5 de novembre: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

31 oct 2019

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Begur acollirà dimarts 5 de novembre un Ple municipal extraordinari de la corporació amb el següent ordre del dia:

  • 1. Aprovació d’actes de sessions anteriors (24-09-19 i 15-10-19).
  • 2. Informacions d’Alcaldia.
  • 3. Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a l’any 2020. Aprovació de les bases d’execució del pressupost i de la plantilla de personal. (Exp. 2801/2019).
  •  4. Acceptació de la nova proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació, classificació d’ofertes i ratificació de la millor oferta qualitat-preu, corresponent a la licitació per a la contractació del servei d’enllumenat exterior del municipi de Begur, subjecte a regulació harmonitzada, pel procediment obert. (Exp. 551/2019).
  • 5. Sol·licitud d’inclusió d’obres al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. (Període 2024). (EXP. 2038/2019).