresponent autorització, llicència o permís, dels organismes que s’escaiguin, d’acord amb la normativa vigent.
– L’atorgament d’aquesta llicència no autoritza la instal·lació de grues-torre per a obres, que de ser necessària, haurà de ser sol·licitada a part i obtenir-ne l’autorització.
– De ser necessari el muntatge d’una bastida caldrà sol·licitar llicència municipal específica, que s’ajustarà a la normativa vigent de seguretat i higiene en el treball. En queden eximides les bastides que estiguin incloses en el projecte aprovat.
– La concessió d’aquesta llicència d’obres no suposa l’autorització ni la legalització d’activitats o establiments de cap mena.
– Qualsevol variació que s’introdueixi en realitzar l’obra haurà de ser sol·licitada prèviament a l’Ajuntament.
– La connexió a la xarxa pública de sanejament, en cas de ser necessària, l’ha de realitzar la companyia concessionària, o bé es pot fer a través d’altres mitjans prèvia autorització per escrit de l’Ajuntament.
– L’execució de l’obra haurà de garantir en tot moment l’estabilitat dels terrenys públics adjacents a l’obra, tals com vials, zones verdes, etc. mantenint-los en bones condicions, i no causant desperfectes als serveis que hi passin; en especial també s’hauran de mantenir en bon estat les vies públiques utilitzades pel transport de maquinària, materials, runes etc… que es precisin per a l’obra, o provinguin d’aquesta. En tot cas el titular de la llicència és el responsable de fer complir aquesta clàusula als contractistes.
– El Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, Annex XIII, part B, apartat c, 1r que es refereix als detectors iònics de fum que contenen material radioactiu. D’acord amb les seves determinacions, si durant les obres a realitzar autoritzades en aquesta llicència s’ha d’eliminar o substituir algun d’aquests aparells, cal diferenciar-los de la resta de residus. En conseqüència, en el moment de sol·licitar la devolució de la fiança ingressada, caldrà aportar una certificació específica, emesa per gestor autoritzat, que acrediti el correcte tractament o reciclatge d’aquests dispositius. En cas que no n’hi haguessin, el promotor de les obres ho haurà de manifestar expressament.

3.- TERMINIS i PERIODES
Sens perjudici d’una altra concreció en les condicions particulars, el termini per a l’execució de les obres serà:
– De 6 mesos per a començar-les.
– De 18 mesos per acabar-les (en ambdós casos els terminis s’hauran de comptar des de la data de notificació al promotor d’aquesta llicència).
– La caducitat de la llicència es produirà en la finalització d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat, servint la present condició d’advertiment de caducitat, a tots els efectes, i sense ser necessari un advertiment previ.
– Es podrà sol·licitar pròrroga de 6 mesos per iniciar les obres. Caldrà sol·licitar-la abans que s’exhaureixi el primer termini.
– Per a la finalització de les obres es podrà sol·licitar una primera pròrroga de 9 mesos, una segona de 4,5 mesos i una tercera de 4,5 mesos.
Caldrà sol·licitar-les, en tots els casos, abans que s’exhaureixi el termini anterior.

4.- NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES, REFERIDES A SOROLLS I NETEJA
Les obres s’executaran d’acord amb l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana, i l’Ordenança general de neteja, on hi consta el següent:
SOROLL
– Les màquines utilitzades a la construcció, manteniment, instal·lació i enderrocament d’edificis hauran de donar compliment als condicionaments que a continuació s’assenyalen:
a) L’horari de treball estarà comprès entre les 8 del matí i les 8 del vespre.
b) Els motors de combustió aniran equipats d’un silenciador adequat, permanentment en funcionament i en un estat de correcte manteniment.
c) Els compressors que estiguin ubicats a menys de 50 metres d’edificis ocupats o instal·lats en l’exterior de les obres, funcionaran amb el capó tancat.
d) Els martells pneumàtics disposaran d’un mecanisme silenciador en l’admissió i expulsió d’aire.
– S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents, per raó de necessitat o perill, o aquelles que pels seus inconvenients no puguin fer-se de dia. El treball nocturn haurà de ser autoritzat expressament per l’autoritat municipal, que determinarà els límits de sorolls que haurà de complir.
– Durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, l’Ajuntament podrà ordenar la suspensió immediata de qualsevol treball de construcció o d’edificació ja sigui obres majors o menors, pública o privada, sempre i quan:
a) Aquesta activitat produeixi molèsties per fresses, sorolls o vibracions i així consti a l’expedient ( a través de denúncies o informes, etc.).
b) Superi els nivells màxims de sorolls permesos per l’ordenança (45 dBA. mesurats a l’interior de la casa amb les finestres obertes).
– Durant el període comprés entre el 15 de juny al 15 de setembre resten totalment prohibides les obres següents:
a) Les obres que, per la seva proximitat, causin molèsties als establiments hotelers, càmpings, apartaments legalitzats o establiments de restauració.
b) Les obres en les zones d’interès turístic o zona comercial de Begur i d’Esclanyà i a les platges.
c) Les obres que hi hagi en marxa el 15 de juny tindran un màxim de 10 dies laborables per finalitzar-les. Superat aquest període, s’hauran d’interrompre fins el 15 de setembre. En tot cas, s’haurà de complir l’horari d’estiu.
– Durant el mateix període i en aquells llocs on no es molesti a negocis turístics, l’horari serà de les 9 a les 13 i de les 16 a les 20 hores, amb la possibilitat de variar-lo per mutu acord de les parts afectades. En tot cas no excedirà de les 8 hores laborals.
– No es podrà iniciar fins el 15 de setembre en cap lloc del municipi cap obra major que hagi tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament amb posterioritat al 30 de maig.
– Des de Sant Joan fins a la Diada de l’Onze de Setembre, queden prohibides en tot el terme municipal les obres consistents en excavacions, moviments de terres, explanacions o anivellacions de terrenys, enderrocs i similars.
– Durant els caps de setmana i festius no es podran realitzar obres en tot el municipi, si bé durant el període comprès entre el 16 de setembre i el 15 de juny, en aquelles setmanes que hi hagi un dia de festa, aquest es podrà recuperar el dissabte.
– El incompliment d’aquest acord donarà lloc a la immediata paralització de les obres i a la imposició de les sancions corresponents.

NETEJA
Està prohibit:
– Ocupar amb materials de construcció o dipositar terres, runes i/o restes de construcció en zones verdes, espais lliures o zones d’equipament sense la pertinent autorització.
– Abocar o acumular terres o runes i/o restes de construcció a parcel·les i finques privades sense la corresponent autorització municipal.
– Ocupar la via pública amb materials de la construcció o similars sense la corresponent autorització municipal o ocupar-la amb autorització però mal senyalitzada o sense senyalització.
– Deixar contenidors d’obra o similars a la via pública durant els caps de setmana, ponts i festius.
– Es considerarà falta greu la infracció del apartats anteriors, que podrà ser sancionada amb una multa de 1500,00 €.

5.- VIA PÚBLICA
– L’atorgament d’aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública, que de ser necessària, haurà de ser sol·licitada a part i obtenir-ne l’autorització.
– Quan l’obra pugui afectar la seguretat dels usuaris de la via pública serà necessari instal·lar una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit a la via pública. Els elements de protecció hauran de quedar degudament senyalitzats, tant de dia com de nit, i amb llum elèctrica si fos necessari. Serà totalment responsable davant de danys que es causin a tercers o a institucions públiques el propietari, el promotor, el contractista i els altres agents particulars que intervinguin a l’obra, de manera solidària. En qualsevol moment l’Ajuntament podrà imposar noves condicions de millora o de reforç de: la senyalització, la neteja i les condicions de seguretat dels espais ocupats.
– De no existir vorera en el límit de la finca amb la via pública, el titular estarà obligat a construir-la a càrrec seu, tot seguint les especificacions dictades pels serveis tècnics municipals. També serà a càrrec del titular, l’arranjament de la vorera d’acord amb el que es determini en les inspeccions corresponents.
– La present llicència no autoritza cap gual.

