BAN d’Alcaldia: restriccions a l’ús d’aigua a causa de la sequera

15 mar 2023

Amb motiu de la sequera que es viu de fa temps el Comitè de Seguiment de la Situació de Sequera del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona demana que s’apliqui activament l’estalvi d’aigua amb la finalitat d’allargar les reserves actuals i evitar l’acceleració dels efectes de la sequera.

Per tant, davant d’aquesta situació, i en ús de les facultats que confereix la llei, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Begur es veu obligada a aplicar les mesures aprovades pel Comitè de Seguiment per tal que puguin ser implementades amb la màxima urgència.

Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població en Excepcionalitat

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 159 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en Excepcionalitat

L’ús d’aigua per a abastament de població resta sotmès a les limitacions següents, que apliquen a tots els orígens excepte quan s’indica el contrari i per al compliment de les quals ha de vetllar l’Administració competent en la gestió del servei d’abastament domiciliari.

. Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que dicti l’ens local. La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se les limitacions establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives. S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. Els usos municipals que es facin a l’empara del paràgraf anterior han d’assenyalar l’origen de l’aigua, indicant clarament que es tracta d’aigua no potable.

. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

. Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes  circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable.

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

. La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

a) El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

b) En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

. La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

a) Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

b) Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

c) També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

. L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

. L’Ajuntament podrà establir en els seus Plans d’emergència en situacions de sequera limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat d’Excepcionalitat en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics.

La qual cosa es publica per al seu coneixement general.

L’alcaldessa,

Maite Selva Huertas


Categories: Medi Ambient