Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Normativa

Pla Director Urbanístic

El Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNS_LG) té per objectiu adequar al concepte de desenvolupament urbanístic sostenible –definit a l’article 3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, – al planejament urbanístic municipal vigent pel que respecta als sectors de desenvolupament en sòl urbanitzable delimitat i no delimitat, i als àmbits de sòl urbà que no han estat objecte de transformació urbanística i que, per tant, mantenen la condició de sòl rural (de manera sintètica, es fa referència a aquest conjunt de sectors i àmbits com a sòls d’extensió urbana), localitzats en municipis amb instruments de planejament urbanístic general no adaptats al Pla territorial parcial de les Comarques gironines.

D’altra banda, en tots els municipis del litoral gironí, tant amb planejament general no adaptat com adaptat al PTPCG, té per objectiu el reconeixement, la protecció i l'ordenació del paisatge, a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics en un marc de desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, d’acord amb la legislació paisatgística impulsa la integració del paisatge en el planejament per a l’ordenació i l’edificació dels sòls que es desenvolupen en edificació aïllada.

L’objectiu principal del present PDURSNS_LG, és l’avaluació de la sostenibilitat i adaptació paisatgística dels sòls de desenvolupament urbanístic del litoral gironí. Aquest objectiu principal es concreta en els cinc objectius específics següents:

1. Adaptar els instruments de planejament urbanístic municipal a les estratègies i directrius de desenvolupament dels nuclis i àrees especialitzades.
2. Adaptar els sòls d’extensió als principis d’urbanisme sostenible de continuïtat, compacitat, complexitat i preservació dels sòls amb pendent igual o superior al 20%.
3. Adaptar els àmbits d’extensió urbana, les noves ordenacions i edificacions per tal de minimitzar les afectacions ambientals i de canvi climàtic.
4. Adaptar els àmbits d’extensió urbana a les determinacions vigents en matèria de riscos naturals i tecnològics.
5. Establir determinacions i directrius per a la preservació de la costa per garantir la conservació, la protecció i la valorització del paisatge litoral, en la totalitat dels 22 municipis del litoral gironí.

Podeu descarregar la documentació en el següent enllaç:
Accedir al RPUC per Descarregar la documentació

Jornada del COAC dedicada al Pla Director de revisió de sòls no sostenibles al litoral gironí, més conegut com a Pla de protecció de la Costa Brava, aprovat definitivament el passat 28 de gener. Aquest PDU revisa els sòls d’extensió urbana i també estableix un marc normatiu comú per a la integració paisatgística de les edificacions en sòl urbà.

ÀREA D’URBANISME

Plaça de la Vila, 4 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 1)

 

Regidora: Maite Selva
Arquitecte municipal accidental:
Joan Josep Murgui
Arquitecte tècnic: Daniel Pastor
Tècnic municipal: Arcadi Gafas
Zelador d’obres: Antonio Alonso
Personal administratiu: Marta Arnau
Carmen Aguilera

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

 

urbanisme@begur.cat