6.- COLORS
D’acord amb l’Ordenança reguladora de la carta de colors del municipi de Begur per a la definició dels colors terrosos o terra, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 31 de juliol de 2012, la carta de colors serà d’aplicació per a la composició general de les façanes i paraments de l’edificació, restant a informe exprés la utilització d’altres colors per determinats elements constructius com les fusteries o les persianes, el tractament dels quals respondrà a unes característiques cromàtiques harmòniques amb l’entorn i els tons predominants, i evitant el contrast o l’alteració de la imatge paisatgística. L’ àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el terme municipal de Begur i serà d’aplicació en totes les intervencions sobre edificacions de tota mena, tant públiques com privades, excepte en les zones ja definides en el POUM on també s’admet el color blanc. En les claus urbanístiques 1a i 1b (zona de centre històric) caldrà sotmetre a informe específic la utilització de colors que poguessin resultar un contrast amb el seu caràcter arquitectònic i tradicional.

7.- RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS
– Del bon ús d’aquesta llicència en són responsables solidàriament el titular, el contractista, els tècnics directors de l’obra i el propietari d’aquesta.
– El promotor tindrà l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil desenal, no obstant aquesta garantia no serà exigible en el supòsit d’autopromotor individual d’un únic habitatge unifamiliar per a ús propi, tret que la trameti “inter vivos” abans de deu anys i atendre a les disposicions mínimes que en matèria de seguretat i salut disposa el RD 1627/97, de 24 d’octubre.
– El contractista tindrà l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers i/o a instal·lacions de la via pública, tant referides a l’obra com a les ocupacions de via pública que s’autoritzin.
– La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director implicarà la immediata i total paralització de l’obra. El promotor haurà de nomenar un nou tècnic i notificar-ho a l’Ajuntament.
– El titular de la llicència serà responsable de les alteracions paisatgístiques, abocaments de terres, runes, escombraries, aigües residuals, etc. que es produeixin amb motiu de la seva obra, comportant això una suspensió de la llicència.
– En un termini màxim de 48 hores posteriors a la finalització de l’obra, caldrà retirar les bastides i la resta d’elements o materials que s’hagin emprat en l’execució de l’obra.
– Un cop finalitzades les obres, i abans de la primera ocupació, la finca complirà les condicions d’aclarida que estableix la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i el Decret 123/2005 que la desenvolupa.
– En els espais no construïts es mantindrà l’arbrat existent que permeti complir les mesures de prevenció dels incendis forestals especificades en el paràgraf anterior. En cas que en acabar l’obra aquests espais estiguin sense arbrat, es replantarà abans de la sol·licitud de primera ocupació o de devolució de fiança, prioritzant l’ús d’espècies de baixa inflamabilitat, com l’alzina, alzina surera, roure, olivera, arboç o tamariu.
– Les façanes estaran subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lació de les plaques, números o suports de tot tipus i altres elements que l’Ajuntament determini per a fins públics. En obres realitzades en finques on hi hagi o es construeixi una o més edificacions, abans de finalitzar les obres haurà d’estar col·locat el número de carrer.
– El propietari de l’edificació queda obligat a mantenir-la i conservar-la en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

8.- INSPECCIONS
– Abans del inici de les obres, de qualsevol moviment de terres o de tala d’arbres, caldrà sol·licitar la inspecció de replanteig, si així es determina en les condicions específiques.
– La inspecció de replanteig es realitzarà un cop es compleixin totes les altres condicions prèvies necessàries per a poder iniciar les obres.
– La inspecció de replanteig contemplarà l’estat dels serveis públics de la zona i aquells aspectes de la llicència que requereixin una concreció in situ.
– Caldrà tenir en un lloc visible des de la via pública el rètol que acredita haver obtingut la present llicència, i a l’obra hi haurà d’haver almenys una còpia de la notificació de la present llicència.
– El titular de la Llicència, el promotor, contractistes i facultatius, i la resta de personal que intervingui en l’obra, col·laborarà en tot moment en les facultats d’inspecció urbanística que té atribuïdes l’administració local, permetent l’entrada i facilitant totes les dades a l’empleat públic de l’Ajuntament que realitzi les tasques d’inspecció. La negativa d’aquesta col·laboració serà considerada un incompliment de les condicions de la llicència, moment en el qual es podrà suspendre els efectes de la mateixa, i ordenar la paralització de la obra. Així mateix, un cop comunicada la finalització de les obres, caldrà facilitar al personal de l’Ajuntament de Begur la corresponent inspecció.

9.- ALTERACIÓ CADASTRAL
L’Ajuntament posarà en coneixement de la Gerència del Cadastre l’alteració cadastral que representaran les obres que s’hagin realitzat en base a aquesta llicència. Així doncs, i sens perjudici de la facultat de la Direcció General del Cadastre de requerir-vos la documentació que resulti pertinent, resteu exempt de l’obligació imposada a l’article 76 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de formalitzar davant del Cadastre Immobiliari la declaració d’aquesta alteració.
Això es comunica als efectes del que disposa l’article 34.1 del RD 417/2006, de 7 d’abril mitjançant el qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, i de conformitat amb l’article 17 del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari aprovat per RDL 1/2004, de 5 de març, sense perjudici de les obligacions que el text refós de la Llei d’Hisendes Locals imposa als propietaris quant a les alteracions cadastrals.

10.- PRIMERA OCUPACIÓ
Per tal d’obtenir la llicència de primera ocupació caldrà:
– Presentar a l’Ajuntament:
-certificat de final d’obra, signat i segellat pels Col·legis professionals respectius (Arquitecte i Arquitecte Tècnic)
-certificat d’algun dels facultatius de l’obra on consti que les instal·lacions d’aquells elements sectorials establerts al codi tècnic d’edificació o altres ordenances, tals com instal·lacions d’aigua, desguàs, gas, electricitat, telecomunicacions i protecció contra incendis, etc. es troben dispostes i a punt de funcionament.
– Liquidar la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenances Fiscals.
– Concertar la visita d’inspecció.
– La visita d’inspecció contemplarà els següents aspectes:
1. Que els serveis públics de la zona estiguin en les mateixes condicions que en la inspecció de replanteig.
2. Que les obres s’ajustin a la llicència o llicències concedides.
3. Que els espais públics que havien estat ocupats, estiguin lliures i en perfecte estat.
4. Que no queden materials d’obra, ni grues o maquinària procedent de l’obra a la parcel·la o als voltants.

11.- FIANCES
La fiança dipositada per a obtenir la present la llicència respon de:
– Possibles desperfectes a la via pública ocasionats per l’execució de l’obra autoritzada.
– Possibles desperfectes als serveis públics municipals pel mateix motiu.
– El correcte dipòsit de runes generades per a l’execució de l’obra (caldrà acreditar-ho a través del corresponent justificant del tractament de runes)
– En finques on hi hagi una o més edificacions, per la correcta col·locació del número de carrer.
Un cop finalitzades les obres, per sol·licitar la devolució de la fiança dipositada caldrà presentar sol·licitud acompanyada del certificat de final d’obres, del justificant del tractament de runes emès pel gestor autoritzat o el constructor i el número de compte corrent on cal fer la transferència, acompanyat de la documentació que acrediti que el compte corrent pertany al titular del rebut de la fiança, o d’una autorització del titular del rebut de la fiança per efectuar el pagament al compte corrent indicat.

