26 de gener: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

25 gen 2021

L’Ajuntament de Begur celebra dimarts 26 de gener, a les 20.30 hores, el primer Ple municipal ordinari del 2021.

La sessió tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM relativa als usos hotelers, de restauració, d’habitatges turístics, a l’agrupació de parcel·les residencials i a les zones de verd privat.

. Aprovació del Text refós de la Modificació puntual del POUM al sector d’equipaments de la Font de Baix.

. Concessió de subvencions a entitats, associacions i grups polítics municipals per a l’any 2021.

. Incoació d’expedient per a l’atorgament, mitjançant concurs públic, de concessions demanials per a l’explotació dels serveis de temporada de les platges de Begur (2021-2030). Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques. Convocatòria del procediment de licitació.

. Precs i preguntes.


Categories: Comunicacio