Llum verda a les ordenances fiscals per a l’any 2023

28 set 2022

Entre les principals novetats hi ha l’eliminació de la taxa per a la prestació del servei de guarderia infantil i casal d’estiu.

En la sessió plenària ordinària celebrada dimarts 27 de setembre el Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2023.

En línies generals, malgrat l’increment generalitzat de preus, les ordenances fiscals pel curs vinent es mantenen sense grans variacions respecte les vigents aquest 2022 i des del consistori es fa una aposta per a nou augmentar la pressió fiscal als veïns i veïnes.

Així, un dels aspectes més destacats que recullen les ordenances fiscals per a l’any 2023 és l’eliminació de la taxa per a la prestació del servei de guarderia infantil i casal d’estiu; ja que la contraprestació que ha de rebre el consistori per a la prestació d’aquests serveis no té la consideració de taxa sinó de preu públic.

Mentrestant, també s’elimina la taxa per a la recerca de documentació de qualsevol tips per tal de donar compliment a la Llei sobre el dret d’accés a la informació pública; i es crea l’ordenança per a la prestació de serveis de vigilància que incorpora l’estudi econòmic del preu hora per agent de la Policia Local.

Les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2023 també recullen com a principals canvis:

. En l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, s’aclareix el concepte d’habitatge habitual.

. En la taxa per llicències urbanístiques, s’aclareix que les tarifes per a la concessió de llicències de l’ocupació es refereixen a cada habitatge i es corregeixen alguns errors gramaticals.

. En la taxa per llicència d’obertura d’establiments, s’adapten les tarifes d’obertura d’establiments a la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, s’incorporen tarifes per les inspeccions i controls periòdics i es determina qui es el subjecte passiu en les inspeccions per contaminació acústica.

. I en l’ordenança general reguladora dels preus públics, es dona un nou redactat a l’ordenança i s’incorpora el preu públic per a la prestació del servei de jardineria i de Casal i Casalet d’estiu.

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur.


Categories: Hisenda