12.-RECURSOS
CONTRA LA LLICÈNCIA D’OBRES
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició a l’acord de concessió de llicència, davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s’escau, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució, el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

CONTRA LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar davant de l’òrgan que l’ha dictada, i amb caràcter preceptiu, un recurs de reposició a l’acord de liquidació de taxes, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de recepció d’aquesta notificació. Contra la resolució expressa del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de notificació de la resolució del recurs de reposició.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat presumptament si transcorre un mes des de la seva interposició sense ser-vos notificada resolució expressa, i en aquest cas el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què s’hagués produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

3.6.- INFRACCIONS A LES LLICÈNCIES D’OBRES

Infraccions a les llicències urbanístiques (article 147 OMTEUA)

Infraccions formals
Constitueixen infracció formal de la present ordenança les següents accions o omissions:
a)Ometre les comunicacions preceptives a l’Ajuntament previstes en aquesta ordenança.
b)No comunicar a l’Ajuntament els canvis o renúncies de les persones directores facultatives de les obres o instal·lacions o de les constructores o instal·ladores.
c)No sol·licitar la llicència d’ús i ocupació en el termini preceptiu.
d)No manifestar les variacions de detall del projecte aprovat en el moment de comunicació de la finalització de les obres

Infraccions materials
Constitueixen infracció material de la present ordenança les següents accions o omissions:
a)Executar obres sense disposar de qualsevol dels tècnics que han de conformar la direcció facultativa.
b)No disposar en l’obra de còpia de la notificació de llicència.
c)No reposar o no deixar la vorera o els elements de mobiliari urbà en les degudes condicions abans d’acabar l’obra.
d)No reparar els danys causats a elements d’urbanització del sòl, subsòl o vol de la via pública abans d’acabar l’obra.
e)No col·locar o no mantenir en bones condicions durant l’execució de les obres, en lloc visible, la placa d’obres, en els casos que fos obligatòria.
f)No retirar en el termini fixat els materials, bastides o tanques després de finalitzada l’obra.
g)Impedir o obstaculitzar la col·locació en les façanes dels elements de serveis.
h)Tenir alguna obra o construcció en condicions que presentin risc o perill per la seguretat de persones o béns.
i)No tenir tanca d’obra o no tenir-la en les condicions reglamentàries, en els casos que fos exigible.
j)No delimitar correctament la part d’obra que faci front a espais públics.
k)No deixar l’espai mínim per al pas de vianants en la vorera o en la calçada, o no tenir-lo lliure i en bones condicions.
l)No retirar els elements que ocupin la via pública i/o no deixar instal·lada de la tanca d’obra en el cas d’obres aturades per termini superior a un mes.
m)No protegir l’obra entre els forjats de planta quan fos exigible.
n)Disposar de materials fora de l’obra sense l’autorització municipal.
o)Incomplir les prescripcions sobre bastides i elements auxiliars de la construcció.
p)No protegir el subsòl de la vorera quan fos necessari.
q)Incomplir les normes sobre horaris de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i reomplert de rases, retirada de runes i materials de la via pública.
r)Resistir-se o impedir les inspeccions dels Serveis Tècnics Municipals a l’obra o instal·lació.
s)No acatar les ordres municipals referents a delimitacions de les obres.
t)Qualsevol altre infracció per acció o omissió de les obligacions fixades a la present ordenança.

ANNEX-4.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

4.1.- RÈGIM D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIU DE LES ACTIVITATS I LES SEVES MODIFICACIONS

Règims d’intervenció administrativa de les activitats (article 103 OMTEUA)

Autorització ambiental.
1) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental. Són les activitats de l’annex I.1 i l’annex I.2.a. de la LPCAA.
2) Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental. Són les activitats de l’annex I.2.b de la LPCAA.

Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva.
Les activitats incloses en l’annex I.3. de la LPCAA.

Llicència ambiental.
Les activitats incloses en l’annex II de la LPCAA i a efectes d’intervenció se subdivideixen en:
1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental, amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que l’epígraf corresponent de l’annex II determina específicament que necessiten aquesta declaració.
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaración d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que l’epígraf corresponent de l’annex II determina específicament que necessiten aquest procés.
3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

Règim de comunicació.
Les activitats compreses en l’annex III de la LPCAA i que d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSAA), es sotmetran al règim següent:
1.Activitats en règim de declaració responsable segons Annex I de la Llei 16/2015 (LSAA)
2.Activitats en règim de comunicació segons Annex II de la Llei 16/2015 (LSAA)

Règim d’intervenció ambiental d’activitats temporals, mòbils i d’investigació.
Règim d’intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial.

Altres consideracions
Si una mateixa persona o una mateixa empresa sol·licita exercir diverses activitats en un mateix centre o en un mateix establiment subjectes a diferents règims d’intervenció establerts en aquesta ordenança, la sol·licitud s’ha de tramitar i resoldre en una sola autorització o llicència ambientals, i s’ha d’aplicar el règim que correspon a les activitats amb grau d’incidència ambiental més elevat.
S’exceptuen d’aquesta regla les activitats que, malgrat que es desenvolupen conjuntament en un mateix centre, inclou la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives. En aquest cas les sol·licituds es tramiten i es resolen d’una manera independent de conformitat amb el règim establert per l’article 56 de la LPCAA.

Règims d’intervenció administrativa de la modificació d’activitats
(article 125 OMTEUA)

Les modificacions de les activitats ja autoritzades se sotmeten als règims
d’intervenció administrativa següents:

Modificacions substancials d’activitats dels annexos I.1 i I.2 de la LPCAA
Estan subjectes a autorització ambiental i a decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental o a declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’article 7.1.a. En el cas de les activitats incloses en l’article 7.1.a.2 de la LPCAA, aquesta autorització es considera concedida per silenci administratiu una vegada transcorregut el termini que fixa l’article 28.2 de la LPCAA, si en el procés de decisió prèvia es determina que no és necessària la declaració d’impacte ambiental.

Modificacions substancials d’activitats de l’annex II de la LPCAA
Estan subjectes a llicència ambiental, d’acord amb l’article 7.1.c. de la LPCAA Aquesta llicència es considera concedida per silenci administratiu un cop transcorregut el termini que fixa l’article 48.1 de la LPCAA, si es tracta:
– D’activitats a què fa referència l’article 7.1.c.3. de la LPCAA
– D’activitats a què fa referència l’article 7.1.c.2 de la LPCAA, si en el procés de decisió prèvia es determina que no és necessària la declaració d’impacte ambiental.

Modificacions d’activitats dels annexos I.1, I.2 i II LPCAA altres que les indicades per les lletres a i b que tinguin efectes sobre les persones o el medi ambient
Han d’ésser sotmeses per la persona o empresa titular de l’activitat a l’òrgan ambiental per tal que avaluï si la modificació es considera substancial o no substancial. Si la considera substancial és aplicable el que estableixen les lletres a i b. Si la considera no substancial, o no manifesta el contrari en el termini d’un mes, la modificació es pot dur a terme.
L’avaluació pot ésser parcial o total, segons si la modificació afecta una de les instal·lacions que integren l’activitat, n’afecta diverses o les afecta totes. La modificació substancial només pot ésser parcial si permet una avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat.

Modificacions no substancials de les activitats dels annexos I.1, I.2 i II de la LPCAA que no tinguin conseqüències per a les persones ni per al medi ambient
Han de figurar en les actes de controls periòdics.

Modificacions de les activitats de l’annex III de la LPCAA
S’han de comunicar a l’ajuntament competent. Si la modificació comporta un canvi d’annex de l’activitat, s’ha d’aplicar el que correspongui, d’acord amb el que estableix aquest article.

Modificacions de les activitats de l’annex I.3 de la LPCAA
Han d’ésser comunicades per l’òrgan amb competència substantiva a l’òrgan ambiental per tal que siguin sotmeses a declaració d’impacte ambiental o a decisió prèvia sobre l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

Altres consideracions
Per les activitats de l’annex I.1 de la LPCA, quan la modificació d’una instal·lació comporti una disminució de la seva capacitat de producció fins a quedar per sota dels llindars d’aquest annex, l’activitat se sotmet a la regulació pròpia del règim d’intervenció en què queda classificada.
En el cas que l’activitat passi a estar inclosa a l’annex II de la LPCAA, s’ha de trametre a l’ajuntament una còpia de l’expedient instruït i de la resolució d’autorització ambiental atorgada. En aquest cas, l’ajuntament ha de conservar tots els tràmits i informes realitzats pel departament competent en matèria de qualitat ambiental fins a la fase de proposta de resolució, sens perjudici de la petició per part de l’ajuntament dels nous informes que corresponguin d’acord amb les modificacions realitzades en l’establiment.
Fins que no es produeixi l’adaptació, l’activitat continuarà en funcionament emparada per l’autorització ambiental atorgada. Un cop feta l’adaptació al règim de llicència ambiental, l’ajuntament ho comunicarà a l’òrgan ambiental de la Generalitat competent en matèria de qualitat ambiental a fi que dicti resolució i deixi sense efecte l’autorització ambiental que havia estat concedida amb anterioritat.

Condicions de funcionament de les activitats (articles 101 i 102 OMTEUA)

Condicions generals de funcionament de les activitats
Les persones titulars de les activitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança exerceixen aquestes activitats, sota llur responsabilitat, d’acord amb els principis següents:
a)Prevenir la contaminació, mitjançant l’aplicació de les mesures adequades i, en especial, de les millors tècniques disponibles.
b)Prevenir la transferència de la contaminació d’un medi a un altre.
c)Reduir, en la mesura que sigui possible, la producció de residus mitjançant tècniques de minimització, gestionar-los correctament, preferentment valoritzant-los i, en darrer terme, efectuar la disposició del rebuig dels residus, de manera que s’eviti o se’n redueixi l’impacte en el medi ambient, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.
d)Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres d’una manera racional, eficaç i eficient.
e)Prendre les mesures que calguin per a prevenir els accidents greus i limitar-ne els efectes.
f)Prendre les mesures que calguin per a evitar, en cessar l’activitat, qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc on es duia a terme l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte a l’estat inicial.

Obligacions generals de les persones o les empreses titulars de les activitats
1. Les activitats que són objecte d’aquesta ordenança i les instal·lacions que hi estan vinculades han d’ésser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació.
2. Les activitats i les instal·lacions que estan vinculades a la LPCAA compleixen les obligacions generals fixades per l’article 6.1 si són desenvolupades i utilitzades, respectivament, d’acord amb la finalitat i l’ús que els són propis i si compleixen les condicions següents:
a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d’acord amb la reglamentació vigent, i, si no n’hi ha, quan s’ajusten a les normes tècniques de reconeixement general.
b) Complir, si són preceptives, les condicions establertes per a l’autorització o la llicència, o les obligacions que deriven del règim de comunicació.
3. La persona o l’empresa titulars de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança han de:
a) Disposar de l’autorització, la llicència o la comunicació ambientals, i, en el cas de les activitats de l’annex I.3 de la LPCAA i de les activitats regulades per la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, de l’autorització substantiva.
b) Sotmetre l’activitat al control ambienta l’inicial, quan sigui preceptiu.
c) Sotmetre l’autorització o la llicència ambientals a la revisió periòdica establerta.
d) Complir les obligacions de control periòdic i de subministrament d’informació establertes en l’autorització o la llicència ambientals.
e) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals la transmissió de la titularitat.
f) Informar immediatament l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals de qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi ambient o les persones.
g) Prestar l’assistència i la col·laboració necessàries a les persones que duguin a terme les actuacions de control, vigilància i inspecció.
h) Complir qualsevol altra obligació establerta en aquesta llei i en les altres disposicions aplicables.

4.2.- TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

Declaració responsable d’obertura

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Mitjançant la Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Requisits previs
• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
• Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat, amb el qual declara. S’haurà de declarar responsablement:
• Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici de l’activitat.
• Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment.
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades a la declaració són certes.

Impresos del tràmit
Formulari declaració responsable d’obertura.

Normativa
• Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Altra informació d’interès
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al•legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Comunicació prèvia d’obertura

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
La comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Requisits previs
• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
• Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis
b. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.
• Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1.Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
7. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”)

Impresos del tràmit
Formulari de Comunicació prèvia d’obertura

Normativa
• Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Termini de resolució
No hi ha resolució.
Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d‘un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al•legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

És l’informe en matèria de prevenció d’incendis que s’ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d’una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. Sol•licitud d’acord amb el model normalitzat.
2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis
5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Impresos del tràmit
Formulari de la sol•licitud d’Informe previ en matèria d’incendis.
Normativa
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Termini de resolució
El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe.

Silenci administratiu
En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
L’Ajuntament trametrà la sol•licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.
No caldrà realitzar novament aquest tràmit:
• En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
• En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.

Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat. Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Qui el pot demanar
Tant el transmitent com el nou titular.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Requisits previs
1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou si se’n disposa.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
• Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

Impresos del tràmit
Comunicació de canvi de titularitat d’activitats.

Normativa
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
• Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
• Ordenances municipals.

Termini de resolució
Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s’hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.
En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.
Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Consulta prèvia de classificació de l’activitat

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació.
La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
Prèviament a l’inici de l’activitat.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Preu
El que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1.Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
2.Dades més significatives que defineixin l’activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment. Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l’activitat.

Impresos del tràmit
Imprès de la sol·licitud.

Termini de resolució
No hi ha resolució.Es procedirà a la resposta en el termini màxim d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

És l’informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l’activitat.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
Prèviament al iniici de l’activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Preu
El que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1.Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
2.Plànol de l’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
3.Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.
4.En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.
5.En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Impresos del tràmit
Imprès de la sol·licitud d’informe urbanístic.

Normativa
-Decret legislatiu 1/2010 , del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
-Planejament municipal.
-Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Termini de resolució
El termini de resolució és d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.
En els supòsits en què aquest s’ha d’emetre aquest informe, en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.

Silenci administratiu
Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l’activitat, el termini de caducitat de l’informe, que serà d’un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud
S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.
Abans del inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.

Requisits previs
-Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
-Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.

Preu
El que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.

Impresos del tràmit
Imprès de declaració responsable en matèria de salut alimentària.

Normativa
Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades que hi ha a la declaració responsable i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Llicència ambiental (Annex II)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.
Aquestes activitats se subdivideixen en:
1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d’impacte ambiental simplificada:
Aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits:
• En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d’una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d’una zona residencial, c) que ocupi una superfície d’almenys 1 hectàrea)
• Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).
3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.
També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs
1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
2. Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:
a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.
3. Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. Sol·licitud de llicència ambiental d’acord amb el model normalitzat.
2. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent:
1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
5.- En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.
3. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
4. Estudi d’impacte ambiental o document ambiental segons si l’activitat s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada.
5. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
6. Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.
7. Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.
8. En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.
9. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
10. En cas d’actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s’actua.
11. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
12. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s’iniciï l’activitat).

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud de llicència ambiental.

Normativa
-Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
-Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
-Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Termini de resolució
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data des del pagament de les taxes i impostos que siguin d’aplicació d’acord amb les ordenances fiscals.

Silenci administratiu
La no resolució i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l’interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Requisits previs
1.Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits:
• Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
2.Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
3.Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 .
4.Disposar d’una certificació lliurada per tècnic competent que, si escau, ha de ser el director o directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.
5.Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos en què l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
6.Disposar de la declaració d’impacte ambiental o d’informe d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.
7.Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
8.Obtenció de l’informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d’activitats ramaderes.
9.Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
10.Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.
11.Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1.Comunicació prèvia ambiental d’acord amb el model normalitzat.
2.Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
3.Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal•lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
4.Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
5.Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.
6.Declaració d’impacte ambiental.
7.En matèria de prevenció d’incendis:
• Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
8.Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
9.Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).
10.Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
11.Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011
12.En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
13.Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.
14.Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

Impresos del tràmit
Imprès de comunicació prèvia ambiental.

Normativa
-Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
-Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Termini de resolució
No hi ha resolució.
Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada.
Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. Al esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Modificació no substancial dels establiments i de les seves instal·lacions: les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d’acord amb el que disposa el Codi tècnic de l’edificació.
En cas que, segons el que disposa l’esmentat Codi tècnic, la modificació sigui substancial (gran rehabilitació), caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.
Modificació no substancial d’espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: la persona organitzadora o titular de l’establiment ha de formalitzar la comunicació prèvia de la modificació a l’Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l’establiment, per tal d’incloure-hi nous espectables o activitats recreatives, estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
De manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud
La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Requisits previs
1.Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
2.Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan la modificació afecti a activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal, sempre que la modificació no substancial comporti afectació en aquest àmbit.
3.Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres, segons procedeixi.
4.Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
5.Haver pagat la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1.Document de comunicació prèvia d’aquesta modificació no substancial d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.• Que es disposa de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que cobreixen la responsabilitat d’acord amb les característiques de l’establiment o de l’activitat modificada, amb els imports especificats en el Decret 112/2010, de 31 d’agost. Cal que s’adjunti la còpia del rebut vigent.
2.Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental, requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
3.Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
4.Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
5.En matèria de seguretat:
– Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.- Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
6.Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (si escau).

Impresos del tràmit
Imprès de comunicació prèvia d’una modificació no substancial d’un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa.

Normativa
Espectacles:
-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
-Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
-Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de resolució
No hi ha resolució.
Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta a l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. Al esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
Si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència està sotmès, per l’Ordenança d’espectacles o per la resta de normes d’aplicació, a requeriments addicionals als exigits inicialment, per tal d’incloure-hi el nou espectacle caldrà tramitar una nova llicència.
Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi o desplaçament, estan sotmeses a l’obtenció d’una nova llicència o autorització quan siguin substancials, segons el que disposa el Codi tècnic de l’edificació.
Caldrà presentar el pla d’autoprotecció, si cal, d’acord amb el que disposa el Decret 82/2010, en el termini màxim de sis mesos des del inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció – Hermes.

Comunicació prèvia d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l’establiment o dur a terme l’activitat i prèviament al seu l’inici.

Requisits previs
1.Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
2.Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
3.Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres o bé, si és el cas, disposar de l’informe urbanístic segons procedeixi.
4.Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
5.Disposar de la declaració d’impacte ambiental favorable, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.
6.Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1.Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic en els casos que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulguin utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic. • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.• Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, acompanyada de còpia del rebut vigent.
2.Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
3.Certificacions ambientals específiques, si escau, relatives a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari nocturn o d’altres afectacions ambientals que concorrin en l’activitat.
4.Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.
6.Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
7.En matèria de seguretat:
• Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.• Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
• En la resta d’activitats o establiments, certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació.
8.Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
9.Si l’activitat s’ha d’emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d’impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental de la Generalitat que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.
10.Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

Impresos del tràmit
Imprès de comunicació prèvia d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Normativa
-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
-Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
-Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives

Termini de resolució
No hi ha resolució.
Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. Al esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.
Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.
La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.
Modificació no substancial: aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

D’activitat sotmesa a llicència ambiental:
La modificació no substancial amb efectes s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:
La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.
En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas, s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
De manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud
La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Requisits previs
1.Haver pagat la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
2.En cas d’activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà un informe favorable del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1.Document de comunicació d’una modificació no substancial d’una activitat d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
2.En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla a continuació:
Atmosfera:
a. Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses)b. Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi.c. El balanç dels contaminants per tal de justificar l’augment de les emissions totals de l’activitat i la metodologia de l’elaboració d’aquest balanç.
Aigua:
a. Dades del possible increment en el consum o abocament d’aigües i, si escau, acreditació de la disponibilitat del recurs.
b. Declaració d’abocament.
c. Dades dels nous focus emissors d’aigües residuals.
d. Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR
e. Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s’incrementa la profunditat del vas, cal aportar un estudi hidrogeològic i les mesures correctores.
Residus:
En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus:
a. Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus.
b. Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d’emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final.
c. Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l’autorització/llicència ambienta l’inicial.
En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus:
a. Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d’emmagatzematge dels residus abans de tractar, etc.).
b. Indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.
c. Indicar la capacitat d’emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.
Llum:
Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l’activitat modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d’ús en horari de nit, si escau.

Accidents greus:
En els supòsits d’activitats de l’Annex II afectades pel Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, que aprova mesures de control de riscos inherents als accidents greus en els què intervenen substàncies perilloses o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixin per la normativa de seguretat industrial.
a. Descripció general del canvi projectat.
b. Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d’acord amb la normativa vigent d’accidents greus que suposarà el canvi.
c. Justificació de la no substancialitat del canvi d’acord amb els criteris fixats a tal efecte per l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial i, per comparativa, amb la notificació d’accidents greus vigent.

Emissions radioelèctriques
a) Descripció general del canvi projectat
.b) Alçada de les antenes del sistema radiant.
c) Diagrama de radiació indicant la potencia isotròpica radiada equivalent (W) màxima en la direcció de màxima radiació, la inclinació mecànica més elèctrica i l’azimut de les antenes del sistema radiant. Si es tracta d’un emplaçament en el que operen diverses tecnologies (d’un o diversos operadors), cal indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació en aquells casos en els que es donin les condicions per a tenir en compte l’aportació de més d’un transmissor en alguna direcció, i que són:
– Que els azimuts divergeixin menys de 30º;
– Que la distància entre centre d’antena sigui menor d’1,5 m;
– Que la distància en planta sigui menor de 3 m.
d) Dimensions de cada antena transmissora.
e) Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de les freqüències i potències a les que opera.
f) Plànol d’emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200)
g) Plànols en planta i alçat de la situació relativa a les edificacions habitades més properes en un radi de 100 metres respecte l’emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les figures de protecció corresponents (a escala 1:500).
h) Indicació del nivell de camp elèctric (V/m) i de la densitat de potència mesurats en els tres últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o en el seu defecte, aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura.

Impresos del tràmit
Imprès de comunicació prèvia d’una modificació no substancial d’una activitat.

Normativa
-Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
-Ordenances municipals.

Termini de resolució
Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.
Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.

Silenci administratiu
Si transcorre més d’un mes des de la data de la comunicació sense que s’adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
Quan les modificacions de l’activitat comportin un canvi d’annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses a allò que preveu l’article 59 d’aquesta Llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.

Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

És el règim d’intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l’exercici d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.
Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:
-Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o
-Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.
No estaran subjectes a aquesta llicència (per està subjectes a comunicació prèvia), els d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:
-Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
-Els que siguin d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública.
-Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic o el seu representant legal. En aquest darrer cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs
1.Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
2.Presentar el pla d’autoprotecció a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes) i haver-lo implantat abans del inici de l’activitat.
3.Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. Sol·licitud de llicència d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari d’acord amb el model normalitzat.
2. Una memòria amb el contingut mínim següent:
a) Identificació de l’espectacle públic o activitat recreativa per a la qual es sol·licita llicència.
b) Data o dates i horari previst per a la realització.
c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
d) Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se’ls oferiran.
e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d’accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
f) Una anàlisi de la mobilitat que provocarà l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada
g) Una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle o de l’activitat recreativa i, si escau, de les mesures que s’adoptaran per prevenir-lo i minimitzar-lo.
h) Descripció dels serveis d’higiene i dels dispositius d’assistència sanitària que s’instal·laran.
i) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
j) Identificació de la persona o persones titulars de l’establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.
3. Autorització per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud de llicència d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.

Normativa
-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
-Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
-Ordenança municipal d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de resolució
La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol•licitud de llicència posa fi al procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim d’un mes a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS..

Silenci administratiu
Negatiu. Opera en el termini d’un mes des que es va presentar la sol·licitud de llicència.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
En el moment d’iniciar l’activitat s’ha d’acreditar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).
El promotor haurà de demanar aquesta llicència amb l’antelació suficient perquè l’Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament, tenint en compte que per fer-ho disposa del termini d’un mes.

Llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:
1.Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
2.Discoteques.
3.Sales de ball.
4.Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
5.Sales de festes amb espectacle.
6.Discoteques de joventut.
7.Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
a) Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.b) Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.
També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs
1.Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
2.Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’establiment amb el planejament urbanístic.
3.Si l’activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. En aquest cas, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l’OGAU del territori on ha previst d’emplaçar l’activitat.
En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.
4.Quan al local on es pretén realitzar l’activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d’establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d’obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d’establiments oberts al públic, i després demanar la d’obres.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1.Las sol·licitud de la llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives ordinàries d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.
2.Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:
1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
3.Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció, si calen, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, que s’hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des del inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.
4.Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental
5.Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d’avaluació de la mobilitat generada.
6.Un estudi d’impacte acústic de l’establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
7.Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora.
8.Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d’assistència sanitària que preveu l’Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
9.Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
10.Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l’adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
11.La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d’altres sol·licituds d’autorització o llicència.
12.Abans de l’obertura de l’establiment, la persona de titular de l’establiment o la persona que en tingui la representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.
13.Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau
En cas de ser possible, els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent del projecte.

Impresos del tràmit
Imprès de Llicència d’establiment d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

Normativa
-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
-Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
-Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
-Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Termini de resolució
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data des del pagament de les taxes i impostos que siguin d’aplicació d’acord amb les ordenances fiscals.

Silenci administratiu
Negatiu

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial

És el règim d’intervenció municipal al qual se subjecta l’obertura d’un establiment públic de règim especial.

Aquesta llicència l’atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d’intervenció serà l’autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l’ajuntament afectat.
Els establiments oberts al públic de règim especial són aquells amb horari especial i que poden romandre oberts al llarg de tot el dia, preveient 2 hores de tancament, cada 24 hores.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de municipi de més de 50.000 habitants i els de menor població que així ho tinguin delegat (de conformitat amb l’article 12 de la Llei 11/2009 i correlatiu de l’Ordenança).

Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que, complint amb les condicions i requisits especials, vol posar en funcionament un establiment de règim especial o el seu representant legal. En aquest darrer cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs
Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Preu
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament
Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar
1. La sol·licitud de la llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.2. Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
3. Per tal que els serveis tècnics municipals puguin informar, amb caràcter previ a qualsevol altre tràmit, la compatibilitat de l’activitat amb les normes legals o reglamentàries urbanístiques i amb el planejament urbanístic aplicable, el projecte tècnic haurà d’incorporar de manera diferenciada de la resta la documentació, la següent:
a.1) Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.a.2) Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.a.3) Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.a.4) Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
4. Memòria de seguretat si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.
5. Pla d’autoprotecció, si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.
6. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d’avaluació de la mobilitat generada.
7. Un estudi d’impacte acústic de l’establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d’accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l’impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
8. Memòria del dispositiu d’assistència sanitària si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.
9. Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat, que acrediti disposar dels serveis d’assistència sanitària que preveu el Reglament de la Llei 11/2009.
10. Acreditar el compliment de les condicions i requisits específics per a l’establiment de règim especial, aquests, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser elaborats i presentats de forma independent al projecte:
a) Disposar del servei de vigilants de seguretat privada següent:
– D’1 a 500 persones d’aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada.- De 501 a 1.000 persones d’aforament autoritzat: 2 vigilants/es de seguretat privada.- De 1.001 a 2.000 persones d’aforament autoritzat: 3 vigilants/es de seguretat privada.- A partir de 2.000 persones d’aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat privada més per cada 1.000.
b) Disposar del personal de control d’accés següent:
– D’1 a 150 persones d’aforament autoritzat: 1 controlador/a d’accés.- De 151 a 500 persones d’aforament autoritzat: 2 controladors/es d’accés.- De 501 a 1.000 persones d’aforament autoritzat: 3 controladors/es d’accés.- De 1.001 a 2.000 persones d’aforament autoritzat: 4 controladors/es d’accés.- A partir de 2.000 persones d’aforament autoritzat: 1 controlador/a més per cada 1.000.
c) Disposar d’un sistema automàtic de control d’aforament.
d) Disposar d’un aparcament propi dimensionat al seu aforament autoritzat. (Excepcionalment, la llicència o autorització pot eximir el compliment d’aquest requisit si l’estudi o memòria sobre mobilitat presentat acredita l’existència i l’ús de serveis de transport col·lectiu i la suficiència de places d’aparcament en la proximitat de l’establiment).
e) Justificar que no hi ha persones residents en un radi de 500 metres a l’entorn de l’establiment. (Excepcionalment, la llicència o l’autorització pot reduir aquest radi a 200 metres si el projecte acredita l’existència de mesures d’aïllament acústic suficients per garantir que no es produiran molèsties a les persones que resideixen a la proximitat de l’establiment).
f) Justificar que no hi ha centres educatius, biblioteques, centres esportius ni centres de culte en un radi de 500 metres a l’entorn de l’establiment. Excepcionalment, la llicència o l’autorització pot eximir del compliment d’aquest requisit si es garanteix que el local roman tancat des d’una hora abans de l’obertura i fins a una hora després de la clausura i durant l’horari lectiu o d’ús dels serveis esmentats.
g) Acreditar mitjançant un apartat específic del projecte que l’establiment de règim especial, atès el seu horari i el dels desplaçaments que ha de provocar i el volum d’aquests, no ha d’interferir en l’activitat econòmica i social de la zona afectada.
11. Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
12. Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca o local, si és el cas.
13. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
14. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l’adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
15. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d’altres sol·licituds d’autorització o llicència.
16. Autorització d’abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.

Impresos del tràmit
Imprès de sol·licitud de llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial.

Normativa
-Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
-Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
-Ordenança municipal d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de resolució
La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol·licitud de llicència posa fi al procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu
Negatiu. Opera en el termini de 6 mesos a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de presentació de la sol·licitud. El còmput d’aquest termini es podrà ajustar a les circumstàncies que determina l’article 79.d) del ROAS.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès
En aquest procediment d’atorgament de llicència, l’Ajuntament sol•licita un informe previ vinculant a la Generalitat de Catalunya (serveis territorials competents en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives), que s’ha d’emetre en el termini de 2 mesos (Decret 112/2010, de 31 d’agost article 121).
En el moment d’iniciar l’activitat s’ha d’acreditar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

4.3.- ARXIUS I FORMATS DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

Documentació escrita

Contingut dels projectes tècnics
Els projectes tècnics que es presentin per a sol·licitud de llicència adequaran el seu contingut a les determinacions a la normativa sectorial corresponent o la regulació vigent en el seu moment.

Format de presentació de la documentació escrita dels projectes tècnics
La documentació escrita dels projectes per a sol·licitud de llicència es presentaran en format digital reproduïble pdf d’Adobe, versió 9, o format similar compatible.

Documentació gràfica

Format de presentació de la documentació gràfica dels projectes tècnics
La documentació gràfica dels projectes per a sol·licitud de llicència es presentaran en format digital reproduïble pdf d’Adobe, versió 9, o format similar compatible.
De manera simultània, també s’aportaran arxius digitals editables en format d’intercanvi dxf, que es deuran adjuntar als corresponents arxius pdf.

4.4.- PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS

Actuacions i modalitat de control periòdic (articles 137 i 138 OMTEUA)

L’acció de control periòdic té per objecte garantir l’adequació permanent de les activitats als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments fixats en l’autorització o la llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no substancials.

Actuacions de control periòdic
Activitats de l’annex I.2 i II de la LPCAA
S’han de sotmetre als controls periòdics que fixen l’autorització o la llicència ambiental, respectivament. Els terminis dels controls periòdics s’han d’establir tenint en compte els terminis determinats en altres declaracions o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter indicatiu, els següents:
a) Les activitats de l’annex I.2 de la LPCAA, cada quatre anys.
b) Les activitats de l’annex II de la LPCAA, cada sis anys.
Activitats inscrites en el registre del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS)
Resten exemptes de control periòdic, llevat dels controls específics de determinades emissions en els quals s’hagin establert terminis particulars.

Objecte de control ambiental
Les determinacions fixades en l’autorització o en la llicència ambientals i, específicament, les següents:
-Les emissions.
-La producció i la gestió de residus.
-Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament.
-Les mesures i les tècniques d’estalvi energètic, d’aigua i de matèries primeres que s’han pres en consideració.
-El funcionament dels sistemes d’autocontrol d’emissions i d’immissions, si escau. Els contaminants mesurats en continu degudament calibrats resten exempts de control de llurs emissions.
-Les immissions, si escau, en els termes que figurin en l’autorització o en la llicència ambientals.
-La vigència de la garantia i de la pòlissa d’assegurança de la responsabilitat civil, en les condicions fixades en l’autorització o en la llicència ambientals.
El resultat del control periòdic de les activitats de l’annex I de la LPCAA s’ha de presentar a l’òrgan del departament competent en matèria de medi ambient, i s’ha de comunicar a l’ajuntament del municipi en el qual s’exerceix l’activitat.
Si una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental duu a terme el control periòdic de les activitats de l’annex II de la LPCAA, s’ha de presentar el resultat d’aquest control a l’ajuntament corresponent.

Modalitats de control periòdic
a)Control extern: l’executa un ens col·laborador de l’Administració ambiental o l’ajuntament, els quals han de comprovar l’adequació de les activitats al projecte autoritzat i dur a terme les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de les emissions i altres proves necessàries.
b)Control intern: l’executa la persona titular de l’activitat mitjançant l’establiment d’un sistema d’autocontrols.
c)Mixta: si el sistema d’autocontrols és parcial, s’ha de completar amb un control extern dut a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental.
El sistema d’autocontrols de les activitats de l’annex I de la LPCAA ha d’estar verificat per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental degudament acreditada, per a certificar la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols.
Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

Control de les activitats sotmeses a comunicació
a)Les activitats incloses a l’annex III de la LPCAA es poden sotmetre al règim d’autocontrols periòdics, amb caràcter indicatiu, cada sis anys, sens perjudici que les ordenances municipals en determinin una freqüència diferent, atenent la necessitat de comprovar emissions de l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositats i altres, i a l’aigua o la caracterització de determinats residus, el resultat dels quals es verifica d’acord amb el que estableix l’ordenança municipal.
b)Les activitats ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altre fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia

Acció inspectora (article 139 OMTEUA)

1.Les activitats regulades per la LPCAA resten subjectes a l’acció inspectora de l’ens corresponent del departament competent en matèria de medi ambient o de l’ajuntament, de conformitat amb les competències que té, sens perjudici de l’aplicació del principi de col·laboració interadministrativa.
2.Sens perjudici de les atribucions que la normativa sectorial atorga a l’òrgan competent per a emetre l’autorització substantiva, el departament competent en matèria de medi ambient pot inspeccionar el compliment de les condicions ambientals fixades en la declaració d’impacte ambiental, i també les accions de restitució o restauració que hagin estat incloses en l’autorització substantiva. En tots els casos és preceptiva una inspecció en finir les accions de restitució o restauració.
3.L’acció inspectora es pot dur a terme en qualsevol moment, amb independència de les accions específiques de control inicial i periòdic de les activitats, de revisió de les autoritzacions o de les llicències ambientals i de la funció inspectora regulada per la legislació ambiental sectorial.
4.Per a les activitats de l’annex I.1 de la LPCAA, es faran les visites d’inspecció no programades per a investigar denúncies greus sobre aspectes mediambientals, accidents greus i incidents mediambientals i casos d’incompliment de les normes. Aquestes inspeccions s’han de fer, en qualsevol cas, abans de l’atorgament, la modificació substancial o la revisió de l’autorització ambiental.
5.Les visites d’inspecció les ha de fer el personal de l’Administració encarregat de les funcions d’inspecció ambiental integrada, sens perjudici que també puguin ser fetes per les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental específicament designades a aquest efecte. Aquest personal pot anar acompanyat d’assessors tècnics que han d’exercir una labor merament consultiva d’acord amb llurs coneixements tècnics i que en cap cas no tenen la condició d’agents de l’autoritat.

Obligacions i drets del titular de les activitats (article 140 OMTEUA)

Obligacions del titular
Les persones o les empreses titulars de l’activitat que és objecte d’inspecció estan obligades a:
a)Permetre l’accés, si cal sense avís previ i degudament identificats, al personal inspector de l’Administració, a les entitats col·laboradores de l’Administració ambiental acreditades convenientment designades i, si escau, als assessors tècnics, aquests darrers quan vagin acompanyats del personal que fa la inspecció o bé quan el titular de l’activitat no s’hi oposi.
b)Prestar la col·laboració necessària i facilitar la informació i la documentació que se’ls requereixi a aquest efecte.
c)Prestar assistència per a la presa de mostres o la pràctica de qualsevol mitjà de prova.
d)Sufragar el cost de les inspeccions, tant si són programades com no programades.
5.En el cas que la persona titular de l’activitat no permeti l’accés a les seves instal·lacions, l’Administració ha d’adoptar les actuacions necessàries per a entrar-hi.
6.Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici d’altres proves que pugui aportar la persona interessada

Drets del titular
La persona titular o representant de l’activitat té els drets següents:
a)Estar present en totes les actuacions i firmar l’acta i també pot fer constar les manifestacions que consideri oportunes.
b)Rebre una mostra bessona per fer l’analítica de contrast quan sigui possible.
c)Ser informat de les dades tècniques del mostreig, la metodologia de mesurament, la identificació del laboratori que ha de dur a terme l’anàlisi i el sistema analític al qual s’ha de sotmetre la mostra.
d)Ser advertit de les apreciacions de risc ambiental o incompliment formal que s’hagin pogut detectar en el moment de realitzar el control.

Facultats i deures del personal inspector (articles 141 i 142 OMTEUA)

Facultats del personal inspector
El personal que inspecciona i el personal tècnic que exerceix les tasques inspectores, en l’exercici de llurs funcions, són considerats agents de l’autoritat i són autoritzats a:
a)Accedir, en qualsevol moment i sense avisar prèviament, als establiments de les empreses a les quals es desenvolupa l’activitat, i romandre-hi.
b)Fer-se acompanyar en les visites d’inspecció per la persona titular o la persona representant de l’activitat i pel personal expert i tècnic de l’empresa o l’establiment.
c)Fer-se acompanyar pel personal habilitat oficialment que estimi necessari per a desenvolupar més bé la funció inspectora.
d)Practicar qualsevol diligència d’investigació, examen o prova que consideri necessaris per a comprovar que s’observen correctament les disposicions legals i reglamentàries.
e)Practicar les mesures que resulten del funcionament de les instal·lacions que integren l’activitat.
f)Prendre les mostres dels agents contaminants que produeix l’activitat.
g)Assistir, amb altres agents de l’autoritat competent, al precintament, al tancament o a la clausura d’instal·lacions i d’activitats, ja sigui d’una manera parcial o total.
h)Requerir tota la informació de la persona titular o del personal de l’empresa, sols o davant de testimonis, que es jutgi necessària amb la intenció d’aclarir els fets que són objecte d’inspecció.
i)Aixecar acta, per exemplar triplicat, de les actuacions practicades, la qual s’ha d’emetre, sempre que sigui possible, davant la persona titular o la persona representant de l’activitat afectada.

Deures del personal d’inspecció
a)Les persones que duen a terme les tasques d’inspecció, per a accedir als establiments o a les activitats en els quals han d’exercir llurs tasques, han d’acreditar llur condició mitjançant un document lliurat amb aquesta finalitat per l’Administració competent.
b)El personal que inspecciona està obligat a guardar secret sobre els assumptes que conegui per raó de la funció que exerceix.
c)El personal que inspecciona ha d’observar, en compliment de les obligacions que té, el respecte i la deferència deguts, i ha de facilitar a les persones inspeccionades la informació que necessitin per a complir la normativa aplicable a les activitats que són objecte de les inspeccions.

4.5.- INFRACCIONS A LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

Infraccions a les activitats de l’Annex I.1 (article 80 LPCAA)

Infraccions molt greus:
a)Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense l’autorització ambiental preceptiva, sempre que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
b)Incomplir les condicions establertes en l’autorització ambiental, sempre que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
c)Incomplir les obligacions derivades de les mesures provisionals que estableix aquesta llei.
d)Exercir l’activitat incomplint les obligacions fixades en les disposicions que hagin establert l’exigència de notificació, sempre que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

Infraccions greus:
a)Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense l’autorització ambiental preceptiva, sense que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
b)Incomplir les condicions establertes en l’autorització ambiental, sense que s’hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o sense que s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
c)Amagar o alterar maliciosament la informació exigida en els procediments que regula la LPCAA.
d)Transmetre la titularitat de l’autorització ambiental sense comunicar-ho a l’òrgan competent per a atorgar-la.
e)No comunicar a l’Administració competent les modificacions efectuades en la instal·lació, sempre que no tinguin el caràcter de substancials.
f)No informar immediatament l’Administració competent de qualsevol incident o accident que afecti d’una manera significativa el medi ambient.
g)Impedir, endarrerir o obstruir l’activitat d’inspecció o de control.
h)No sotmetre l’activitat inclosa en el règim d’autorització ambiental a les inspeccions programades preceptives.
i)Falsejar, per acció o omissió, els certificats tècnics i altres actes d’inspecció o de verificació ambientals.

Infraccions lleus:
a)No efectuar les notificacions preceptives a les administracions competents, establertes en les normes
b)corresponents, sense que s’hagi produït cap tipus de dany o de deteriorament per al medi ambient ni s’hagi posat en perill la seguretat o la salut de les persones.
c)No complir les prescripcions que estableixen aquesta llei o les normes aprovades d’acord amb aquesta, quan no estigui tipificat com a infracció molt greu o greu.
d)No informar l’Administració competent de qualsevol situació anòmala que sorgeixi en l’execució o en el desenvolupament d’un projecte d’activitat sotmesa a la declaració d’impacte ambiental.

Infraccions a l’avaluació d’impacte ambiental de les activitats
dels Annexos I i II (article 81 LPCAA)

Infraccions molt greus:
a)Iniciar l’execució del projecte d’activitat que s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental sense haver obtingut prèviament la declaració d’impacte ambiental corresponent.
b)Iniciar l’execució del projecte d’activitat que requereix la decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental sense haver obtingut prèviament aquesta decisió.

Infraccions greus:
a)Ocultar, falsejar o manipular dades d’una manera maliciosa en el procediment d’avaluació d’impacte ambiental.
b)Incomplir les ordres de suspendre l’execució del projecte de l’activitat.

Infracció lleu:
El incompliment de qualsevol de les obligacions o dels requisits continguts a la LPCAA referits a la declaració d’impacte ambiental, quan no estigui tipificat com a molt greu o greu.

Altres consideracions
Un cop iniciat el procediment sancionador per incompliments relacionats amb la declaració d’impacte ambiental, l’òrgan competent per a resoldre pot, en qualsevol moment i mitjançant un acord motivat, disposar la suspensió de l’execució del projecte d’activitat i adoptar altres mesures de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pogués recaure

Infraccions a les activitats dels Annexos I.2, II i II (article 82 LPCAA)

Infraccions molt greus:
a)Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense disposar de l’autorització ambiental o sense disposar de l’acta de control inicial favorable.
b)No dur a terme la revisió periòdica de l’autorització ambiental.
c)No sotmetre l’activitat inclosa en el règim d’autorització ambiental als controls periòdics preceptius.
d)Ocultar o alterar dades aportades als expedients administratius per a l’autorització o la llicència ambientals o qualsevol de llurs revisions o modificacions.
e)Falsejar, per acció o per omissió, els certificats tècnics i altres actes de control o verificació ambientals.

Infraccions greus:
a)Exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense disposar de la llicència ambiental o sense disposar de l’acta de control inicial favorable.
b)Exercir l’activitat sense haver fet la comunicació, en el cas de les activitats sotmeses a aquest règim.
c)No dur a terme la revisió periòdica de la llicència ambiental.
d)No sotmetre l’activitat inclosa en el règim de llicència ambiental als controls periòdics preceptius.
e)Transmetre l’autorització ambiental o la llicència ambiental sense comunicar-ho a l’òrgan ambiental competent.
f)Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d’inspecció ordenats per les autoritats competents.
g)No dur a terme les comunicacions preceptives exigides per l’autorització o la llicència ambientals a l’Administració competent.
h)No comunicar a l’Administració competent qualsevol situació anòmala que sorgeixi en l’execució o el desenvolupament d’un projecte d’activitat.
i)Incomplir les determinacions de l’autorització o la llicència ambientals no establertes per la legislació sectorial ambiental.

Infraccions lleus:
a)No comunicar a l’Administració competent les modificacions no substancials que poden afectar les condicions de l’autorització o les característiques o el funcionament de l’activitat.
b)Incórrer en demora no justificada en l’aportació de documents sol·licitats per l’Administració competent.
c)No notificar a l’Administració competent el canvi de titularitat de les activitats compreses en l’annex III.
d)Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions d’aquesta ordenança i de la reglamentació que la desplegui i que no sigui qualificada d’infracció molt greu o greu.
e)No sotmetre l’activitat inclosa en el règim de comunicació ambiental als autocontrols periòdics.

Altres consideracions
A les activitats sotmeses a l’obligació de notificació i registre establerta en la disposició final cinquena de la Llei de l’Estat 16/2002, de l’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, se’ls aplica la tipificació d’infraccions i les sancions establertes en la esmentada llei.

ÀREA D’URBANISME

Plaça de la Vila, 4 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 1)

 

Regidora: Maite Selva

Arquitecta municipal: Anna Comas
Arquitecte en prestació de serveis de gestió urbanística: Joan Josep Murgui

Arquitecte tècnic: Daniel Pastor

Tècnic municipal geògraf: Arcadi Gafas
Zelador d’obres: Antonio Alonso

Personal administratiu:
Albert Sala
Marta Arnau
Carmen Aguilera
Sílvia Armengol

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

 

urbanisme@begur.cat